Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miasta Wejherowa
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

PRZETARG ROZSTRZYGNIĘTYPrzetarg nieograniczony, w formie konkursu ofert na wydzierżawienie gruntu pod usytuowanie czterech stanowisk sprzedaży truskawek.

Prezydent Miasta Wejherowa
 
ogłasza pierwszy pisemny
przetarg nieograniczony w formie konkursu ofert
 
na wydzierżawienie gruntu pod usytuowanie w okresie od 20.05.2010 roku do 15.06.2010 roku czterech stanowisk sprzedaży truskawek. Powierzchnia każdego stanowiska 4 m2.
Lokalizacja stanowisk:                                                                           stawka wywoławcza:
stanowisko nr 1 – ul. Rzeźnicka (obok przystanku autobusowego), - 40 zł netto dziennie za stanowisko
stanowisko nr 2 – róg ul.Hallera/Sobieskiego,                                  - 40 zł netto dziennie za stanowisko                               
stanowisko nr 3 – ul. Dworcowa (obok budynku Policji),                - 20 zł netto dziennie za stanowisko                                  
stanowisko nr 4 – ul. Sobieskiego (obok budynku ZUS)                  - 20 zł netto dziennie za stanowisko    
                               
 Stawka netto zaproponowana przez oferenta zostanie powiększona o podatek VAT 22%.
Oprócz stawki dzierżawnej należy uiszczać opłatę targową u inkasenta, zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Wejherowa w sprawie poboru i wysokości opłaty targowej za handel okrężny na terenie Miasta Wejherowa.
Wadium w wysokości 300 zł za każde stanowisko oddzielnie (słownie złotych: trzysta) należy wpłacić na konto Urzędu Miejskiego w Wejherowie nr 14116022020000000061963861 w Banku Millennium S.A. O/Wejherowo najpóźniej do dnia 14.05.2010 roku.
Wadium może być wnoszone wyłącznie w pieniądzu
Oferent traci wadium na rzecz Urzędu Miejskiego jeżeli:
·       odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie,
·       zawarcie umowy stało się niemożliwe z winy oferenta,
·       przedstawił w ofercie dane nieprawdziwe.
Wadia oferentów uczestniczących w niniejszym przetargu zostaną zwrócone po podpisaniu umowy z wybranym oferentem jednak nie później niż 7 dni od ogłoszenia wyników przetargu.
Wadium oferenta, który przetarg wygra zostanie zaliczone w poczet czynszu dzierżawnego.
Jedynym kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty jest podana w tej ofercie wysokość stawki za dzierżawę gruntu. Oferta winna zawierać:
1.       proponowaną stawkę netto za wydzierżawienie stanowiska dziennie,
2.        dowód wpłaty wadium
Oferta niekompletna zostanie odrzucona.
Oferty należy składać oddzielnie na każde stanowisko, w zamkniętych kopertach z dopiskiem ,,Truskawki – stanowisko nr 1”, ,,Truskawki – stanowisko nr 2”, ,,Truskawki – stanowisko nr 3”,,Truskawki – stanowisko nr 4”, oraz danymi oferenta (pełna nazwa firmy i adres).
 Oferty należy składać w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego w Wejherowie Pl. J. Wejhera nr 8, do dnia 17 maja 2010 roku do godz. 800. Oferty będą przyjmowane tylko do wyznaczonego terminu. Oferty złożone po terminie zwraca się bez otwierania.
Publiczne otwarcie ofert nastąpi dnia 17 maja 2010 roku o godz. 830 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wejherowie pl. Jakuba Wejhera 8 w sali nr 15.
Umowa dzierżawy zostanie podpisana oddzielnie na każde stanowisko z oferentem, który zaproponuje najwyższą stawkę dzienną za wydzierżawienie danego stanowiska.
Oferent, który przetarg wygra będzie zobowiązany do uiszczenia opłaty z góry za cały okres dzierżawy w terminie do 25 maja 2010 roku.
Mapkę z oznaczoną lokalizacją stanowisk można odbierać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Urbanistyki Urzędu Miejskiego w Wejherowie przy ul. 12 Marca 195, pokój nr 204. tel. 677-71-53,677-71-43
Po zatwierdzeniu protokołu z posiedzenia Komisji Przetargowej Prezydent Miasta ogłosi wynik przetargu zamieszczając ogłoszenie o wyborze oferty w miejscu publicznie dostępnym tj. na tablicy ogłoszeń w holu Urzędu Miejskiego w Wejherowie oraz przesyłając powyższe zawiadomienie wszystkim oferentom uczestniczącym w przetargu. W zawiadomieniu wysłanym do oferenta, którego oferta została wybrana Prezydent Miasta określi termin i miejsce zawarcia umowy.
Prezydent Miasta zastrzega sobie prawo negocjacji wszelkich warunków umowy oraz swobodnego wyboru oferenta.
Prezydentowi Miasta przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wyboru którejkolwiek z ofert.

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Wojciech Dzieliński 30-04-2010 11:31
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Adam Ślusałek 30-04-2010
Ostatnia aktualizacja: Adam Ślusałek 01-06-2010 14:18