Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miasta Wejherowa
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

PRZETARG ROZSTRZYGNIĘTY - Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej, oznaczonej ewidencyjnie jako dz. nr 434/3, 434/2, 435/2, 435/1, 436/1, 427/2, 428/3, 429/5, 430/3, 427/1, 428/2, 429/4, 430/2, 534/7, 534/8, obr. 15, poł. przy ul. Reformatów / Wniebowstąpienia w Wejherowie.


PREZYDENT MIASTA WEJHEROWA INFORMUJE,

 

 iż dnia 9 sierpnia 2011 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wejherowie, Pl. J. Wejhera 8, przeprowadzono następujące przetargi:

  1. drugi przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej, będącej własnością Gminy Miasta Wejherowa, położonej przy ulicy Wniebowstąpienia i Reformatów, składająca się z działek nr  434/3, 434/2, 435/2, 435/1, 436/1, 427/2, 428/3, 429/5, 430/3, 427/1, 428/2, 429/4, 430/2, 534/7, 534/8, obr. 15, KW nr GD1W/00041248/6, GD1W/00034351/9, GD1W/00034353/3, GD1W/00045315/5, GD1W/00000385/9, GD1W/00044101/5, o łącznej powierzchni 4 909 m2.

Cena wywoławcza wynosiła 2 100 000,00 zł. Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym gdyż nie zgłosił się żaden oferent (nie zostało wpłacone wadium).

 

_______________________________________________

 

 

NIERUCHOMOŚĆ W ŚRÓDMIEŚCIU WEJHEROWA!

 

 

Prezydent Miasta Wejherowa ogłasza

drugi przetarg ustny nieograniczony

 

na sprzedaż atrakcyjnej, niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w Śródmieściu Wejherowa, przy ulicy Wniebowstąpienia i Reformatów, składającej się z działek nr 434/3, 434/2, 435/2, 435/1, 436/1, 427/2, 428/3, 429/5, 430/3, 427/1, 428/2, 429/4, 430/2, 534/7, 534/8, obr. 15, KW nr GD1W/00041248/6, GD1W/00034351/9, GD1W/00034353/3, GD1W/00045315/5, GD1W/00000385/9, GD1W/00044101/5, o łącznej powierzchni 4 909 m2:

 

cena wywoławcza: 2 100 000,00 zł

wylicytowana cena zostanie powiększona o podatek VAT w wysokości 23%.

 

Opis nieruchomości: działki nr 434/3, 434/2, 435/2, 435/1, 436/1, 427/2, 428/3, 429/5, 430/3, 427/1, 428/2, 429/4, 430/2, 534/7, 534/8 są niezabudowane, nieogrodzone, poł. na płaskim terenie, w korzystnym sąsiedztwie nieruchomości o funkcji usługowej, mieszkalnej i administracyjnej. Na nieruchomości znajdują się drzewa owocowe i pojedyncze drzewa liściaste. Decyzją nr ZN.4151/6501/2008 z dnia 02.09.2008 r., zmienioną decyzją nr ZN.4151/6257/2009, z dn. 24.08.2009 r., Wojewódzki Konserwator Zabytków zezwolił na wycinkę w/w drzew, za wyjątkiem jednego klonu pospolitego, znajdującego się na działce nr 534/8.

Przeznaczenie: proponuje się zagospodarowanie nieruchomości pod zabudowę mieszkalno - usługową. Przedmiotowa nieruchomość znajduje się w obszarze, dla którego obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - jednostka terytorialna T9. Jednocześnie nieruchomość jest objęta Strefami Ochrony Konserwatorskiej.

Zagospodarowanie: nabywca zobowiązuje się do zagospodarowania nieruchomości, w granicach działek będących przedmiotem sprzedaży, zgodnie z „Koncepcją zagospodarowania kwartału ulic 12-go Marca, Wniebowstąpienia, Reformatów w Wejherowie i narożnika Wniebowstąpienia i Śmiechowskiej”.

Koncepcja przewiduje m.in. wzdłuż ulicy Wniebowstąpienia, po jej zachodniej stronie, ciągłą pierzeję uliczną zabudowaną zróżnicowanymi architektonicznie kamienicami o wysokości do 4 kondygnacji wraz z m.in. parkingami podziemnymi. Koncepcja posiada uzgodnienie Miejskiego Konserwatora Zabytków i zarządcy drogi. Rozwiązania zaproponowane w Koncepcji będą egzekwowane od nabywcy przez Urząd Miejski w Wejherowie na etapie projektowania i realizacji inwestycji.

Uzbrojenie: w ulicy Wniebowstąpienia i Reformatów znajdują się następujące sieci: energetyczna, wodociągowa, gazowa, ciepłownicza, telekomunikacyjna, kanalizacji sanitarnej i deszczowej.

Sposób zabudowy: nabywca zobowiązany będzie zabudować nieruchomość zgodnie z w/w Koncepcją w niżej wymienionych terminach budynkami o łącznej powierzchni użytkowej co najmniej 5 000 m2.

Termin rozpoczęcia budowy: zgłoszenie do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego o rozpoczęciu prac na podstawie dokumentacji technicznej wykonanej zgodnie z w/w Koncepcją i obejmującej cały obszar sprzedawanej nieruchomości - 2 lata od dnia zawarcia umowy sprzedaży w/w nieruchomości.

Termin zakończenia budowy: uzyskanie pozwolenia na użytkowanie wszystkich w/w budynków wybudowanych zgodnie z w/w Koncepcją - 5 lat od dnia zawarcia umowy sprzedaży w/w nieruchomości.

Kara umowna: w treści umowy notarialnej będzie wpisane postanowienie o obowiązku uiszczenia kary umownej przez nabywcę na rzecz zbywcy, w wysokości 10% ceny brutto nabycia nieruchomości za każdy pełny rok zwłoki, do wysokości ceny brutto nabycia przedmiotowej nieruchomości, w przypadku niezabudowania nieruchomości będącej przedmiotem sprzedaży w określony wyżej sposób w przewidzianym terminie. Obowiązek zapłacenia kar spoczywa na nabywcy niezależnie od tego, kto będzie właścicielem nieruchomości w chwili naliczenia kar. Wszelkie kary umowne wynikające z niniejszego ogłoszenia będą zabezpieczone oświadczeniem nabywcy o poddaniu się rygorowi egzekucji wprost z aktu notarialnego, stosownie do treści art. 777 § 1 pkt 4 k.p.c.

Termin przeprowadzenia poprzedniego przetargu: pierwszy: 26.04.2011 r.

 

Przetarg odbędzie się dnia 9 sierpnia 2011 r., o godz. 9.15, w sali nr 15 Urzędu Miejskiego w Wejherowie, pl. Jakuba Wejhera nr 8.

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w gotówce w wysokości 10 % ceny wywoławczej, tj. 210 000,00 zł.

Wpłaty należy dokonać na konto Urzędu Miejskiego w Wejherowie: Bank Millenium S.A. nr 14116022020000000061963861, najpóźniej do dnia 3 sierpnia 2011 r., przy czym do przetargu przystąpić będą mogły jedynie osoby, których wadia faktycznie wpłyną na podane konto najpóźniej do dnia 5 sierpnia 2011 r. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika, dowód tożsamości uczestnika oraz konieczne pełnomocnictwa podlegają przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu. W przypadku gdy osoba, która przetarg wygra, uchyli się od zawarcia umowy, wadium nie podlega zwrotowi.

Cena brutto nieruchomości, ustalona w drodze przetargu, będzie podlegała zapłacie na wskazane przez zbywcę konto bankowe najpóźniej na 3 dni przed wyznaczonym terminem zawarcia umowy przenoszącej własność.

Zainteresowani udziałem w przetargu mają obowiązek dokonania oględzin nieruchomości oraz zapoznania się z dokumentami dotyczącymi nieruchomości. Dnia 29 lipca 2011 r., o godz. 13.45, na przedmiotowym terenie, odbędzie się okazanie granic.

Więcej informacji w sprawie sprzedaży nieruchomości można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Urbanistyki Urzędu Miejskiego w Wejherowie, ul. 12 Marca 195, p. 205, tel. 58-677-71-47 lub 58-677-71-43, e - mail: nieruchomosci@wejherowo.pl.

 

www.nieruchomosci.wejherowo.pl

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sebastian Bojaruniec 07-06-2011 11:14
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 07-06-2011
Ostatnia aktualizacja: Sebastian Bojaruniec 07-06-2011 11:15