Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miasta Wejherowa
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

[ZAKOŃCZONO] Konkurs ofert - projektów na 2011 rok na wykonanie na terenie Wejherowa zadań publicznych przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego tj. w formie wsparcia na realizację zadań.[ + WYNIK ]

     Wejherowo 20.12.2010 r.

Prezydent Miasta Wejherowa

na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z późn. zmianami) oraz Uchwały Nr VIk/III/22/2010 Rady Miasta Wejherowa z dnia 13 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia „Programu współpracy na rok 2011 Gminy Miasta Wejherowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”

ogłasza

otwarty konkurs ofert – projektów na 2011 rok na wykonanie na terenie Wejherowa zadań publicznych przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego

tj. w formie wsparcia na realizację zadań z zakresu:

 1. Ochrona i promocja zdrowia.

Wysokość środków na realizację zadania  wynosi 30 000,- zł.

2.  Profilaktyka i terapia uzależnienia od narkotyków.

Wysokość środków na realizację zadania  wynosi 15 000,- zł.

3.  Profilaktyka i terapia uzależnienia od alkoholu, przeciwdziałanie przemocy w rodzinie oraz innym uzależnieniom i patologiom społecznym.

Wysokość środków na realizację zadania  wynosi 180 000,- zł, w tym:

 • realizacja świadczeń zdrowotnych dla mieszkańców Wejherowa w zakresie uzależnienia lub współuzależnienia od alkoholu – 70 000,- zł,
 • prowadzenie świetlic opiekuńczo – wychowawczych dla dzieci i młodzieży szkolnej ze środowisk zagrożonych patologią oraz rodzin niewydolnych wychowawczo – 10 000,- zł,
 • organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach Akcji Zima i Lato – 20 000,- zł,
 • organizacja wolnego czasu dzieci i młodzieży poprzez prowadzenie zajęć sportowych i rekreacyjnych na obiektach sportowych - 80 000,- zł

4. Kultura i sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Wysokość środków na realizację zadania  wynosi 50 000,- zł, w tym:

 • wspieranie działań kulturalnych promujących miasto Wejherowo oraz upowszechnianie kultury, sztuki, tradycji i dziedzictwa regionalnego.

5.  Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.

Wysokość środków na realizację zadania wynosi 220 000,- zł, w tym:

 • Prowadzenie różnorodnych form szkoleniowych oraz współzawodnictwa, promocja idei aktywności fizycznej w następujących dyscyplinach:

- koszykówka – 20 000,- zł

- piłka nożna – 60 000,- zł

- tenis stołowy – 5 000,- zł

- pływanie – 10 000,- zł

- unihokej – 17 000,- zł

- siatkówka – 10 000,- zł

- lekkoatletyka – 32 000,- zł

- sporty walki – 10 000,- zł

- tenis ziemny – 6 000,- zł

- pozostałe dyscypliny sportu i rekreacja – 30 000,- zł,

- organizacja Biegów Jakuba Wejhera – 20 000,- zł.

6. Turystyka i krajoznawstwo – promocja regionu.

Wysokość środków na realizację zadania  wynosi 5 000,- zł.

 

Wysokość środków  przeznaczonych w budżecie Gminy Miasta Wejherowa na realizację zadań publicznych w 2010 r. kształtowała się następująco:

     1.   Ochrona i promocja zdrowia.

      Wysokość środków na realizację zadania  wyniosła 25 000,- zł.

      2.   Profilaktyka i terapia uzależnienia od narkotyków.

Wysokość środków na realizację zadania  wyniosła 10 000,- zł.

      3.  Profilaktyka i terapia uzależnienia od alkoholu, przeciwdziałanie przemocy w rodzinie       oraz innym uzależnieniom i patologiom społecznym.

Wysokość środków na realizację zadania  wyniosła 180 000,- zł, w tym:

 • realizacja świadczeń zdrowotnych dla mieszkańców Wejherowa w zakresie uzależnienia lub współuzależnienia od alkoholu – 70 000,- zł,
 • prowadzenie świetlic opiekuńczo – wychowawczych dla dzieci i młodzieży szkolnej ze środowisk zagrożonych patologią oraz rodzin niewydolnych wychowawczo – 10 000,- zł,
 • organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach Akcji Zima i Lato – 20 000,- zł,
 • organizacja wolnego czasu dzieci i młodzieży poprzez prowadzenie zajęć sportowych i rekreacyjnych na obiektach sportowych - 80 000,- zł

4. Kultura i sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji.

Wysokość środków na realizację zadania  wynosi 50 000,- zł, w tym:

 • wspieranie działań kulturalnych promujących miasto Wejherowo oraz upowszechnianie kultury, sztuki, tradycji i dziedzictwa regionalnego.

5. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.

Wysokość środków na realizację zadania wynosi 250 000,- zł, w tym:

 • Prowadzenie różnorodnych form szkoleniowych oraz współzawodnictwa, promocja idei aktywności fizycznej w następujących dyscyplinach:

- koszykówka – 25 000,- zł

- piłka nożna – 75 000,- zł

- tenis stołowy – 6 000,- zł

- pływanie – 13 000,- zł

- unihokej – 22 000,- zł

- siatkówka – 12 000,- zł

- lekkoatletyka – 45 000,- zł

- sporty walki – 14 000,- zł

- tenis ziemny – 8 000,- zł

- pozostałe dyscypliny sportu i rekreacja – 30 000,- zł.

- organizacja Biegów Jakuba Wejhera - 20 000,- zł.

6. Krajoznawstwo – promocja regionu.

Wysokość środków na realizację zadania  wynosi 5 000,- zł.

Wysokość środków  przeznaczonych w budżecie Gminy Miasta Wejherowa na realizację zadań publicznych w 2009 r. kształtowała się następująco:

 1. Profilaktyka, ochrona i promocja zdrowia, rehabilitacja ruchowa, edukacja w ochronie zdrowia i rehabilitacji ruchowej - 30 000,- zł.
 2. Profilaktyka uzależnień od narkotyków - 10 000,- zł.
 3. Profilaktyka i terapia uzależnienia od alkoholu, przeciwdziałanie przemocy w rodzinie oraz innym uzależnieniom i patologiom społecznym, prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych i opiekuńczo - wychowawczych, organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach Akcji Zima i Akcji Lato, organizacja wolnego czasu dzieci i młodzieży poprzez prowadzenie zajęć sportowych z programem profilaktycznym na obiektach sportowych – krytej pływalni i lodowisku - 180 000,- zł.
 4. Kultura i sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji - 60 000,- zł.
 5. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - 300 000,- zł.
 6. Krajoznawstwo – 5 000,-zł.

 

Zasady przyznawania dotacji

 

1. Postępowanie w sprawie przyznania dotacji odbywać się będzie zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zmianami).

2. Dofinansowanie nie może przekraczać 80 % całkowitych kosztów zadania.

3. Środki pochodzące z dotacji nie mogą być wykorzystane na: prowadzenie działalności gospodarczej, wydatki inwestycyjne i remonty (w tym zakup sprzętu powyżej kwoty 3 500,-zł), zakup gruntów i nieruchomości, pokrycie deficytu zrealizowanych wcześniej przedsięwzięć oraz refundację kosztów, działalność polityczną i religijną oraz koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi osób zajmujących się administracją podmiotu oraz koszty administrowania podmiotem.

4. Zadanie zawarte w ofercie może być realizowane wspólnie przez więcej niż jeden podmiot, jeżeli oferta została złożona wspólnie. W takim przypadku wszystkie podmioty odpowiadają w równym stopniu za realizację zadania.

5. Zadania zawarte w ofercie mogą być realizowane przy udziale partnera (pkt V.1 oferty). W przypadku wskazania partnera niezbędne jest dołączenie do oferty umowy partnerskiej, oświadczenia partnera lub innego dokumentu poświadczającego partnerstwo w realizacji zadania.

6. W przypadku, gdy suma wnioskowanych dofinansowań, wynikająca ze złożonych ofert, przekracza wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania, organizator konkursu zastrzega sobie możliwość zmniejszania wielkości przyznanego dofinansowania.

7. Realizacja zadań zgłoszonych do konkursu ofert dotyczy wyłącznie wspierania realizacji zadań w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 r.

 

Oferty należy złożyć w kancelarii Urzędu Miejskiego w Wejherowie (Plac Jakuba Wejhera 8, godz. 7.30 – 15.30) w terminie bezwzględnie wiążącym do dnia 18 stycznia 2011 roku włącznie.

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie bądź przesłanie oferty w zamkniętej kopercie. Oferty winny być zgodne z wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 264, poz. 2207) oraz podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli, zgodnie z wyciągiem z Krajowego Rejestru Sądowego lub zgodnie z innym dokumentem potwierdzającym status prawny podmiotu i umocowanie osób go reprezentujących. Na kopercie winna widnieć informacja jakiego zadania oferta ma dotyczyć. W przypadku nadesłania oferty pocztą liczy się data jej wpływu do Urzędu Miejskiego w Wejherowie. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji. Oferty niekompletne i nieprawidłowo wypełnione albo złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Organizacja pozarządowa, która składa kilka ofert w konkursie powinna złożyć każdą ofertę odrębnie w zamkniętej kopercie.

Wraz z ofertami należy złożyć następujące załączniki:

 1. aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (okres ważności odpisu wynosi sześć miesięcy od daty wystawienia) lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących,
 2. aktualny statut podmiotu,
 3. sprawozdanie merytoryczne z działalności statutowej za 2009 rok,
 4. sprawozdanie finansowe za 2009 rok,

            Sprawozdanie finansowe powinno być sporządzone:

            - dla osób prawnych zgodnie z wymogami określonymi w Ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2009r. Nr 152, poz. 1223 ze zm.),

            - dla pozostałych podmiotów zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek niebędących spółkami handlowymi, nieprowadzących działalności  gospodarczej (Dz.U. z 2001 r. Nr 137, poz.1539 ze zm.), tj. bilans, rachunek wyników lub rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa, w przypadku organizacji działającej krócej sprawozdanie powinno obejmować okres od rejestracji do daty ogłoszenia konkursu,

5. umowa partnerska lub oświadczenie partnera (w przypadku wskazania we wniosku partnera),

6. pełnomocnictwo do działania w imieniu organizacji (w przypadku, gdy ofertę i umowę o dotację podpisują osoby inne niż umocowane do reprezentacji zgodnie z rejestrem),

7. kopie wszystkich dokumentów powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentacji podmiotu

8. ewentualne referencje lub opinie o podmiocie.

 

 

Tryb i kryteria wyboru oferty

VI. Tryb wyboru ofert

1. Weryfikacji ofert, ich oceny oraz przygotowania wstępnej propozycji podziału środków przeznaczonych na realizację zadań w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu dokona Komisja Konkursowa powołana odrębnym Zarządzeniem przez Prezydenta Miasta Wejherowa. 

2. Przy rozpatrywaniu ofert brane będą pod uwagę następujące kryteria:

 

1) formalne:

 

Lp.

Kryteria oceny formalnej

1.

Czy oferta została złożona w terminie ustalonym w ogłoszeniu o przeprowadzeniu Otwartego Konkursu Ofert?

2.

Czy oferta jest przedstawiona na formularzu wg obowiązującego wzoru?

3.

Czy zadanie mieści się w celach statutowych organizacji?

4.

Czy oferta została podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania podmiotu? 

5.

Czy oferta została złożona przez uprawniony podmiot?

6.

Czy do oferty dołączone są właściwe załączniki:

- aktualny odpis z rejestru  lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących,

- sprawozdanie merytoryczne za 2009 rok,

- sprawozdanie finansowe za 2009 rok (bilans, rachunek wyników lub rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa),

- aktualny statut podmiotu,

- umowa partnerska lub oświadczenie partnera w przypadku wskazania we wniosku partnera,

-  potwierdzenie zgodności z oryginałem złożonych dokumentów,

-  pełnomocnictwo do działania w imieniu organizacji (w przypadku, gdy umowę o dotację podpisują osoby inne niż umocowane do reprezentacji zgodnie z rejestrem).

 

2) merytoryczne:

 

Lp.

Kryteria oceny merytorycznej

1.

możliwość realizacji zadania przez oferenta,

2.

koszt realizacji planowanego zadania:

- budżet zadania (rzetelność przedłożonego kosztorysu, zasadność wydatkowania środków, oszczędność i realność kalkulacji kosztów),

- udział środków finansowych własnych oferenta lub środków pochodzących z innych źródeł (w tym pozafinansowy wkład własny oferenta w realizację zadania),

- zamiar odpłatnego/nieodpłatnego wykonywania zadania.

3.

proponowana jakość wykonania zadania, szczególnie przy uwzględnieniu kwalifikacji kadry, bazy lokalowej i materialnej oraz dotychczasowych doświadczeń oferenta przy realizacji zadań podobnego typu,

4.

uwzględnienie planowanego przez oferenta wkładu rzeczowego, osobowego, w tym świadczeń wolontariuszy i pracy społecznej członków,

5.

uwzględnienie analizy i oceny realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, które  w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.

 

 

Komisja Konkursowa przedstawia zaopiniowane projekty wraz z propozycją dotacji Prezydentowi Miasta, który wyda decyzję dotyczącą przyznania dotacji i ustalenia jej wielkości niezwłocznie po uchwaleniu budżetu. Gmina Miasta Wejherowa zastrzega sobie możliwość pozostawienia konkursu bez rozstrzygnięcia.

Środki finansowe zostaną rozdzielone pomiędzy podmioty uprawnione, których oferty będą wyłonione w drodze konkursu. Możliwe jest dofinansowanie więcej niż jednej oferty, dofinansowanie jednej oferty lub nie dofinansowywanie żadnej z ofert. Planowane kwoty na realizację zadań mogą ulec zmianie w przypadku przyjęcia uchwały budżetowej na 2011 r. przez Radę Miasta Wejherowa.

Od rozstrzygnięcia konkursu w sprawie wyboru oferty i udzieleniu dotacji nie stosuje się trybu odwoławczego.

W przypadku, gdy suma dofinansowania zgłoszonych ofert przekracza wysokość środków przeznaczonych na wsparcie zadania organizator konkursu zastrzega sobie możliwość proporcjonalnego zmniejszenia wielkości dofinansowania stosownie do posiadanych środków. W przypadku zaistnienia konieczności zmniejszenia kwoty dotacji w stosunku do wnioskowanej przez oferentów, nie będą oni związani złożonymi ofertami. 

Ogłoszenie wyników Otwartego Konkursu Ofert następuje niezwłocznie po wyborze ofert. Podstawą do realizacji zadania będzie podpisana przez strony umowa. Podmiot dotowany po zakończeniu realizacji zadania zobowiązany jest do przedstawienia szczegółowego sprawozdania merytorycznego i finansowego z wykonania zadania w terminie 30 dni od zakończenia zadania. Sprawozdanie to musi być zgodne z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej  w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2005 r. Nr 264 poz. 2207). Niezłożenie sprawozdania z części lub całości realizacji zadania skutkuje nieprzekazaniem pozostałej części dotacji na zadanie, z którego nie zostało złożone sprawozdanie, bądź na inne zadania realizowane przez tego samego zleceniobiorcę.
Nierozliczenie się w terminie lub brak dokonania zwrotu środków finansowych z poprzednich umów z danym oferentem skutkuje nierozpatrywaniem złożonej oferty w konkursie.

 

Druki ofert dostępne na stronie internetowej Urzędu Miejskiego <-KLIKNIJ->, na miejscu w Wydziale Kultury, Sportu, Promocji i Turystyki Urzędu Miejskiego (Ratusz, pl. Jakuba Wejhera 8, pokój nr 23, II piętro UM) oraz w Kancelarii Ogólnej UM (Ratusz, pl. Jakuba Wejhera 8, parter, codziennie w godz. 7.30 – 15.30).

Osoba upoważniona do kontaktów z wnioskodawcami: Anna Klein tel. 677-70-37.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

UWAGA ! Informacja o przyznanych dotacjach znajduje się w załączniku poniżej

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Wojciech Dzieliński 17-12-2010 14:28
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 17-12-2010
Ostatnia aktualizacja: Paweł Thiel 28-12-2010 08:50