Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miasta Wejherowa
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Dostawa wraz z montazem 37. szt. foteli kinowych do sali kameralnej w Wielofunkcyjnym Centrum Kultury w Wejherowie

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
 


 

Wejherowo: Dostawa wraz z montażem 37. szt. foteli kinowych do sali kameralnej w Wielofunkcyjnym Centrum Kultury w Wejherowie
Numer ogłoszenia: 179605 - 2012; data zamieszczenia: 20.08.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasta Wejherowa reprezentowana przez Prezydenta Miasta , pl. Jakuba Wejhera 8, 84-200 Wejherowo, woj. pomorskie, tel. 058 6777105.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.wejherowo.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa wraz z montażem 37. szt. foteli kinowych do sali kameralnej w Wielofunkcyjnym Centrum Kultury w Wejherowie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Przedmiotem zamówienia jest: dostawa wraz z montażem 37 szt. foteli kinowych do sali kameralnej w Wielofunkcyjnym Centrum Kultury w Wejherowie. 2.Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: dostawę, transport, montaż foteli kinowych, w sali kameralnej w Wielofunkcyjnym Centrum Kultury w Wejherowie. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje również koszty związane z cłem, opłatami i podatkami obowiązującymi na terenie Polski i poza jej granicami oraz inne koszty, niezbędne dla prawidłowego zrealizowania przedmiotu zamówienia. 3.Minimalne wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia: 3.1.Rozmieszczenie foteli dostosowane do aranżacji i wymiarów sali (zgodnie z załącznikiem graficznym -A-); 3.2.wymiary - muszą być tak dobrane, by spełniały aktualnie obowiązujące przepisy i normy p.pożarowe. 3.3.Stopa (noga) fotela wykonana z profili metalowych zakończonych estetyczną stopką-kolor czarny, mocowania maskowane. 3.4.Konstrukcja nośna fotela- stelaż wykonany z profili metalowych malowanych proszkowo. 3.5.Oparcie trudnozapalne, wykonane z pianki PU (gęstość pianki min. 45kg/m3), tył oparcia (osłonka) wykonana z tworzywa sztucznego. Wewnątrz pianki winien być zatopiony metalowy stelaż podnoszący wytrzymałość i odporność fotela na odkształcenia. 3.6.Siedzisko- trudnozapalne, wykonane z pianki PU (gęstość pianki min. 50kg/m3) z mechanizmem samopowrotnym. Dopuszczalne obciążenie fotela co najmniej 135 kg. Z możliwością wymiany siedziska bez potrzeby rozkręcania pozostałych elementów fotela, siedzisko po otwarciu blokowane jest w oparcie. 3.7.Tkanina obiciowa fotela- 100% poliester z atestem na trudnozapalność oraz toksyczność o odporności na ścieranie min. 40.000 cykli Martindelea. Materiał użyty do wyściełania foteli powinien być trwały i łatwo zmywalny. Podłokietniki - pomiędzy fotelami musi znajdować się jeden podłokietnik. Podłokietnik nie może być podnoszony. Podłokietnik wykonany z tworzywa sztucznego. 3.8.Wszystkie fotele muszą być ponumerowane cyframi arabskimi-haft komputerowy - środek górnej części oparcia. Dodatkowo skrajne fotele w rzędach posiadać muszą numer rzędu umieszczony na tapicerowanym boku fotela oznaczone cyframi rzymskim - haft komputerowy 3.9.Boki fotela - tapicerowane tylko zewnętrzne w rzędzie. 3.10.Kolorystyka - nawiązująca do wystroju sali i wykładziny podłogowej, zostanie uzgodniona w terminie późniejszym z Wykonawcą na podstawie 5 zaproponowanych próbek. 3.11.W ostatnim rzędzie foteli 1 podwójny fotel posiadający dwa oparcia i jedno wspólne siedzisko ruchome, na którym mogą usiąść dwie osoby, z opcją zamontowanego składanego podłokietnika pomiędzy 2 oparciami, który po podniesieniu wypełniłby przestrzeń pomiędzy oparciami tworząc jednolitą płaszczyznę. 3.12.Fotele mają posiadać miejsca na kubki. 3.13.Wyposażenie dodatkowe: podkładki z tworzywa sztucznego dla dzieci dostosowane do wielkości i parametrów fotela w ilości 40 szt. z wózkiem magazynującym, dodatkowe siedzisko fotela jako wymienna część zapasowa w ilości szt.2. 4.Wszelkie materiały, z których wykonane będą fotele, muszą spełniać wymogi odnośnych przepisów przeciwpożarowych, bhp oraz sanitarnych (tj. materiały muszą być łatwo zmywalne - łatwe do utrzymania w czystości) oraz posiadać odpowiednie atesty na potwierdzenie spełniania tych wymogów: przede wszystkim atesty/klasyfikacje z zakresu: zapalność, toksyczność, dymotwórczość oraz wytrzymałość. 5.Sala kameralna będzie posiadać przewyższenia stopniowe pod fotele, nachylone w kierunku ekranu. Wykonawca zobowiązany jest dostosować mocowania foteli do istniejących warunków technicznych. 6.Przedmiot zamówienia obejmuje ponadto: 6.1.udzielenie co najmniej 3 letniej gwarancji na oferowany przedmiot zamówienia licząc od daty bezusterkowego odbioru przedmiotu zamówienia (tj. po zamontowaniu foteli), 6.2.zapewnienie bezpłatnego serwisu gwarancyjnego przez cały okres trwania gwarancji. 7.Zamawiający do wszystkich nazw, znaków towarowych, patentów lub pochodzenia wskazanych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia dopisuje wyrazy: -lub równoważny-.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.11.31.00-8.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 47.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiajacy żąda od wykonawców zaproszonych do złożenia ofert wniesienia wadium w wysokosci 1.000, 00zł (jeden tysiac 00/100 złotych)

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie opisuje sposobu dokonywania oceny spełnienia przedmiotowego warunku, ponieważ nie ma on zastosowania w niniejszym postępowaniu.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał należycie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania wniosków, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej jedno zamówienie o wartości nie mniejszej niż 30.000 zł brutto polegające na dostawie i montażu co najmniej 30 foteli kinowych. UWAGA 1! W przypadku, gdy w zamówieniu przedstawionym przez Wykonawcę jako spełniający warunek (określone w załączniku nr 3 do wniosku), rozliczenie pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym za wykonane zamówienie zostało dokonane w innej walucie niż w złotych polskich, Wykonawca (dla celu preklasyfikacji wniosku) dokona przeliczenia wartości wykonanych zamówień w innej walucie niż w złotych polskich - na podstawie średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych określonego w Tabeli Kursów A średnich walut obcych Narodowego Banku Polskiego (http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/Kursy/kursy.htm) na dzień opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, tj. 20.08.2012 r.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje szczegółowych warunków udziału w postępowaniu w powyższym zakresie.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje szczegółowego warunku udziału w postępowaniu w powyższym zakresie.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje szczegółowego warunku udziału w postępowaniu w powyższym zakresie.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
 •  

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • próbki, opisy lub fotografie
 • zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1.Wykonawcy zobowiązani są przedstawić wniosek o dopuszczenie do udziału w przetargu ograniczonym zgodnie z wymaganiami określonymi w ogłoszeniu o zamówieniu oraz w ustawie Prawo zamówień publicznych. 2.Wniosek o dopuszczenie do udziału w przetargu ograniczonym musi być złożony pod rygorem nieważności w formie pisemnej, w języku polskim. 3.Wniosek o dopuszczenie do udziału w przetargu ograniczonym oraz wszystkie załączniki do niego stanowiące oświadczenia wykonawcy muszą być podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji wykonawcy na podstawie wpisu do odpowiedniego rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej lub innego dokumentu. Pełnomocnictwo do podpisania wniosku musi być dołączone do wniosku, o ile nie wynika ono z innych dokumentów załączonych do wniosku przez Wykonawcę. Dokument ten może Wykonawca złożyć w oryginale lub w postaci kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, bądź uwierzytelniona przez notariusza.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg ograniczony.

IV.1.2) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu: 5.

Znaczenie warunków wyboru wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

Wartość punktowa przyznana Wykonawcom za spełnienie, określonych przez Zamawiającego, warunków dotyczących wiedzy i doświadczenia będzie wynikała z liczby przedstawionych w wykazie dostaw. Zamawiający przy prekwalifikacji Wykonawców będzie brał pod uwagę dostawy, które były realizowane przy bezpośrednim udziale Wykonawcy, bądź w sytuacji powołania się na potencjał podmiotów trzecich na podstawie art. 26 ust. 2b, będzie oceniał dostawy tych podmiotów, które będą uczestniczyły w realizacji niniejszego zamówienia. W takim przypadku Wykonawca ma obowiązek wskazać w jakim charakterze i zakresie podmiot ten będzie uczestniczyć w realizacji zamówienia będącego przedmiotem niniejszego postępowania. Wykonawcy, którzy wykażą się realizacją dostaw na poziomie minimalnym, tj.: Wykonaniu jednego zamówienia o wartości nie mniejszej niż 30.000 zł brutto polegającego na dostawie i montażu co najmniej 30 foteli kinowych otrzymają: 0 pkt. Dodatkowe punkty będą przyznane za realizację dostaw wykraczających ponad, określone przez zamawiającego, minimum: -1 pkt w przypadku realizacji dodatkowo jednej dostawy (ponad minimalne wymaganie); -2 pkt w przypadku realizacji dwóch dostaw (ponad minimalne wymaganie), itd. Jeżeli liczba Wykonawców, którzy spełnią warunki udziału w postępowaniu, będzie większa niż określona w ogłoszeniu, Zamawiający zaprosi do składania ofert Wykonawców, którzy otrzymają najwyższe oceny spełniania tych warunków. Jeśli liczba Wykonawców, którzy spełnią warunki udziału w postępowaniu, będzie mniejsza niż określona w ogłoszeniu Zamawiający zaprosi do składania ofert wszystkich Wykonawców, bez dokonania czynności ustalenia rankingu Wykonawców. W przypadku otrzymania tej samej liczby punktów, przez więcej niż jednego Wykonawcę, Zamawiający przewiduje możliwość zaproszenia do udziału w postępowaniu więcej niż pięciu Wykonawców.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy. Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian Zamawiający doprecyzuje w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.wejherowo.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zostanie przekazana wykonawcom zaproszonym do drugiego etapu postepowania wraz z zaproszeniem do składania ofert..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 28.08.2012 godzina 12:00, miejsce: Kancelaria Podawcza Urzędu Miejskiego w Wejherowie, ul. 12 Marca 195.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: W przypadku przesłania wniosku wraz z wymaganymi oświadczeniami i dokumentami drogą pocztową, za termin złożenia wniosku przyjmuje się termin, w którym wniosek o dopuszczenie do udziału w przetargu ograniczonym znalazł się w siedzibie Zamawiającego. Wniosek o dopuszczenie do udziału w przetargu ograniczonym wraz z wymaganymi oświadczeniami i dokumentami należy złożyć w zamkniętej kopercie, w sposób gwarantujący zachowanie w poufności jego treści oraz zabezpieczającej jego nienaruszalność do terminu otwarcia wniosku, oznakowanej w następujący sposób: -Wniosek o dopuszczenie do udziału w przetargu ograniczonym w postępowaniu o sygn. ZZP - WIGKiOS.271.20.2012.DD. Nie otwierać przed terminem 24.08.2012 r. godz. 12:00- Zamawiający wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje w zakresie prowadzonego postępowania przekazuje wykonawcom pisemnie, faksem bądź drogą elektroniczną na adres wskazany we wniosku. Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. W przypadku przekazywania korespondencji droga elektroniczna lub faksem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt jej otrzymania. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany jest przed zawarciem umowy do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na kwotę stanowiącą 5 % zadeklarowanej ceny ofertowej. II W związku z niemożnością wprowadzenie w sekcji ogłoszenia II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA rzeczywistego terminu realizacji zamówienia, tj. do 1,5 miesiąca od dnia zawarcia umowy, w sekcji tej wpisano 47 dni.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 


Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 Ogloszenie_o_zamowieniu.pdf 2012-08-20 14:34:13 81,7KB
2 Ogloszenie_wraz_z_wnioskiem.pdf 2012-08-20 14:36:54 247,0KB
3 ZALACZNIK_A.pdf 2012-08-20 14:37:08 824,1KB
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 ZMIANA_1_TRESCI_SIWZ.pdf Po terminie otwarcia ofert 2012-08-21 15:25:51 28,6KB
Wynik postępowania
1 zawiadomienie_o_wyborze_oferty_najkorzystniejszej.pdf 2012-09-19 14:32:04 39,2KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Danuta Domżalicka 20-08-2012 14:34
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 20-08-2012
Ostatnia aktualizacja: Jowita Orłowska 19-09-2012 14:32