Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miasta Wejherowa
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

[zakończono] Inspektor branży drogowej w Wydziale Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w Urzędzie Miejskim w Wejherowie

 

URZĄD MIEJSKI W WEJHEROWIE

Plac Jakuba Wejhera 8

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE  STANOWISKO URZĘDNICZE

Inspektor branży drogowej

w Wydziale Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

w Urzędzie Miejskim w Wejherowie

 

ZK.2110.9.4.2023

 

 1. Wymagania niezbędne:
  1. wykształcenie: wyższe lub średnie;
  2. wymagany profil (specjalność): budownictwo;
  3. doświadczenie zawodowe:
  • w przypadku posiadania wykształcenia wyższego min. 3-letni staż pracy w tym min. 3-letnie doświadczenie w pracy w firmie budowlanej lub świadczącej usługi nadzoru inwestorskiego lub w projektowaniu;
  • w przypadku posiadania wykształcenia średniego min. 5-letni staż pracy w tym min. 3-letnie doświadczenie w pracy w firmie budowlanej lub świadczącej usługi nadzoru inwestorskiego lub w projektowaniu,
  1. uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej;
  2. znajomość narzędzi pakietu MS Office;
  3. pracownik samorządowy zatrudniony na powyższym stanowisku nie może wykonywać dodatkowych czynności pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które wykonuje w ramach obowiązków służbowych, wywołujących uzasadnione podejrzenie o stronniczość lub interesowność;
  4. osoba nie będąca skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
  5. nieposzlakowana opinia, obywatelstwo polskie, pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.

 

 1. Wymagania dodatkowe:

brak

 

 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadań inwestycyjnych, sporządzanie sprawozdań, opracowanie zestawień  tabelarycznych,  pisanie pism, wniosków, notatek, weryfikacja dokumentów budowlanych,  nadzór nad realizacją zapisów umowy.  Nadzorowanie realizacji umów na roboty budowlane i usługi projektowe. Udział w przygotowywaniu OPZ i postanowień umownych, opracowywanie dokumentów OP i PT.

 

 1. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:
  1. Stanowisko – inspektor br. drogowej (w zakresie nadzorowania realizacji i przygotowania inwestycji),
  2. praca w pełnym wymiarze czasu pracy,
  3. miejsce wykonywana pracy: Urząd Miejski w Wejherowie, ul. 12 Marca 195,
  4. stanowisko wymagające przemieszczania się między budynkami Urzędu,
  5. praca w terenie - nadzorowanie zadań inwestycyjnych,
  6. stanowisko narażone na stres,
  7. praca przy obsłudze monitora ekranowego powyżej 4 godzin,
  8. praca biurowa – obciążenie układu mięśniowo-szkieletowego.

 

 1. Wymagane dokumenty:
 1. list motywacyjny własnoręcznie podpisany,
 2. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie lub CV zawierające: imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, miejsce zamieszkania,
 3. kserokopie świadectw pracy lub inne dokumenty potwierdzające zatrudnienie i staż pracy (w przypadku pozostawania w stosunku pracy np. zaświadczenie o zatrudnieniu zawierające okres zatrudnienia),
 4. kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie oraz potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności,
 5. oświadczenie kandydata o posiadanym obywatelstwie,
 6. oświadczenie kandydata o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 7. oświadczenie kandydata o posiadanej pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych oraz o posiadaniu nieposzlakowanej opinii.

 

Proces naboru kandydatów składa się z dwóch etapów.

- Etap I: analiza złożonych dokumentów pod względem spełnienia wymagań formalnych określonych w ogłoszeniu o naborze. Kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne zostaną zakwalifikowani do drugiego etapu naboru,

- Etap II: rozmowa kwalifikacyjna z wybranymi kandydatami, podczas której sprawdzeniu podlegać będą w szczególności: doświadczenie zawodowe oraz wiedza merytoryczna na tym stanowisku.

W uzasadnionych przypadkach Komisja może przeprowadzić selekcję jedynie na podstawie przedstawionych dokumentów przez kandydatów, odstępując od przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych.

        

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu w kancelarii podawczej, która znajduje się na parterze Magistratu przy ul. 12 Marca 195 lub pocztą na adres Urzędu: 84-200 Wejherowo, ul. 12 Marca 195 w zamkniętej kopercie z dopiskiem na kopercie „Nabór ZK.2110.9.4.2023 na stanowisko: Inspektor br. drogowej w Wydziale Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w Urzędzie Miejskim w Wejherowie” do dnia 18 kwietnia 2024 roku do godz. 15.30. Decyduje data wpływu oferty do Urzędu. Oferty mogą też być składane drogą elektroniczną za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ESP) znajdującej się na platformie ePUAP (https://epuap.gov.pl/) – dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym lub wysłane za pomocą profilu zaufanego.

 

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. W okresie 3 tygodni od upływu terminu składania ofert, osoby spełniające wymagania formalne określone w ogłoszeniu zostaną powiadomione telefonicznie lub drogą elektroniczną o terminie i miejscu kolejnego etapu rekrutacji. Osoby, które nie spełniają wymagań formalnych, nie będą informowane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.bip.wejherowo.pl/ oraz na tablicach informacyjnych w Urzędzie Miejskim w Wejherowie.

 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Wejherowie w lutym 2024 r., w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, kształtuje się na poziomie powyżej 6%.

 

 

 
 

 Z up. Prezydenta Miasta Wejherowa

Z-ca Prezydenta Miasta Wejherowa

 

mgr Arkadiusz Kraszkiewicz

 

Wejherowo, dnia 29 marca 2024 roku                                                  

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Pastuszko 29-03-2024 11:52
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Weronika Wróblewska 29-03-2024
Ostatnia aktualizacja: Robert Pastuszko 23-04-2024 14:09