Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miasta Wejherowa
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr VIk/XV/196/2012 Rady Miasta Wejherowa z dnia 20 marca 2012 r. w sprawie przyznawania Nagród Prezydenta Miasta Wejherowa za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury

Uchwała Nr VIk/XV/196/2012
Rady Miasta Wejherowa

z dnia 20 marca 2012 r.

w sprawie przyznawania Nagród Prezydenta Miasta Wejherowa za osiągnięcia w   dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i   ochrony kultury  

Na podstawie art. 7   ust. 1   pkt 9   i art.18 ust. 1   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (Dz. U. z   2001 r. Nr 142 poz 1591; z   2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz 558, Nr 113 poz. 984, Nr 214 poz 1806; z   2003 r. Nr 80 poz.717, z   2005 r. Nr 172 poz 1441, Nr 175 poz.1457; z   2006 r. Nr 17 poz 128, Nr 181 poz. 1337; z   2007 r. Nr 48 poz 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z   2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z   2009 r. Nr 52 poz. 420, Nr 157, poz 1241; z   2010 r. Nr 28, poz.142, Nr 28, poz.146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz.675; z   2011 r. Nr 21, poz.113, Nr 217, poz.1281) oraz art. 7a ustawy z   dnia 25 października 1991 r. o   organizowaniu i   prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z   2001 r. Nr 13 poz. 123; z   2002 r. Nr 41, poz.364; z   2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 162, poz. 1568, Nr 213 , poz. 2081; z   2004 r. Nr 11, poz.96, Nr 261, poz.2598; z   2005 r. Nr 131, poz. 1091, Nr 132, poz.1111; z   2006 r. Nr 227, poz.1658 oraz z   2009 r. Nr 62, poz. 204)  

Rada Miasta Wejherowa  
uchwala, co następuje   :  

§   1.   Ustanawia się nagrody za osiągnięcia w   dziedzinie twórczości artystycznej oraz upowszechniania i   ochrony kultury zwane „   Nagrodami Prezydenta Miasta Wejherowa”.  

§   2.   Nagrody mogą być nagrodami finansowymi lub rzeczowymi przyznawanymi w   ramach środków przeznaczonych na ten cel w   budżecie Gminy Miasta Wejherowa.  

§   3.   1.   Nagrody mogą być przyznawane osobom fizycznym – laureatom konkursów, olimpiad, festiwali, przeglądów lub innych form współzawodnictwa w   dziedzinie kultury organizowanych przez inne instytucje lub jednostki organizacyjne oraz za wieloletnią twórczość artystyczną lub działalność w   dziedzinie upowszechniania i   ochrony kultury.  

2.   Nagrody mogą być przyznane mającym związek z   Wejherowem osobom fizycznym lub prawnym, a   także innym podmiotom na podstawie oceny całokształtu działalności lub osiągnięć o   istotnym znaczeniu.  

§   4.   Nagrody mogą być przyznawane na wniosek:  

1)   Instytucji kultury.  

2)   Dyrektorów szkół samorządowych i   artystycznych.  

3)   Związków, fundacji i   stowarzyszeń działających w   sferze kultury.  

4)   Organów administracji rządowej i   jednostek samorządu terytorialnego.  

5)   Przedstawicieli środowisk twórczych.  

6)   Właściwej Komisji Rady Miasta Wejherowa.  

7)   Zastępców Prezydenta Miasta Wejherowa.  

8)   Każdego Radnego, który zwróci się z   takim wnioskiem do Komisji Oświaty i   Kultury.  

§   5.   1.   Szczegółowy regulamin przyznawania nagród, o   których mowa w   § 1   stanowi załącznik   nr 1   do uchwały.  

2.   Wnioski o   przyznanie nagród składa się wyłącznie na formularzu, którego wzór stanowi załącznik   nr 2   do uchwały.  

§   6.   Nagrody Prezydenta Miasta Wejherowa za osiągnięcia w   dziedzinie twórczości artystycznej oraz upowszechniania i   ochrony kultury wręczane są podczas uroczystości miejskich lub podczas innych uroczystości.  

§   7.   Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Wejherowa.  

§   8.   W § 1   „Regulaminu Nagród Prezydenta Miasta Wejherowa” stanowiącego załącznik do uchwały nr   IVk/XXXVI/421/2005 Rady Miasta Wejherowa z   dnia 20 grudnia 2005 roku w   sprawie utworzenia Funduszu Nagród Prezydenta Miasta Wejherowa, skreśla się wyrazy: „twórczości artystycznej i   upowszechniania i   ochrony kultury”.  

§   9.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa  


Leszek   Glaza

 


Załącznik Nr 1   do Uchwały Nr VIk/XV/196/2012    
Rady Miasta Wejherowa    
z dnia 20 marca 2012 r.  
 

Regulamin przyznawania Nagród Prezydenta Miasta Wejherowa za osiągnięcia e dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i   ochrony kultury.  

§   1.   Nagrody Prezydenta Miasta Wejherowa ustanowione są na podstawie art.7a ustawy z   dnia 25   października 1991 r. o   organizowaniu i   prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z   2001 r. Nr 13, poz.123 z   późn. zm.).  

§   2.   Nagrody przyznawane są corocznie przez Prezydenta Miasta Wejherowa za wybitne osiągnięcia w   dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i   ochrony kultury.  

§   3.   Do nagród można zgłaszać osoby/podmioty zamieszkałe lub mające siedzibę na terenie Miasta Wejherowa lub osoby/podmioty zamieszkałe lub mające siedzibę poza jego granicami, które mają szczególne zasługi w   ramach twórczości artystycznej, upowszechniania i   ochrony kultury dla społeczności Miasta Wejherowa i   jego promocji.  

§   4.   1.   Zgłoszenie powinno być przedstawione na osobnym formularzu, stanowiącym załącznik do niniejszego Regulaminu i   dostępnym w   Wydziale Kultury, Sportu, Promocji i   Turystyki Urzędu Miejskiego w   Wejherowie.  

2.   Formularz powinien być wypełniony czytelnie, zawierać zwięzły opis zasług kandydata z   udokumentowaną charakterystyką osiągnięć będących podstawą zgłoszenia kandydatury. Do wniosku można dołączyć inne materiały dokumentujące osiągnięcia zgłoszonego kandydata, np. foldery, ulotki, fotografie, wycinki prasowe itp.  

3.   Wnioski w   sprawie przyznania nagród należy składać na adres Urzędu Miejskiego w   Wejherowie w   terminie od 2   stycznia do 30 kwietnia każdego roku.  

4.   W szczególnie uzasadnionych przypadkach wnioski można składać w   terminie innym, niż określony w   § 4, pkt 3.  

5.   Wszystkie sprawy związane z   przyznawaniem nagród prowadzi Wydział Kultury, Sportu, Promocji i   Turystyki Urzędu Miejskiego w   Wejherowie.  

§   5.   1.   Ilość i   wysokość dorocznych nagród określa Prezydent Miasta Wejherowa.  

2.   Wysokość dorocznej nagrody Prezydenta Miasta Wejherowa może być przyznana w   kwocie od 1000 do 5000 zł brutto.  

3.   Środki na nagrody będą corocznie zapewniane w   budżecie Gminy Miasta Wejherowa.Nagroda za całokształt działalności może być przyznana tej samej osobie, lub grupie osób tylko jeden raz.    

4.   Każda spośród nagrodzonych osób może otrzymać tylko jedną nagrodę za to samo osiągnięcie.  

§   6.   1.   Zgłaszający upoważnia organizatorów przyznawania nagród do bezpłatnego wykorzystania nadesłanych zdjęć i   innych materiałów w   działaniach promocyjnych i   informacyjnych dotyczących przyznawania nagród i   nadal ponosi cywilno-prawną odpowiedzialność co do ewentualnych roszczeń osób trzecich w   sprawie praw do dysponowania nadesłanymi przez siebie materiałami.  

2.   Zgłaszający wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych zawartych w   formularzu zgłoszeniowym do celów przeprowadzenia procedury przyznawania nagród.  

3.   Złożenie podpisu na formularzu zgłoszeniowym oznacza akceptację postanowień i   zobowiązań wynikających z   niniejszego Regulaminu.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa  


Leszek   Glaza

 


Załącznik Nr 2   do Uchwały Nr VIk/XV/196/2012    
Rady Miasta Wejherowa    
z dnia 20 marca 2012 r.  
 

WNIOSEK  ZGŁOSZENIOWY  
do Nagrody Prezydenta Miasta Wejherowa za osiągnięcia w   dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i   ochrony kultury.  

1.   Imiona i   nazwisko/ nazwa podmiotu zgłoszonego do Nagrody:  

…............................................................................................................................  

…............................................................................................................................  

2.   Data i   miejsce urodzenia/data utworzenia podmiotu (rok, miesiąc, dzień):  

…............................................................................................................................  

3.   Adres do korespondencji, telefon, fax, e-mail:  

…...........................................................................................................................  

…...........................................................................................................................  

4.   Adres zameldowania na pobyt stały/adres siedziby:  

…...........................................................................................................................  

…..........................................................................................................................  

5.   Miejsce pracy/zajmowane stanowisko (dotyczy osób fizycznych):  

…..........................................................................................................................  

…..........................................................................................................................  

6.   Uzasadnienie (ze szczególnym uwzględnieniem zasług w   dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i   ochrony kultury, wykraczające poza podstawowe obowiązki zawodowe, dokonania na rzecz społeczności i   promocji Miasta Wejherowa):  

…..........................................................................................................................  

…..........................................................................................................................  

….........................................................................................................................  

….........................................................................................................................  

….........................................................................................................................  

…........................................................................................................................  

….........................................................................................................................  

…........................................................................................................................  

….........................................................................................................................  

…........................................................................................................................  

….......................................................................................................................  

….......................................................................................................................  

….......................................................................................................................  

….......................................................................................................................  

….......................................................................................................................  

….......................................................................................................................  

…......................................................................................................................  

….....................................................................................................................  

…......................................................................................................................  

…......................................................................................................................  

…......................................................................................................................  

7.   Ewentualne dodatkowe opinie i   rekomendacje:  

…......................................................................................................................  

…......................................................................................................................  

…......................................................................................................................  

…......................................................................................................................  

…......................................................................................................................  

…......................................................................................................................  

…......................................................................................................................  

8.   Podmiot zgłaszający:  

…...........................................  

podpis i   pieczęć  

Oświadczenie:  

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych we „Wniosku zgłoszeniowym do Nagrody Prezydenta Miasta Wejherowa za osiągnięcia w   dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i   ochrony kultury” dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia procedury przyznania Nagrody, zgodnie z   ustawą z   dnia 29 sierpnia 1997 r. o   ochronie danych osobowych (Dz.U. z   2002 r. Nr 101, poz.926 z   późn. zm.) oraz akceptuję postanowienia „Regulaminu przyznawania Nagrody Prezydenta Miasta Wejherowa za osiągnięcia w   dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i   ochrony kultury”.  

 

 

…...........................................  
podpis kandydata lub przedst. podmiotu  

UWAGA:  

Do wniosku można dołączyć inne materiały charakteryzujące zgłaszanegokandydata/podmiotu, np. foldery, ulotki, fotografie, wycinki prasowe itp., któreprzechodzą na rzecz organizatora przyznawania nagród i   który zastrzega sobie prawodo upowszechniania przekazanych materiałów.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa  


Leszek   Glaza

 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Wojciech Dzieliński 26-03-2012 11:36
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 26-03-2012
Ostatnia aktualizacja: Wojciech Dzieliński 26-03-2012 11:37