Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miasta Wejherowa
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr VIIIk/XLII/564/2023 Rady Miasta Wejherowa z dnia 9 lutego 2023 r. w sprawie rozpatrzenia skargi

Uchwała Nr VIIIk/XLII/564/2023
Rady Miasta Wejherowa

z dnia 9 lutego 2023 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40) w związku z art. 227, art.228 i art.229  pkt.3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2022 roku poz.2000, z późn. zm.) – po rozpatrzeniu skargi z dnia 23 stycznia 2023 roku, M. S. i części mieszkańców ulicy Kusocińskiego i ulicy Chopina w Wejherowie, podpisanych na liście stanowiącej załącznik do skargi (wpł. dnia 27.01.2023 roku) -  dotyczącej przebiegu linii autobusowych nr 11 i nr 13 w Wejherowie, ustalonych w uchwale Nr VIIIk/XXXIX/546/2022 Rady Miasta Wejherowa z dnia 19 grudnia 2022 roku, o zmianie uchwały nr VIk/XXXI/371/2013 Rady Miasta Wejherowa z dnia 9 kwietnia 2013 roku w sprawie przystanków komunikacyjnych w mieście Wejherowo, udostępnionych operatorom, przewoźnikom i organizatorom publicznego transportu zbiorowego, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miasta Wejherowa (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2023 roku poz. 33)

Rada Miasta Wejherowa
uchwala, co następuje:

§ 1. Po rozpatrzeniu skargi z dnia 23 stycznia 2023 roku M. S. i części mieszkańców ulicy Kusocińskiego i ulicy Chopina w Wejherowie, podpisanych na liście stanowiącej załącznik do skargi dotyczącej przebiegu linii autobusowych nr 11 i nr 13 w Wejherowie, ustalonych w uchwale Nr VIIIk/XXXIX/546/2022 Rady Miasta Wejherowa z dnia 19.12.2022 roku o zmianie uchwały Nr VIk/XXXI/371/2013 Rady Miasta Wejherowa z dnia 9 kwietnia 2013 roku w sprawie przystanków komunikacyjnych w mieście Wejherowo, udostępnionych operatorom, przewoźnikom i organizatorom publicznego transportu zbiorowego, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miasta Wejherowa ( Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2023 roku poz. 33)  -  po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Skarg, Wniosków i Petycji -  Rada Miasta Wejherowa uznaje skargę  za bezzasadną z przyczyn określonych w uzasadnieniu, stanowiącym załącznik do uchwały.

§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Miasta Wejherowa do powiadomienia Skarżącego o sposobie załatwienia skargi poprzez przesłanie na jego adres uchwały wraz z załącznikiem.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa


Jacek Gafka

 

Załącznik do uchwały Nr VIIIk/XLII/564/2023
Rady Miasta Wejherowa
z dnia 9 lutego 2023 r.

UZASADNIENIE

W dniu 27 stycznia 2023 roku wpłynęła do Rady Miasta Wejherowa skarga z dnia 23 stycznia 2023 roku M.S. i części mieszkańców ulicy Kusocińskiego i Chopina w Wejherowie podpisanych w liście stanowiącej załącznik do skargi, dotycząca przebiegu linii autobusowych nr 11 i nr 13 ustalonego w uchwale Nr VIIIk/XXXIX/546/2022 Rady Miasta Wejherowa z dnia 19 grudnia 2022 roku o zmianie uchwały nr VIk/XXXI/371/2013 Rady Miasta Wejherowa z dnia 9 kwietnia 2013 roku w sprawie przystanków komunikacyjnych w mieście Wejherowo, udostępnionych operatorom, przewoźnikom i organizatorom publicznego transportu zbiorowego, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miasta Wejherowa (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2023 roku, poz. 33)

Wstępne postępowanie wyjaśniające przeprowadziła w tej sprawie Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta, która zapoznała się ze szczegółowymi informacjami Zarządu Miejskiego Zakładu Komunikacji Wejherowo, Spółki z o.o. dotyczącymi zarzutów zawartych w skardze, po czym zarekomendowała Radzie uznanie skargi za bezzasadną.

Rada Miasta rozpatrując poszczególne zarzuty zawarte w skardze, ustaliła, co następuje:

Ad. 1.

Zarzut skargi, że uruchomienie w/w linii autobusowych nr 11 i nr 13 będzie pogarszać stan budynków przy ulicy Kusocińskiego.

Przejazd autobusów miejskich nie może powodować pęknięć ścian i budynków w domach zbudowanych, zgodnie ze sztuką budowlaną i z materiałów budowlanych dopuszczonych do wykorzystania w procesie budowlanym.

Ponadto podczas odbioru odpadów komunalnych Zakład Usług Komunalnych wykorzystuje od wielu lat pojazdy o dopuszczalnej masie całkowitej od 16 t do 26 t o podobnych gabarytach w stosunku do autobusów. Skarg dotyczących przejazdów służb komunalnych i szkód w postaci pęknięć budynków spowodowanych  przez te przejazdy nie odnotowano.

Ad. 2.

Zarzut skargi, że ruch autobusów w/w linii będzie powodował korki drogowe na ul. Kusocińskiego

Rada uważa, że ruch autobusów miejskich nie spowoduje znaczących utrudnień w ruchu pojazdów w ul. Kusocińskiego. Jedyną niedogodnością dla kierowców będzie czas gdy autobusy wykonują  postój na  wyznaczonych przystankach w celu obsługi pasażerów. Czas obsługi pasażerów (wsiadanie i wysiadanie) zajmuje około 1 minuty.

Przed przebudową ulicy 12 Marca na wysokości „Sabinki” znajdował się przystanek autobusowy wyznaczony na jezdni, który mógł powodować nieporównywalnie większe utrudnienia w ruchu przez wiele lat jego funkcjonowania niż przystanki wyznaczone na jezdni ul. Kusocińskiego, a ulica 12 Marca - powiatowa, która tworzy podstawowy układ drogowy miasta Wejherowa charakteryzuje się zdecydowanie większym  natężeniem ruchu od ul. Kusocińskiego, jednak skarg ani protestów z tego tytułu nie odnotowano.

Ad. 3.

Zarzut skargi, że ruch autobusów w/w linii będzie degradować infrastrukturę drogową w ulicy Kusocińskiego.

Rada Miasta przyznaje, że stan infrastruktury drogowej ulicy Kusocińskiego wymaga poprawienia. W ul. Kusocińskiego były, są i będą wykonywane prace związane z bieżącym utrzymaniem ulicy.

Ad. 4.

Zarzut, że ulica Kusocińskiego jest za wąska dla ruchu autobusów komunikacji miejskiej.

Rada Miasta stwierdza, że widoczność autobusu jadącego ul. Kusocińskiego od ul. Chopina na  wysokości sklepu „Żabka” dla pojazdów poruszających się od MOPS jest wystarczająca. Doświadczeni kierowcy autobusów zbliżając się do łuku poziomego (na wysokości sklepu „Żabka”) wynoszącego około 90 stopni poruszają się z minimalną prędkością  przez co nie stwarzają zagrożenia. Dodatkowo stanowisko kierowcy autobusu znajduje się wyżej co powoduje, że jego pole widzenia jest większe.

Ad. 5.

Zarzut skargi dotyczący ograniczeń tonażowych w ulicy Kusocińskiego.

Ograniczenia tonażowe dotyczą samochodów ciężarowych. Zgodnie z nomenklaturą ustawową autobus nie jest samochodem ciężarowym i ograniczenie tonażu nie dotyczy autobusów. Znaki pionowe B-36 na wysokości MOPS zostaną zdjęte.

Ad. 6.

Zarzut skargi dotyczący możliwości przekraczania norm poziomu hałasu i spalin oraz kwestia „rentowności” przejazdów obiema liniami nr 11 i nr 13 przez ulicę Kusocińskiego.

Rada Miasta podnosi, że MZK Wejherowo Sp. z o.o. posiada plan wymiany taboru przyjęty uchwałą Zgromadzenia Wspólników Spółki, który zakłada wymianę taboru na zeroemisyjny do 2035 roku, co przyczyni się do poprawy jakości powietrza.

Obecnie MZK Wejherowo Sp. z o.o.  realizuje przewozy dwoma pojazdami elektrycznymi, a więc cichymi i niezanieczyszczającymi powietrza.

W bieżącym roku dostarczone zostaną kolejne dwa autobusy, co zwiększy ich procentowy udział w realizacji zadań także na wszystkich połączeniach. Ponadto, aż 48% taboru spółki to pojazdy spełniające normę emisji spalin EURO 6, a niektóre nawet EURO 6D, gdzie średnia krajowa dla samochodów osobowych to EURO 4. Plany zakładają także całkowitą elektryfikację tych linii.

Rada Miasta nie dysponuje badaniami dotyczącymi zwiększenia poziomu hałasu w związku z uruchomieniem nowych linii autobusowych.

Odnosząc się do kwestii rentowności przewozów Rada Miasta z naciskiem podkreśla, że połączenie funkcjonuje dopiero od 14 stycznia 2023 r. a miarodajne wyniki weryfikacji liczby pasażerów, a także przychodów z nowej linii można określić po około 3 miesiącach od wdrożenia nowego układu komunikacyjnego.

Rada ponadto zauważa, że nie każdy kurs cechuje się napełnieniem, takim jak zakłada dowód rejestracyjny pojazdu, ale każdy planowany kurs przyczynia się do zwiększenia dostępności i możliwości podróży komunikacją miejską i wykorzystania jej nie tylko w dojazdach do pracy, czy szkoły, ale także innych swoich podróży.

Gmina Miasta Wejherowa jako organizator publicznego transportu zbiorowego uruchamiając nowe połączenia autobusowe, czuje się w obowiązku, aby zadbać również o ludzi słabszych, dzieci dojeżdżające do szkoły, starszych dla których przemieszczanie się komunikacją zbiorową jest jedyną możliwą opcją aby nie czuć  wykluczenia transportowego.

Rada przypomina również, że komunikacja miejska skierowana jest również do grup, które mają 100% ulgę, co oznacza, że nie płacą za przejazdy tak jak np. dzieci do 15 roku życia czy też osoby, które ukończyły 70 lat legitymujące się dokumentem tożsamości potwierdzającym wiek ze zdjęciem lub Kartą Mieszkańca Wejherowa lub Wejherowską Kartą Elektroniczną z zapisanym uprawnieniem.

Rada Miasta w pełni podziela stanowisko Prezydenta Miasta, że osoby te również powinny posiadać dostęp do transportu zbiorowego i takiej siatki przystanków, która umożliwi im dotarcie na przystanek przy wszystkich ograniczeniach związanych np. z wiekiem.

Reasumując – Rada Miasta uznaje rozpatrzoną skargę za bezzasadną.

Pouczenie:

W przypadku gdy skarga w wyniku jej rozpatrzenia została uznana za bezzasadną i jej bezzasadność wykazano w odpowiedzi na skargę, a skarżąca ponowiła skargę bez wskazania nowych okoliczności – organ właściwy do jej rozpatrzenia może podtrzymać swoje poprzednie stanowisko z odpowiednią adnotacją w aktach sprawy – bez powiadamiania skarżącej (art. 239§1 Kpa).

 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa


Jacek Gafka

 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Pastuszko 10-02-2023 14:11
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Iwona Dłubek 10-02-2023
Ostatnia aktualizacja: - 10-02-2023 14:11