Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miasta Wejherowa
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr VIk/XV/199/2012 Rady Miasta Wejherowa z dnia 20 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia Wejherowskiego Programu Wspierania Rodziny na lata 2012-2014

Uchwała Nr VIk/XV/199/2012
Rady Miasta Wejherowa

z dnia 20 marca 2012 r.

w sprawie przyjęcia Wejherowskiego Programu Wspierania Rodziny na lata 2012-2014  

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15 ustawy z   8 marca 1990 roku o   samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z   2001 roku, Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.), art. 110 ust. 10 ustawy z   12 marca 2004 roku o   pomocy społecznej (tekst jednolity: Dz. U. z   2009 roku, Nr 175, poz. 1362 z   późn. zm.) oraz art. 176 pkt 1   ustawy z   9 czerwca 2011 roku o   wspieraniu rodziny i   systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z   2011 roku, Nr 149, poz. 887)  

Rada Miasta Wejherowa  
uchwala, co następuje:  

§   1.   W celu realizacji zadań na rzecz wspierania rodzin przeżywających trudności w   wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych przyjmuje się „Wejherowski Program Wspierania Rodziny na lata 2012-2014” – w   brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.  

§   2.   Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Wejherowa.  

§   3.   Uchwała wchodzi w   życie z   dniem podjęcia.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa  


Leszek   Glaza

 


Załącznik Nr 1   do Uchwały Nr VIk/XV/199/2012    
Rady Miasta Wejherowa    
z dnia 20 marca 2012 r.  
 

WEJHEROWSKI  
PROGRAM  WSPIERANIA  RODZINY  
w latach 2012-2014  

Analiza praktyki oraz dane statystyczne i   badania naukowe wskazują, że aktualny model organizacji opieki nad dzieckiem i   rodziną nie zapewnia pożądanych kierunków zmian w   tym zakresie.  

Negatywnie ocenia się takie zjawiska, jak wzrost wskaźnika dzieci umieszczonych poza rodziną naturalną, brak odpowiedniego wsparcia rodziny, zbyt uboga oferta pomocy środowiskowej dla rodziny zagrożonej lub będącej w   kryzysie.  

Sejm w   dniu 09.06.2011 roku przyjął ustawę o   wspieraniu rodziny i   systemie pieczy zastępczej, nakładając na gminy obowiązek wspierania rodziny przeżywającej trudności w   wypełnianiu funkcji opiekuńczo- wychowawczych oraz obowiązek pomocy w   opiece i   wychowaniu dziecka.  

Z dokumentu wynikają następujące kierunki działań dla gminy:  

- położenie głównego nacisku na utrzymanie dzieci w   ich naturalnym środowisku, (rodzinie dziecka); wzmocnienie działań profilaktycznych i   doskonalenie metod pracy z   rodziną, prowadzenie różnych form pomocy rodzinie,  

- rozwój placówek wspierania dziennego, świetlic, klubów, ognisk wychowawczych,  

- praca asystentów rodzin, których zadaniem jest prowadzenie systematycznej, bezpośredniej pracy z   rodziną,  

- współpraca pomiędzy przedstawicielami instytucji (szkoła, policja, PCPR).  

Rodzinie przeżywającej trudności w   wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych zapewnia się wsparcie, które w   szczególności polega na:  

- analizie sytuacji rodziny i   środowiska,  

- wzmocnieniu roli i   funkcji rodziny,  

- rozwoju umiejętności opiekuńczo- wychowawczych rodziny,  

- pomocy w   integracji rodziny,  

- przeciwdziałaniu marginalizacji i   degradacji rodziny.  

Przewiduje się m.in. następujące formy pracy z   rodziną:  

- konsultacje i   poradnictwo specjalistyczne,  

- pomoc prawna, szczególnie w   zakresie prawa rodzinnego,  

- usługi dla rodziny, w   tym usługi opiekuńcze, asystentura,  

- terapia i   mediacje.  

W celu wsparcia rodziny dziecko może zostać objęte opieką i   wychowaniem w   placówce wsparcia dziennego.  

Rodzina może także zostać objęta pomocą rodziny wspierającej, która przy współpracy asystenta rodziny pomaga rodzinie w   opiece i   wychowaniu dziecka w   prowadzeniu gospodarstwa domowego, w   kształtowaniu i   wypełnianiu podstawowych ról społecznych.  

Na podstawie przepisów ustawy o   wspieraniu rodziny i   systemie pieczy zastępczej Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej jako realizator pracy z   rodziną przedkłada „Wejherowski program wspierania rodziny w   latach 2012-2014", który jest spójny ze:  

- Strategią Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Wejherowa – dokument podjęty Uchwałą Rady Miasta z   dnia 20 grudnia 2005r Nr IVk/XXXVI/417/2005,  

- Powiatową Strategią Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2008-2013, Strategią Rozwoju Województwa – Uchwała Nr 587/XXXV/05 Sejmiku Województwa Pomorskiego z   dnia 18 lipca 2005r,  

- Narodowym Planem Działań na Rzecz Dzieci.  

Analiza problemu na terenie miasta Wejherowa  

Trudno w   sposób jednoznaczny określić liczbę rodzin przeżywających trudności w   wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych.  

Wiedza, która wynika z   analizy sytuacji rodzin znajdujących się w   sferze zainteresowania MOPS jest niepełna. Ośrodek obejmuje wsparciem ok. 8   -9 % wszystkich mieszkańców Wejherowa – tj. ok.1400 rodzin. Wśród różnych powodów udzielania pomocy wskazuje się ok. 300 rodzin bezradnych w   sprawach opiekuńczo-wychowawczych, w   tym 189 rodzin niepełnych. W   tych rodzinach jest ponad 900 dzieci.  

W 148 rodzinach jest zdiagnozowany alkoholizm i   bardzo często połączona z   tym przemoc.  

Z danych obejmujących lata 1993 - 2011 uzyskanych z   Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie wynika, że poza rodziną biologiczną jest 87 dzieci z   60 rodzin.  

Źródła finansowania Programu  

Źródłem finansowania zadań „Wejherowskiego Programu Wspierania Rodziny w   latach 2012- 2014” są środki finansowe:  

- z   budżetu Gminy,  

- z   budżetu Państwa; Ministerstwa Pracy i   Pomocy Społecznej,  

- ze środków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,  

- ze środków Unii Europejskiej.  

Beneficjenci Programu  

Beneficjentami programu są rodziny z   dziećmi z   terenu miasta Wejherowa, które przeżywają trudności w   wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczej.  

Wspieranie rodziny prowadzone jest za jej zgodą i   aktywnym udziałem z   uwzględnieniem zasobów własnych oraz źródeł wsparcia zewnętrznego.  

Realizatorzy Programu  

Program realizuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przy współpracy:  

- Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie,  

- pedagogów szkolnych,  

- placówek wsparcia dziennego,  

- policji,  

- Poradni Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,  

- sądów, kuratorów rodzinnych,  

- Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i   innych instytucji, które w   procesie wspierania rodziny zostaną zaproszone do współpracy.  

Monitoring i   ewaluacja  

Monitoring odbywa się poprzez coroczną ocenę realizacji zadań.  

Sprawozdanie z   realizacji Programu będzie integralną częścią rocznego sprawozdania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.  

Z końcem roku 2014 zostanie oceniony cały trzyletni Program.  

Ocena stanowić będzie podstawę do sporządzenia kolejnego Programu Wspierania Rodziny.  

 

Wejherowski Program Wspierania Rodziny  
na lata 2012- 2014  

Cel główny:   Wspieranie rodzin przeżywających trudności w   wypełnianiu swoich funkcji związanych z   opieką i   wychowaniem oraz ochroną dziecka  

 

L.p.  

Zadanie  

Działania  

Realizator  

Termin  

Uwagi  

1.  

Tworzenie i   doskonalenie systemu wsparcia  

Utworzenie w   MOPS komórki ds pracy z   rodziną, zmiana w   statucie MOPS, monitorowanie realizacji zadań.  

MOPS  

I kwartał 2012  

 

Informowanie lokalnej społeczności, poprzez organizację konferencji, seminariów, akcje informacyjne o   problemach współczesnej rodziny.  

MOPS  

2012 - 2014  

 

Podnoszenie kwalifikacji i   kompetencji zawodowych asystentów rodzin, pracowników socjalnych, pedagogów.  

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego  
MOPS  

2012 - 2014  

 

Nawiązanie współpracy z   podmiotami pracującymi na rzecz rodzin.  

MOPS  

2012 - 2014  

 

Wspieranie idei tworzenia i   doskonalenie usług dla rodzin, w   tym usług opiekuńczych.  

MOPS  

2012 - 2014  

 

Zatrudnianie asystentów rodzin.  

MOPS  

2012 - 2014  

Proporcjonalnie  
do potrzeb. Asystent może pracować z   maksymalnie 20 rodzinami.  

Podejmowanie działań profilaktycznych, udział w   ogólnopolskich i   regionalnych kampaniach na rzecz rodziny.  

MOPS  

2012 - 2014  

 

2.  

Praca z   rodziną  

Udostępnianie rodzinom przeżywającym trudności w   wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych usług psychologa, prawnika, pracownika socjalnego, asystenta rodziny, mediatora.  

MOPS  

2012 - 2014  

 

Ułatwianie dostępu do innych usług społecznych takich jak terapia odwykowa, terapia rodzin, terapia dla sprawców przemocy i   innych w   miarę potrzeb wynikających z   planu pracy  
z rodziną.  

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie,  
MOPS,  
Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,  
Ośrodek Profilaktyki i   Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  

2012 - 2014  

 

Pomoc w   organizowaniu ruchów samopomocowych, organizowanie grup wsparcia dla rodzin z   różnymi problemami.  

MOPS  

2012 - 2014  

 

Prowadzenie pogłębionej pracy socjalnej z   rodziną na podstawie kontraktu socjalnego oraz wsparcie finansowe tych rodzin w   ramach możliwości przewidzianych w   ustawie o   pomocy społecznej.  

MOPS  

2012 - 2014  

 

Kierowanie asystenta do pracy z   rodziną, przygotowanie planu pracy z   rodziną, realizacja zadań.  

MOPS  

2012 - 2014  

 

Prowadzenie edukacji rodzin z   zakresu podnoszenia kompetencji wychowawczych i   opiekuńczych, prowadzenia gospodarstwa domowego.  

MOPS  

2012 - 2014  

 

Dążenie do reintegracji rodziny poprzez pracę z   rodziną biologiczną na rzecz powrotu dzieci z   pieczy zastępczej do rodziny we współpracy z   PCPR.  

MOPS  
PCPR  

2012 - 2014  

 

3.  

Pomoc w   opiece i   wychowaniu dziecka  

Kierowanie dzieci do placówek opiekuńczych wsparcia dziennego.  

MOPS  

2012 - 2014  

 

Współpraca pracowników socjalnych, pedagogów, psychologów MOPS z   placówkami wsparcia dziennego służąca rozwiązywaniu bieżących problemów dzieci i   młodzieży.  

MOPS  

2012 - 2014  

 

Zwiększenie liczby placówek wsparcia dziennego. Utworzenie świetlicy socjoterapeutycznej.  

Prezydent Miasta Wejherowa,  
MOPS  

2012 - 2014  

 

Wspieranie finansowe placówek wsparcia dziennego poprzez system grantów, dotacji.  

Prezydent Miasta Wejherowa  

2012 - 2014  

 

Organizowanie i   wspieranie usług wolontariuszy na rzecz rodziny.  

MOPS  

2012 - 2014  

 

Promocja idei rodzin wspierających, wyszukiwanie rodzin, szkolenie, nawiązanie współpracy.  

MOPS  

2012 - 2014  

 

Organizacja ruchu wsparcia dla rodzin wspierających.  

MOPS  

2012 - 2014  

 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa  


Leszek   Glaza

 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Wojciech Dzieliński 26-03-2012 11:44
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 26-03-2012
Ostatnia aktualizacja: Wojciech Dzieliński 26-03-2012 11:45