Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miasta Wejherowa
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Pierwszy pisemny przetarg nieograniczony w formie konkursu ofert na wydzierżawienie gruntu pod usytuowanie na Placu Jakuba Wejhera w Wejherowie, w sezonie letnim 2011 roku w terminie od 05.04.2011 roku do 31.08.2011 roku, dwóch stanowisk sprzedaży okularów słonecznych i innych akcesoriów

Prezydent Miasta Wejherowa

 

ogłasza pierwszy pisemny

przetarg nieograniczony w formie konkursu ofert

 

na wydzierżawienie gruntu pod usytuowanie na Placu Jakuba Wejhera w Wejherowie, w sezonie letnim 2011 roku w terminie od 05.04.2011 roku do 31.08.2011 roku, dwóchstanowisk sprzedaży okularów słonecznych i innych akcesoriów. Powierzchnia każdego stanowiska 2 m2.

Stawka wywoławcza na wydzierżawienie jednego stanowiska 15 zł netto dziennie. Stawka netto zaproponowana przez oferenta zostanie powiększona o podatek VAT 23%.

Oprócz stawki dzierżawnej należy uiszczać opłatę targową w wysokości 11,50 zł/m2 dziennie

Czynsz jest płatny za każdy dzień trwania umowy niezależnie od wykorzystywania nieruchomości.

Wadium w wysokości 500 zł  (słownie złotych: pięćset) za każde stanowisko oddzielnie należy wpłacić na konto Urzędu Miejskiego w Wejherowie nr 14116022020000000061963861 w Banku Millennium S.A. O/Wejherowo najpóźniej do dnia 28.03.2011 roku.

Wadium może być wnoszone wyłącznie w pieniądzu

Oferent traci wadium na rzecz Urzędu Miejskiego jeżeli:

·      odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie,

·      zawarcie umowy stało się niemożliwe z winy oferenta,

·      przedstawił w ofercie dane nieprawdziwe.

Wadia oferentów uczestniczących w niniejszym przetargu zostaną zwrócone po podpisaniu umowy z wybranym oferentem jednak nie później niż 7 dni od ogłoszenia wyników przetargu.

Wadium oferenta, który przetarg wygra zostanie zaliczone w poczet czynszu dzierżawnego.

Jedynym kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty jest podana w tej ofercie wysokość stawki za dzierżawę gruntu. Oferta winna zawierać:

1.      Nazwę oferenta (imię nazwisko lub nazwa, adres, telefon)

2.      proponowaną stawkę netto za wydzierżawienie stanowiska dziennie,

3.      dowód wpłaty wadium

Oferta musi być podpisana przez oferenta. Oferta musi być czytelna. Wszelkie skreślenia winny być parafowane przez oferenta.Oferta niekompletna zostanie odrzucona.

Oferty należy składać oddzielnie na każde stanowisko, w zamkniętych kopertach z dopiskiem ,,Okulary – stanowisko nr 1”, ,,Okulary – stanowisko nr 2”, oraz danymi oferenta (pełna nazwa firmy i adres).

 Oferty należy składać w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego w Wejherowie przy pl. Jakuba Wejhera 8 do dnia 30 marca 2011 roku do godz. 800. Oferty będą przyjmowane tylko do wyznaczonego terminu. Oferty złożone po terminie zwraca się bez otwierania.

Publiczne otwarcie ofert nastąpi dnia 30 marca 2011 roku o godz. 830 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wejherowie pl. Jakuba Wejhera 8 w sali nr 15.

Umowa dzierżawy zostanie podpisana oddzielnie na każde stanowisko z oferentem, który zaproponuje najwyższą stawkę dzienną za wydzierżawienie danego stanowiska.

Oferent, który przetarg wygra będzie zobowiązany do uiszczenia opłaty z góry za cały okres dzierżawy w terminie do 15 kwietnia 2011.

Mapkę z oznaczoną lokalizacją stanowisk można odbierać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Urbanistyki Urzędu Miejskiego w Wejherowie przy ul. 12 Marca 195, pokój nr 203, tel. 677-71-53.

Po zatwierdzeniu protokołu z posiedzenia Komisji Przetargowej Prezydent Miasta ogłosi wynik przetargu zamieszczając ogłoszenie o wyborze oferty w miejscu publicznie dostępnym tj. na tablicy ogłoszeń w holu Urzędu Miejskiego w Wejherowie oraz przesyłając powyższe zawiadomienie wszystkim oferentom uczestniczącym w przetargu. W zawiadomieniu wysłanym do oferenta, którego oferta została wybrana Prezydent Miasta określi termin i miejsce zawarcia umowy.

Prezydent Miasta zastrzega sobie prawo negocjacji wszelkich warunków umowy oraz swobodnego wyboru oferenta.

Prezydentowi Miasta przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wyboru którejkolwiek z ofert.

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Wojciech Dzieliński 16-03-2011 14:21
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 16-03-2011
Ostatnia aktualizacja: Sebastian Bojaruniec 18-03-2011 10:42