Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miasta Wejherowa
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

60/2010 22 marca 2010

 

ZARZĄDZENIE  NR 60/2010

Prezydenta  Miasta Wejherowa

z dnia 22 marca 2010 r.

 

w sprawie nieskorzystania  z prawa  pierwokupu co do nieruchomości stanowiącej własność firmy „MERITUM” Spółka z o.o.

 

Na podstawie:

- art. 109    ust. 1  pkt. 1  i   art. 110   ustawy  z  dnia   21   sierpnia  1997 r.   o   gospodarce          

  nieruchomościami  (tekst jednolity z 2004 r. Dz. U. Nr  261 poz. 2603 z późn.  zm.)

 

 

Prezydent Miasta Wejherowa

zarządza, co następuje:

 

 

 

§ 1.

 

Nie korzysta się z ustawowego prawa pierwokupu  co do  nieruchomości  położonej w Wejherowie przy ul. I Brygady Pancernej WP nr 32, stanowiącej własność firmy „MERITUM” Spółka z o.o., oznaczonej  ewidencyjnie jako działka nr 1/15 i nr 1/17  obr. 6 łącznego obszaru   0.4365 ha,  objętej księgą wieczystą Kw nr 20978/9, będącej przedmiotem warunkowej umowy sprzedaży  RepA 4113/2010 z dnia 18 marca 2010 roku, doręczonej właściwemu organowi  w dniu 18 marca 2010 roku.

 

§ 2.

 

Zobowiązuje się Kierownika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Urbanistyki do niezwłocznego  zawiadomienia o nieskorzystaniu z prawa pierwokupu:

1/ strony, które zawarły umowę wymienioną w § 1 niniejszego zarządzenia,

2/ Notariusz Joannę Orlińską z Kancelarii Notarialnej w Wejherowie.

 

§ 3.

 

Zarządzenie  wchodzi w życie z dniem wydania.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U z a s a d n i e n i e

 

Zarządzenia Nr 60/2010 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia  22 marca 2010 roku              w sprawie nieskorzystania  z prawa  pierwokupu co do nieruchomości stanowiącej własność firmy „MERITUM” Spółka z o.o.

 

 

 

           Przedmiotem  warunkowej umowy sprzedaży RepA 4113/2010 z dnia 18.03.2010 roku jest nieruchomość składająca się z działek oznaczonych ewidencyjnie  nr 1/15 o pow. 115 m2  obr. 6 i nr 1/17 o pow. 4250 m2,   objętych księgą wieczystą Kw nr 20978/9.

       Wyżej wymienione działki sprzedająca nabyła od Gminy Miasta Wejherowa częściowo na podstawie umowy oddania gruntu w użytkowanie wieczyste z dnia 06 marca 1998 roku oraz  umowy sprzedaży z dnia 14 lutego 2001 roku, częściowo zaś na podstawie umowy sprzedaży z dnia 28 czerwca 2001 roku.

Nieruchomość jest niezabudowana, posiada dostęp do drogi publicznej. Nieruchomość znajduje się w obszarze jednostki terytorialnej T1, dla której plan przewiduje zabudowę obiektami związanymi z działalnością gospodarczą, produkcyjną lub usługową o nieszkodliwym oddziaływaniu na środowisko. Ustala się zakaz lokalizacji funkcji mieszkaniowej w strefie 100 m od linii rozgraniczającej drogę nr 6. Wyjątek stanowić może  zabudowa mieszkaniowa jako towarzysząca innym funkcjom. Ustala się zakaz utrwalania obiektów i funkcji związanych z działalnością gospodarczą i produkcyjną lub usługową o szkodliwym oddziaływaniu na środowisko.  

 Ustalona  między stronami cena sprzedaży wynosi  313 000,76,- zł brutto (słownie: trzysta trzynaście tysięcy złotych 76/100 groszy) tj. 71,71 zł/m2. 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Wejherowa zatwierdzony uchwałą nr IIIk/XXXV/379/2001 Rady Miasta Wejherowa z dnia 18 grudnia 2001 roku na przedmiotowej nieruchomości nie przewiduje realizacji celów publicznych, o których mowa w ustawie o gospodarce nieruchomościami, a co za tym idzie nie służy zaspokajaniu zbiorowych potrzeb wspólnoty. W związku z powyższym  postanawia się nie korzystać z prawa pierwokupu.

 

 

 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Wojciech Dzieliński 04-05-2010 08:40
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 04-05-2010
Ostatnia aktualizacja: Wojciech Dzieliński 04-05-2010 08:40