Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miasta Wejherowa
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr VIk/XV/184/2012 Rady Miasta Wejherowa z dnia 20 marca 2012 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu

Uchwała Nr VIk/XV/184/2012
Rady Miasta Wejherowa

z dnia 20 marca 2012 r.

w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i   wykupu  

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 9   lit. b oraz art. 58 ust 1   ustawy z   dnia 8   marca 1990 roku o   samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz.1591, z   późniejszymi zmianami), art. 89 ust. 1   pkt 2   ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 roku o   finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z   późniejszymi zmianami) oraz art. 2   pkt 2   i art. 9   pkt 3   ustawy z   dnia 29 czerwca 1995 r. o   obligacjach (tekst jednolity Dz. U. z   2001 r. Nr 120, poz. 1300 z   późniejszymi zmianami),  

Rada Miasta Wejherowa  
uchwala, co następuje:  

§   1.   1.   Gmina Miasta Wejherowa wyemituje 120 (słownie: sto dwadzieścia) obligacji o   wartości nominalnej 100.000 zł (słownie: sto tysięcy złotych) każda na łączną kwotę 12.000.000 zł (słownie: dwanaście milionów złotych).  

2.   Emisja obligacji nastąpi poprzez propozycję nabycia skierowaną do indywidualnych adresatów, w   liczbie mniejszej niż 100 osób.  

3.   Obligacje będą obligacjami na okaziciela.  

4.   Obligacje mogą nie mieć formy dokumentu.  

5.   Obligacje nie będą zabezpieczone.  

§   2.   Celem emisji obligacji jest finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Miasta Wejherowa w   2012 roku oraz spłata wcześniej zaciągniętych kredytów.  

§   3.   1.   Obligacje zostaną wyemitowane w   następujących seriach:  

1)   seria A12 o   wartości 1.500.000,00 zł,  

2)   seria B12 o   wartości 1.500.000,00 zł,  

3)   seria C12 o   wartości 1.500.000,00 zł,  

4)   seria D12 o   wartości 1.500.000,00 zł,  

5)   seria E12 o   wartości 1.500.000,00 zł,  

6)   seria F12 o   wartości 1.500.000,00 zł,  

7)   seria G12 o   wartości 1.500.000,00 zł,  

8)   seria H12 o   wartości 1.500.000,00 zł.  

2.   Emisja obligacji nastąpi w   terminie do 31.12.2012 r.  

3.   Cena emisyjna obligacji będzie równa wartości nominalnej.  

4.   Wydatki związane z   przeprowadzeniem emisji zostaną pokryte z   dochodów własnych Gminy Miasta Wejherowa.  

§   4.   1.   Wykup obligacji nastąpi po upływie:  

1)   3 lat od daty emisji obligacji serii A12  

2)   4 lat od daty emisji obligacji serii B12  

3)   5 lat od daty emisji obligacji serii C12  

4)   6 lat od daty emisji obligacji serii D12  

5)   7 lat od daty emisji obligacji serii E12  

6)   8 lat od daty emisji obligacji serii F12  

7)   9 lat od daty emisji obligacji serii G12  

8)   10 lat od daty emisji obligacji serii H12  

2.   Obligacje zostaną wykupione według wartości nominalnej.  

3.   Jeżeli data wykupu obligacji określona w   ust. 1   przypadnie na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wykup nastąpi w   najbliższym dniu roboczym następującym po sobocie lub dniu ustawowo wolnym od pracy.  

§   5.   1.   Oprocentowanie obligacji nalicza się od wartości nominalnej i   wypłaca w   okresach półrocznych liczonych od daty emisji.  

2.   Oprocentowanie obligacji będzie zmienne, równe stawce WIBOR 6M, ustalonej na dwa dni robocze przed rozpoczęciem okresu odsetkowego, powiększonej o   marżę dla inwestorów.  

3.   Oprocentowanie wypłaca się w   następnym dniu po upływie okresu odsetkowego.  

4.   Jeżeli termin wypłaty oprocentowania określony w   ust. 3   przypadnie na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wypłata oprocentowania nastąpi w   najbliższym dniu roboczym następującym po sobocie lub dniu ustawowo wolnym od pracy.  

5.   Obligacje nie będą oprocentowane poczynając od daty wykupu.  

§   6.   Wydatki związane z   wykupem obligacji i   wypłatą oprocentowania zostaną pokryte z   dochodów własnych Gminy Miasta Wejherowa w   latach 2013 – 2022.  

§   7.   Upoważnia się Prezydenta Miasta Wejherowa do:  

a)   zawarcia umowy z   podmiotem, któremu zostaną powierzone czynności związane ze zbywaniem i   wykupem obligacji oraz wypłatą oprocentowania,  

b)   dokonywania wszelkich czynności związanych z   przygotowaniem i   przeprowadzeniem emisji obligacji,  

c)   wypełnienia świadczeń wynikających z   obligacji  

§   8.   Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Wejherowa.  

§   9.   Uchwała wchodzi w   życie z   dniem podjęcia.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa  


Leszek   Glaza

 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Wojciech Dzieliński 26-03-2012 09:42
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 26-03-2012
Ostatnia aktualizacja: Wojciech Dzieliński 26-03-2012 09:43