Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miasta Wejherowa
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

OBWIESZCZENIE Prezydenta Miasta Wejherowa o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Wejherowa w rejonie ulicy Kotłowskiego

Wejherowo, dnia 21.05.2024 r.

OBWIESZCZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Wejherowa w rejonie ulicy Kotłowskiego

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 w brzmieniu obowiązującym przed dniem 24 września 2023 r. ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 977 ze zm.), w związku z art. 67 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r., poz. 1094) oraz art. 39 i art. 54 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 ze zm.), a także Uchwały Nr VIIIk/XLII/560/2023 Rady Miasta Wejherowa z dnia 9 lutego 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Wejherowa w rejonie ulicy Kotłowskiego,

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu

projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Wejherowa w rejonie ulicy Kotłowskiego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 29.05.2024 r. do 20.06.2024 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wejherowie przy ul. 12 Marca 195, w godzinach pracy urzędu: poniedziałek od 7:30 do 17:00, wtorek, środa, czwartek od 7:30 do 15:30, piątek od 7:30 do 14:00 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Miasta Wejherowa w zakładce Obwieszczenia.

Osoby zainteresowane wyłożonym projektem planu prosimy o wcześniejsze zgłoszenie zamiaru wglądu do dokumentu telefonicznie (nr 58 677 71 43 lub 58 677 71 54), drogą elektroniczną (urbanistyka@um.wejherowo.pl) lub pisemnie.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w wyłożonym do publicznego wglądu projekcie planu odbędzie się w dniu 10.06.2024 r. (poniedziałek) o godz. 15:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wejherowie przy ul. 12 Marca 195 (sala konferencyjna III p.).

Osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu planu. Uwagi należy składać do Prezydenta Miasta Wejherowa z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz adresu zamieszkania albo siedziby oraz oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy. Uwagi mogą być wnoszone w formie papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej na adres e-mail urbanistyka@um.wejherowo.pl lub poprzez platformę ePUAP w nieprzekraczalnym terminie do dnia 05.07.2024 r.

 

Prezydent Miasta Wejherowa

Krzysztof Hildebrandt

 

 

 

 

 

 

WGNiU.6721.4.2023.KS                                                                                                                                                                                               Wejherowo, dnia 21.05.2024 r.

 

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informuję, że Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Urbanistyki Urzędu Miejskiego w Wejherowie, a nadto:

 1. Zgodnie z art. 13 RODO informuję, że administratorem przesyłanych danych jest Prezydent Miasta Wejherowa z siedzibą w 84-200 Wejherowo, Pl. Jakuba Wejhera 8.

 2. Kontakt do Inspektora ochrony danych: iod@um.wejherowo.pl

 3. Celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest realizacja zadań związanych z procedurą planistyczną, zaś podstawą przetwarzania jest Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

 4. Pani/Pana dane osobowe są zabezpieczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, a ich odbiorcami mogą być podmioty uprawnione do ujawnienia im danych na mocy przepisów prawa oraz podmioty przetwarzające w ramach świadczenia usług dla administratora.

 5. Nie przewiduje się przekazywania Pani/Pana danych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub instytucji międzynarodowych oraz przetwarzania danych osobowych w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane.

 6. Decyzje dotyczące Pani/Pana danych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.

 7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do zakończenia procedury planistycznej, a następnie przez okres wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

 8. Posiada Pani/Pan prawo do:

  1. dostępu do treści swoich danych osobowych (art. 15 RODO1);

  2. sprostowania swoich danych osobowych (art. 16 RODO);

  3. ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art 18 RODO2).

 9. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna, że przetwarzanie danych osobowych przez administratora narusza przepisy o ochronie tych danych.

1Prawo, o którym mowa w art. 15 ust. 1 lit. g RODO przysługuje, jeżeli nie wpływa na ochronę praw i wolności osoby, od której dane te pozyskano

2Skorzystanie z prawa do ograniczenia przetwarzania nie wpływa na przebieg i wynik postępowań dotyczących sporządzania aktów planistycznych

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Karolina Szymańska 21-05-2024 08:44
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Karolina Szymańska 21-05-2024
Ostatnia aktualizacja: Karolina Szymańska 29-05-2024 07:37