Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miasta Wejherowa
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Wykonanie robot zwiazanych z aranzacja wybranych pomieszczen w nowobudowanym budynku Wielofunkcyjnego Centrum Kultury w Wejherowie

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:


 

Wejherowo: Wykonanie robót związanych z aranżacją wybranych pomieszczeń w nowobudowanym budynku Wielofunkcyjnego Centrum Kultury w Wejherowie
Numer ogłoszenia: 294972 - 2012; data zamieszczenia: 09.08.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasta Wejherowa reprezentowana przez Prezydenta Miasta , pl. Jakuba Wejhera 8, 84-200 Wejherowo, woj. pomorskie, tel. 058 6777105.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.wejherowo.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie robót związanych z aranżacją wybranych pomieszczeń w nowobudowanym budynku Wielofunkcyjnego Centrum Kultury w Wejherowie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Wykonanie robót związanych z aranżacją wybranych pomieszczeń w nowobudowanym budynku Wielofunkcyjnego Centrum Kultury w Wejherowie. Przedmiot zamówienia obejmuje w swoim zakresie następujące roboty: Adaptacja pomieszczenia 1.9 dla zmywarki okularów 3D: Wykonanie instalacji sterowania i kontroli węzła chłodu Instalacja elektryczna i strukturalna wybranych pomieszczeń - wg Załącznika nr 7 A do SIWZ System klucza MasterKey: Grzejniki- demontaż, instalacja: Włączenie grzejników w obiekcie do systemu BMS: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 7 do SIWZ zawierający pomocniczy załącznik graficzny - Załącznik 7A do SIWZ. UWAGI DODATKOWE DO OPISU: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wskazuje, dla niektórych materiałów i urządzeń znaki towarowe lub pochodzenie. Zamawiający dopuszcza ujęcie w ofercie, a następnie zastosowanie rozwiązań równoważnych polegających na zastosowaniu innych materiałów i urządzeń niż podane w opisie pod warunkiem zapewnienia wszystkich parametrów nie gorszych niż w nim określone. W przypadku, gdy Wykonawca nie złoży w ofercie dokumentów o zastosowaniu innych materiałów i urządzeń, to rozumie się przez to, że do kalkulacji ceny oferty ujęto materiały i urządzenia zaproponowane w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia. Pod pojęciem -parametry- rozumie się funkcjonalność, przeznaczenie, kolorystykę, strukturę, rodzaj materiału, kształt, wielkość, bezpieczeństwo, wytrzymałość oraz pozostałe parametry przypisane poszczególnym materiałom i urządzeniom w szczegółowym opisie. Zamawiający do wszystkich nazw producentów, znaków towarowych, patentów, pochodzenia użytych w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienie dodaje określenie -lub równoważne-. W cenie ryczałtowej należy uwzględnić koszt wszystkich robót odtworzeniowych takich jak m.in:, naprawa, odtworzenie i uzupełnienie: tynków, posadzki, glazury, sufitów podwieszanych; obróbki otworów z wypełnieniem masą ogniochronną w przejściach przez strefy, przemalowania ścian i sufitów. Przedmiot zamówienia realizowany będzie na terenie robót obiektu Filharmonii Kaszubskiej przy ul. Sobieskiego 255, 84-200 Wejherowo. Zamawiający zaleca dokonanie wizji lokalnej na terenie objętym przedmiotem zamówienia. Generalnym Wykonawcą Inwestycji jest: Eiffage Budownictwo Mitex z siedzibą przy ul. Postępu 5a, 02-676 Warszawa. Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia Porozumienia z Generalnym Wykonawcą Inwestycji (Eiffage Budownictwo Mitex) dotyczącej zasad współpracy i korzystania z obiektu. Generalny Wykonawca Inwestycji zobowiązany jest do udostępnienia obiektu na czas prowadzenia prac na zasadach określonych w przedmiotowym porozumieniu..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • 1.Zamawiający przewiduje w okresie 3 lat od udzielenia niniejszego zamówienia podstawowego udzielenie Wykonawcy zamówień uzupełniających. 2.Zamówienia te będą polegały na powtórzeniu tego samego rodzaju prac, jak te, które stanowią przedmiot niniejszego zamówienia podstawowego określonego w SIWZ. 3.Zamówienia uzupełniające będą stanowiły nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.33.00.00-9, 45.31.70.00-2, 42.51.32.00-7, 44.52.11.10-2.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 47.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium w wysokości: 5000,00zł, słownie: pięć tysięcy złotych 00/100 2.Termin wniesienia wadium. 2.1.Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Wadium uznaje się za wniesione, jeżeli: a)wnoszone w formie pieniądza znalazło się na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu na składanie ofert. b)wnoszone w pozostałych formach oryginały dokumentów zostały złożone w Wydziale Finansowym Urzędu Miejskiego w Wejherowie przy ul.12 Marca 195 w pok. Nr 206 przed upływem terminu składania ofert. 2.2.Dokument potwierdzający wniesienie wadium należy dołączyć do oferty, przy czym: a)wadium w formie pieniądza należy wnieść na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Wejherowie - Bank Millennium O/Wejherowo nr 14116022020000000061963861. b)w przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz do oferty należy załączyć kserokopię dokumentu stanowiącego wadium. Oryginał tego dokumentu należy złożyć w Wydziale Finansowym Urzędu Miejskiego w Wejherowie przy ul.12 Marca 195 w pok. Nr 206 przed upływem terminu składania ofert. Szczegółowe wymagania dotyczące wadium zostały opisane w rozdz.XII SIWZ

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie opisuje sposobu dokonywania oceny spełnienia przedmiotowego warunku, ponieważ nie ma on zastosowania w niniejszym postępowaniu

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie: - co najmniej jedno zamówienia (potwierdzone dokumentami, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone) polegające na wykonaniu automatyki węzła chłodu w obiekcie użyteczności publicznej (definicja zgodnie z § 3 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r. Dz. U. nr 75 poz. 690 z późn. zmianami) o wartości nie mniejszej niż 50 000zł brutto; i- co najmniej jedno zamówienie (potwierdzone dokumentami, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone) polegające na wykonaniu sieci strukturalnej o ilości punktów nie mniejszej niż 15 sztuk w obiekcie użyteczności publicznej (definicja zgodnie z § 3 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r. Dz. U. nr 75 poz. 690 z późn. zmianami) o wartości nie mniejszej niż 50 000zł brutto. UWAGA 1!: Zamawiający dopuszcza możliwości łączenia w jednym zamówieniu w/w zakresów, celem potwierdzenia spełnienia warunków. W takim przypadku wartość zamówienia nie może być mniejsza niż 100.000zł brutto. UWAGA 2! W przypadku, gdy w zamówieniu przedstawionym przez Wykonawcę jako spełniający warunek (określone w załączniku nr 5 do SIWZ), rozliczenie pomiędzy Wykonawcą, a Zamawiającym za wykonane zamówienie zostało dokonane w innej walucie niż w złotych polskich, Wykonawca (dla celu oceny oferty) dokona przeliczenia wartości wykonanych zamówień w innej walucie niż w złotych polskich - na podstawie średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych określonego w Tabeli Kursów A średnich walut obcych Narodowego Banku Polskiego (http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/Kursy/kursy.htm) na dzień opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, tj. 09.08.2012 r.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje szczegółowych warunków udziału w postępowaniu w powyższym zakresie.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, posiadającymi doświadczenie, wykształcenie i kwalifikacje zawodowe odpowiednie do stanowisk, jakie zostaną im powierzone tj.:a. jedną osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika robót, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń.b. jedną osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika robót, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń,UWAGA 3! Zamawiający określając wymogi dla każdej osoby w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane (Dz.U z 2010 r. nr 243, poz. 1623) oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U z 2008 r., Nr 63, poz. 394).

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje szczegółowych warunków udziału w postępowaniu w powyższym zakresie.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

a)Wypełniony formularz oferty - zgodny ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ. b)Pełnomocnictwo do podpisania oferty, zgodnie z definicją przyjętą w słowniczku SIWZ. c)Dowód wniesienia wadium, przy czym w przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz do oferty należy załączyć kserokopię dokumentu stanowiącego wadium. Oryginał tego dokumentu należy złożyć w Wydziale Finansowym Urzędu Miejskiego w Wejherowie przy ul.12 Marca 195 w pok. Nr 206 przed upływem terminu składania ofert, zgodnie z rozdz. XII pkt. 2.1. lit. b SIWZ. d)Oświadczenia i dokumenty wymagane postanowieniami rozdz. IX Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. e)Dokumenty uwiarygodniające zastosowanie rozwiązań równoważnych - w przypadku ich zaoferowania przez Wykonawcę

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zmiany postanowień zawartej umowy zostały określone w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 6 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.wejherowo.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zespół ds. zamówień publicznych, pok.104 Urząd Miejski Wejherowo, ul.12 Marca 195..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 24.08.2012 godzina 08:30, miejsce: Kancelaria Podawcza, Urząd Miejski, ul. 12 Marca 195, 84 - 200 Wejherowo.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: 1.W związku z niemożnością wprowadzenie w sekcji ogłoszenia II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA rzeczywistego terminu realizacji zamówienia, tj. do 1,5 miesiąca od dnia zawarcia umowy, w sekcji tej wpisano 47 dni. 2.Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 


Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 Ogloszenie_o_zamowieniu.pdf 2012-08-09 21:15:09 69,6KB
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ.pdf Po terminie otwarcia ofert 2012-08-09 21:15:28 416,5KB 146 razy
2 ZALACZNIK_7_A_DO__SIWZ.pdf Po terminie otwarcia ofert 2012-08-09 21:16:59 5,4MB 183 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 Wyjasnienia_1_do_tresci_SIWZ.pdf Po terminie otwarcia ofert 2012-08-17 14:38:24 37,2KB
2 Zalaczniki_do_SIWZ_edytowalne.doc Po terminie otwarcia ofert 2012-08-17 14:38:38 33KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Danuta Domżalicka 09-08-2012 21:14
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Danuta Domżalicka 09-08-2012
Ostatnia aktualizacja: Danuta Domżalicka 16-08-2013 14:10