herb BIP - Gmina Miasta Wejherowa

www.wejherowo.pl

[Zakończono] Inspektor ( branży budowlanej) w Wydziale Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w Urzędzie Miejskim w Wejherowie

PREZYDENT MIASTA WEJHEROWA

OGŁASZA NABÓR Nr 4/G/2017

NA WOLNE  STANOWISKO URZĘDNICZE

Inspektora ( branży budowlanej) w Wydziale Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

w Urzędzie Miejskim w Wejherowie

 1. Wymagania niezbędne:
 • Wykształcenie : wyższe techniczne,
 • wymagany profil (specjalność)  - budownictwo, architektura,
 • doświadczenie zawodowe -  min. 2 lata pracy w budownictwie,
 • obligatoryjne uprawnienia - budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub architektonicznej, bez ograniczeń,
 • umiejętności zawodowe – umiejętność samodzielnego prowadzenia i koordynowania procesu inwestycyjnego, znajomość prawa budowlanego, umiejętność kosztorysowania,
 • osoba nie będąca skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • pracownik samorządowy zatrudniony na powyższym stanowisku nie może wykonywać dodatkowych czynności pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które wykonuje w ramach obowiązków wywołujących uzasadnione podejrzenie o stronniczość lub interesowność,
 • nieposzlakowana opinia,  pełna zdolność  do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
 1. Inne umiejętności:

Umiejętność pracy pod presją czasu, umiejętność pracy w zespole.

 1. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w tut.  Urzędzie w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz  zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosi mniej niż 6%.
 2. Główny zakres wykonywanych  zadań na stanowisku:

Przygotowywanie  zadań inwestycyjnych do realizacji, koordynacja międzybranżowa, pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi, koordynacja prac projektowych, sporządzanie budżetu, rozliczanie zadań inwestycyjnych, sporządzanie sprawozdań, organizowanie narad z inwestorami branżowymi i wykonawcami. Kompletowanie materiałów na etapie składania wniosku o dofinansowanie. Przygotowywanie danych do SIWZ i sporządzanie szczegółowych opisów zamówienia.

 

 1. Wymagane dokumenty:
 1. list motywacyjny,
 2. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 3. CV z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej,
 4. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
 5. oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie (wybrany kandydat zobowiązany będzie dostarczyć zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego).
 6. kopie świadectw pracy z dotychczasowych miejsc pracy,
 7. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie Urzędu w Kancelarii Ogólnej ul. 12 Marca 195 lub pocztą na adres Urzędu : 84-200 Wejherowo, Plac Jakuba Wejhera 8 w zamkniętej kopercie z dopiskiem na kopercie „Nabór na stanowisko Inspektora (branży budowlanej) w WIGKiOŚ” do dnia 21 sierpnia 2017 roku.

do godz. 15.30.

                Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. W okresie 3 tygodni od upływu terminu składania ofert, osoby spełniające wymagania formalne określone w ogłoszeniu zostaną powiadomione telefonicznie lub drogą elektroniczną o terminie i miejscu kolejnego etapu rekrutacji. Osoby, które nie spełniają wymagań formalnych, nie będą informowane. Informacja o wyniku naboru  będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.bip.wejherowo.pl / oraz na tablicach informacyjnych w Urzędzie Miejskim w Wejherowie: Plac Jakuba Wejhera 8 i ul. 12 Marca 195.

 Wymagane dokumenty aplikacyjne : list motywacyjny, szczegółowe CV  powinny być  podpisane i  opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z  Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U.2016.922).

 

                                                                 Z up. Prezydenta Miasta Wejherowa

                                                                              Sekretarz Miasta Wejherowa

 

                                                                            dr Bogusław Suwara

 

 

Wejherowo, dnia 09 sierpnia 2017 roku.


 

URZĄD MIEJSKI W WEJHEROWIE

 

 

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

na stanowisko urzędnicze

INSPEKTORA ds. budowlanych

w Wydziale Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska  w Urzędzie Miejskim w Wejherowie

       Informuję , że nie rozstrzygnięto naboru na ww. stanowisko  z uwagi na to, że nie wpłynęła żadna oferta.

                                                                      

 

                                                                                 

Wejherowo, dnia 13  września 2017 roku

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Wojciech Dzieliński 09-08-2017 12:54
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 09-08-2017
Ostatnia aktualizacja: Wojciech Dzieliński 13-09-2017 10:23