Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miasta Wejherowa
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

94/2010 4 maja 2010

ZARZĄDZENIE  NR 94/2010

Prezydenta  Miasta Wejherowa

z dnia 17 maja 2010 r.

 

w sprawie nieskorzystania  z prawa  pierwokupu co do nieruchomości stanowiącej własność osoby fizycznej

 

Na podstawie:

- art. 109    ust. 1  pkt. 1  i   art. 110   ustawy  z  dnia   21   sierpnia  1997 r.   o   gospodarce          

  nieruchomościami  (tekst jednolity z 2004 r. Dz. U. Nr  261 poz. 2603 z późn.  zm.)

 

 

Prezydent Miasta Wejherowa

zarządza, co następuje:

 

 

 

§ 1.

 

Nie korzysta się z ustawowego prawa pierwokupu  co do  nieruchomości  położonej w Wejherowie przy ul. Przemysłowej, stanowiącej własność p. Danuty Mirosławy Gębarowskiej, oznaczonej  ewidencyjnie jako działka nr 15/1  obr. 6 o powierzchni 528 m2,  objętej księgą wieczystą Kw nr 91807/8, będącej przedmiotem warunkowej umowy sprzedaży  RepA 3515/2010 z dnia 28 kwietnia 2010 roku, doręczonej właściwemu organowi  w dniu 29 kwietnia 2010 roku.

 

§ 2.

 

Zobowiązuje się Kierownika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Urbanistyki do niezwłocznego  zawiadomienia o nieskorzystaniu z prawa pierwokupu:

1/ strony, które zawarły umowę wymienioną w § 1 niniejszego zarządzenia,

2/ Notariusza  Henryka Mizaka z Kancelarii Notarialnej w Wejherowie.

 

§ 3.

 

Zarządzenie  wchodzi w życie z dniem wydania.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U z a s a d n i e n i e

 

Zarządzenia Nr 94/2010 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia  17 maja 2010 roku w sprawie nieskorzystania  z prawa  pierwokupu co do nieruchomości stanowiącej własność osoby fizycznej.

 

 

        Przedmiotem  warunkowej umowy sprzedaży RepA 3515/2010 z dnia 28.04.2010 roku jest nieruchomość składająca się z działki oznaczonej ewidencyjnie  nr 15/1 obr.6 o pow. 528 m2, położonej przy ul. Przemysłowej w Wejherowie,  objętej księgą wieczystą Kw nr 91807/8.

       Wyżej wymienioną działkę sprzedająca nabyła od Gminy Miasta Wejherowa na podstawie umowy zamiany z dnia 16 grudnia 2009 roku.

Nieruchomość jest niezabudowana i posiada dostęp do drogi publicznej. W miejscowym planie zagospodarowania działka nr 15/1 obr.6 znajduje się w obszarze jednostki terytorialnej T-1, dla której plan dopuszcza lokalizację zabudowy mieszkaniowej, jednorodzinnej jako dopełnienie istniejących terenów mieszkaniowych lub w ich sąsiedztwie. Ustala zakaz lokalizacji zabudowy mieszkaniowej, jednorodzinnej o charakterze zabudowy szeregowej, zabudowy wielorodzinnej, zakaz rozbudowy i lokalizacji nowych obiektów związanych z działalnością gospodarczą i produkcyjną lub usługową o szkodliwym lub uciążliwym oddziaływaniu na środowisko, o ile w wyniku rozbudowy i lokalizacji nowych obiektów nie nastąpi znaczne ograniczenie lub likwidacja szkodliwego lub uciążliwego oddziaływania. Ustala zakaz utrwalania obiektów i funkcji związanych z działalnością gospodarczą i produkcyjną lub usługową o szkodliwym oddziaływaniu na środowisko.

 Ustalona  między stronami cena sprzedaży wynosi  70.857,60,- zł brutto (słownie: siedemdziesiąt tysięcy osiemset pięćdziesiąt siedem złotych 60/100 groszy) tj. 134,20 zł/m2.  Nabycie przedmiotowej nieruchomości następuje na potrzeby statutowe prowadzonej działalności gospodarczej pod nazwą MGB POMPY INSTALACJE GRZEGORZ BANASZAK z siedzibą w Gdańsku.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Wejherowa zatwierdzony uchwałą nr IIIk/XXXV/379/2001 Rady Miasta Wejherowa z dnia 18 grudnia 2001 roku na przedmiotowej nieruchomości nie przewiduje realizacji celów publicznych, o których mowa w ustawie o gospodarce nieruchomościami, a co za tym idzie nie służy zaspokajaniu zbiorowych potrzeb wspólnoty. W związku z powyższym  postanawia się nie korzystać z ustawowego prawa pierwokupu.

 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Wojciech Dzieliński 24-05-2010 12:31
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 24-05-2010
Ostatnia aktualizacja: Wojciech Dzieliński 24-05-2010 13:39