Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miasta Wejherowa
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Świadczenie w okresie od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. usług polegających na: Część 1 Konserwacji Centrum Monitoringu zainstalowanego w siedzibie Straży Miejskiej w Wejherowie przy Pl. J. Wejhera 8, obsłudze i konserwacji 21 kamer zainstalowanych na terenie miasta Wejherowa oraz konserwacji 24 kamer stacjonarnych włączonych do Centrum Monitoringu (siedziba Straży Miejskiej w Wejherowie przy Pl. Jakuba Wejhera 8 oraz w serwerowniach budynku przy ul. 12 Marca 195 w Wejherowie) Część 2 Dostawie sygnału wizyjnego od kamer do Centrum Monitoringu zainstalowanego w siedzibie Straży Miejskiej w Wejherowie przy Pl. J. Wejhera 8.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
 


 

Wejherowo: Świadczenie w okresie od 01.01.2012r. do 31.12.2012r. usług polegających na:Część1-Konserwacji Centrum Monitoringu zainstalowanego w siedzibie Straży Miejskiej w Wejherowie przy Pl.J.Wejhera8, obsłudze i konserwacji 21kamer zainstalowanych na terenie miasta Wejherowa oraz konserwacji 24kamer stacjonarnych włączonych do Centrum Monitoringu siedziba S. M. w Wejherowie przy Pl.Jakuba Wejhera8 oraz w serwerowniach budynku przy ul.12Marca195 w Wejherowie.Część2-Dostawie sygnału wizyjnego od kamer do Centrum Monitoringu zainstalowanego w siedzibie S. M. w Wejherowie przy Pl.J.Wejhera 8
Numer ogłoszenia: 377444 - 2011; data zamieszczenia: 14.11.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasta Wejherowa reprezentowana przez Prezydenta Miasta , pl. Jakuba Wejhera 8, 84-200 Wejherowo, woj. pomorskie, tel. 058 6777105.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie w okresie od 01.01.2012r. do 31.12.2012r. usług polegających na:Część1-Konserwacji Centrum Monitoringu zainstalowanego w siedzibie Straży Miejskiej w Wejherowie przy Pl.J.Wejhera8, obsłudze i konserwacji 21kamer zainstalowanych na terenie miasta Wejherowa oraz konserwacji 24kamer stacjonarnych włączonych do Centrum Monitoringu siedziba S. M. w Wejherowie przy Pl.Jakuba Wejhera8 oraz w serwerowniach budynku przy ul.12Marca195 w Wejherowie.Część2-Dostawie sygnału wizyjnego od kamer do Centrum Monitoringu zainstalowanego w siedzibie S. M. w Wejherowie przy Pl.J.Wejhera 8.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Świadczenie w okresie od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. usług polegających na: Część 1 - Konserwacji Centrum Monitoringu zainstalowanego w siedzibie Straży Miejskiej w Wejherowie przy Pl. J. Wejhera 8, obsłudze i konserwacji 21 kamer zainstalowanych na terenie miasta Wejherowa oraz konserwacji 24 kamer stacjonarnych włączonych do Centrum Monitoringu (siedziba Straży Miejskiej w Wejherowie przy Pl. Jakuba Wejhera 8 oraz w serwerowniach budynku przy ul. 12 Marca 195 w Wejherowie). Część 2 - Dostawie sygnału wizyjnego od kamer do Centrum Monitoringu zainstalowanego w siedzibie Straży Miejskiej w Wejherowie przy Pl. J. Wejhera 8. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 6.1 i 6.2 do SIWZ. Postępowanie prowadzone jest w procedurze właściwej dla zamówienia o wartości szacunkowej przekraczającej 14.000 Euro, lecz nie przekraczającej 193.000 Euro dla usług.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje w okresie 3 lat od udzielenia niniejszego zamówienia podstawowego udzielenie Wykonawcy zamówień uzupełniających. Zamówienia te będą polegały na powtórzeniu tego samego rodzaju prac, jak te, które stanowią przedmiot niniejszego zamówienia podstawowego określonego w SIWZ. Zamówienia uzupełniające będą stanowiły nie więcej niż 10% wartości zamówienia podstawowego.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.33.44.00-9, 64.22.80.00-0.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium w wysokości dla: Części 1: 500,00 zł., słownie: pięćset złotych 00/100 Części 2: 3 000,00 zł., słownie: trzy tysiące złotych 00/100 wadium w formie pieniądza należy wnieść na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Wejherowie - Bank Millennium O/Wejherowo nr 14116022020000000061963861

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Dla części 1- Zamawiający nie opisuje sposobu dokonywania oceny spełnienia przedmiotowego warunku, ponieważ nie ma on zastosowania w niniejszym postępowaniu. Dla części 2- Zamawiający nie opisuje sposobu dokonywania oceny spełnienia przedmiotowego warunku, ponieważ nie ma on zastosowania w niniejszym postępowaniu.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Dla części 1- Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że wykonuje lub wykonał z należytą starannością, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej dwa zamówienia (potwierdzone dokumentami, że usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie) polegające na konserwacji centrum monitoringu w okresie co najmniej 1 roku oraz co najmniej dwa zamówienia polegające na konserwacji kamer w tym minimum 10 kamer szybkoobrotowych w jednym zamówieniu, w okresie co najmniej 1 roku. Dla części 2- Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że wykonuje lub wykonał z należytą starannością, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jedno zamówienie (potwierdzone dokumentami, że usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie) polegające na rocznym przesyle sygnału z minimum 10 kamer, w relacji kamery - centrum monitoringu.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Dla części 1-Zamawiający nie precyzuje szczegółowych warunków udziału w postępowaniu w powyższym zakresie. Dla części 2-Zamawiający nie precyzuje szczegółowych warunków udziału w postępowaniu w powyższym zakresie.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Dla części 1-Zamawiający nie precyzuje szczegółowych warunków udziału w postępowaniu w powyższym zakresie. Dla części 2-Zamawiający nie precyzuje szczegółowych warunków udziału w postępowaniu w powyższym zakresie.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Dla części 1 - Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę co najmniej 50 tysięcy złotych. Dla części 2 - Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę co najmniej 50 tysięcy złotych.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

a)Wypełniony formularz oferty - zgodny ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1.1, 1.2 do SIWZ (w zależności, na którą część Wykonawca składa ofertę), b)Pełnomocnictwo do podpisania oferty, zgodnie z definicją przyjętą w słowniczku SIWZ. c)Dowód wniesienia wadium, przy czym w przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz do oferty należy załączyć kserokopię dokumentu stanowiącego wadium wraz z dokumentami, z których wynika stosowne upoważnienie (upełnomocnienie). Oryginał tego dokumentu należy złożyć w Wydziale Finansowym Urzędu Miejskiego w Wejherowie przy ul.12 Marca 195 w pok. Nr 206 przed upływem terminu składania ofert, zgodnie z rozdz. XII pkt. 2.1. lit. b SIWZ (w zależności, na którą część Wykonawca składa ofertę). d)Oświadczenia i dokumenty wymagane postanowieniami rozdz. IX Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (w zależności, na którą część Wykonawca składa ofertę).

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zapisy dotyczące możliwości wprowadzenia zmian do umowy oraz warunki dokonywania tych zmian zostały szczegółowo określone w załączniku nr 5.1 oraz 5.2 do SIWZ - Projekt umowy

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.wejherowo.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Wydział Inwestycji,Gospopdarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Wejherowie (pok. 104), ul. 12 Marca 195. Opłata za SIWZ wynosi: 12,00 zł.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 22.11.2011 godzina 08:30, miejsce: Oferty nalezy składać w Kancelarii Podawczej Urzędu Miejskiego w Wejherowie, ul. 12-go Marca 195.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zamawiający nie dopuszcza możliwości zawarcia umowy ramowej.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Świadczenie w okresie od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. usługi polegającej na: Konserwacji Centrum Monitoringu zainstalowanego w siedzibie Straży Miejskiej w Wejherowie przy Pl. J. Wejhera 8, obsłudze i konserwacji 21 kamer zainstalowanych na terenie miasta Wejherowa oraz konserwacji 24 kamer stacjonarnych włączonych do Centrum Monitoringu (siedziba Straży Miejskiej w Wejherowie przy Pl. Jakuba Wejhera 8 oraz w serwerowniach budynku przy ul. 12 Marca 195 w Wejherowie).

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Świadczenie w okresie od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. usługi polegającej na: Konserwacji Centrum Monitoringu zainstalowanego w siedzibie Straży Miejskiej w Wejherowie przy Pl. J. Wejhera 8, obsłudze i konserwacji 21 kamer zainstalowanych na terenie miasta Wejherowa oraz konserwacji 24 kamer stacjonarnych włączonych do Centrum Monitoringu (siedziba Straży Miejskiej w Wejherowie przy Pl. Jakuba Wejhera 8 oraz w serwerowniach budynku przy ul. 12 Marca 195 w Wejherowie) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 6.1 do SIWZ. Postępowanie prowadzone jest w procedurze właściwej dla zamówienia o wartości szacunkowej przekraczającej 14.000 Euro, lecz nie przekraczającej 193.000 Euro dla usług..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.33.44.00-9.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Świadczenie w okresie od 01.01.2012r. do 31.12.2012r. usługi polegającej na: Dostawie sygnału wizyjnego od kamer do Centrum Monitoringu zainstalowanego w siedzibie Straży Miejskiej w Wejherowie przy Pl.J.Wejhera 8.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Świadczenie w okresie od 01.01.2012r. do 31.12.2012r. usługi polegającej na: Dostawie sygnału wizyjnego od kamer do Centrum Monitoringu zainstalowanego w siedzibie Straży Miejskiej w Wejherowie przy Pl.J.Wejhera 8 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 6.2 do SIWZ. Postępowanie prowadzone jest w procedurze właściwej dla zamówienia o wartości szacunkowej przekraczającej 14.000 Euro, lecz nie przekraczającej 193.000 Euro dla usług.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 64.22.80.00-0.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


 


Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 ogloszenie.pdf 2011-11-15 07:56:55 227,3KB
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ.pdf Po terminie otwarcia ofert 2011-11-14 15:24:37 56B 96 razy
2 Zalacznik_usytuowanie__kamer.pdf Po terminie otwarcia ofert 2011-11-14 15:25:49 173,2KB 85 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 Zmiana_1__SIWZ.pdf Po terminie otwarcia ofert 2011-11-15 13:26:29 35,5KB
2 SIWZ_ponowne_zamieszczenie.pdf Po terminie otwarcia ofert 2011-11-15 13:28:02 465,5KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Danuta Domżalicka 14-11-2011 15:23
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Danuta Domżalicka 14-11-2011
Ostatnia aktualizacja: Danuta Domżalicka 15-11-2011 13:29