Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miasta Wejherowa
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr Vk/XLII/472/2010 w sprawie uchwalenia "Programu współpracy na rok 2010 Gminy Miasta Wejherowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie"

Uchwała Nr Vk/XLII/472/2010
Rady Miasta Wejherowa
z dnia 26 stycznia 2010 r.

w sprawie uchwalenia "Programu współpracy na rok 2010 Gminy Miasta Wejherowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie"

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późn. zmianami) oraz art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 roku Nr 96 poz. 873 z późn. zmianami)
Rada Miasta Wejherowa
uchwala co następuje:
§ 1. Uchwala się "Program współpracy na rok 2010 Gminy Miasta Wejherowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie", stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Wejherowa.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 roku po uprzednim ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
 
Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa

Piotr Bochiński
   

Załącznik do uchwały Nr Vk/XLII/472/2010
Rady Miasta Wejherowa
z dnia 26 stycznia 2010 r.

"Program współpracy na rok 2010 Gminy Miasta Wejherowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie"
Przyjmując niniejszy dokument władze Gminy Miasta Wejherowa deklarują wolę kształtowania współpracy z organizacjami pozarządowymi. Nadrzędnym celem Programu współpracy jest wspieranie wszelkich form aktywności społecznej mieszkańców Wejherowa oraz stworzenie warunków do kształtowania prawidłowych relacji między społeczeństwem a władzą samorządową. Sprawna współpraca z ww. podmiotami, oparta na zasadach pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, uczciwej konkurencji, efektywności i jawności, przyczyni się do prowadzenia nowatorskich i bardziej efektywnych działań na rzecz mieszkańców. Konsultowanie niniejszego Programu z organizacjami pozarządowymi powoduje, że jego zapisy stają się wyrazem zaangażowania dwóch stron zmierzających do prowadzenia nowatorskich i bardziej efektywnych działań na rzecz lokalnej społeczności a w konsekwencji do rozwoju Wejherowa i poprawy warunków życia jej mieszkańców. Priorytetami współpracy w roku 2010 będą: zwiększenie aktywności społecznej wejherowian, poprawa jakości życia mieszkańców poprzez pełniejsze zaspokojenie potrzeb społecznych, wzmacnianie mechanizmów współpracy samorządu i organizacji pozarządowych, przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym, zaktywizowanie dzieci i młodzieży, zaktywizowanie działalności kulturalnej i sportowo - rekreacyjnej, stwarzanie warunków do lepszego wykorzystania tradycji regionalnej, historii, zabytków miasta, między innymi dla rozwoju turystyki, wspomaganie działalności nowopowstałych organizacji. Roczny Program współpracy został opracowany w oparciu o ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku i o wolontariacie oraz Strategię Rozwoju Miasta Wejherowa.
Rozdział 1
Podmioty programu współpracy
Program dotyczy prowadzących swoją działalność na terenie Wejherowa lub dla jego mieszkańców (bez względu na siedzibę):
1) organizacji pozarządowych,
2) oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Rozdział 2
Formy współpracy
Współpraca między Gminą Miasta Wejherowa a podmiotami określonymi w Rozdziale 1 niniejszego Programu odbywa się w szczególności w formach:
1) zlecania zadań publicznych na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz uchwale Nr IVk/XVII/223/2004 Rady Miasta Wejherowa z dnia 6 kwietnia 2004 roku w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Miasta Wejherowa podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych, realizującym zadania zlecone z zakresu zadań publicznych należących do Gminy,
2) pomocy w nawiązywaniu kontaktów międzynarodowych,
3) współpracy w zakresie pozyskiwania środków finansowych z innych źródeł, w szczególności z funduszy Unii Europejskiej,
4) wzajemnego informowania się o kierunkach działalności,
5) udziału przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów określonych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w szeroko pojętych działaniach struktur samorządowych,
6) realizacji wspólnych projektów i inicjatyw na rzecz społeczności lokalnej.
Rozdział 3
Zlecanie realizacji zadań publicznych
1) Obszary współpracy - zakres zlecania zadań publicznych. W 2010 roku Gmina Miasta Wejherowa będzie zlecać w formie wspierania realizację zadań publicznych z zakresu:
a) ochrona i promocja zdrowia,
b) profilaktyka i terapia uzależnienia od narkotyków,
c) profilaktyka i terapia uzależnienia od alkoholu, przeciwdziałanie przemocy w rodzinie oraz innym uzależnieniom i patologiom społecznym, prowadzenie świetlic środowiskowych i opiekuńczo - wychowawczych, organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach Akcji Zima i Lato, organizacja wolnego czasu dzieci i młodzieży poprzez prowadzenie zajęć sportowych z programem profilaktycznym na obiektach sportowych - krytej pływalni i lodowisku,
d) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji,
e) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,
f) krajoznawstwo - promocja regionu.
2) Inne obszary współpracy.
Prezydent Miasta na podstawie stwierdzenia potrzeb lokalnych lub na wniosek organizacji pozarządowych może w drodze zarządzenia wskazać inne niż określone w pkt 1 zadania, które wymagają realizacji i ogłosić otwarte konkursy ofert.
Rozdział 4
Realizacja wspólnych projektów i inicjatyw na rzecz społeczności lokalnej
1) Propozycje realizacji wspólnych działań organizacje pozarządowe składają Prezydentowi Miasta Wejherowa za pośrednictwem Zespołu Konsultacyjnego, o którym mowa w Rozdziale 5.
2) Za realizację wspólnych projektów odpowiadają wydziały merytoryczne Urzędu Miejskiego zgodnie ze swoją właściwością rzeczową.
Rozdział 5
Udział przedstawicieli organizacji pozarządowych, oraz podmiotów określonych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w działaniach programowych samorządu
1) Zespół Konsultacyjny ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi jest zespołem doradczym, który ma na celu praktyczną realizację postulatu udziału podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego w działaniach programowych samorządu Gminy Miasta Wejherowa.
2) Zespół Konsultacyjny, powoływany zarządzeniem Prezydenta Miasta Wejherowa, składa się z przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów określonych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wybranych przez te podmioty na spotkaniu ogólnym (przy czym wybierani są oni w czterech grupach organizacji, reprezentujących różne obszary działalności pożytku publicznego), przedstawicieli Rady Miasta oraz osób z ramienia Gminy Miasta Wejherowa, wskazanych przez Prezydenta Miasta.
3) Kadencja Zespołu Konsultacyjnego trwa cztery lata i kończy się w dniu powołania przez Prezydenta Miasta Wejherowa nowego składu Zespołu, jednakże każdorazowo upływa po okresie 3 miesięcy od upływu kadencji Rady Miasta Wejherowa.
4) Celem działalności Zespołu Konsultacyjnego jest w szczególności:
a) składanie wniosków, uwag i propozycji dotyczących funkcjonowania Programu współpracy,
b) tworzenie i konsultowanie corocznych Programów współpracy,
c) diagnozowanie problemów i potrzeb społecznych,
d) wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działalności.
Rozdział 6
Koordynator ds. współpracy
1) Koordynator ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi jest powoływany zarządzeniem Prezydenta Miasta Wejherowa wraz z członkami Zespołu Konsultacyjnego ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi.
2) Kadencja koordynatora ds. współpracy trwa cztery lata i kończy się w dniu powołania przez Prezydenta Miasta Wejherowa nowego koordynatora, jednakże każdorazowo upływa po okresie 3 miesięcy od upływu kadencji Rady Miasta Wejherowa.
Rozdział 7
Sprawozdawczość
1) Przed wniesieniem pod obrady Rady Miasta Programu współpracy Gminy Miasta Wejherowa na 2011 rok, Prezydent Miasta Wejherowa zwoła spotkanie Zespołu Konsultacyjnego ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi poświęcone funkcjonowaniu Programu współpracy za rok 2010 i projektowi Programu współpracy na rok 2011.
2) W ramach wyżej wymienionego spotkania analizowane będą zapisy Programu współpracy funkcjonującego w roku 2010 oraz zapisy projektu Programu współpracy na rok 2011.
3) W zakresie oceny przebiegu współpracy Gminy Miasta Wejherowa z organizacjami pozarządowymi w 2010 roku stosowane będą następujące wskaźniki: liczba osób będących adresatami realizowanych zadań, liczba organizacji pozarządowych realizujących zadania publiczne w oparciu o dotacje, liczba organizacji po raz pierwszy realizujących zadania publiczne w oparciu o dotacje, wysokość kwot udzielonych dotacji organizacjom pozarządowym, liczba obszarów współpracy, w których zlecono realizację zadań organizacjom pozarządowym.
 
Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa

Piotr Bochiński
   

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Wojciech Dzieliński 05-02-2010 14:40
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 05-02-2010
Ostatnia aktualizacja: Wojciech Dzieliński 05-02-2010 14:40