Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miasta Wejherowa
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Urbanistyki

Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Urbanistyki

 

ul. 12 Marca 195, 84-200 Wejherowo

II piętro, pokój 201

tel. 058/ 677-71-43, 677-71-44, fax: 058/ 677-71-42

 

Kierownik: Mirosław Ziemann

 

Do zadań Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Urbanistyki z zastrzeżeniem kompetencji organów gminy, należy prowadzenie całości spraw związanych z gospodarką nieruchomościami będącymi w gminnym zasobie nieruchomości, geodezją i kartografią oraz sprawy z zakresu gospodarowania i rozwoju zasobu mieszkaniowego gminy, a w szczególności:


1. nabywanie nieruchomości do gminnego zasobu nieruchomości oraz ustalanie
i wypłacanie odszkodowań za nabywane nieruchomości,


2. sporządzanie planów wykorzystania zasobu nieruchomości,


3. przygotowywanie nieruchomości do zbycia,


4. zbywanie nieruchomości wchodzących w skład zasobu nieruchomości, w tym:
4.1. sprzedaż,
4.2. oddawanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste,
4.3. oddawanie nieruchomości jednostkom organizacyjnym w trwały zarząd.

5. przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,


6. oddawanie w najem, dzierżawę, użyczenie i użytkowanie,


7. wykonywanie czynności związanych z naliczaniem należności za nieruchomości
udostępnione z zasobu oraz oddane w użytkowanie wieczyste,


8. podejmowanie czynności w postępowaniu sądowym w sprawach o własność lub
inne prawa rzeczowe na nieruchomości, roszczenia ze stosunku najmu lub dzierżawy, o stwierdzenie nabycia spadku, o stwierdzenie nabycia własności nieruchomości przez zasiedzenie, oraz o wpis w księdze wieczystej lub o założenie księgi wieczystej,


9. prowadzenie spraw związanych ze zwrotem wywłaszczonych nieruchomości, jako strona postępowania administracyjnego,


10. prowadzenie spraw związanych z ustaleniem opłaty adiacenckiej,


11. zlecanie wyceny i inwentaryzacji nieruchomości,


12. zabezpieczenie nieruchomości przed uszkodzeniem lub zniszczeniem, z wyłączeniem dróg publicznych,


13. prowadzenie nadzoru nad prawidłowością utrzymania i użytkowania nieruchomości, z wyłączeniem dróg publicznych,


14. prowadzenie ewidencji nieruchomości komunalnych,


15. przygotowywanie opracowań geodezyjno – prawnych,


16. dokonywanie podziałów, rozgraniczeń nieruchomości oraz wydawanie map
informacyjnych dla potrzeb Urzędu,


17. prowadzenie spraw związanych z nazewnictwem ulic, placów oraz numeracji
porządkowej nieruchomości,


18. współpraca z innymi organami, które na mocy odrębnych przepisów gospodarują nieruchomościami,


19. nadzór oraz kontrola nad pracami realizowanymi przez Wejherowski Zarząd
Nieruchomości Komunalnych, związanymi z wykonywaniem obowiązków właścicielskich względem nieruchomości stanowiących własność komunalną,


20. koordynowanie na terenie gminy przedsięwzięć w zakresie budownictwa
mieszkaniowego, a także współpraca z administratorami i właścicielami zasobów mieszkaniowych oraz spółdzielniami mieszkaniowymi,


21. obsługa biurowa Miejskiego Konserwatora Zabytków oraz Architekta Miejskiego.
 

 


W skład Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Urbanistyki wchodzi Zespół ds.
urbanistyki
do którego zadań w szczególności należy:

1. przygotowywanie materiałów do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy,


2. przygotowywanie materiałów niezbędnych do sporządzania projektów planów
zagospodarowania przestrzennego,

3. koordynacja i obsługa działań związanych z uzgodnieniami projektu planu
oraz wprowadzaniem zadań rządowych do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,


4. przechowywanie planu zagospodarowania przestrzennego oraz wydawanie
odpisów i wyrysów,


5. prowadzenie i aktualizacja rejestru miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego,


6. ocena zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy i przygotowywanie
wyników tej oceny oraz analiza wniosków w sprawach sporządzenia lub zmiany
planu zagospodarowania przestrzennego,


7. prowadzenie spraw związanych z dochodzeniem należności z tytułu opłaty
planistycznej wynikającej z ustaleń planów zagospodarowania przestrzennego,


8. rejestrowanie decyzji dotyczących zagospodarowania terenu, wydawanych przez
inne organy administracji publicznej oraz analizowanie ich zgodności z ustaleniami planu zagospodarowania przestrzennego,


9. opiniowanie i przygotowywanie stanowiska gminy w postępowaniach
administracyjnych z zakresu planowania przestrzennego, w których gmina jest stroną,


10. przygotowywanie opinii, analiz i uzgodnień na potrzeby innych komórek
organizacyjnych Urzędu,


11. przygotowywanie oraz prowadzenie prac programowych związanych
z rewitalizacją gminy.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Wojciech Dzieliński 27-01-2010 08:57
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 27-01-2010
Ostatnia aktualizacja: Wojciech Dzieliński 25-11-2011 10:16