Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miasta Wejherowa
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

212/2010 15 listopad 2010

ZARZĄDZENIE NR 212/2010

Prezydenta  Miasta Wejherowa

z dnia 15 listopada 2010 r.

 

w sprawie nieskorzystania  z prawa  pierwokupu co do nieruchomości stanowiącej własność  firmy POLCOVA Spółka z o.o.

 

Na podstawie:

- art. 109    ust. 1  pkt. 1  i   art. 110   ustawy  z  dnia   21   sierpnia  1997 r.   o   gospodarce          

  nieruchomościami  (tekst jednolity z 2010 r. Dz. U. Nr  102 poz. 651)

 

 

Prezydent Miasta Wejherowa

zarządza, co następuje:

 

 

 

§ 1.

 

Nie korzysta się z ustawowego prawa pierwokupu  co do nieruchomości  położonej w Wejherowie przy ul. Budowlanych, oznaczonej ewidencyjnie jako działki nr 10/39, 8/26, 8/27, 5/19 obr.3 o powierzchni  łącznej 3852 m2, objętej księgą wieczystą Kw nr 71594/5,  będącej przedmiotem warunkowej umowy sprzedaży  RepA 8602/2010 z dnia 18 października 2010 roku, doręczonej właściwemu organowi  w dniu 18 października 2010 roku.

 

§ 2.

 

Zobowiązuje się Kierownika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Urbanistyki do niezwłocznego  zawiadomienia o nieskorzystaniu z prawa pierwokupu:

1/ strony, które zawarły umowę wymienioną w § 1 niniejszego zarządzenia,

2/ Notariusza Henryka Mizaka z Kancelarii Notarialnej w Wejherowie.

 

§ 3.

 

Zarządzenie  wchodzi w życie z dniem wydania.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U z a s a d n i e n i e

 

Zarządzenia Nr 212/2010 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia  15 listopada 2010 roku w sprawie nieskorzystania  z prawa  pierwokupu co do nieruchomości stanowiącej własność firmy POLCOVA Spółka z o.o.

 

.

           Przedmiotem  warunkowej umowy sprzedaży RepA 8602/2010 z dnia 18.10.2010 roku jest nieruchomość, składająca się z działek nr: 10/39, 8/26, 8/27, 5/19 obr.3 o powierzchni łącznej 3852  m2, położonej przy ul. Budowlanych w Wejherowie,  objętej księgą wieczystą KW nr 71594/5. Przedmiotowa nieruchomość stanowi własność firmy POLCOVA  Spółka z o.o. z siedzibą w Rumi.

       Wyżej wymienioną nieruchomość sprzedający nabył od Gminy Miasta Wejherowa na podstawie umowy sprzedaży RepA 3000/2006 z dnia 30 maja 2006 roku.

Nieruchomość znajduje się w obszarze jednostki terytorialnej T1, dla której plan ustala m.in. zakaz lokalizacji funkcji mieszkalnych w strefie 100 m od linii rozgraniczającej drogi krajowej Nr 6; zakaz zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej o charakterze zabudowy szeregowej oraz zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. Nieruchomość może być wykorzystana na cele związane z działalnością gospodarczą o nieszkodliwym oddziaływaniu na środowisko.

Ustalona  między stronami cena sprzedaży nieruchomości wynosi  494.100,00 zł brutto (słownie: czterysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące sto) tj. 128,27 zł/m2.  Nabycie przedmiotowej nieruchomości następuje na potrzeby statutowe prowadzonej działalności gospodarczej pod nazwą „PARTNER” SCHWANN LESZEK z siedzibą w Gowinie.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Wejherowa zatwierdzony uchwałą nr IIIk/XXXV/379/2001 Rady Miasta Wejherowa z dnia 18 grudnia 2001 roku na przedmiotowej nieruchomości nie przewiduje realizacji celów publicznych, o których mowa w ustawie o gospodarce nieruchomościami, a co za tym idzie nie służy zaspokajaniu zbiorowych potrzeb wspólnoty. W związku z powyższym  postanawia się nie korzystać z prawa pierwokupu.

 

 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Wojciech Dzieliński 15-12-2010 09:56
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 15-12-2010
Ostatnia aktualizacja: - 15-12-2010 09:56