Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miasta Wejherowa
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

82/2010 26 kwietnia 2010

 ZARZĄDZENIE  NR 82/2010

Prezydenta  Miasta Wejherowa

z dnia 26 kwietnia 2010 r.

 

w sprawie nieskorzystania  z prawa  pierwokupu co do nieruchomości stanowiącej współwłasność Gminy Miasta Wejherowa i osoby fizycznej

 

Na podstawie:

- art. 109    ust. 1  pkt. 1  i   art. 110   ustawy  z  dnia   21   sierpnia  1997 r.   o   gospodarce          

  nieruchomościami  (tekst jednolity z 2004 r. Dz. U. Nr  261 poz. 2603 z późn.  zm.)

 

 

Prezydent Miasta Wejherowa

zarządza, co następuje:

 

 

 

§ 1.

 

Nie korzysta się z ustawowego prawa pierwokupu  co do  udziału wynoszącego 3/52 części w nieruchomości oznaczonej  ewidencyjnie jako działka nr 149/4  obr. 21 o powierzchni  1427 m2, objętej księgą wieczystą Kw nr 92254/3, położonej w Wejherowie przy ulicy Wejherowskiej, będącej przedmiotem warunkowej umowy sprzedaży  RepA 5421/2010 z dnia 13 kwietnia 2010 roku, doręczonej właściwemu organowi  w dniu 16 kwietnia 2010 roku.

 

§ 2.

 

Zobowiązuje się Kierownika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Urbanistyki do niezwłocznego  zawiadomienia o nieskorzystaniu z prawa pierwokupu:

1/ strony, które zawarły umowę wymienioną w § 1 niniejszego zarządzenia,

2/ Notariusz Annę Kelpin z Kancelarii Notarialnej w Wejherowie.

 

§ 3.

 

Zarządzenie  wchodzi w życie z dniem wydania.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U z a s a d n i e n i e

 

Zarządzenia Nr 82/2010 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia  26 kwietnia 2010 roku   w sprawie nieskorzystania  z prawa  pierwokupu co do nieruchomości stanowiącej współwłasność Gminy Miasta Wejherowa i osoby fizycznej

 

.

 

 

           Przedmiotem  warunkowej umowy sprzedaży RepA 5421/2010 z dnia 13.04.2010 roku jest udział wynoszący 3/52 części w nieruchomości składającej się z działki oznaczonej ewidencyjnie  nr 149/4 obr.21 o pow. 1427  m2, położonej przy ul. Wejherowskiej w Wejherowie,  objętej księgą wieczystą Kw nr 92254/3. Przedmiotowa nieruchomość stanowi współwłasność Gminy Miasta Wejherowa w udziale 40/52 oraz p. Bogdana Sochy w udziale 12/52.

       Wyżej wymieniony udział w nieruchomości sprzedający nabył od Gminy Miasta Wejherowa na podstawie umowy sprzedaży RepA 670/2010 z dnia 15 stycznia 2010 roku, w celu zapewnienia dla swojej  nieruchomości dostępu do drogi publicznej.

Działka 149/4 obr.21 znajduje się w obszarze jednostki terytorialnej 17MN, dla której plan przewiduje zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wolnostojącą. Na terenie jednostki nie występują i nie będą występowały przestrzenie publiczne w rozumieniu ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Działka 149/4 obr.21 pełni funkcję drogi dojazdowej. Ustalona  między stronami cena sprzedaży udziału 3/52 części w działce o nr 149/4 obr.21 o powierzchni  1427 m2 wynosi  11.773,- zł brutto (słownie: jedenaście tysięcy siedemset siedemdziesiąt trzy złote 00/100 groszy) tj. 143 zł/m2. 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Wejherowa zatwierdzony uchwałą nr Vk/XI/88/2007 Rady Miasta Wejherowa z dnia 26 czerwca 2007 roku na przedmiotowej nieruchomości nie przewiduje realizacji celów publicznych, o których mowa w ustawie o gospodarce nieruchomościami, a co za tym idzie nie służy zaspokajaniu zbiorowych potrzeb wspólnoty. W związku z powyższym  postanawia się nie korzystać z prawa pierwokupu.

 

 

 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Wojciech Dzieliński 24-05-2010 11:26
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 24-05-2010
Ostatnia aktualizacja: Wojciech Dzieliński 24-05-2010 13:35