Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miasta Wejherowa
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr Vk/L/543/2010 Rady Miasta Wejherowa z dnia 26 października 2010 r.

Uchwała Nr Vk/L/543/2010
Rady Miasta Wejherowa

z dnia 26 października 2010 r.

w sprawie szczegółowych zasad ustalania, rozliczania oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowego wykorzystania dotacji udzielanych szkołom, przedszkolom niepublicznym, osobom prawnym lub fizycznym prowadzącym inne formy wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Miasta Wejherowa 

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 90 ust. 1, 2b, 2c, 2d, 3c, 3d, 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) 

Rada Miasta Wejherowa 
uchwala, co następuje: 

§ 1. Uchwała określa tryb udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Miasta Wejherowa dla szkół, przedszkoli niepublicznych i innych form wychowania przedszkolnego utworzonych na podstawie przepisów art. 14a ust. 7 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty. 

§ 2. 1. Dotacja z budżetu Gminy na prowadzenie szkół , przedszkoli niepublicznych i innych form wychowania przedszkolnego udzielana jest osobom fizycznym i prawnym, prowadzącym działalność na terenie Gminy Miasta Wejherowa na okres roku budżetowego. 

2. Dotacji udziela się na wniosek osoby prowadzącej szkołę, przedszkole niepubliczne oraz inne formy wychowania przedszkolnego, złożony w Urzędzie Miejskim w Wejherowie, nie później niż do 30 września roku poprzedzającego rok udzielania dotacji. 

3. Wzór wniosku, o którym mowa w ust. 2, stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały. 

4. Udzielenie dotacji poprzedzone jest zawarciem porozumienia między Gminą Miasta Wejherowa i osobą prowadzącą szkołę, przedszkole niepubliczne i inne formy wychowania przedszkolnego określającego w szczególności: 

1) liczbę dzieci uczęszczających do szkoły, przedszkola niepublicznego i innej formy wychowania przedszkolnego, 

2) zasady udzielenia i rozliczenia dotacji, 

3) kwotę przyznanej dotacji. 

§ 3. 1. Dotacja dla szkół, przedszkoli niepublicznych i innych form wychowania przedszkolnego przysługuje: 

1) Przedszkola niepubliczne otrzymują dotacje na każde dziecko w wysokości 75% ustalonych w budżecie Gminy wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolu publicznym prowadzonym przez Gminę Miasta Wejherowa w przeliczeniu na jedno dziecko. Dotacja na ucznia niepełnosprawnego wynosi nie mniej niż kwota przewidziana w części oświatowej subwencji ogólnej, otrzymywanej przez Gminę Miasta Wejherowa na dziecko niepełnosprawne uczęszczające do przedszkola. Warunkiem uzyskania dotacji na dziecko niepełnosprawne jest wykazanie go w sprawozdaniu SIO. 

2) Szkoły podstawowe i gimnazja niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych, w których realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki otrzymują dotacje w wysokości równej 100 % kwoty przewidzianej na jednego ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej z tym, że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana w części oświatowej subwencji ogólnej, otrzymywanej przez Gminę Miasta Wejherowa. Warunkiem uzyskania dotacji na ucznia niepełnosprawnego jest wykazanie go w sprawozdaniu SIO. 

3) Inne formy wychowania przedszkolnego otrzymują dotacje na każde dziecko w wysokości 40 % ustalonych w budżecie Gminy Miasta Wejherowa wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolu publicznym prowadzonym przez Gminę w przeliczeniu na jedno dziecko z tym , że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na dziecko niepełnosprawne w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę Miasta Wejherowa. Warunkiem uzyskania dotacji na ucznia niepełnosprawnego jest wykazanie go w sprawozdaniu SIO. 

2. Dotacją objęte są dzieci, o których mowa w ust. 1, będące mieszkańcami Gminy Miasta Wejherowa. 

3. Jeżeli do przedszkola niepublicznego i innych form wychowania przedszkolnego uczęszcza dziecko nie będące mieszkańcem Gminy Miasta Wejherowa, wówczas gmina , której mieszkańcem jest dziecko, pokrywa koszty dotacji udzielonej uprzednio przedszkolu niepublicznemu i innym formom wychowania przedszkolnego, w wysokości przypadającej na jedno dziecko. 

4. Osoba prowadząca szkołę, przedszkole niepubliczne lub inną formę wychowania przedszkolnego zobowiązana jest do przekazywania Prezydentowi Miasta Wejherowa pisemnej informacji o aktualnej liczbie dzieci według stanu na pierwszy dzień miesiąca w terminie do dnia 5-go każdego miesiąca, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. 

5. Jako liczbę dzieci w miesiącu lipcu i sierpniu należy przyjąć faktyczną liczbę dzieci ustaloną dla miesiąca czerwca. 

6. Dotacja ulega zmniejszeniu w ciągu roku budżetowego w przypadku zmniejszenia się faktycznego stanu liczebnego dzieci w stosunku do liczby dzieci przyjętej do obliczenia wysokości dotacji. 

7. Podstawą obliczenia dotacji na dany miesiąc jest złożenie informacji, zgodnie z ust. 5 i 6. 

8. Dotacja przekazywana jest w dwunastu ratach miesięcznych na rachunek bankowy wskazany we wniosku, o którym mowa w § 2 ust. 2, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 w terminie do dnia 20 każdego miesiąca za dany miesiąc. 

§ 4. 1. Osoba prowadząca szkołę, przedszkole niepubliczne i inne formy wychowania przedszkolnego zobowiązana jest w terminie do dnia 10 stycznia roku następnego przedłożyć rozliczenie roczne z wykorzystania dotacji, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały. 

2. Gminie Miasta Wejherowa przysługuje prawo kontroli w zakresie prawidłowego wykorzystania przekazanej dotacji. 

a) Prezydent Miasta Wejherowa poprzez upoważnionych pracowników Urzędu Miasta Wejherowa lub Miejskiego Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Wejherowie może przeprowadzać kontrole w niepublicznych szkołach, przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego pod względem prawidłowości wykorzystania dotacji oraz zgodności liczby uczniów wykazanych w informacji miesięcznej, która stanowi podstawę do przekazania dotacji w oparciu o wszelkie dokumenty, stanowiące podstawę sporządzenia powyższych danych przekazywanych do Urzędu Miejskiego w Wejherowie. 

b) Upoważnienie zawiera: 

- imię i nazwisko kontrolującego, 

- wskazanie kontrolowanego podmiotu, 

- termin przeprowadzenia kontroli, 

- zakres kontroli, 

- okres objęty kontrolą. 

c) Osoby upoważnione do przeprowadzenia kontroli mają prawo wstępu do placówek, o których mowa w § 1 oraz wglądu do prowadzonej przez nie dokumentacji organizacyjnej, finansowej i dokumentacji z przebiegu nauczania, a także mogą przetwarzać dane osobowe uczniów tych placówek. 

d) Kontrola może być przeprowadzona okresowo w ciągu roku po uprzednim powiadomieniu (na co najmniej 7 dni przed dniem rozpoczęcia kontroli) podmiotu prowadzącego placówkę o terminie planowanej kontroli lub doraźnie w przypadku, gdy okoliczności wskazują na konieczność podjęcia natychmiastowych czynności kontrolnych. 

e) Czynności kontrolne dokonuje się w dniach i godzinach pracy obowiązujących w kontrolowanej placówce niepublicznej. 

f) Kontrolujący dokonuje ustaleń stanu faktycznego w zakresie objętym przedmiotem kontroli w szczególności na podstawie dokumentów, pism wyjaśniających i pisemnych oświadczeń. 

g) Kontrolujący może żadąć od kontrolowanego sporządzenia niezbędnych do kontroli odpisów lub wyciągów z dokumentów, jak również zestawień i obliczeń opartych na dokumentach. 

h) Wyniki przeprowadzonej kontroli kontrolujący przedstawia w protokole, który podpisuje kierownik kontrolowanego podmiotu. 

i) Kierownik kontrolowanego podmiotu może odmówić podpisania protokołu, składając wyjaśnienie na piśmie o przyczynach tej odmowy. 

j) W przypadku odmowy, o której mowa w lit. i) kontrolujący dokonuje weryfikacji jej przyczyn i w razie potrzeby podejmuje czynności kontrolne uzupełniające, na podstawie których mogą być dokonane zmiany w protokole kontroli. 

k) W razie niepodjęcia czynności kontrolnych uzupełniających, kontrolujący przekazuje na piśmie swoje stanowisko kontrolowanemu, a odmowa podpisania protokołu nie stanowi podstawy do wstrzymania realizacji zaleceń pokontrolnych. 

l) Na podstawie protokołu kontroli kontrolujący sporządza wystąpienie pokontrolne, w którym zawarte są wnioski i zalecenia kierowane do podmiotu prowadzącego placówkę. 

m) Kontrolowany, do którego zostało skierowane wystąpienie pokontrolne jest obowiązany w terminie określonym w wystąpieniu pokontrolnym zawiadomić kontrolującego o sposobie realizacji zaleceń pokontrolnych. 

n) Od wystąpienia pokontrolnego z lit. l) , w terminie 14 dni od jego otrzymania, dyrektor placówki lub organ prowadzący placówkę, może skierować zastrzeżenia do Prezydenta Miasta Wejherowa. 

o) Podstawą zastrzeżeń z lit. n) może być zakwestionowanie zgodności ustaleń kontroli ze stanem faktycznym lub zakwestionowania interpretacji prawa zawartej w wystąpieniu pokontrolnym. O wyniku rozpoznania zastrzeżeń Prezydent Miasta Wejherowa powiadamia placówkę i organ prowadzący w terminie do 14 dni od otrzymania zastrzeżeń. 

3. Osoba prowadząca szkołę, przedszkole niepubliczne i inne formy wychowania przedszkolnego zobowiązana jest udostępnić, na żądanie Gminy Miasta Wejherowa stosowną dokumentację, obrazującą rzeczywistą liczbę dzieci uczęszczających do szkoły, przedszkola niepublicznego i innych form wychowania przedszkolnego w poszczególnych miesiącach. 

4. Osoba prowadząca szkołę, przedszkole niepubliczne i inne formy wychowania przedszkolnego zobowiązana jest do: 

1) prowadzenia rozliczenia dotacji na podstawie ewidencji księgowej, 

2) prowadzenia dokumentacji, potwierdzającej uczęszczanie dziecka do szkoły, przedszkola niepublicznego i innych form wychowania przedszkolnego, w tym datę jego przyjęcia i skreślenia, 

3) terminowego, rzetelnego i zgodnego ze stanem faktycznym przekazywania wszelkich informacji, na podstawie których ustalona jest wysokość dotacji, 

4) udostępnienie dokumentacji szkoły, przedszkola niepublicznego i innych form wychowania przedszkolnego osobie upoważnionej przez Prezydenta Miasta Wejherowa do przeprowadzenia kontroli w zakresie prawidłowego wykorzystania przekazanej dotacji. 

5. Dotacja wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem podlega zwrotowi na konto Urzędu Miejskiego w Wejherowie wraz z odsetkami ustawowymi, naliczanymi od dnia przekazania dotacji. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Wejherowa. 

§ 6. Traci moc uchwała Nr Vk/XLI/464/2009 Rady Miasta Wejherowa z dnia 15 grudnia 2009 roku w sprawie szczegółowych zasad ustalania, rozliczania oraz kontroli dotacji udzielonym szkołom, przedszkolom niepublicznym, osobom prawnym lub fizycznym prowadzacym inne formy wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Miasta Wejherowa. 

§ 7. Uchwałę podaje się do wiadomości publicznej poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Miasta Wejherowa oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wejherowie. 

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego. 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa 


Piotr Bochiński


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Vk/L/543/2010
Rady Miasta Wejherowa
z dnia 26 października 2010 r.

 


(pieczątka szkoły, przedszkola niepublicznego, 
  innych form wychowania przedszkolnego) 
                                                                                                     Wejherowo, dnia ……....…… 
Prezydent Miasta Wejherowa 
Urząd Miejski w Wejherowie 
Plac Jakuba Wejhera 8 
84-200 Wejherowo 


WNIOSEK O PRZYZNANIE DOTACJI 
DLA SZKOŁY, PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO I INNEJ FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO 
NA ROK ……… 


 

1) Pełna nazwa i adres szkoły, przedszkola niepublicznego i innych form wychowania przedszkolnego oraz numer telefonu/fax: 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

2) Osoba prowadząca szkołę, przedszkole niepubliczne i inną formę wychowania przedszkolnego - imię i nazwisko (nazwa), adres zamieszkania (siedziby), numer telefonu: 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

3) Planowana liczba dzieci uczęszczających do szkoły, przedszkola niepublicznego i innych form wychowania przedszkolnego w .…..roku: 

z Gminy Miasta Wejherowa …………………………………. 

z innych gmin (jakich?) ………………………………. 

razem …………………………………………………. 

w tym: dzieci niepełnosprawne 

z Gminy Miasta Wejherowa …………………………………. 

z innych gmin (jakich?) ………………………………. 

razem dzieci niepełnosprawne ………………………... 

 

 

4) Nazwa banku i numer rachunku bankowego, na który ma być przekazana dotacja ............................................................................................................................................................. (pieczątka imienna i podpis osoby prowadzącej) 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa 


Piotr Bochiński


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Vk/L/543/2010
Rady Miasta Wejherowa
z dnia 26 października 2010 r.

 


(pieczątka szkoły, przedszkola niepublicznego, 
  innych form wychowania przedszkolnego) 
                                                                                                     Wejherowo, dnia ……....…… 
Prezydent Miasta Wejherowa 
Urząd Miejski w Wejherowie 
Plac Jakuba Wejhera 8 
84-200 Wejherowo 
 

INFORMACJA 
O LICZBIE DZIECI UCZĘSZCZAJĄCYCH 
DO SZKOŁY, PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO, INNYCH FORM WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO 
w miesiącu ………………. roku ………..  

1. Pełna nazwa i adres szkoły, przedszkola niepublicznego lub innych form wychowania przedszkolnego oraz numer telefonu/fax: 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

2. Osoba prowadząca szkołę, przedszkole niepubliczne lub inną formę wychowania przedszkolnego - imię i nazwisko (nazwa), adres zamieszkania (siedziby), numer telefonu: 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

3. Liczba dzieci w miesiącu ……………………. roku ………………… wynosi: 

   z Gminy Miasta Wejherowa ………………………………………….. 

(lista dzieci - imię, nazwisko, data urodzenia oraz adres zamieszkania) 

 

   z innych gmin (jakich?) ………………………………………………. 

(lista dzieci - imię, nazwisko, data urodzenia oraz adres zamieszkania) 

 

 

 

 

    razem dzieci niepełnosprawne………………………………………… 

(lista dzieci - imię, nazwisko, data urodzenia oraz adres zamieszkania) 

 

 

 

( pieczątka imienna i podpis osoby prowadzącej) 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa 


Piotr Bochiński


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr Vk/L/543/2010
Rady Miasta Wejherowa
z dnia 26 października 2010 r.

 


(pieczątka szkoły, przedszkola niepublicznego, 
  innych form wychowania przedszkolnego) 
                                                                                                     Wejherowo, dnia ……....…… 
Prezydent Miasta Wejherowa 
Urząd Miejski w Wejherowie 
Plac Jakuba Wejhera 8 
84-200 Wejherowo 
 

ROZLICZENIE DOTACJI UDZIELONEJ PRZEZ GMINĘ MIASTA WEJHEROWA 
DLA SZKOŁY, PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO I INNEJ FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO W ROKU………..  

1. Pełna nazwa i adres szkoły, przedszkola niepublicznego lub innej formy wychowania przedszkolnego oraz numer telefonu/fax: 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

2. Osoba prowadząca szkołę, przedszkole niepubliczne lub inną formę wychowania przedszkolnego - imię i nazwisko (nazwa), adres zamieszkania (siedziby), numer telefonu: 

..................................................................................................................................... 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

3. Liczba dzieci: 

1) Określana we wniosku o przyznanie dotacji, będąca podstawą ustalenia wysokości dotacji ………………………………. w tym dzieci niepełnosprawne ………………………………… 

2) Uczęszczających do szkoły, przedszkola niepublicznego lub innej formy wychowania przedszkolnego w poszczególnych miesiącach: 

     styczeń ………………………… w tym dzieci niepełnosprawne ……………….. 

     luty ………………………………w tym dzieci niepełnosprawne ………………… 

     marzec ………………………… w tym dzieci niepełnosprawne………………… 

     kwiecień …………………………w tym dzieci niepełnosprawne ………………… 

     maj ……………………………… w tym dzieci niepełnosprawne ………………... 

     czerwiec …………………………w tym dzieci niepełnosprawne ……………… 

     lipiec ……………………………. w tym dzieci niepełnosprawne ……………….. 

     sierpień …………………………. w tym dzieci niepełnosprawne ………………. 

     wrzesień ………………………… w tym dzieci niepełnosprawne ……………….. 

     październik ……………………… w tym dzieci niepełnosprawne ……………….. 

     listopad ………………………….. w tym dzieci niepełnosprawne ……………….. 

     grudzień ………………………… w tym dzieci niepełnosprawne ……………… 

 

4. Dotacja przekazana przez Gminę Miasta Wejherowa w kwocie ......................................(słownie): ..................................…………………….... 

 

5. Dotacja wykorzystana przez szkołę, przedszkole niepubliczne lub inną formę wychowania przedszkolnego w kwocie................... (słownie): …………….................................................... 

 

 

(pieczątka imienna i podpis osoby prowadzącej) 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa 


Piotr Bochiński

 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Wojciech Dzieliński 02-11-2010 15:25
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 02-11-2010
Ostatnia aktualizacja: - 02-11-2010 15:25