Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miasta Wejherowa
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr VIk/XV/202/2012 Rady Miasta Wejherowa z dnia 20 marca 2012 r. w sprawie rozpatrzenia skargi Pani Anieli Gaszty

Uchwała Nr VIk/XV/202/2012
Rady Miasta Wejherowa

z dnia 20 marca 2012 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi Pani Anieli Gaszty  

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z   2001 Nr 142 poz. 1591, z   późniejszymi zmianami) oraz art. 229 pkt 3   ustawy z   dnia 14 czerwca 1960 r. ? Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z   2000 r. Nr 98 poz. 1071, z   późniejszymi zmianami), po rozpatrzeniu skargi Pani Anieli Gaszty z   dnia 18   października 2011 r. w   sprawie nieotrzymania projektu budowlanego oraz pozwolenia na budowę, po zawarciu umowy sprzedaży działki nr 138/10 przy ulicy Kruczej w   Wejherowie,  

Rada Miasta Wejherowa,  
uchwala, co następuje  

§   1.   1.   W wyniku przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego, Rada Miasta Wejherowa uznaje przedmiotową skargę za nieuzasadnioną.  

2.   Uzasadnienie stanowi integralną część niniejszej uchwały.  

§   2.   Uchwała wchodzi w   życie z   dniem ogłoszenia na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w   Wejherowie.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa  


Leszek   Glaza

 


Załącznik do Uchwały Nr VIk/XV/202/2012    
Rady Miasta Wejherowa    
z dnia 20 marca 2012 r.  
 

Uzasadnienie  

W skardze z   dnia 18 października 2011 r. Pani Aniela Gaszta stwierdziła, że nie zgadza się z   uzasadnieniem uchwały Nr VIk/X/142/2011 Rady Miasta Wejherowa z   dnia 27 września 2011 r., stanowiącej odpowiedź na jej skargę z   dnia 24 czerwca 2011 r.  

W szczególności Pani Aniela Gaszta stwierdziła w   skardze, że po zawarciu umowy sprzedaży nieruchomości z   dnia 31 lipca 2009 r. nie została niezwłocznie, telefonicznie poinformowana przez przedstawicieli Gminy Miasta Wejherowa, kiedy może odebrać dokumenty w   postaci projektu budowlanego oraz pozwolenia na budowę.  

W dniu 6   maja 2009 r. Starostwa Wejherowski decyzją Nr AB16-I-7351/79/09 zatwierdził projekt budowlany i   wydał pozwolenie na budowę na działce nr 138/10, obr. 8   w Wejherowie. 21 maja 2009 r. nastąpiło uprawomocnienie się ww. decyzji. 16 czerwca 2009 r. Gmina Miasta Wejherowa przeprowadziła przetarg na powyższą nieruchomość w   formie ustnej licytacji.  

Protokół z   dnia 16 czerwca 2009 r. z   pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego   na sprzedaż nieruchomości o   numerze ewidencyjnym 138/10, obr. 8   w Wejherowie, zawiera również informację, że pozwolenie na budowę ważne jest przez okres 3   lat od daty uprawomocnienia się decyzji tj. do maja 2012 r. Pod protokołem na pozycji nr 8   widnieje podpis p. Anieli Gaszty, która licytację ustną przetargową wygrała. Przedmiotowy protokół stanowił podstawę do zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy Gminą Miasta Wejherowa a   p. Anielą Gaszta.  

Powyższy zarzut Pani Anieli Gaszty nie zasługuje na uwzględnienie, ponieważ w   dniu zawarcia umowy sprzedaży, tj. w   dniu 31 lipca 2009 r., pracownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i   Urbanistyki Urzędu Miejskiego w   Wejherowie Pan Sebastian Bojaruniec poinformował Panią Anielę Gaszta o   możliwości odbioru przygotowanych dla niej dokumentów, tj. projektu budowlanego oraz pozwolenia na budowę.   Żaden przepis prawa nie nakazuje, aby powiadomienie o   możliwości odbioru dokumentów nastąpiło w   formie telefonicznej.  

W   dniu 29 października 2009 r. Pani Barbara Kowalska, pracownik Wejherowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego (WTBS) Spółki z   o.o. z   siedzibą w   Wejherowie, poinformowała telefonicznie Panią Anielę Gaszta o   możliwości odbioru powyższych dokumentów. Pani Barbara Kowalska ponowiła powyższe ponaglenie drogą telefoniczną także w   dniu 26   listopada 2009 r.   Na powyższe okoliczności WTBS Sp. z   o.o. dysponuje zapisem billingowym.  

Dnia 2   grudnia 2011 r. pracownicy Urzędu Miejskiego w   Wejherowie podjęli również próbę bezpośredniego kontaktu z   Panią Anielą Gaszta w   miejscu jej zamieszkania, celem przekazania projektu budowlanego. Próba ta była nieskuteczna ze względu na nieobecność Pani Gaszty w   miejscu zamieszkania. Wydział Gospodarki Nieruchomościami i   Urbanistyki nadal oczekuje odbioru dokumentów przez Panią Anielę Gaszta wskazując, iż pozwolenie na budowę jest nadal ważne.    

Rada Miasta uznaje zatem skargę z   dnia 18 października 2011 r. za nieuzasadnioną.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa  


Leszek   Glaza

 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Wojciech Dzieliński 26-03-2012 12:18
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 26-03-2012
Ostatnia aktualizacja: - 26-03-2012 12:18