Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miasta Wejherowa
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

PRZETARG ROZSTRZYGNIĘTY - Pierwszy pisemny przetarg nieograniczony w formie konkursu ofert na wydzierżawienie gruntu pod usytuowanie w okresie od 23.05.2012 roku do 31.07.2012 roku czterech stanowisk sprzedaży truskawek i innych owoców.


Prezydent Miasta Wejherowa

ogłasza pierwszy pisemny

przetarg nieograniczony w formie konkursu ofert

na wydzierżawienie gruntu pod usytuowanie w okresie od 23.05.2012 roku do 31.07.2012 roku czterech stanowisk sprzedaży truskawek i innych owoców. Powierzchnia każdego stanowiska 4 m2.

Lokalizacja stanowisk: stawka wywoławcza:

stanowisko nr 1 - ul. Rzeźnicka (obok przystanku autobusowego), - 40 zł netto dziennie za stanowisko

stanowisko nr 2 - róg ul.Hallera/Sobieskiego, - 40 zł netto dziennie za stanowisko

stanowisko nr 3 - ul. Dworcowa (obok budynku Policji), - 20 zł netto dziennie za stanowisko

stanowisko nr 4 - ul. Sobieskiego (obok budynku ZUS) - 20 zł netto dziennie za stanowisko

 

Stawka netto zaproponowana przez oferenta zostanie powiększona o podatek VAT 23%.

Oprócz stawki dzierżawnej należy uiszczać opłatę targową u inkasenta, zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Wejherowa w sprawie poboru i wysokości opłaty targowej za handel okrężny na terenie Miasta Wejherowa.

Wadium w wysokości 1000 zł za każde stanowisko oddzielnie (słownie złotych: tysiąc) należy wpłacić na konto Urzędu Miejskiego w Wejherowie nr 14116022020000000061963861 w Banku Millennium S.A. O/Wejherowo najpóźniej do dnia 18.05.2012 roku.

Wadium może być wnoszone wyłącznie w pieniądzu

Oferent traci wadium na rzecz Urzędu Miejskiego jeżeli:

  • odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie,

  • zawarcie umowy stało się niemożliwe z winy oferenta,

  • przedstawił w ofercie dane nieprawdziwe.

Wadia oferentów uczestniczących w niniejszym przetargu zostaną zwrócone po podpisaniu umowy z wybranym oferentem jednak nie później niż 7 dni od ogłoszenia wyników przetargu.

Wadium oferenta, który przetarg wygra zostanie zaliczone w poczet czynszu dzierżawnego.

Do przetargu mogą przystąpić tylko osoby nie posiadające jakichkolwiek zaległości finansowych wobec Gminy Miasta Wejherowa.

Jedynym kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty jest podana w tej ofercie wysokość stawki za dzierżawę gruntu. Oferta winna zawierać:

1. Nazwę oferenta

2. Proponowaną stawkę netto za wydzierżawienie stanowiska dziennie,

3. Dowód wpłaty wadium

Oferta musi być podpisana przez oferenta. Oferta musi być czytelna. Wszelkie skreślenia winny być parafowane przez oferenta. Oferta niekompletna lub złożona przez osobę zadłużoną wobec Gminy Miasta Wejherowa zostanie odrzucona.

Oferty należy składać oddzielnie na każde stanowisko, w zamkniętych kopertach z dopiskiem ,,Truskawki - stanowisko nr 1”, ,,Truskawki - stanowisko nr 2”, ,,Truskawki - stanowisko nr 3”,,Truskawki - stanowisko nr 4”, oraz danymi oferenta (pełna nazwa firmy i adres).

Oferty należy składać w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego w Wejherowie Pl. J. Wejhera nr 8, do dnia 21 maja 2012 roku do godz. 830. Oferty będą przyjmowane tylko do wyznaczonego terminu. Oferty złożone po terminie zwraca się bez otwierania.

Publiczne otwarcie ofert nastąpi dnia 21 maja 2012 roku o godz. 900 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wejherowie pl. Jakuba Wejhera 8 w sali nr 15.

Umowa dzierżawy zostanie podpisana oddzielnie na każde stanowisko z oferentem, który zaproponuje najwyższą stawkę dzienną za wydzierżawienie danego stanowiska.

Oferent, który przetarg wygra będzie zobowiązany do uiszczenia opłaty za cały okres dzierżawy w terminie do 15 czerwca 2012 roku.

W przypadku złożenia dwóch lub więcej ofert z propozycją jednakowej stawki, które okażą się najkorzystniejsze, przewiduje się wezwanie oferentów, którzy złożyli takie oferty do złożenia ofert dodatkowych.

W przypadku gdy oferent, który przetarg wygra odmówi podpisania umowy, przewiduje się wezwanie pozostałych oferentów do złożenia ofert dodatkowych.

Mapkę z oznaczoną lokalizacją stanowisk można odbierać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Urbanistyki Urzędu Miejskiego w Wejherowie przy ul. 12 Marca 195, pokój nr 203. tel. 677-71-53,677-71-43

Po zatwierdzeniu protokołu z posiedzenia Komisji Przetargowej Prezydent Miasta ogłosi wynik przetargu zamieszczając ogłoszenie o wyborze oferty w miejscu publicznie dostępnym tj. na tablicy ogłoszeń w holu Urzędu Miejskiego w Wejherowie oraz przesyłając powyższe zawiadomienie wszystkim oferentom uczestniczącym w przetargu. W zawiadomieniu wysłanym do oferenta, którego oferta została wybrana Prezydent Miasta określi termin i miejsce zawarcia umowy.

Prezydent Miasta zastrzega sobie prawo negocjacji wszelkich warunków umowy oraz swobodnego wyboru oferenta.

Prezydentowi Miasta przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wyboru którejkolwiek z ofert.

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Adam Ślusałek 08-05-2012 11:06
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Adam Ślusałek 08-05-2012
Ostatnia aktualizacja: Adam Ślusałek 25-06-2012 14:53