Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miasta Wejherowa
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

OBWIESZCZENIE o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wejherowa w rejonie ulicy Wierzbowej

                                                                                                                                                                                                                                            Wejherowo, dnia 05.10.2022 r.

OBWIESZCZENIE

o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wejherowa w rejonie ulicy Wierzbowej

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 503 ze zm.) oraz art. 39 i art. 54 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.), a także Uchwały Nr VIIIk/XXI/265/2020 Rady Miasta Wejherowa z dnia 29 września 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wejherowa w rejonie ulicy Wierzbowej

zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu

projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wejherowa w rejonie ulicy Wierzbowej w dniach od 13.10.2022 r. do 03.11.2022 r., w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wejherowie przy ul. 12 Marca 195, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Miasta Wejherowa w zakładce Obwieszczenia.

Osoby zainteresowane wyłożonym projektem zmiany planu prosimy o wcześniejsze zgłoszenie zamiaru wglądu do dokumentu telefonicznie (nr 58 677 71 43), drogą elektroniczną (urbanistyka@um.wejherowo.pl) lub pisemnie.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w wyłożonym do publicznego wglądu projekcie zmiany planu odbędzie się w dniu 25.10.2022 r. o godz. 14:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wejherowie przy ul. 12 Marca 195 (sala konferencyjna III p.).

Osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu zmiany planu. Uwagi należy składać do Prezydenta Miasta Wejherowa z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz adresu zamieszkania albo siedziby oraz oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy. Uwagi mogą być wnoszone w formie papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej na adres e-mail urbanistyka@um.wejherowo.pl lub poprzez platformę ePUAP w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18.11.2022 r.

                                                                                                                                                            Prezydent Miasta Wejherowa

                                                 Krzysztof Hildebrandt

 

WGNiU.6721.4.2020.KS                                                                                                                                                                                                     Wejherowo, dnia 05.10.2022 r.

 

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informuję, że Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Urbanistyki Urzędu Miejskiego w Wejherowie, a nadto:

 1. Zgodnie z art. 13 RODO informuję, że administratorem przesyłanych danych jest Prezydent Miasta Wejherowa z siedzibą w 84-200 Wejherowo, Pl. Jakuba Wejhera 8.

 2. Kontakt do Inspektora ochrony danych: iod@um.wejherowo.pl

 3. Celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest realizacja zadań związanych
  z procedurą planistyczną, zaś podstawą przetwarzania jest Ustawa z dnia 27 marca 2003 r.
  o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

 4. Pani/Pana dane osobowe są zabezpieczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, a ich odbiorcami mogą być podmioty uprawnione do ujawnienia im danych na mocy przepisów prawa oraz podmioty przetwarzające w ramach świadczenia usług dla administratora.

 5. Nie przewiduje się przekazywania Pani/Pana danych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub instytucji międzynarodowych oraz przetwarzania danych osobowych w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane.

 6. Decyzje dotyczące Pani/Pana danych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.

 7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do zakończenia procedury planistycznej, a następnie przez okres wynikający z przepisów ustawy z dnia
  14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

 8. Posiada Pani/Pan prawo do:

  1. dostępu do treści swoich danych osobowych (art. 15 RODO1);

  2. sprostowania swoich danych osobowych (art. 16 RODO);

  3. ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art 18 RODO2).

 9. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna, że przetwarzanie danych osobowych przez administratora narusza przepisy
  o ochronie tych danych.

1Prawo, o którym mowa w art. 15 ust. 1 lit. g RODO przysługuje, jeżeli nie wpływa na ochronę praw i wolności osoby, od której dane te pozyskano

2Skorzystanie z prawa do ograniczenia przetwarzania nie wpływa na przebieg i wynik postępowań dotyczących sporządzania aktów planistycznych

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Natalia Borkowska-Mudlaff 05-10-2022 09:08
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Karolina Szymańska 05-10-2022
Ostatnia aktualizacja: Natalia Borkowska-Mudlaff 05-10-2022 09:10