Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miasta Wejherowa
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

UCHWAŁA NR VK/XLIV/477/2010 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 20 kwietnia 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa na rok 2010.

 
Uchwała Nr Vk/XLIV/477/2010
Rady Miasta Wejherowa
z dnia 20 kwietnia 2010 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa na rok 2010 
Na podstawie art. 18. ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240) 

Rada Miasta Wejherowa
 
uchwala, co następuje:
 
§ 1. 
1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy
o kwotę
912 769 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1
 
 
2. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy
o kwotę
3 017 823 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2 
3. Zwiększa się przychody budżetu Gminy
zgodnie z załącznikiem nr 3

o kwotę

2 105 054 zł
 
§ 2. Po dokonanych zmianach budżet Gminy wynosi: 
1. Dochody budżetowe
w tym:
- dochody bieżące
- dochody majątkowe
115 378 045 zł

109 736 869 zł
5 641 176 zł
2. Wydatki budżetowe
w tym:
- wydatki bieżące
- wydatki majątkowe
137 874 740 zł

111 462 135 zł
26 412 605 zł
3. Deficyt budżetu
4. Przychody budżetowe
22 496 695 zł
24 005 054 zł
w tym :
 
- kredyt bankowy krajowy
- wolne środki
16 900 000 zł
7 105 054 zł
5. Rozchody budżetowe
1 508 359 zł
z przeznaczeniem na :
 
- spłatę otrzymanychkrajowych pożyczek i kredytów
1 508 359 zł
 
§ 3. Uchwala się wieloletni plan inwestycyjny na lata 2010-2013, który stanowi załącznik nr 4 do niniejszej uchwały. 
§ 4. Uchwala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności, który stanowi załącznik nr 5. 
§ 5. Dokonuje się zmiany w planie przychodów i wydatków zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem nr 6. 
§ 6. Dokonuje się zmiany w planie przychodów i wydatków dochodów własnych, zgodnie z załącznikiem nr 7. 
§ 7. Traci moc wieloletni plan inwestycyjny na lata 2010-2013, stanowiący załącznik Nr 3 do uchwały Nr Vk/XLIII/475/2010 z dnia 5 marca 2010 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa na rok 2010. 
§ 8. Traci moc plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności, stanowiący załącznik Nr 12 do uchwały Nr Vk/XLII/465/2010 z dnia 26 stycznia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Wejherowa na rok 2010. 
§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem obwieszczenia na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wejherowie. 
 
Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa

Piotr Bochiński
 
 


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Vk/XLIV/477/2010
Rady Miasta Wejherowa
z dnia 20 kwietnia 2010 r.
DOCHODY 
Zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 1 017 632 zł 
600
Transport i łączność
103 121 zł
 
1/ Dochody bieżące
103 121 zł
 
- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień
103 121 zł
754
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
150 000 zł
 
1/ Dochody bieżące
150 000 zł
 
- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych
150 000 zł
756
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
194 946 zł
 
1/ Dochody bieżące
194 946 zł
 
- podatek od nieruchomości
194 946 zł
853
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
364 702 zł
 
1/ Dochody bieżące
364 702 zł
 
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich -pozostałe
343 487 zł
 
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich –współfinansowanie programów i projektów
21 215 zł
900
Gospodarka komunalna i ochrony środowiska
104 863 zł
 
1/ Dochody bieżące
104 863 zł
 
- wpływy z różnych opłat
90 000 zł
 
- wpływy z różnych dochodów
14 863 zł
921
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
100 000 zł
 
1/ Dochody bieżące
100 000 zł
 
- wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących
100 000 zł
 
Zmniejsza się dochody budżetu miasta o kwotę 104 863 zł 
900
Gospodarka komunalna i ochrony środowiska
104 863 zł
 
1/ Dochody bieżące
104 863zł
 
- wpływy z różnych opłat
90 000 zł
 
- wpływy z różnych dochodów
14 863 zł
 
 
Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa

Piotr Bochiński
 
 


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Vk/XLIV/477/2010
Rady Miasta Wejherowa
z dnia 20 kwietnia 2010 r.
WYDATKI 
Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 3 123 544 zł 
600
 
Transport i łączność
403 121 zł
 
60004
Lokalny transport zbiorowy
103 121 zł
 
 
1/ Wydatki bieżące
103 121 zł
 
 
- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań
103 121 zł
 
60014
Drogi publiczne powiatowe
150 000 zł
 
 
1/ Wydatki majątkowe
150 000 zł
 
 
- inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych)
150 000 zł
 
60016
Drogi publiczne gminne
150 000 zł
 
 
1/ Wydatki majątkowe
150 000 zł
 
 
- inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych)
150 000 zł
700
 
Gospodarka mieszkaniowa
320 000 zł
 
70004
Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej
320 000 zł
 
 
1/ Wydatki bieżące
289 325 zł
 
 
- wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
146 325 zł
 
 
- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań
143 000 zł
 
 
2/ Wydatki majątkowe
30 675 zł
 
 
- inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych)
30 675 zł
710
 
Działalność usługowa
50 000 zł
 
71035
Cmentarze
50 000 zł
 
 
1/ Wydatki majątkowe
50 000 zł
 
 
- inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych)
50 000 zł
750
 
Administracja publiczna
150 000 zł
 
75075
Promocja jednostek samorządu terytorialnego
150 000 zł
 
 
1/ Wydatki bieżące
50 000 zł
 
 
- wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
5 000 zł
 
 
- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań
45 000 zł
 
 
2/ Wydatki majątkowe
100 000 zł
 
 
- inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych)
100 000 zł
754
 
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
110 000 zł
 
75404
Komendy wojewódzkie policji
80 000 zł
 
 
1/ Wydatki bieżące
40 000 zł
 
 
- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań
40 000 zł
 
 
2/ Wydatki majątkowe
40 000 zł
 
 
- inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych)
40 000 zł
 
75411
Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej
30 000 zł
 
 
1/ Wydatki majątkowe
30 000 zł
 
 
- inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych)
30 000 zł
801
 
Oświata i wychowanie
1 000 000 zł
 
80101
Szkoły podstawowe
716 254 zł
 
 
1/ Wydatki bieżące
500 804 zł
 
 
- wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
177 254 zł
 
 
- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań
323 550 zł
 
 
2/ Wydatki majątkowe
215 450 zł
 
 
- inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych)
215 450 zł
 
80104
Przedszkola
20 000 zł
 
 
1/ Wydatki bieżące
20 000 zł
 
 
- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań
20 000 zł
 
80110
Gimnazja
212 000 zł
 
 
1/ Wydatki bieżące
212 000 zł
 
 
- wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
112 000 zł
 
 
- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań
100 000 zł
 
80113
Dowożenie uczniów do szkół
30 000 zł
 
 
1/ Wydatki bieżące
30 000 zł
 
 
- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań
30 000 zł
 
80120
Licea ogólnokształcące
21 746 zł
 
 
1/ Wydatki bieżące
21 746 zł
 
 
- wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
21 746 zł
853
 
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
365 560 zł
 
85395
Pozostała działalność
365 560 zł
 
 
1/ Wydatki bieżące
365 560 zł
 
 
- wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
365 560 zł
900
 
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
184 863 zł
 
90004
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
30 000 zł
 
 
1/ Wydatki majątkowe
30 000 zł
 
 
- inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych)
30 000 zł
 
90015
Oświetlenie ulic, placów i dróg
50 000 zł
 
 
1/ Wydatki bieżące
50 000 zł
 
 
- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań
50 000 zł
 
90019
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
104 863 zł
 
 
1/ Wydatki bieżące
104 863 zł
 
 
- świadczenia na rzecz osób fizycznych
4 000 zł
 
 
- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań
100 863 zł
921
 
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
513 000 zł
 
92120
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
500 000 zł
 
 
1/ Wydatki bieżące
500 000 zł
 
 
- dotacje na zadania bieżące
500 000 zł
 
92195
Pozostała działalność
13 000 zł
 
 
1/ Wydatki bieżące
13 000 zł
 
 
- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań
13 000 zł
926
 
Kultura fizyczna i sport
27 000 zł
 
92695
Pozostała działalność
27 000 zł 
 
 
1/ Wydatki bieżące
27 000 zł
 
 
- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań
27 000 zł
 
Zmniejsza się wydatki budżetu miasta o kwotę 105 721 zł 
852
 
Pomoc społeczna
858 zł
 
85214
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
858 zł
 
 
1/ Wydatki bieżące
858 zł
 
 
- świadczenia na rzecz osób fizycznych
858 zł
900
 
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
104 863 zł
 
90095
Pozostała działalność
104 863 zł
 
 
1/ Wydatki bieżące
104 863 zł
 
 
- świadczenia na rzecz osób fizycznych
4 000 zł
 
 
- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań
100 863 zł
 
 
Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa

Piotr Bochiński
 
 


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr Vk/XLIV/477/2010
Rady Miasta Wejherowa
z dnia 20 kwietnia 2010 r.
Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu oraz przeznaczeniem nadwyżki budżetowej gminy na 2010 rok 

§
Wyszczególnienie
Plan 2010 r.
Zwiększenia
Zmniejszenia
Plan po zmianach
 
Przychody
 
 
 
 
952
Przychody z zaciągniętych pożyczek
i kredytów na rynku krajowym
21 900 000 zł
 
5 000 000 zł
16 900 000 zł
955
Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych
- wolne środki
 
7 105 054 zł
 
7 105 054 zł
 
Razem
21 900 000 zł
7 105 054 zł
5 000 000 zł
24 005 054 zł
 
Rozchody
 
 
 
 
992
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów
1 508 359 zł
 
 
1 508 359 zł
 
Razem
1508 359 zł
 
 
1 508 359 zł
 
 
Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa

Piotr Bochiński
 
 


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr Vk/XLIV/477/2010
Rady Miasta Wejherowa
z dnia 20 kwietnia 2010 r.
ZMIANA PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA ROK 2010 
Dział
Rozdział
Nazwa zakładu
Stan środków obrotowych na początek roku
Przychody
Ogółem
Wydatki
Stan środków obrotowych na koniec roku
Ogółem
1
2
3
4
5
6
7
8
9
900
90017
Zakład Usług Komunalnych - działalność bieżąca
970 324,00
16 893 000,00
17 863 324,00
16 767 324,00
1 096 000,00
17 863 324,00
 
 
OGÓŁEM
970 324,00
16 893 000,00
17 863 324,00
16 767 324,00
1 096 000,00
17 863 324,00
 
 
Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa

Piotr Bochiński
 
 


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr Vk/XLIV/477/2010
Rady Miasta Wejherowa
z dnia 20 kwietnia 2010 r.
ZMIANA PLANU FINASOWEGO PRZYCHODÓW I WYDATKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA ROK 2010 

Dział
Rozdział
Nazwa zakładu
Stan środków obrotowych na początek roku
Przychody
Ogółem
Wydatki
Stan środków obrotowych na koniec roku
Ogółem
1
2
3
4
5
6
7
8
9
801
80101
Szkoły postawowe
134 484,00
299 935,00
434 419,00
317 105,00
117 314,00
434 419,00
801
80110
Gimnazja
10 888,00
11 120,00
22 008,00
12 220,00
9 788,00
22 008,00
 
 
OGÓŁEM
145 372,00
311 055,00
456 427,00
329 325,00
127 102,00
456 427,00

 

 
Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa

Piotr Bochiński
 
 

 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Wojciech Dzieliński 26-04-2010 11:12
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 26-04-2010
Ostatnia aktualizacja: Wojciech Dzieliński 26-04-2010 11:12