Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miasta Wejherowa
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr Vk/L/544/2010 Rady Miasta Wejherowa z dnia 26 października 2010 r.

Uchwała Nr Vk/L/544/2010
Rady Miasta Wejherowa

z dnia 26 października 2010 r.

w sprawie przyjęcia "Sprawozdania o stanie realizacji zadań oświatowych na terenie Gminy Miasta Wejherowa w roku szkolnym 2009/2010" 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i art. 5 a ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.) 


Rada Miasta Wejherowa 
uchwala, co następuje: 
 

§ 1. Rada Miasta Wejherowa przyjmuje „Sprawozdanie o stanie realizacji zadań oświatowych na terenie Gminy Miasta Wejherowa w roku szkolnym 2009/2010” stanowiące Załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa 


Piotr Bochiński


Załącznik do Uchwały Nr Vk/L/544/2010
Rady Miasta Wejherowa
z dnia 26 października 2010 r.

 

„Sprawozdanie o stanie realizacji zadań oświatowych na terenie Gminy Miasta Wejherowa w roku szkolnym 2009/2010” 

 

1. Zadania jednostek samorządu terytorialnego w zakresie edukacji. 

Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.) określa zadania samorządów w sferze działań edukacyjnych. Zadaniem gminy jest zapewnienie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej. 

Do zadań organu prowadzącego szkołę lub placówkę należy w szczególności: 

1) zapewnienie warunków działania szkoły lub placówki, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki, 

2) wykonywanie remontów obiektów szkolnych oraz zadań inwestycyjnych w tym zakresie, 

3) zapewnienie obsługi administracyjnej i finansowej placówek oświatowych, 

4) wyposażenie placówek oświatowych w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do pełnej realizacji programów nauczania, programów wychowawczych, przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów. 

 

2. Założone cele strategiczne na lata 2007-2012 i ich realizacja. 

W Strategii Rozwoju Oświaty Miasta Wejherowa na lata 2007 – 2012 założono jako cel główny „tworzenie systemu umożliwiającego podnoszenie poziomu kształcenia mieszkańców Wejherowa zgodnie z ich oczekiwaniami i próba dostosowania edukacji do norm europejskich oraz wyrównywanie szans edukacyjnych” oraz następujące cele cząstkowe: 

- dostosowanie oświaty, 

- wyrównywanie szans edukacyjnych mieszkańców Miasta Wejherowa, 

- podniesienie poziomu usług edukacyjnych. 

Powyższe cele realizowane są w ramach kompetencji ustawowych i w miarę możliwości finansowych Gminy Miasta Wejherowa. Z założonych celów cząstkowych zrealizowano w roku szkolnym 2009/2010 następujące działania: 

- tworzenie warunków dla powstania przedszkoli niepublicznych na terenie Miasta Wejherowa – z dniem 1 września 2009 r. rozpoczęło działalność Niepubliczne Przedszkole „Krecik” przy ul. 3 Maja 23 D, od dnia 8 marca 2010 r. funkcjonuje Niepubliczne Przedszkole Specjalne „Uśmiech Dziecka” przy ul. Chopina 15. W roku szkolnym 2009/2010 dostępność do edukacji i opieki przedszkolnej dzieci w wieku 3-6 lat wynosiła 59,84 %. 

- tworzenie warunków do prowadzenia oddziałów integracyjnych – w samorządowych placówkach oświatowych Gminy Miasta Wejherowa funkcjonuje otwarty, kształtowany do potrzeb system klas integracyjnych, gwarantujący dostępność dzieciom z różnymi dysfunkcjami. System ten pozwala spełniać obowiązek szkolny i obowiązek nauki jak najbliżej miejsca zamieszkania ucznia. W roku szkolnym 2009/2010 w samorządowych placówkach oświatowych funkcjonowało siedem oddziałów integracyjnych w szkołach podstawowych i trzy w gimnazjach, łącznie do klas integracyjnych uczęszczało 45 uczniów z niepełnosprawnością. 

- dążenie do zapewnienia opieki pedagoga, psychologa oraz innych specjalistów w miarę zapotrzebowania w szkołach – we wszystkich samorządowych placówkach oświatowych zatrudniony jest logopeda, pedagog i psycholog. 

- wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów i dzieci z dysfunkcjami oraz pochodzących z rodzin ubogich - przyznano stypendia szkolne uczniom, którzy znajdują się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w pierwszym semestrze w roku szkolnym 2009/2010 skorzystało z tej formy pomocy 501 uczniów, w drugim semestrze 412 uczniów, oraz 250 uczniom udzielono pomocy rzeczowej. Stypendium było udzielane w formie całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych oraz pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym. 

W roku szkolnym 2009/2010 w ramach rządowego programu wyrównywania warunków startu szkolnego uczniów „Wyprawka szkolna” objęto wsparciem 244 uczniów, klas I, II i III szkoły podstawowej oraz I klasy gimnazjum. 

Zrealizowano cztery projekty z rządowego programu na rzecz społeczności romskiej: 

- zakup podręczników dla uczniów romskich, 

- asystentki edukacji romskiej, 

- funkcjonowanie świetlicy środowiskowej dla społeczności romskiej, 

- zatrudnienie dwóch konsultantów w świetlicy środowiskowej dla społeczności romskiej. 

Rządowy program wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia „Radosna Szkoła” - w roku szkolnym 2009/2010 wsparcie w ramach w/w programu na zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw otrzymały następujące szkoły podstawowe w Wejherowie: Szkoła Podstawowa Nr 9 im. Józefa Wybickiego, Szkoła Podstawowa Nr 6 im. Tadeusza Kościuszki i Szkoła Podstawowa Nr 11 im. Teodora Bolduana. 

 

3. Placówki oświatowe działające na terenie Gminy Miasta Wejherowa. 

a) placówki publiczne, 

W roku szkolnym 2009/2010 zgodnie z uchwałą Rady Miasta Wejherowa Nr Vk/XVIII/203/2008 w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów na terenie Gminy Miasta Wejherowa funkcjonowało pięć szkół podstawowych i cztery gimnazja. Ponadto Gmina Miasta Wejherowa prowadziła jedno przedszkole samorządowe i jedną szkołę ponadgimnazjalną. 

Struktura samorządowych placówek oświatowych w roku szkolnym 2009/2010 przedstawiała się następująco: 

- Przedszkole Samorządowe Nr 2 im. Kubusia Puchatka przy ul. Derdowskiego 1 zorganizowane w 5 oddziałach, do których uczęszczało 145 dzieci 

- Zespół Szkół Nr 1 (Szkoła Podstawowa Nr 6 im. Tadeusza Kościuszki i Gimnazjum Nr 2 im. Pierwszego Pułku Strzelców), ul. Śmiechowska 36 

 

Oddziały

"0"

Szkoła Podstawowa

Gimnazjum

Suma

Łączna liczba oddziałów

3

23

12

38

Łączna liczba uczniów

68

575

282

925

- Zespół Szkół Nr 2 (Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Fryderyka Chopina i Gimnazjum Nr 4), ul. Gdańska 30 

 

Oddziały

"0"

Szkoła Podstawowa

Gimnazjum

Suma

Łączna liczba oddziałów

3

15

8

26

Łączna liczba uczniów

64

369

203

636

- Zespół Szkół Nr 3 (Szkoła Podstawowa Nr 8 im. Martyrologii Piaśnicy i Gimnazjum Nr 3 im. Martyrologii Piaśnicy), ul. Nanicka 22 

 

Oddziały

"0"

Szkoła Podstawowa

Gimnazjum

Suma

Łaczna liczba oddziałów

3

27

22

52

Łączna liczba uczniów

75

641

596

1312

- Szkoła Podstawowa Nr 9 im. Józefa Wybickiego, Osiedle 1000- lecia Państwa Polskiego Nr 15 

 

Oddziały

"0"

Szkoła Podstawowa

Suma

Łączna liczba oddziałów

4

30

34

Łączna liczba uczniów

93

765

858

- Gimnazjum Nr 1 im. Mikołaja Kopernika, ulica Sobieskiego 300 

 

Oddziały

Gimnazjum

Łączna liczba oddziałów

19

Łączna liczba uczniów

534

- Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 (Szkoła Podstawowa Nr 11 w Wejherowie im. Teodora Bolduana i II Liceum Ogólnokształcące), Osiedle Kaszubskie 27 

 

Oddziały

"0"

Szkoła Podstawowa

Liceum

Suma

Łączna liczba oddziałów

3

24

12

39

Łączna liczba uczniów

70

561

336

967

b) placówki niepubliczne. 

Zgodnie z art. 1 pkt 3 ustawy o systemie oświaty oraz art. 70 ust. 3 Konstytucji RP, które zapewnia możliwość zakładania i prowadzenia szkół i placówek przez różne podmioty, na terenie Gminy Miasta Wejherowa w roku szkolnym 2009/2010 działało osiem przedszkoli niesamorządowych, dwa niesamorządowe punkty przedszkolne, dwie niesamorządowe szkoły podstawowe i jedno niesamorządowe gimnazjum: 

- Niepubliczne Przedszkole "Słoneczne Przedszkole" przy ul. Sobieskiego 340 - zorganizowane w 3 oddziałach, do których uczęszczało 72 dzieci 

- Przedszkole Niepubliczne „Przygoda” przy Osiedlu 1000 Lecia Państwa Polskiego 7 - zorganizowane w 6 oddziałach, do których uczęszczało 160 dzieci 

- Przedszkole Niepubliczne „Bajka” przy Osiedlu Kaszubskim 28 - zorganizowane w 5 oddziałach, do których uczęszczało 150 dzieci 

- Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Zmartwychwstania Pańskiego przy ul. Bukowej 1 - zorganizowane w 4 oddziałach, do których uczęszczało 119 dzieci 

- Prywatne Przedszkole „Skrzaty” przy ul. Jana III Sobieskiego 320 - zorganizowane w 1 oddziale, do którego uczęszczało 21 dzieci 

- Przedszkole Niepubliczne „Przyjaciele Kubusia Puchatka” przy ul. Harcerskiej 23 a z Filią przy ul. Ofiar Piaśnicy 22 - zorganizowane w 6 oddziałach, do których uczęszczało 135 dzieci 

- Przedszkole Niepubliczne „Krecik” przy ul. 3 Maja 23 D – zorganizowane w 1 oddziale, do którego uczęszczało 17 dzieci 

- Edukacyjny Punkt Przedszkolny „Wesoła Ciuchcia” przy ul. Św. Jana 3, do którego uczęszczało 20 dzieci 

- Prywatna Placówka Edukacyjna Dla Dzieci w Wieku Przedszkolnym „Wędrowniczek” przy ul. I Brygady Pancernej WP 4 – zorganizowane w 2 oddziałach, do których uczęszczało 63 dzieci 

- Niepubliczne Przedszkole Specjalne „Uśmiech Dziecka” przy ul. Chopina 15, do którego uczęszczało 10 dzieci 

- Szkoła Podstawowa Zgromadzenia Sióstr Zmartwychwstania Pańskiego im. Bł. Siostry Alicji Kotowskiej, przy ul. Klasztornej 9 

 

Oddziały

"0"

Szkoła Podstawowa

Suma

Łaczna liczba oddziałów

1

8

9

Łączna liczba uczniów

22

138

160

- Społeczna Szkoła Podstawowa nr 1, przy ul. Obrońców Wybrzeża 1 

 

Oddziały

"0"

Szkoła Podstawowa

Suma

Łączna liczba oddziałów

1

7

8

Łączna liczba uczniów

16

98

114

- Społeczne Gimnazjum Nr 1, przy ul. Obrońców Wybrzeża 1 

 

Oddziały

Gimnazjum

Łączna liczba oddziałów

3

łączna liczba uczniów

42

Łącznie w roku szkolnym 2009/2010 edukacją w punktach przedszkolnych, przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach i szkole ponadgimnazjalnej objętych było 6460 wychowanków. Z edukacji w przedszkolach, punktach przedszkolnych i oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych korzystało 1320 wychowanków. Do szkół podstawowych zorganizowanych w 134 oddziałach, uczęszczało 3147 uczniów, do gimnazjów uczęszczało 1657 uczniów w 64 oddziałach, ponadto do liceum ogólnokształcącego uczęszczało 336 uczniów w 12 oddziałach. 

 

4. Dowozy uczniów. 

Zgodnie z art. 17 ust. 3 a ustawy o systemie oświaty Gmina Miasta Wejherowa zapewnienia bezpłatny transport i opiekę w czasie przewozu lub zwrot kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych. W roku szkolnym 2009/2010 przyznano bezpłatny dowóz 44 dzieciom, w tym 30 uczniów dowożono do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 w Wejherowie, 2 uczniów do Ośrodka Szkolno- Wychowawczego Nr 2 dla Niesłyszących w Wejherowie, 7 uczniów do Zespołu Szkół Nr 3 w Wejherowie, 1 ucznia do Przedszkola Samorządowego Nr 2 w Wejherowie, 2 uczniów do Powiatowego Zespołu Placówek Szkolno-Rewalidacyjno-Wychowawczych w Rumi, 1 ucznia do Szkoły Podstawowej Nr 6 w Rumi, 1 ucznia do Gdyńskiej Szkoły Społecznej w Gdyni. 

 

5. Kadra pedagogiczna. 

W roku szkolnym 2009/2010 w placówkach oświatowych Gminy Miasta Wejherowa zatrudnionych w pełnym i niepełnym wymiarze godzin było 578 nauczycieli, co stanowi 501,51 etatów. Struktura zatrudnienia przedstawiała się następująco: 

1) nauczycieli bez stopnia awansu zawodowego 13,81 etatów przeliczeniowych, co stanowi 2,75 % ogółu zatrudnionych nauczycieli, 

2) nauczycieli stażystów 43,37 etatów przeliczeniowych, co stanowi 8,65 % ogółu zatrudnionych nauczycieli, 

3) nauczycieli kontraktowych 101,93 etatów przeliczeniowych, co stanowi 20,33 % ogółu zatrudnionych nauczycieli, 

4) nauczycieli mianowanych 145,84 etatów przeliczeniowych, co stanowi 29,08 % ogółu zatrudnionych nauczycieli, 

5) nauczycieli dyplomowanych 196,56 etatów przeliczeniowych, co stanowi 39,19 % ogółu zatrudnionych nauczycieli. 

Z powyższego wynika, że 68,27 % zatrudnionych pracowników pedagogicznych, byli to nauczyciele o najwyższych stopniach awansu zawodowego nauczyciela mianowanego i dyplomowanego. 

Podniesienie poziomu usług edukacyjnych dokonuje się również poprzez podnoszenie kwalifikacji nauczycieli. W roku szkolnym 2009/2010 w oświatowych placówkach samorządowych uzyskało wyższy stopień awansu zawodowego łącznie 50 nauczycieli, w tym 29 stopień nauczyciela kontraktowego, 9 nauczyciela mianowanego, 12 nauczyciela dyplomowanego. 

 

6. Baza lokalowa i sportowa - przeprowadzone remonty w samorządowych placówkach oświatowych. 

Jednym z zadań wyznaczonych w Strategii Rozwoju Oświaty Miasta Wejherowa na lata 2007-2012 było przeprowadzanie prac remontowych w szkołach, ustalając jako priorytet poprawę warunków bezpieczeństwa uczniów ze szczególnym uwzględnieniem bazy sportowej i terenów rekreacyjno – sportowych oraz unowocześnienie bazy szkolnej. 

Gmina Miasta Wejherowa w miarę możliwości finansowych sukcesywnie przeprowadza założone w strategii remonty, modernizacje obiektów oświatowych i inwestycje w poszczególnych jednostkach oświatowych. 

W roku szkolnym 2009/2010 zrealizowano następujące prace: 

1) Szkoła Podstawowa Nr 9 

a) odmalowanie świetlicy szkolnej oraz wejścia głównego do budynku szkoły, 

b) naprawa elewacji ściany zachodniej sali gimnastycznej, 

c) dostosowanie oświetlenia na drogach ewakuacyjnych do norm p.poż., 

d) projekt i rozpoczęcie budowy boiska sportowego, 

e) kapitalny remont sali językowej i sali przeznaczonej do miejsc zabaw - wymiana instalacji elektrycznej, wymiana posadzki i malowanie. 

 

2) Gimnazjum Nr 1 

a) wymiana drzwi do sali dydaktycznej, 

b) remont pokrycia dachowego na klatce schodowej, 

c) wymiana wyeksploatowanej stolarki okiennej drewnianej na stolarkę okienną z profili drewnianych łukowych zespolonych klejonych trójwarstwowo, 

d) malowanie trzech sal dydaktycznych wraz z robotami towarzyszącymi oraz remont pomieszczenia sanitarnego chłopców na poddaszu budynku szkoły. 

e) remont pomieszczeń biurowych, 

f) malowanie płotu. 

 

3) Zespół Szkół Nr 1 

a) wymiana pokrycia świetlika dachowego i prace remontowo-budowlane związane z naprawą dachu oraz malowanie pionu żywieniowego, 

b) malowanie sal dydaktycznych, korytarzy i szatni na hali sportowej oraz toalet , 

c) mycie okien na hali sportowej, 

d) rozpoczęcie projektu termomodernizacji szkół w latach (2010-2013). 


4) Zespół Szkół Nr 2 

a) prace remontowe w pomieszczeniach dydaktycznych szkoły, 

b) wykonanie przegród węzła ciepłowniczego w piwnicy, 

c) remont posadzki i malowanie kuchni, 

d) przygotowanie pomieszczenia na szkolne miejsce zabaw w ramach programu "Radosna szkoła", 

e) wykonanie oświetlenia placu zabaw - program "Radosna szkoła", 

f) wymiana instalacji elektrycznej w pomieszczeniu gospodarczym kuchni, 

g) naprawa poszycia dachu na budynku szkolnym, uszkodzonego w wyniku gradobicia. 

 

5) Zespół Szkół Nr 3 

a) malowanie klatki schodowej, holu na II piętrze, sal dydaktycznych, toalet, 

b) naprawa dachów, 

c) projekt i adaptacja mieszkania na pomieszczenia dydaktyczne, 

d) remont płotu i ogrodzenie budynku 

e) budowa i oddanie do użytku ogólnodostępnego boiska piłkarskiego ze sztuczną nawierzchnią oraz bieżnią tartanową. 

 

6) Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 

a) prace remontowe nawierzchni – chodników i wjazdu od strony zachodniej, 

b) remont pomieszczeń po Miejskim Zespole Obsługi Placówek Oświatowych, 

c) remont części ogrodzenia, instalacja bramy wjazdowej, 

d) remont pomieszczeń dydaktycznych wraz z montażem tablic interaktywnych, 

e) wymiana stolarki drzwiowej w salach lekcyjnych z drewnianej na PCV. 

 

7) Przedszkole Samorządowe Nr 2 

a) remont łazienki w grupie 6-latków, 

b) malowanie sali dydaktycznej. 

 

7. Wyniki egzaminów. 

Wprowadzony w 2002 roku system egzaminów zewnętrznych dostarcza obiektywnych danych o osiągnięciach szkolnych. Dane te mogą być wykorzystywane do oceny efektywności nauczania. Jednak by oceny efektywności nauczania formułowane na podstawie wyników egzaminów były adekwatne, należy uwzględnić fakt, że osiągnięcia szkolne ucznia nie zależą tylko od jakości pracy szkoły. Wynik egzaminu jest uwarunkowany trzema grupami czynników: 

1) indywidualnych, takich jak zdolności i uprzednie osiągnięcia szkolne, 

2) społecznych, takich jak kapitał kulturowy i społeczny rodziny czy wpływ grupy rówieśniczej, 

3) szkolnych, takich jak kwalifikacje i zaangażowanie nauczycieli, metody nauczania czy warunki nauczania. 

Poniższa tabela przedstawia zestawienie średnich wyników sprawdzianu szóstoklasistów ze szkół podstawowych oraz egzaminów gimnazjalnych na terenie Gminy Miasta Wejherowa, Powiatu Wejherowskiego, Województwa Pomorskiego oraz w poszczególnych szkołach w roku 2009/2010. 


Średnie wyniki egzaminów zewnętrznych w roku szkolnym 2009/2010 

 

wykaz placówek

wyniki egzaminu gimnazjalnego część humanistyczna (wynik placówki/max liczba pkt.)

wyniki egzaminu gimnazjalnego część matematyczno-przyrodnicza (wynik placówki/max liczba pkt.)

wyniki egzaminu gimnazjalnego j. angielski (wynik placówki/max liczba pkt.)

wyniki egzaminu gimnazjalnego j. niemiecki (wynik placówki/max liczba pkt.)

wyniki sprawdzianu po szóstej klasie szkoły podstawowej (wynik placówki/max liczba pkt.)

Gimnazjum Nr 3

30,60 / 50

25,59 / 50

31,68 / 50

-

-

Gimnazjum Nr 1

29,21 / 50

22,98 / 50

29,14 / 50

34,22 / 50

-

Gimnazjum Nr 4

29,40 / 50

23,53 / 50

29,47 / 50

-

-

Gimnazjum Nr 2

26,66 / 50

20,90 / 50

25,03 / 50

25,13 / 50

-

Szkoła Podstawowa Nr 11

-

-

-

-

25,77 / 40

Szkoła Podstawowa Nr 8

-

-

-

-

26,91 / 40

Szkoła Podstawowa Nr 5

-

-

-

-

24,01 / 40

Szkoła Podstawowa Nr 9

-

-

-

-

24,84 / 40

Szkoła podstawowa Nr 6

-

-

-

-

21,55 / 40

Gimnazjum Społeczne

36,46 / 50

34,00 / 50

45,08 / 50

-

-

Społeczna Szkoła Podstawowa

-

-

-

-

33,27 / 40

Szkoła Podstawowa Zgromadzenia Sióstr Zmartwychwstania Pańskiego

-

-

-

-

32,13 / 40

Województwo

29,17 / 50

23,75 / 50

30,19 / 50

27,88 / 50

24,13 / 40

Powiat

28,84 / 50

23,38 / 50

28,99 / 50

26,19 / 50

23,88 / 40

Organ prowadzący: Urząd Miejski Wejherowo

29,39 / 50

23,79 / 50

29,69 / 50

29,94 / 50

26,93 / 40

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa 


Piotr Bochiński

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Wojciech Dzieliński 02-11-2010 15:26
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 02-11-2010
Ostatnia aktualizacja: - 02-11-2010 15:26