Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miasta Wejherowa
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

[Zakończono] PODINSPEKTOR W WYDZIALE OGÓLNO-ORGANIZACYJNYM

URZĄD MIEJSKI W WEJHEROWIE

Plac Jakuba Wejhera 8

OGŁASZA NABÓR

NA DWA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE

PODINSPEKTOR W WYDZIALE OGÓLNO-ORGANIZACYJNYM

w Urzędzie Miejskim w Wejherowie

ZK.2110.11.2022

 

 1. Wymagania niezbędne:
  1. wykształcenie: wyższe,
  2. wymagany profil (specjalność): administracja lub prawo lub dowolny i ukończone studia podyplomowe na kierunku administracja,
  3. doświadczenie zawodowe: minimum 1 rok w pracy w administracji publicznej,
  4. umiejętności zawodowe: znajomość przepisów ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o pracownikach samorządowych, kodeksu postępowania administracyjnego, biegła obsługa komputera i systemów informatycznych oraz urządzeń i aplikacji biurowych,
  5. pracownik samorządowy zatrudniony na powyższym stanowisku nie może wykonywać dodatkowych czynności pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które wykonuje w ramach obowiązków wywołujących uzasadnione podejrzenie o stronniczość lub interesowność,
  6. osoba nie będąca skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  7. nieposzlakowana opinia, obywatelstwo polskie, pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
  8. inne: komunikatywność, wysoka kultura osobista, samodzielność, odpowiedzialność, dokładność, umiejętność pracy w zespole, samodzielność, umiejętność sprawnej organizacji pracy oraz odporność na stres.

 

 1. Wymagania dodatkowe: brak.

 

 1. Główny zakres wykonywanych  zadań na stanowisku: odbiór korespondencji przychodzącej z poczty, obsługa programu e-kancelaria, wpisywanie przesyłek listowych do dziennika przychodzącej/wychodzącej korespondencji i ich dystrybucja w Urzędzie, rozliczanie nadanych przesyłek pocztowych, obsługa centrali telefonicznej, wywieszanie ogłoszeń na tablicy ogłoszeń Urzędu i prowadzenie rejestru ogłoszeń umieszczonych na tablicy ogłoszeń, obsługa skrzynki e-mail Urzędu, udzielanie kompleksowej informacji o sprawach załatwianych w Urzędzie, wykonywanie innych poleceń służbowych bezpośredniego przełożonego oraz Sekretarza i Prezydenta  Miasta.

 

 1. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:
  1. praca w pełnym wymiarze czasu pracy (2 etaty),
  2. miejsce wykonywania pracy:  ul. 12 Marca 195, Plac Jakuba Wejhera,
  3. stanowisko wymagające przemieszczania się między budynkami Urzędu,
  4. wykonywanie pracy wiąże się z obsługą klienta bezpośrednio i telefonicznie,
  5. praca pod presją czasu,
  6. stanowisko narażone na stres,
  7. praca przy obsłudze monitora ekranowego powyżej 4 godzin,
  8. praca biurowa – obciążenie układu mięśniowo-szkieletowego.

 

 1. Wymagane dokumenty:
 1. list motywacyjny własnoręcznie podpisany,
 2. kwestionariusz osobowy dla  osoby ubiegającej  się o zatrudnienie lub CV zawierające: imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia,
 3. kserokopie świadectw pracy lub inne dokumenty potwierdzające zatrudnienie i staż pracy (w przypadku pozostawania w stosunku pracy np. zaświadczenie o zatrudnieniu zawierające okres zatrudnienia),
 4. kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie oraz potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności,
 5. oświadczenie kandydata o posiadanym obywatelstwie,
 6. oświadczenie kandydata o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 7. oświadczenie kandydata o posiadanej pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych oraz o posiadaniu nieposzlakowanej opinii.

Proces naboru kandydatów składa się z dwóch etapów.

- Etap I: analiza złożonych dokumentów pod względem spełnienia wymagań formalnych określonych w ogłoszeniu o naborze. Kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne zostaną zakwalifikowani do etapu drugiego naboru,

- Etap II: rozmowa kwalifikacyjna z wybranymi kandydatami, podczas której sprawdzeniu podlegać będą w szczególności: doświadczenie zawodowe oraz wiedza merytoryczna na tym stanowisku.

W uzasadnionych przypadkach Komisja może przeprowadzić selekcję jedynie na podstawie przedstawionych dokumentów przez kandydatów, odstępując od przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych.

           

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu w Kancelarii Ogólnej ul. 12 Marca 195 lub pocztą na adres Urzędu: 84-200 Wejherowo, ul. 12 Marca 195 w zamkniętej kopercie z dopiskiem na kopercie „Nabór ZK.2110.10.2022 na stanowisko: Podinspektor w Wydziale Ogólno-Organizacyjnym w Urzędzie Miejskim w Wejherowie” do dnia 14 listopada 2022 roku do godz. 15.30. Decyduje data wpływu oferty do Urzędu. Oferty mogą też być składane drogą elektroniczną za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ESP) znajdującej się na platformie ePUAP (https://epuap.gov.pl/) – dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym lub wysłane za pomocą profilu zaufanego.

 

W związku ze stanem zagrożenia epidemicznego konieczne jest sprawdzenie aktualnych możliwości składania pism osobiście w siedzibie Urzędu – aktualna informacja dostępna na stronie www.wejherowo.pl.

 

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. W okresie 3 tygodni od upływu terminu składania ofert, osoby spełniające wymagania formalne określone w ogłoszeniu zostaną powiadomione telefonicznie lub drogą elektroniczną o terminie i miejscu kolejnego etapu rekrutacji. Osoby, które nie spełniają wymagań formalnych, nie będą informowane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.bip.wejherowo.pl/ oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Miejskim w Wejherowie: ul. 12 Marca 195.

 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Wejherowie we wrześniu 2022 r., w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, kształtuje się na poziomie powyżej 6%.

 

Wejherowo, dnia 28 października 2022 roku                                    


Z up. Prezydenta Miasta Wejherowa

Zastępca Prezydenta Miasta Wejherowa

mgr Arkadiusz Kraszkiewicz

 


 

URZĄD MIEJSKI W WEJHEROWIE

 

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

na dwa wolne stanowiska urzędnicze

Podinspektor w Wydziale Ogólno-Organizacyjnym  

w Urzędzie Miejskim w Wejherowie

 

ZK.2110.11.2022

 

            Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko zostały  wybrane :

 1. Agnieszka Kreft zamieszkała w Wejherowie
 2. Diana Wajchert zamieszkała w Mrzezinie

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pani Agnieszka Kreft i Pani Diana Wajchert spełniły wymagania formalne określone w głoszeniu o naborze, posiadają kwalifikacje i doświadczenie pozwalające na prawidłowe wykonywanie powierzonych obowiązków służbowych. Pani Agnieszka Kreft i Pani Diana Wajchert zostały najwyżej ocenione w ramach zastosowanych technik naboru (analiza dokumentów aplikacyjnych oraz rozmowa kwalifikacyjna), uzyskując największą spośród pozostałych kandydatów liczbę punktów.

 

PREZYDENT MIASTA

WEJHEROWA

 

mgr Krzysztof Hildebrandt

 

Wejherowo, dnia 28 listopada 2022 roku

 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Pastuszko 31-10-2022 15:11
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Weronika Wróblewska 31-10-2022
Ostatnia aktualizacja: Robert Pastuszko 31-10-2022 15:12