Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miasta Wejherowa
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

UWAGA! PRZETARG ODWOŁANY! Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej, oznaczonej ewidencyjnie jako dz. nr dz. nr 476/1, obr. 15, poł. u zbiegu ulic Refotmatów i Wniebowstąpienia w Wejherowie.


PREZYDENT MIASTA WEJHEROWA INFORUMUJE,

 

 

iż na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. z 2004 r., Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.), odwołuje pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Miasta Wejherowa, poł. u zbiegu ulic Reformatów i Wniebowstąpienia, oznaczonej ewidencyjnie jako dz. nr 476/1, obr. 15, o pow. 273 m2, KW nr 8287, zaplanowany na dzień 25 maja 2010 r., na godz. 9.20. Powodem odwołania przetargu jest złożenie przez osoby fizyczne wniosku o zasiedzenie przedmiotowej nieruchomości.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Prezydent Miasta Wejherowa ogłasza

pierwszy przetarg ustny nieograniczony

 

na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w Wejherowie, u zbiegu ulic Reformatów i ul. Wniebowstąpienia, oznaczonej ewidencyjnie jako dz. nr 476/1, obr. 15, o pow. 273 m2, objętej księgą wieczystą KW nr 8287 prowadzoną przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Wejherowie;

cena wywoławcza: 150 000,00 zł

wylicytowana cena zostanie powiększona o podatek VAT w wysokości 22%.

Opis nieruchomości: działka foremna, w kształcie prostokąta, teren niezabudowany, płaski, ogrodzony metalową siatką z betonowymi słupkami, na działce znajduje się zawór wody oraz rosną drzewa owocowe i żywopłot, których wycinka wymaga zgody Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (Urząd posiada decyzję zezwalającą na ich wycinkę).

Przeznaczenie: działka przeznaczona jest pod zabudowę mieszkalno - usługową. Przedmiotowa nieruchomość znajduje się w obszarze, dla którego obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - jednostka terytorialna T9, gdzie m.in.:

 

  • ustala się zakaz utrwalania obiektów i funkcji związanych z działalnością gospodarczą i produkcyjną lub usługową o szkodliwym lub uciążliwym oddziaływaniu na środowisko,

  • wzdłuż ul. Reformatów i Wniebowstąpienia zabudowę mieszkaniową dopuszcza się jedynie z funkcjami usługowymi w parterach,

  • Strefy Ochrony Konserwatorskiej (rezerwatu kulturowego, konserwacji urbanistycznej) obejmują teren zespołu urbanistyczno krajobrazowego Starego Miasta wpisanego do rejestru zabytków decyzją 818/26.02.1979.

Zagospodarowanie: nabywca zobowiązuje się do zagospodarowania nieruchomości zgodnie z „Koncepcją zagospodarowania kwartału ulic Reformatów, Wniebowstąpienia i Przebendowskiego”, wykonaną w 2008 r., na zlecenie Urzędu Miejskiego w Wejherowie.

Koncepcja przewiduje m.in.:

  • wzdłuż ul. Reformatów i Wniebowstąpienia ciągłą pierzeję uliczną zabudowaną kamienicą,

  • obsługę komunikacyjną poprzez bramę zlokalizowaną od ul. Reformatów,

  • parking podziemny.

Koncepcja posiada uzgodnienie Miejskiego Konserwatora Zabytków i zarządcy drogi. Rozwiązania zaproponowane w Koncepcji będą egzekwowane od nabywcy przez Urząd Miejski w Wejherowie na etapie projektowania i realizacji inwestycji.

Obciążenia: nabywca w umowie sprzedaży dz. nr 476/1, obr. 15, ustanowi na rzecz każdoczesnego współwłaściciela nieruchomości sąsiedniej, oznaczonej ewidencyjnie jako dz. nr 477, obr. 15, nieodpłatną służebność gruntową, polegającą na prawie przejazdu i przechodu przez działkę 476/1, obr. 15, pasem gruntu od ul. Reformatów, poprzez projektowaną bramę, do dz. nr 477, obr. 15, wyłącznie w celu wynoszenia i wywozu nieczystości.

Uzbrojenie: w ulicy Reformatów i Wniebowstąpienia znajdują się następujące sieci: wodociągowa, energetyczna, ciepłownicza, gazowa, telefoniczna oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowej.

Warunki gruntowo - wodne: nie badano.

Termin rozpoczęcia budowy: zgłoszenie do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego rozpoczęcia prac bezpośrednio przy budowie budynku lub budynków - 2 lata od dnia zawarcia umowy sprzedaży w/w nieruchomości.

Termin zakończenia budowy: uzyskanie pozwolenia na użytkowanie budynków - 5 lat od dnia zawarcia umowy sprzedaży w/w nieruchomości.

Kara umowna: w treści umowy notarialnej będzie wpisane postanowienie o obowiązku uiszczenia kary umownej przez nabywcę na rzecz zbywcy, w wysokości 10 % ceny brutto nabycia nieruchomości, za każdy rok zwłoki, w przypadku niezabudowania nieruchomości będącej przedmiotem sprzedaży, w sposób określony w punkcie „Zagospodarowanie”, w przewidzianym terminie. Obowiązek zapłacenia kar spoczywa na nabywcy niezależnie od tego kto będzie właścicielem nieruchomości w chwili naliczenia kar.

Wszelkie kary umowne wynikające z niniejszego ogłoszenia będą zabezpieczone oświadczeniem nabywcy o poddaniu się rygorowi egzekucji wprost z aktu notarialnego, stosownie do treści art. 777 § 1 pkt 4 k.p.c.

 

Przetarg odbędzie się dnia 25 maja 2010 r., o godz. 9.20, w sali nr 15 Urzędu Miejskiego w Wejherowie, Pl. Jakuba Wejhera 8.

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w gotówce w wysokości 10% ceny wywoławczej, tj. 15 000,00 zł.

Wpłaty należy dokonać na konto Urzędu Miejskiego w Wejherowie: Bank Millenium SA nr 14116022020000000061963861, najpóźniej do dnia 19 maja 2010 r., przy czym do przetargu przystąpić będą mogły jedynie osoby, których wadia faktycznie wpłyną na podane konto najpóźniej do dnia 21 maja 2010 r. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika, dowód tożsamości uczestnika oraz konieczne pełnomocnictwa podlegają przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu. W przypadku gdy osoba, która przetarg wygra, uchyli się od zawarcia umowy, wadium nie podlega zwrotowi.

Cena brutto nieruchomości, ustalona w drodze przetargu, będzie podlegała zapłacie na wskazane przez zbywcę konto bankowe najpóźniej na 3 dni przed wyznaczonym terminem zawarcia umowy przenoszącej własność.

Zainteresowani udziałem w przetargu mają obowiązek dokonania oględzin nieruchomości oraz zapoznania się z dokumentami dotyczącymi nieruchomości. Dn. 14 maja 2010 r., o godz. 13.20, na przedmiotowym terenie, odbędzie się okazanie granic.

Więcej informacji w sprawie sprzedaży nieruchomości można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Urbanistyki Urzędu Miejskiego w Wejherowie, ul. 12 Marca 195, p. 205, tel. 058-677-71-47 lub 058-677-71-43, e - mail: nieruchomosci@wejherowo.pl.

Więcej na: www.nieruchomosci.wejherowo.pl

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sebastian Bojaruniec 24-03-2010 13:32
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Sebastian Bojaruniec 24-03-2010
Ostatnia aktualizacja: Sebastian Bojaruniec 24-03-2010 13:34