Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miasta Wejherowa
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

UCHWAŁA Nr VIIk/XIX/223/2016 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 5 maja 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa na rok 2016

Uchwała Nr VIIk/XIX/223/2016
Rady Miasta Wejherowa

z dnia 5 maja 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa na rok 2016

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)Rada Miasta Wejherowa
 uchwala, co następuje:

§ 1. 

1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy

o kwotę

 745 000 

    zgodnie z załącznikiem nr 1

 

 

2. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy

o kwotę

 745 000 

    zgodnie z załącznikiem nr 2

 

 

§ 2. Po dokonanych zmianach budżet Gminy wynosi:

1. Dochody budżetowe

w tym:

- dochody bieżące

- dochody majątkowe

174 341 471 zł
 

166 007 844 zł

8 333 627 zł

2. Wydatki budżetowe

w tym:

- wydatki bieżące

- wydatki majątkowe

187 611 569 zł
 

156 938 806 zł

30 672 763 zł

3. Deficyt budżetu

4. Przychody budżetowe

13 270 098 zł

17 706 205 zł

  w tym :

 

  - wolne środki

7 600 000 zł

  - przychody ze spłat pożyczek udzielonych ze środków publicznych

 

10 000 zł

  - przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym

 

296 205 zł

 - przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym

 

9 800 000 zł

5. Rozchody budżetowe

4 436 107 zł

 z przeznaczeniem na :

 

 - wykup papierów wartościowych (obligacji)

1 500 000 zł

 - spłatę kredytów

2 863 995 zł

 - spłatę pożyczek

72 112 zł

§ 3. Załącznik Nr 4 ?Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2016? do uchwały
Nr VIIk/XV/168/2015 Rady Miasta Wejherowa z dnia 15 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Wejherowa na rok 2016, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Załącznik Nr 7 ?Dotacje podmiotowe i celowe udzielane z budżetu gminy w 2016 roku? do uchwały Nr VIIk/XV/168/2015 Rady Miasta Wejherowa z dnia 15 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Wejherowa na rok 2016, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa


Bogdan Tokłowicz

 

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIIk/XIX/223/2016
Rady Miasta Wejherowa
z dnia 5 maja 2016 r.

 D O C H O D Y 

 Zwiększa się dochody budżetu miasta       o kwotę 3 745 000 

 

 Dział

 §

 Wyszczególnienie

 Kwota

 600

 

 Transport i łączność

 3 745 000 

 

 

1/ Dochody majątkowe

3 745 000 zł

 

6207

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625

745 000 zł

 

 

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań  finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

745 000 zł

 

6330

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

3 000 000 zł 

 Zmniejsza się dochody budżetu miasta       o kwotę 3 000 000 


 Dział

 §

 Wyszczególnienie

 Kwota

 700

 

 Gospodarka mieszkaniowa

 3 000 000 

 

 

1/ Dochody majątkowe

3 000 000 zł

 

0770

Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

3 000 000 zł

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa


Bogdan Tokłowicz

 

 

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIIk/XIX/223/2016
Rady Miasta Wejherowa
z dnia 5 maja 2016 r.

 WYDATKI 

 Zwiększa się wydatki budżetu miasta         o kwotę  1 530 548 

 

 Dział

 Rozdział

 Wyszczególnienie

 kwota

 600

 

 Transport i łączność

 532 472 

 

60016

Drogi publiczne gminne

532 472 zł

 

 

1/Wydatki majątkowe

532 472 zł

 

 

- inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych)

532 472 zł

 750

 

 Administracja publiczna

 28 480 

 

75095

Pozostała działalność

28 480 zł

 

 

1/Wydatki bieżące

28 480 zł

 

 

- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

28 480 zł

 754

 

 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

 77 493 

 

75404

Komendy wojewódzkie Policji

3 000 zł

 

 

1/Wydatki bieżące

3 000 zł

 

 

- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

3 000 zł

 

75416

Straż gminna (miejska)

74 493 zł

 

 

1/Wydatki bieżące

74 493 zł

 

 

- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

74 493 zł

 900

 

 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

 703 985 

 

90005

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

136 000 zł

 

 

1/Wydatki majątkowe

136 000 zł

 

 

- inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych)

136 000 zł

 

90095

Pozostała działalność

567 985 zł

 

 

1/Wydatki majątkowe

567 985 zł

 

 

 - inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych)

567 985 zł

 926

 

 Kultura fizyczna

 188 118 

 

92601

Obiekty sportowe

144 543 zł

 

 

1/Wydatki majątkowe

144 543 zł

 

 

- inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych)

144 543 zł

 

92695

Pozostała działalność

43 575 zł

 

 

1/ Wydatki bieżące

43 575 zł

 

 

- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

43 575 zł

 
 

 Zmniejsza się wydatki budżetu miasta         o kwotę  785 548 

 

 Dział

 Rozdział

 Wyszczególnienie

 kwota

 600

 

 Transport i łączność

 77 493 

 

60053

Infrastruktura telekomunikacyjna

77 493 zł

 

 

1/Wydatki majątkowe

77 493 zł

 

 

- inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych)

77 493 zł

 700

 

 Gospodarka mieszkaniowa

 136 000 

 

70004

Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

136 000 zł

 

 

1/ wydatki bieżące

136 000 zł

 

 

- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

136 000 zł

 758

 

 Różne rozliczenia

 572 055 

 

75818

Rezerwy ogólne i celowe

572 055 zł

 

 

1/Wydatki bieżące

72 055 zł

 

 

- rezerwa ogólna

22 055 zł

 

 

- rezerwa celowa na realizację projektów nieinwestycyjnych w ramach budżetu obywatelskiego

50 000 zł

 

 

2/Wydatki majątkowe

500 000 zł

 

 

- rezerwa celowa na realizację projektów inwestycyjnych w ramach budżetu obywatelskiego

500 000 zł

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa


Bogdan Tokłowicz

 
 

 

 

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VIIk/XIX/223/2016
Rady Miasta Wejherowa
z dnia 5 maja 2016 r.

 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2016

     

 

     

   1/ Dotacje

 

 

 

 

 

 

 

 Dział

 Rozdział

 Treść

 Kwota

 750

 

 Administracja publiczna

 698 000 

 

75011

Urzędy wojewódzkie

 698 000 zł

 

 

1/ Dochody bieżące

 698 000 zł

 

 

- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

 698 000 zł

 751

 

 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

 33 080 

 

75101

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

33 080 zł

 

 

1/ Dochody bieżące

33 080 zł

 

 

  - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

 33 080 zł

 852

 

 Pomoc społeczna

 30 041 444 

 

85212

Świadczenia rodzinne , świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

 15 500 000 zł

 

 

1/ Dochody bieżące

 15 500 000 zł

 

 

  - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

 15 500 000 zł

 

85213

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne  oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

 69 000 zł

 

 

1/ Dochody bieżące

 69 000 zł

 

 

  - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

 69 000 zł

 

85215

Dodatki mieszkaniowe

204 zł

 

 

1/Dochody bieżące

204 zł

 

 

- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

204 zł

 

85219

Ośrodki pomocy społecznej

 600 zł

 

 

1/ Dochody bieżące

 600 zł

 

 

  - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

 600 zł

 

85228

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

 310 000 zł

 

 

1/ Dochody bieżące

 310 000 zł

 

 

  - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

 310 000 zł

 

85295

Pozostała działalność

14 161 640 zł

 

 

1/ Dochody bieżące

14 161 640 zł

 

 

- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

14 161 640 zł

 

 

 Ogółem

 30 772 524 

 

 

 

 

   2/ Wydatki

 

 

 

 

 

 

 

 Dział

 Rozdział

 Treść

 Kwota

 750

 

 Administracja publiczna

 698 000 

 

75011

Urzędy wojewódzkie

 698 000 zł

 

 

1/ Wydatki bieżące

 698 000 zł

 

 

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

 683 231 zł

 

 

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

 14 769 zł

 751

 

 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

 33 080 

 

75101

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

33 080 zł

 

 

1/ Wydatki bieżące

33 080 zł

 

 

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

 7 778 zł

 

 

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

25 302 zł

 852

 

 Pomoc społeczna

 30 041 444 

 

85212

Świadczenia rodzinne , świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

 15 500 000 zł

 

 

1/ Wydatki bieżące

 15 500 000 zł

 

 

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

 1 065 005 zł

 

 

-Świadczenia na rzecz osób fizycznych

 14 434 995 zł

 

85213

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne  oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

 69 000 zł

 

 

1/ Wydatki bieżące

 69 000 zł

 

 

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

 69 000 zł

 

85215

Dodatki mieszkaniowe

204 zł

 

 

1/Wydatki bieżące

204 zł

 

 

-Świadczenia na rzecz osób fizycznych

204 zł

 

85219

Ośrodki pomocy społecznej

 600 zł

 

 

1/ Wydatki bieżące

 600 zł

 

 

-Świadczenia na rzecz osób fizycznych

 600 zł

 

85228

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

 310 000 zł

 

 

1/ Wydatki bieżące

 310 000 zł

 

 

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

 310 000 zł

 

85295

Pozostała działalność

14 161 640 zł

 

 

1/ Wydatki bieżące

14 161 640 zł

 

 

-Świadczenia na rzecz osób fizycznych

13 878 408 zł

 

 

- Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

162 642 zł

 

 

- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

120 590 zł

 

 

 Ogółem

 30 772 524 

       

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa


Bogdan Tokłowicz

 

 

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VIIk/XIX/223/2016
Rady Miasta Wejherowa
z dnia 5 maja 2016 r.

  
 Dotacje podmiotowe i celowe udzielane z budżetu gminy w 2016 roku 

 Dział

 Rozdział

 Treść

 Kwota dotacji

 

 podmiotowej

 celowej

 Jednostki sektora finansów publicznych

       

921

92109

Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

3 905 800 zł

 

921

92116

Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

1^006 352 zł

 

851

85149

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących

 

2 000 zł

921

92116

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących

 

50 000 zł

 Razem

 4 912 152 

 52 000 

   

 Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych

       

801

80101

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

 2^547 477 zł

 

801

80103

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

167 411 zł

 

801

80104

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

5^704 856 zł

 

801

80105

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

1^365^967 zł

 

801

80106

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

510 428 zł

 

801

80110

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

243 361 zł

 

801

80149

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

433^400 zł

 

801

80150

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

110^000 zł

 

851

85111

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych

 

120 000 zł

851

85111

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych

 

230 000 zł

854

85404

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

48^200 zł

 

630

63003

Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego

 

2 000 zł

630

63003

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

 

5 500 zł

851

85153

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

 

15 000 zł

851

85154

Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego

 

28 500 zł

851

85154

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

 

171 500 zł

851

85195

Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego

 

17 000 zł

851

85195

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom

 

7^500 zł

851

85195

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

 

35 500 zł

900

90005

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych

 

136 000 zł

921

92105

Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego

 

1 000 zł

921

92105

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom

 

16 500 zł

921

92105

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

 

62 500 zł

921

92120

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych

 

520^000 zł

921

92195

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

 

5 000 zł

926

92605

Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego

 

123 600 zł

926

92605

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom

 

7 000 zł

926

92605

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

 

129 400 zł

 Razem

 11 131 100 

 1 633 500 

   

 Ogółem

 16 043 252 

 1 685 500 

   
         

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa


Bogdan Tokłowicz

 

 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Wojciech Dzieliński 22-01-2021 14:56
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 22-01-2021
Ostatnia aktualizacja: Wojciech Dzieliński 22-01-2021 15:05