Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miasta Wejherowa
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr VIk/XV/183/2012 Rady Miasta Wejherowa z dnia 20 marca 2012 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa na rok 2012

Uchwała Nr VIk/XV/183/2012
Rady Miasta Wejherowa

z dnia 20 marca 2012 r.

w sprawie zmian w   budżecie Gminy Miasta Wejherowa na rok 2012  

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 4   ustawy z   dnia 8   marca 1990 roku o   samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.) oraz art. 212 ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 roku o   finansach publicznych (Dz. U. z   2009 r. Nr 157,  poz. 1240 z   późn. zm.)  

Rada Miasta Wejherowa  
uchwala, co następuje:  

§   1.  

 

1. Zwiększa się   dochody   budżetu Gminy  

o kwotę  

3   415 533 zł  

zgodnie z   załącznikiem nr 1  

 

 

2. Zwiększa się   wydatki   budżetu Gminy  

o kwotę  

22   946 783 zł  

zgodnie z   załącznikiem nr 2  
3. Zwiększa się   przychody   budżetu Gminy  
zgodnie z   załącznikiem nr 3  
4. Zmniejsza się   rozchody   budżetu Gminy  
zgodnie z   załącznikiem nr 3  


o kwotę  

o kwotę  


19   531 247 zł  

3 zł  

§   2.   Po dokonanych zmianach budżet Gminy wynosi :  

 

1. Dochody budżetowe  
w tym:  
- dochody bieżące  
- dochody majątkowe  

136   414 012 zł  

122   346 449 zł  
14   067 563 zł  

2. Wydatki budżetowe  
w tym:  
- wydatki bieżące  
- wydatki majątkowe  

165   133 447 zł  

119   496 950 zł  
45   636 497 zł  

3. Deficyt budżetu  
4. Przychody budżetowe  

28   719 435 zł  
31   136   763 zł  

w tym:  

 

- emisja obligacji  
- wolne środki  

12   000 000 zł  
19   136 763 zł  

5. Rozchody budżetowe  

2   417 328 zł  

z przeznaczeniem na:  

 

- spłatę  otrzymanych  krajowych pożyczek i   kredytów  

2   417 328 zł  

 

 

§   3.   Uchwała wchodzi w   życie z   dniem obwieszczenia na tablicy ogłoszeń  Urzędu Miejskiego w   Wejherowie.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa  


Leszek   Glaza

 


Załącznik Nr 1   do Uchwały Nr VIk/XV/183/2012    
Rady Miasta Wejherowa    
z dnia 20 marca 2012 r.  
 

D O   C H O   D Y  

Zwiększa się dochody budżetu miasta                                                           o kwotę 3   439 896 zł  

 

Dział  

§  

Wyszczególnienie  

Kwota  

600  

 

Transport i   łączność  

3   200 794 zł  

 

 

1/ Dochody bieżące  

30 487 zł  

 

2007  

-   Dotacje celowe w   ramach programów finansowanych z   udziałem środków europejskich oraz środków, o   których mowa w   art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i   6 ustawy, lub płatności w   ramach budżetu środków europejskich - Płatności w   zakresie budżetu środków europejskich  

30 487 zł  

 

 

w tym z   tytułu dotacji i   środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z   udziałem środków, o   których mowa w   art. 5   ust. 1   pkt 2   i 3  

30 487 zł  

 

 

2/ Dochody majątkowe  

3   170   307  zł  

 

6207  

-   Dotacje celowe w   ramach programów finansowanych z   udziałem środków europejskich oraz środków, o   których mowa w   art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i   6 ustawy, lub płatności w   ramach budżetu środków europejskich - Płatności w   zakresie budżetu środków europejskich  

3   170   307  zł  

 

 

w tym z   tytułu dotacji i   środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z   udziałem środków, o   których mowa w   art. 5   ust. 1   pkt 2   i 3  

3   170   307  zł  

700  

 

Gospodarka mieszkaniowa  

152 000 zł  

 

 

1/ Dochody majątkowe  

152 000 zł  

 

0770  

- wpłaty z   tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości  

152 000 zł  

852  

 

Pomoc społeczna  

15 080 zł  

 

 

1/ Dochody bieżące  

15 080 zł  

 

0920  

- pozostałe odsetki  

13   000 zł  

 

0970  

- wpływy z   różnych dochodów  

2   080 zł  

853  

 

Pozostałe zadania w   zakresie polityki społecznej  

32 022 zł  

 

 

1/ Dochody bieżące  

32 022 zł  

 

2007  

-   Dotacje celowe w   ramach programów finansowanych z   udziałem środków europejskich oraz środków, o   których mowa w   art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i   6 ustawy, lub płatności w   ramach budżetu środków europejskich - Płatności w   zakresie budżetu środków europejskich  

32 022 zł  

 

 

w tym z   tytułu dotacji i   środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z   udziałem środków, o   których mowa w   art. 5   ust. 1   pkt 2   i 3  

32 022 zł  

921  

 

Kultura i   ochrona dziedzictwa narodowego  

40   000 zł  

 

 

1/ Dochody bieżące  

40   000 zł  

 

2320  

- dotacje celowe otrzymane z   powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  

40 000 zł  

Zmniejsza się dochody budżetu miasta                                                           o kwotę 24   363 zł  

 

Dział  

§  

Wyszczególnienie  

Kwota  

600  

 

Transport i   łączność  

11 363 zł  

 

 

1/ Dochody bieżące  

11   363 zł  

 

2310  

- dotacje celowe otrzymane z   gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  

11   363 zł  

852  

 

Pomoc społeczna  

13   000 zł  

 

 

1/ Dochody bieżące  

13   000 zł  

 

0900  

- odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z   przeznaczeniem lub wykorzystanych z   naruszeniem procedur, o   których mowa w   art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w   nadmiernej wysokości  

13   000 zł  

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa  


Leszek   Glaza

 


Załącznik Nr 2   do Uchwały Nr VIk/XV/183/2012    
Rady Miasta Wejherowa    
z dnia 20 marca 2012 r.  
 

WYDATKI  

Zwiększa się wydatki budżetu miasta                                                           o kwotę 23   306 146 zł  

 

Dział  

Rozdział  

Wyszczególnienie  

Kwota  

600  

 

Transport i   łączność  

1   199 000 zł  

 

60016  

Drogi publiczne gminne  

1   199 000 zł  

 

 

1/ Wydatki bieżące  

405   000 zł  

 

 

- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z   realizacją ich statutowych zadań  

405   000 zł  

 

 

2/ Wydatki majątkowe  

794   000 zł  

 

 

- inwestycje i   zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i   zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z   udziałem środków, o   których mowa w   art. 5   ust. 1   pkt 2   i 3   ustawy o   finansach publicznych)  

794   000 zł  

630  

 

Turystyka  

50 000 zł  

 

63095  

Pozostała działalność  

50 000 zł  

 

 

1/ Wydatki majątkowe  

50 000 zł  

 

 

- inwestycje i   zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i   zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z   udziałem środków, o   których mowa w   art. 5   ust. 1   pkt 2   i 3   ustawy o   finansach publicznych)  

50 000 zł  

700  

 

Gospodarka mieszkaniowa  

1   890 000 zł  

 

70004  

Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej  

719 000 zł  

 

 

1/ Wydatki bieżące  

445 000 zł  

 

 

- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z   realizacją ich statutowych zadań  

445 000 zł  

 

 

2/ Wydatki majątkowe  

274 000 zł  

 

 

- inwestycje i   zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i   zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z   udziałem środków, o   których mowa w   art. 5   ust. 1   pkt 2   i 3   ustawy o   finansach publicznych)  

274 000 zł  

 

70005  

Gospodarka gruntami i   nieruchomościami  

1 171 000 zł  

 

 

1/ Wydatki bieżące  

85 000 zł  

 

 

- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z   realizacją ich statutowych zadań  

85 000 zł  

 

 

2/ Wydatki majątkowe  

1   086 000 zł  

 

 

- inwestycje i   zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i   zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z   udziałem środków, o   których mowa w   art. 5   ust. 1   pkt 2   i 3   ustawy o   finansach publicznych)  

1   086 000 zł  

710  

 

Działalność usługowa  

72   605 zł  

 

71004  

Plany zagospodarowania przestrzennego  

72   605 zł  

 

 

1/ Wydatki bieżące  

72 605 zł  

 

 

- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z   realizacją ich statutowych zadań  

72 605 zł  

750  

 

Administracja publiczna  

300 000 zł  

 

75023  

Urzędy gmin  

300 000 zł  

 

 

1/ Wydatki bieżące  

300 000 zł  

 

 

- wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i   składki od nich naliczane  

100 000 zł  

 

 

- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z   realizacją ich statutowych zadań  

200 000 zł  

801  

 

Oświata i   wychowanie  

1   576 240 zł  

 

80101  

Szkoły podstawowe  

1   085   140 zł  

 

 

1/ Wydatki bieżące  

585 140 zł  

 

 

- wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i   składki od nich naliczane  

480 200 zł  

 

 

- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z   realizacją ich statutowych zadań  

104 940 zł  

 

 

2/ Wydatki majątkowe  

500 000 zł  

 

 

- inwestycje i   zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i   zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z   udziałem środków, o   których mowa w   art. 5   ust. 1   pkt 2   i 3   ustawy o   finansach publicznych)  

500 000 zł  

 

80103  

Oddziały przedszkolne w   szkołach podstawowych  

77 600 zł  

 

 

1/ Wydatki bieżące  

77 600 zł  

 

 

- dotacje na zadania bieżące  

77 600 zł  

 

80104  

Przedszkola  

253 800 zł  

 

 

1/ Wydatki bieżące  

253 800 zł  

 

 

- dotacje na zadania bieżące  

253 800 zł  

 

80106  

Inne formy wychowania przedszkolnego  

68   600 zł  

 

 

1/ Wydatki bieżące  

68   600 zł  

 

 

- dotacje na zadania bieżące  

68   600 zł  

 

80110  

Gimnazja  

73 337 zł  

 

 

1/ Wydatki bieżące  

73 337 zł  

 

 

- wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i   składki od nich naliczane  

52   037 zł  

 

 

- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z   realizacją ich statutowych zadań  

21 300 zł  

 

80113  

Dowożenie uczniów do szkół  

1   702 zł  

 

 

1/ Wydatki bieżące  

1   702 zł  

 

 

- wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i   składki od nich naliczane  

1   702 zł  

 

80114  

Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół  

6 013 zł  

 

 

1/ Wydatki bieżące  

6 013 zł  

 

 

- wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i   składki od nich naliczane  

6 013 zł  

 

80120  

Licea ogólnokształcące  

10   048 zł  

 

 

1/ Wydatki bieżące  

10   048 zł  

 

 

- wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i   składki od nich naliczane  

10   048 zł  

852  

 

Pomoc społeczna  

2 080 zł  

 

85215  

Dodatki mieszkaniowe  

1 562 zł  

 

 

1/ Wydatki bieżące  

1 562 zł  

 

 

- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z   realizacją ich statutowych zadań  

1 562 zł  

 

85216  

Zasiłki stałe  

518 zł  

 

 

1/ Wydatki bieżące  

518 zł  

 

 

- dotacje na zadania bieżące  

518 zł  

853  

 

Pozostałe zadania w   zakresie polityki społecznej  

1   760 zł  

 

85395  

Pozostała działalność  

1   760 zł  

 

 

1/ Wydatki bieżące  

1   760 zł  

 

 

- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z   realizacją ich statutowych zadań  

1   760 zł  

854  

 

Edukacyjna opieka wychowawcza  

80 000 zł  

 

85415  

Pomoc materialna dla uczniów  

80 000 zł  

 

 

1/ Wydatki bieżące  

80 000 zł  

 

 

- świadczenia na rzecz osób fizycznych  

80 000 zł  

900  

 

Gospodarka komunalna i   ochrona środowiska  

150 000 zł  

 

90004  

Utrzymanie zieleni w   miastach i   gminach  

50 000 zł  

 

 

1/ Wydatki majątkowe  

50   000 zł  

 

 

- inwestycje i   zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i   zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z   udziałem środków, o   których mowa w   art. 5   ust. 1   pkt 2   i 3   ustawy o   finansach publicznych)  

50 000 zł  

 

90015  

Oświetlenie ulic, placów i   dróg  

100 000 zł  

 

 

1/ Wydatki majątkowe  

100   000 zł  

 

 

- inwestycje i   zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i   zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z   udziałem środków, o   których mowa w   art. 5   ust. 1   pkt 2   i 3   ustawy o   finansach publicznych)  

100 000 zł  

921  

 

Kultura i   ochrona dziedzictwa narodowego  

17   984 461 zł  

 

92109  

Domy i   ośrodki kultury, świetlice i   kluby  

17   949   461 zł  

 

 

1/ Wydatki majątkowe  

17   949   461 zł  

 

 

- inwestycje i   zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i   zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z   udziałem środków, o   których mowa w   art. 5   ust. 1   pkt 2   i 3   ustawy o   finansach publicznych)  

1   415   000 zł  

 

 

- inwestycje i   zakupy inwestycyjne na programy finansowane z   udziałem środków, o   których mowa w   art. 5   ust. 1   pkt 2   i 3   ustawy o   finansach publicznych)  

16   534 461 zł  

 

 

w tym na programy finansowane z   udziałem środków, o   których mowa w   art. 5   ust. 1   pkt 2   i 3  

16   534 461 zł  

 

92120  

Ochrona zabytków i   opieka nad zabytkami  

35 000 zł  

 

 

1/ Wydatki bieżące  

35 000 zł  

 

 

- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z   realizacją ich statutowych zadań  

35 000 zł  

 

Zmniejsza się wydatki budżetu miasta                                                           o kwotę 359 363 zł  

 

600  

 

Transport i   łączność  

11 363 zł  

 

60004  

Lokalny transport zbiorowy  

11   363 zł  

 

 

1/ Wydatki bieżące  

11 363 zł  

 

 

- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z   realizacją ich statutowych zadań  

11 363 zł  

852  

 

Pomoc społeczna  

348 000 zł  

 

85213  

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z   pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w   zajęciach w   centrum integracji społecznej  

28 000 zł  

 

 

1/ Wydatki bieżące  

28 000 zł  

 

 

- wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i   składki od nich naliczane  

28 000 zł  

 

85216  

Zasiłki stałe  

320 000 zł  

 

 

1/ Wydatki bieżące  

320 000 zł  

 

 

- świadczenia na rzecz osób fizycznych  

320 000 zł  

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa  


Leszek   Glaza

 


Załącznik Nr 3   do Uchwały Nr VIk/XV/183/2012    
Rady Miasta Wejherowa    
z dnia 20 marca 2012 r.  
 

Przychody i   rozchody związane z   finansowaniem deficytu oraz przeznaczeniem nadwyżki budżetowej gminy na 2012 rok  

 

§  

Wyszczególnienie  

Plan 2012 r.  

Zmniejszenia  

Zwiększenia  

Plan po zmianach  

 

Przychody  

 

 

 

 

931  

Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacje)  

11 000 000 zł  

 

1   000   000 zł  

12 000 000 zł  

950  

Wolne środki, o   których mowa w   art. 217 ust. 2   pkt 6   ustawy  

605   516 zł  

 

18   531   247 zł  

19   136   763 zł  

 

Razem  

11   605 516 zł  

 

19   531 247 zł  

31   136 763 zł  

 

Rozchody  

 

 

 

 

992  

Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i   kredytów  

2   417 331 zł  

3 zł  

 

2   417 328 zł  

 

Razem  

2   417 331 zł  

3 zł  

 

2   417 328 zł  

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa  


Leszek   Glaza

 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Wojciech Dzieliński 26-03-2012 09:39
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 26-03-2012
Ostatnia aktualizacja: Wojciech Dzieliński 26-03-2012 09:43