Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miasta Wejherowa
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Konkurs ofert na realizację usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania mieszkańców

Otwarty konkurs ofert na realizację usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania mieszkańców, o których mowa w Rozporządzeniu  Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 roku w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych.

 

Prezydent Miasta Wejherowa

 

na podstawie art. 25 ustawy z 12 marca 2004  roku o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz.U. z 2010r., Nr 175, poz 1362 z późn. zm.) oraz art. 3 ust 3, art. 11, art. 13 - 19 ustawy z 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (tekst jednolity Dz.U. z 2010r., Nr 234, poz. 1536)  ogłasza:

OTWARTY KONKURS OFERT NA ŚWIADCZENIE USŁUG OPIEKUŃCZYCH I USŁUG SPECJALISTYCZNYCH

Do konkursu mogą przystąpić organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3  tej ustawy.

 

I. Rodzaj zadania

      Przedmiotem konkursu jest wyłonienie podmiotu, któremu zostanie zlecone wykonanie zadania z zakresu pomocy społecznej wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji. Zadaniem pomocy społecznej objętym niniejszym konkursem jest zapewnienie usług opiekuńczych świadczonych w domach osób samotnych zamieszkujących na terenie miasta Wejherowa, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione, oraz świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 roku w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych.

-        Średniomiesięczna liczba osób wymagająca usług opiekuńczych: 89 przy średniomiesięcznym wykonaniu: 4600 godzin.

-        Średniomiesięczna liczba osób wymagająca specjalistycznych usług opiekuńczych: 41 przy średniomiesięcznym wykonaniu 3980 godzin.

Podstawą przyznania klientowi usług opiekuńczych jest decyzja administracyjna wydana przez Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wejherowie. W decyzjach administracyjnych ustalona będzie liczba godzin, okres świadczenia usług oraz odpłatność     usługobiorców.

 

 

II. Czas realizacji

Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej zgłoszonych do konkursu dotyczy okresu od dnia

1 marca  2011 roku do 31 grudnia 2011 roku.

 

III. Kwota przeznaczona na realizację zadania

Przewidywana kwota na realizację zadania wynosi: 1.204.700,00; w tym:

-        na usługi specjalistyczne : 683.300,00

-        na usługi zwykłe: 521.400,00

 

IV. Warunki przystąpienia do konkursu

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie bądź przesłanie oferty w zamkniętej kopercie. Oferty winny być zgodne z wzorcem określonym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 15 grudnia 2010 roku w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U z 2011r., Nr 6, poz. 25) oraz podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli, zgodnie z wyciągiem z Krajowego Rejestru Sądowego lub zgodnie z innym dokumentem potwierdzającym status prawny podmiotu i umocowanie osób go reprezentujących. Na kopercie winna widnieć informacja: Otwarty konkurs na świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych na terenie miasta Wejherowa. W przypadku nadesłania oferty liczy się data wpływu do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wejherowie. Oferty niekompletne i nieprawidłowo wypełnione albo złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Dopuszcza się składanie ofert częściowych na wybrane zadania.

Wraz z ofertami należy złożyć następujące załączniki:

 • aktualny odpisu potwierdzający wpis do właściwej ewidencji lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących  (ważny do 3 miesięcy od daty wystawienia);
 • aktualny statut podmiotu;
 • przedstawienie sprawozdania finansowego i merytorycznego z działalności podmiotu za ubiegły rok lub w przypadku dotychczasowej krótszej działalności - za okres tej działalności;
 • oświadczenie o terminowym rozliczeniu się z dotychczas otrzymywanych dotacji jednostek samorządu terytorialnego;
 • kopie wszystkich dokumentów powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentacji podmiotu;
 • ewentualne referencje lub opinie o podmiocie.

 

V. Termin składania ofert

Oferty należy składać do dnia 16 lutego do godziny 15.30 w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wejherowie przy ul. Kusocińskiego 17 - sekretariat I p w zaklejonej kopercie z napisem: "Otwarty konkurs na świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych na terenie miasta Wejherowa".

 

VI. Tryb i kryteria wyboru ofert

Weryfikacji ofert, ich oceny dokona  Komisja Konkursowa powołana przez Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wejherowie.

Przy rozpatrywaniu ofert brane będą pod uwagę następujące kryteria:

1. formalne:

 • Czy oferta została złożona w terminie ustalonym w ogłoszeniu?
 • Czy oferta jest przedstawiona na właściwym formularzu?
 • Czy zadanie mieści się w celach statutowych oferenta?
 • Czy oferta została podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania podmiotu?
 • Czy oferta została złożona przez uprawniony podmiot?
 • Czy do oferty dołączone są właściwe załączniki?

2. merytoryczne:

 • ocena możliwości realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową oraz pozostałe podmioty;
 • ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania;
 • ocena proponowanej jakości wykonywania zadania i kwalifikacji osób, przy udziale których organizacja pozarządowa lub pozostałe podmioty będą realizować zadanie.
 • uwzględnienie zadeklarowanego udziału środków finansowych własnych albo pozyskanych z innych źródeł na realizację zadania;
 • analiza i ocena realizacji zadań zleconych podmiotowi uprawnionemu w okresie poprzednim, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków;
 • uwzględnienie planowanego wkładu rzeczowego, osobowego, w tym świadczenie wolontariuszy i pracę społeczną członków;
 • analiza i ocena realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku organizacji pozarządowej lub pozostałych podmiotów, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczania otrzymanych na ten cel środków.

 

Wyniki otwartego konkursu ofert oraz warunki zlecenia realizacji zadania podaje się do wiadomości publicznej.

Podmiot, przyjmując zlecenie realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej, zobowiązuje sie do wyodrębnienia w ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizację zadania, oraz do wykonania zadania w zakresie i na zasadach określonych w pisemnej umowie o realizacji zadania.

O wynikach konkursu, podmioty, które złożyły ofertę w konkursie, zostaną powiadomione pisemnie w terminie do jednego miesiąca od rozstrzygnięcia.

 

WZÓR OFERTY W ZAŁĄCZNIKU

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Wojciech Dzieliński 26-01-2011 10:46
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 26-01-2011
Ostatnia aktualizacja: - 26-01-2011 10:46