Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miasta Wejherowa
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

PRZETARG ROZSTRZYGNIĘTY - Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej, oznaczonej ewidencyjnie jako dz. nr 434/3, 434/2, 435/2, 435/1, 436/1, 427/2, 428/3, 429/5, 430/3, 427/1, 428/2, 429/4, 430/2, 534/7, 534/8, obr. 15, poł. przy ul. Reformatów / Wniebowstąpienia w Wejherowie.

PREZYDENT MIASTA WEJHEROWA INFORMUJE,

 

 iż dnia 26 kwietnia 2011 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wejherowie, Pl. J. Wejhera 8, przeprowadzono następujące przetargi:

  • pierwszy przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej, będącej własnością Gminy Miasta Wejherowa, położonej przy ulicy Wniebowstąpienia i Reformatów, składająca się z działek nr  434/3, 434/2, 435/2, 435/1, 436/1, 427/2, 428/3, 429/5, 430/3, 427/1, 428/2, 429/4, 430/2, 534/7, 534/8, obr. 15, KW nr GD1W/00041248/6, GD1W/00034351/9, GD1W/00034353/3, GD1W/00045315/5, GD1W/00000385/9, GD1W/00044101/5, o łącznej powierzchni 4 909 m2.

Cena wywoławcza wynosiła 2 168 500,00 zł. Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym gdyż nie zgłosił się żaden oferent (nie zostało wpłacone wadium).

 

__________________________________________________
 

 NIERUCHOMOŚĆ W ŚRÓDMIEŚCIU WEJHEROWA!

 

Prezydent Miasta Wejherowa

ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony

 

na sprzedaż atrakcyjnej, niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w Śródmieściu Wejherowa, przy ulicy Wniebowstąpienia i Reformatów, składającej się z działek nr 434/3, 434/2, 435/2, 435/1, 436/1, 427/2, 428/3, 429/5, 430/3, 427/1, 428/2, 429/4, 430/2, 534/7, 534/8, obr. 15, KW nr GD1W/00041248/6, GD1W/00034351/9, GD1W/00034353/3, GD1W/00045315/5, GD1W/00000385/9, GD1W/00044101/5, o łącznej powierzchni 4 909 m2:

 

cena wywoławcza: 2 168 500,00 zł

wylicytowana cena zostanie powiększona o podatek VAT w wysokości 23%.

 

Opis nieruchomości: działki nr 434/3, 434/2, 435/2, 435/1, 436/1, 427/2, 428/3, 429/5, 430/3, 427/1, 428/2, 429/4, 430/2, 534/7, 534/8 są niezabudowane, nieogrodzone, poł. na płaskim terenie, w korzystnym sąsiedztwie nieruchomości o funkcji usługowej, mieszkalnej i administracyjnej. Na nieruchomości znajdują się drzewa owocowe i pojedyncze drzewa liściaste. Decyzją nr ZN.4151/6501/2008 z dnia 02.09.2008 r., zmienioną decyzją nr ZN.4151/6257/2009, z dn. 24.08.2009 r., Wojewódzki Konserwator Zabytków zezwolił na wycinkę w/w drzew, za wyjątkiem jednego klonu pospolitego, znajdującego się na działce nr 534/8.

Przeznaczenie: proponuje się zagospodarowanie nieruchomości pod zabudowę mieszkalno - usługową. Przedmiotowa nieruchomość znajduje się w obszarze, dla którego obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - jednostka terytorialna T9. Jednocześnie nieruchomość jest objęta Strefami Ochrony Konserwatorskiej.

Zagospodarowanie: nabywca zobowiązuje się do zagospodarowania nieruchomości, w granicach działek będących przedmiotem sprzedaży, zgodnie z „Koncepcją zagospodarowania kwartału ulic 12-go Marca, Wniebowstąpienia, Reformatów w Wejherowie i narożnika Wniebowstąpienia i Śmiechowskiej”.

Koncepcja przewiduje m.in. wzdłuż ulicy Wniebowstąpienia, po jej zachodniej stronie, ciągłą pierzeję uliczną zabudowaną zróżnicowanymi architektonicznie kamienicami o wysokości do 4 kondygnacji wraz z m.in. parkingami podziemnymi. Koncepcja posiada uzgodnienie Miejskiego Konserwatora Zabytków i zarządcy drogi. Rozwiązania zaproponowane w Koncepcji będą egzekwowane od nabywcy przez Urząd Miejski w Wejherowie na etapie projektowania i realizacji inwestycji.

Uzbrojenie: w ulicy Wniebowstąpienia i Reformatów znajdują się następujące sieci: energetyczna, wodociągowa, gazowa, ciepłownicza, telekomunikacyjna, kanalizacji sanitarnej i deszczowej.

Sposób zabudowy: nabywca zobowiązany będzie zabudować nieruchomość zgodnie z w/w Koncepcją w niżej wymienionych terminach budynkami o łącznej powierzchni użytkowej co najmniej 5 000 m2.

Termin rozpoczęcia budowy: zgłoszenie do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego o rozpoczęciu prac na podstawie dokumentacji technicznej wykonanej zgodnie z w/w Koncepcją i obejmującej cały obszar sprzedawanej nieruchomości - 2 lata od dnia zawarcia umowy sprzedaży w/w nieruchomości.

Termin zakończenia budowy: uzyskanie pozwolenia na użytkowanie wszystkich w/w budynków wybudowanych zgodnie z w/w Koncepcją - 5 lat od dnia zawarcia umowy sprzedaży w/w nieruchomości.

Kara umowna: w treści umowy notarialnej będzie wpisane postanowienie o obowiązku uiszczenia kary umownej przez nabywcę na rzecz zbywcy, w wysokości 10% ceny brutto nabycia nieruchomości za każdy pełny rok zwłoki, do wysokości ceny brutto nabycia przedmiotowej nieruchomości, w przypadku niezabudowania nieruchomości będącej przedmiotem sprzedaży w określony wyżej sposób w przewidzianym terminie. Obowiązek zapłacenia kar spoczywa na nabywcy niezależnie od tego, kto będzie właścicielem nieruchomości w chwili naliczenia kar. Wszelkie kary umowne wynikające z niniejszego ogłoszenia będą zabezpieczone oświadczeniem nabywcy o poddaniu się rygorowi egzekucji wprost z aktu notarialnego, stosownie do treści art. 777 § 1 pkt 4 k.p.c.

 

Przetarg odbędzie się dnia 26 kwietnia 2011 r., o godz. 10.15, w sali nr 15 Urzędu Miejskiego w Wejherowie, pl. Jakuba Wejhera nr 8.

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w gotówce w wysokości 10 % ceny wywoławczej, tj. 216 850,00 zł.

Wpłaty należy dokonać na konto Urzędu Miejskiego w Wejherowie: Bank Millenium S.A. nr 14116022020000000061963861, najpóźniej do dnia 20 kwietnia 2011 r., przy czym do przetargu przystąpić będą mogły jedynie osoby, których wadia faktycznie wpłyną na podane konto najpóźniej do dnia 22 kwietnia 2011 r. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika, dowód tożsamości uczestnika oraz konieczne pełnomocnictwa podlegają przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu. W przypadku gdy osoba, która przetarg wygra, uchyli się od zawarcia umowy, wadium nie podlega zwrotowi.

Cena brutto nieruchomości, ustalona w drodze przetargu, będzie podlegała zapłacie na wskazane przez zbywcę konto bankowe najpóźniej na 3 dni przed wyznaczonym terminem zawarcia umowy przenoszącej własność.

Zainteresowani udziałem w przetargu mają obowiązek dokonania oględzin nieruchomości oraz zapoznania się z dokumentami dotyczącymi nieruchomości. Dnia 18 kwietnia 2011 r., o godz. 13.30, na przedmiotowym terenie, odbędzie się okazanie granic.

Więcej informacji w sprawie sprzedaży nieruchomości można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Urbanistyki Urzędu Miejskiego w Wejherowie, ul. 12 Marca 195, p. 205, tel. 058-677-71-47 lub 058-677-71-43, e - mail: nieruchomosci@wejherowo.pl.

 

www.nieruchomosci.wejherowo.pl

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sebastian Bojaruniec 22-02-2011 09:21
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 22-02-2011
Ostatnia aktualizacja: Sebastian Bojaruniec 22-02-2011 09:22