Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miasta Wejherowa
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

[zakończono]Inspektor w Wydziale Ogólno-Organizacyjnym (1/4 wymiaru czasu pracy) w Urzędzie Miejskim w Wejherowie

 

URZĄD MIEJSKI W WEJHEROWIE

 

Plac Jakuba Wejhera 8

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Inspektora w Wydziale Ogólno-Organizacyjnym (1/4 wymiaru czasu pracy)

w Urzędzie Miejskim w Wejherowie

ZK.2110.2.2023

 

 1. Wymagania niezbędne:

  1. wykształcenie: wyższe,

  2. wymagany profil (specjalność): prawo lub administracja,

  3. doświadczenie zawodowe: 3-letni staż pracy oraz posiadanie doświadczenia w opiniowaniu aktów prawnych,

  4. obligatoryjne uprawnienia: uprawnienia Inspektora Ochrony Przeciwpożarowej,

  5. umiejętności zawodowe: posiadanie fachowej wiedzy na temat prawa i praktyki w dziedzinie ochrony informacji niejawnych ;

  6. dobra znajomość przepisów prawa w zakresie niezbędnym do wykonywania zadań na w/w stanowisku: ustawy o ochronie informacji niejawnych, o ochronie przeciwpożarowej, KPA, o samorządzie gminnym, o pracownikach samorządowych, o dostępie do informacji publicznej;

  7. pracownik samorządowy zatrudniony na powyższym stanowisku nie może wykonywać dodatkowych czynności pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które wykonuje w ramach obowiązków wywołujących uzasadnione podejrzenie o stronniczość lub interesowność,

  8. osoba nie będąca skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

  9. nieposzlakowana opinia, obywatelstwo polskie, pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

  10. inne: komunikatywność, wysoka kultura osobista, samodzielność, odpowiedzialność, dokładność, umiejętność pracy w zespole, umiejętność sprawnej organizacji pracy oraz odporność na stres.

 

 1. Wymagania dodatkowe: brak.

 

 1. Główny zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. opracowywanie opinii i porad prawnych na potrzeby Urzędu w zakresie spraw powierzonych,

 2. wykonywanie zadań w zakresie stosowania przepisów dotyczących ochrony informacji niejawnych,

 3. udzielanie porad prawnych, instruktaży oraz opracowywanie procedur w zakresie spraw związanych z ochroną przeciwpożarową i przeciwpowodziową oraz w zakresie przygotowania terenu w razie potrzeby prowadzenia akcji ratowniczej, klęski żywiołowej lub innych zagrożeń,

 4. wykonywanie innych poleceń służbowych bezpośredniego przełożonego.

 

 1. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

  1. praca w niepełnym wymiarze czasu pracy (1/4 etatu),

  2. praca wykonywana w siedzibie Urzędu Pl. Jakuba Wejhera 8 (budynek z brakiem dostępu do windy) oraz ul. 12 Marca 195 (w budynku jest dostęp do windy),

  3. stanowisko wymagające przemieszczania się między budynkami Urzędu,

  4. stanowisko narażone na stres,

  5. praca przy obsłudze monitora ekranowego powyżej 4 godzin,

  6. praca biurowa - obciążenie układu mięśniowo-szkieletowego.

 

 1. Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny własnoręcznie podpisany,

 2. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie lub CV zawierające: imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia,

 3. kserokopie świadectw pracy lub inne dokumenty potwierdzające zatrudnienie i staż pracy (w przypadku pozostawania w stosunku pracy np. zaświadczenie o zatrudnieniu zawierające okres zatrudnienia),

 4. kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie oraz potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności,

 5. kserokopia zaświadczenia o ukończeniu szkolenia inspektorów ochrony przeciwpożarowej,

 6. oświadczenie kandydata o posiadanym obywatelstwie,

 7. oświadczenie kandydata o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 8. oświadczenie kandydata o posiadanej pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych oraz o posiadaniu nieposzlakowanej opinii.

Proces naboru kandydatów składa się z dwóch etapów.

- Etap I: analiza złożonych dokumentów pod względem spełnienia wymagań formalnych określonych w ogłoszeniu o naborze. Kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne zostaną zakwalifikowani do drugiego etapu naboru,

- Etap II: rozmowa kwalifikacyjna z wybranymi kandydatami, podczas której sprawdzeniu podlegać będą w szczególności: doświadczenie zawodowe oraz wiedza merytoryczna na tym stanowisku.

W uzasadnionych przypadkach Komisja może przeprowadzić selekcję jedynie na podstawie przedstawionych dokumentów przez kandydatów, odstępując od przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu w Kancelarii Ogólnej ul. 12 Marca 195 lub pocztą na adres Urzędu: 84-200 Wejherowo, ul. 12 Marca 195 w zamkniętej kopercie z dopiskiem na kopercie „Nabór ZK.2110.2.2023 na stanowisko: Inspektor w Wydziale Ogólno-Organizacyjnym w Urzędzie Miejskim w Wejherowie” do dnia 5 czerwca 2023 roku do godz. 17:00. Decyduje data wpływu oferty do Urzędu. Oferty mogą też być składane drogą elektroniczną za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ESP) znajdującej się na platformie ePUAP (https://epuap.gov.pl/) - dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym lub wysłane za pomocą profilu zaufanego.

 

W związku ze stanem zagrożenia epidemicznego konieczne jest sprawdzenie aktualnych możliwości składania pism osobiście w siedzibie Urzędu - aktualna informacja dostępna na stronie www.wejherowo.pl.

 

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. W okresie 3 tygodni od upływu terminu składania ofert, osoby spełniające wymagania formalne określone w ogłoszeniu zostaną powiadomione telefonicznie lub drogą elektroniczną o terminie i miejscu kolejnego etapu rekrutacji. Osoby, które nie spełniają wymagań formalnych, nie będą informowane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.bip.wejherowo.pl/ oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Miejskim w Wejherowie: ul. 12 Marca 195.

 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Wejherowie w kwietniu 2023 r., w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, kształtuje się na poziomie powyżej 6%.

 

Wejherowo, dnia 22 maja 2023 roku

 

 

PREZYDENT MIASTA

WEJHEROWA

mgr Krzysztof Hildebrandt

 

 

 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Wojciech Dzieliński 22-05-2023 13:48
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Weronika Wróblewska 22-05-2023
Ostatnia aktualizacja: Wojciech Dzieliński 22-05-2023 13:48