Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miasta Wejherowa
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr VIk/XV/192/2012 Rady Miasta Wejherowa z dnia 20 marca 2012 r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie administracyjnym miasta Wejherowa na okres od 31 marca 2012 r do dnia 31 marca 2013 r.

Uchwała Nr VIk/XV/192/2012
Rady Miasta Wejherowa

z dnia 20 marca 2012 r.

w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie administracyjnym miasta Wejherowa na okres od 31 marca 2012 r do dnia 31 marca 2013 r.  

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15, art. 40 ust. 1, 3, 4, art. 41 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   późń. zm.), art. 11 a   ustawy z   dnia 21 sierpnia 1997 r., o   ochronie zwierząt (t.j. Dz.U. z   2003 r. Nr 106, poz. 1002 z   późń.zm.) oraz art. 3   ust. 2   pkt 14 i   pkt 15 ustawy z   dnia 13 września 1996 r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach (t.j. Dz.U. z   2005 r. Nr 236, poz. 2008 z   późń.zm.).  

Rada Miasta Wejherowa  
uchwala,   co następuje:  

§   1.   Cele i   Wykonawcy Programu:  

1.   Celami Programu są:  

1)   zapobieganie bezdomności oraz ograniczenie populacji bezdomnych zwierząt,  

2)   zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom miasta Wejherowa,  

3)   wyłapywanie bezdomnych zwierząt i   przekazanie ich do adopcji, bądź schroniska, z   którym Gmina Miasta Wejherowa ma podpisaną aktualnie stosowną umowę,  

4)   zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom, w   szczególności poprzez poszukiwanie nowych właścicieli oraz ich dokarmianie,  

5)   współpraca miasta Wejherowa z   organizacjami społecznymi, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt w   celu zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom, edukacja mieszkańców miasta Wejherowa w   zakresie zasad humanitarnego traktowania oraz przestrzegania obowiązków właścicieli wobec zwierząt, wskazanie gospodarstwa rolnego lub innego podmiotu, który zapewni miejsce dla bezdomnych zwierząt gospodarskich, zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w   przypadkach zdarzeń drogowych z   udziałem zwierząt,  

2.   Wykonawcami Programu są:  

1)   Wydział Inwestycji Gospodarki Komunalnej i   Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w   Wejherowie, ul. 12 Marca 195 ? pełniący funkcje koordynatora działań podejmowanych w   ramach Programu, tel. 58-677-71-03, organy Inspekcji Weterynaryjnej ? Powiatowy Lekarz Weterynarii w   Wejherowie, ul. Chopina 11, tel. 58-672-18-60  

2)   lecznice weterynaryjne z   terenu administracyjnego miasta Wejherowa:  

a)   przychodnia weterynaryjna, ul. Chopina 11, tel. 58-672-15-62,  

b)   gabinet weterynaryjny, ul. Pucka 33, tel. 58-672-13-04,  

c)   gabinet weterynaryjny, ul. Sobieskiego 241, tel. 58-672-22-61,  

d)   przychodnia weterynaryjna, ul. Morska 9A, tel. 58-351-28-06,  

e)   przychodnia weterynaryjna, ul. Ofiar Piaśnicy 4, tel. 603-395-712,   883-010-400,  

3)   Zakład Usług Komunalnych w   Wejherowie, ul. Obrońców Helu 1, tel. 58-672-35-68, Straż Miejska w   Wejherowie, Pl. J. Wejhera 8, tel. 58-677-70-40 oraz Komenda Powiatowa i   posterunek Policji w   Wejherowie, tel. 997? w   zakresie egzekwowania przestrzegania przepisów o   utrzymaniu czystości i   porządku przez właścicieli zwierząt domowych i   gospodarskich oraz przestrzegania ustawy o   ochronie zwierząt, dzierżawcy lub zarządcy obwodów łowieckich działających na terenie administracyjnym miasta Wejherowa, schronisko dla bezdomnych zwierząt w   m. Małoszyce (umowa na rok 2012), gospodarstwo rolne o   nr PL032391273001 w   m. Małoszyce (umowa na rok 2012).  

§   2.   Realizacja założonych celów:  

1.   Zapobieganie bezdomności oraz zmniejszenie populacji psów i   kotów polega na:  

1)   odławianiu i   zapewnieniu opieki zwierzętom bezdomnym, zagubionym lub odebranym na skutek zaniedbań i   innych działań określonych w   Ustawie o   Ochronie Zwierząt z   terenu administracyjnego miasta Wejherowa, w   szczególności poprzez poszukiwanie nowych właścicieli lub przekazaniu ich do schroniska, bądź gospodarstwa rolnego lub innego podmiotu, który zapewni miejsce dla bezdomnych zwierząt gospodarskich:  

a)   odławianie, czasowe przetrzymywanie oraz poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt na podstawie podpisanych przez Gminę Miasta Wejherowa porozumień wykonuje Zakład Usług Komunalnych w   Wejherowie,  

b)   właściciele zwierząt mogą odbierać swoje zagubione zwierzęta z   Zakładu Usług Komunalnych w   Wejherowie po uiszczeniu kosztów wyłapania, transportu oraz przetrzymywania zwierząt za każdą dobę,  

2)   dokonywaniu w   schronisku dla bezdomnych zwierząt zabiegów sterylizacji i   kastracji bezdomnych, - przekazanych z   terenu administarcyjnego miasta Wejherowa przez Zakład Usług Komunalnych z   Wejherowa, koszt tych zabiegów pokrywa Gmina Miasta Wejherowa,  

3)   współpracy z   organizacjami społecznymi, działającymi na terenie Gminy Miasta Wejherowa, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt w   celu zapewnienia opieki nad wolno żyjącymi kotami, w   tym ich dokarmianie, usypianie ślepych miotów oraz dokonywanie zabiegów kastracji i   sterylizacji na zasadach określonych umową z   daną organizacją społeczną - do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na ten cel w   danym roku,  

4)   kontynuacji prowadzenia identyfikacji psów z   terenu administarcyjnego miasta Wejherowa poprzez ich czipowanie oraz prowadzenie bazy danych właścicieli i   ich psów przez Wydział Inwestycji Gospodarki Komunalnej i   Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w   Wejherowie, ul. 12 Marca 195,  

5)   zapewnieniu całodobowej opieki weterynaryjnej dla zwierząt rannych (w przypadku zdarzeń drogowych z   udziałem zwierząt) oraz odebranych w   wyniku działań uprawnionych służb i   instytucji na skutek zaniedbań i   innych działań określonych w   Ustawie o   Ochronie Zwierząt ? przychodnia weterynaryjna w   Wejherowie, ul. Chopina 11, tel. 58-672-15-62 oraz przychodnia przy ul. Ofiar Piasnicy 4, tel. 603-395-712,  

6)   umożliwieniu bezpłatnego dokonania zabiegów: usypiania ślepych miotów psów i   kotów, których właściciele:  

a)   są mieszkańcami miasta Wejherowo,  

b)   oznakowały elektronicznie lub tatuażem psa, (tatuaż wykonany do dnia 03 lipca 2011r),  

c)   przedstawią aktualne zaświadczenie o   szczepieniu p/wściekliźnie,  

d)   przedstawią dowód zapłaty opłaty od posiadania psa lub ewentualne zwolnienie z   tejże opłaty.  

7)   zabiegi wykonują lecznice weterynaryjne z   terenu administracyjnego miasta Wejherowo.  

8)   koszty tych zabiegów pokrywa Gmina Miasta Wejherowa, do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na ten cel w   danym roku,  

9)   prowadzeniu we współpracy z   organizacjami społecznymi, szkołami, przedszkolami oraz lokalnymi mediami działań edukacyjnych m.in. w   zakresie odpowiedzialnej i   właściwej opieki nad zwierzętami, ich humanitarnego traktowania, propagowania sterylizacji i   kastracji oraz czipowania, a   także adopcji bezdomnych zwierząt,  

10)   egzekwowaniu przepisów prawa: "Regulaminu utrzymania czystości i   porządku na terenie Miasta Wejherowo", wprowadzonego uchwałą Nr Vk/XXXIX/434/2009 Rady Miasta Wejherowa z   dnia 28 września 2009 r., ustawy z   dnia 21 sierpnia 1997 r., o   ochronie zwierząt (Dz.U. z   2003 r. Nr 106, poz. 1002 j.t. z   późń.zm.), ustawy z   dnia 11 marca 2004 r. o   ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (t.j. Dz.U. z   2008 r. Nr 213, poz. 1342 z   późń.zm.).  

§   3.   1.   Koszty realizacji Programu ponosi Gmina Miasta Wejherowa.  

2.   Wysokość środków finansowych przeznaczonych na jego realizację wynosi: 99   300,00 zł w   roku   2012.  

3.   Wysokość środków na rok 2013 zostanie określony w   budżecie na ten cel.  

4.   Środki przeznaczone na realizację programu są wydatkowane, zgodnie z   treścią umów i   porozumień zawartych z   wykonawcami programu.  

§   4.     Uchwała wchodzi w   życie z   dniem podjęcia.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa  


Leszek   Glaza

 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Wojciech Dzieliński 26-03-2012 11:18
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 26-03-2012
Ostatnia aktualizacja: - 26-03-2012 11:18