Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miasta Wejherowa
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości do 11.500.000 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego z terminem spłaty w latach 2012 - 2026.

18/05/2011    S95    Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

PL-Wejherowo: Usługi udzielania kredytu

2011/S 95-156053

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Usługi

SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA

I.1)NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE

Gmina Miasto Wejherowo
Plac Jakuba Wejhera 8
Kontaktowy: Urząd Miejski w Wejherowie, ul.12 Marca 195, 84-200 Wejherowo
Do wiadomości: Danuta Domżalicka
84-200 Wejherowo
POLSKA
Tel. +48 586777115
E-mail: zzp@wejherowo.pl
Faks +48 586777123

Adresy internetowe

Ogólny adres instytucji zamawiającej www.bip.wejherowo.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz Dynamicznego Systemu Zakupów) można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego

I.2)RODZAJ INSTYTUCJI ZAMAWIAJĄCEJ I GŁÓWNY PRZEDMIOT LUB PRZEDMIOTY DZIAŁALNOŚCI

Organ władzy regionalnej lub lokalnej
Ogólne usługi publiczne
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających Nie

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1)OPIS

II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą

Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości do 11 500 000 PLN na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego z terminem spłaty w latach 2012 - 2026.

II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostaw lub świadczenia usług

Usługi
Kategoria usług: nr 6
Główne miejsce świadczenia usług PL634.

II.1.3)Ogłoszenie dotyczy

Zamówienia publicznego

II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej

II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu(ów)

Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości do 11 500 000 PLN na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego z terminem spłaty w latach 2012 - 2026.
A. Określenie przedmiotu zamówienia
1. Kwota kredytu do 11 500 000 PLN
2. Kredyt ma być udzielony jednorazowo lub w transzach do 31.12.2011 r. na wniosek lub wnioski Zamawiającego złożone Wykonawcy na 2 dni robocze przed uruchomieniem transzy.
3. Przeznaczeniem kredytu jest na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego z terminem spłaty w latach 2012 - 2026
4. Okres spłaty kapitału lata 2012 - 2026, począwszy od 31.3.2012 r. w równych ratach kwartalnych (ostatnia rata 31.12.2026 r.)
5. Odsetki płatne kwartalnie, począwszy od końca I kwartału 2012 r.
6. Jeżeli termin spłaty odsetek lub rat kapitałowych przypadnie na sobotę, niedzielę, święto lub inny dzień ustawowo wolny od pracy, to spłata odsetek lub rat kapitałowych nastąpi w dniu roboczym poprzedzającym ten dzień.
7. Zabezpieczenie kredytu ustala się w formie weksla własnego „in blanco” do kwoty 17 000 000 PLN.
8. Kredytobiorca ma prawo do spłaty całości lub części kredytu w dowolnym czasie przed terminem określonym wyżej, z zachowaniem miesięcznego okresu powiadomienia, bez dodatkowych opłat lub prowizji. Wcześniejsza spłata kredytu będzie skutkować proporcjonalnym obniżeniem kwoty należnych odsetek, które będą naliczane od pozostałej do spłaty kwoty zadłużenia.
9. Kwota kredytu nie uruchomiona do końca bieżącego roku, nie będzie wykorzystana. Od niewykorzystanej kwoty kredytu nie będzie pobierana przez Wykonawcę żadna opłata lub prowizja.
10. Walutą kredytu będzie złoty polski - wszystkie rozliczenia między bankiem a kredytobiorcą będą dokonywane w złotych polskich.
11. Oferta powinna uwzględniać prowizję banku, która zostanie potrącona z kwoty kredytu.
B. Warunki zamówienia
1. Prowizja o wysokości maksymalnej 30 000 PLN, potrącana z kwoty pierwszej transzy udzielonego kredytu.
2. Sposób obliczania kosztu kredytu:
a)odsetki od wykorzystanego kredytu naliczane według zmiennej stawki WIBOR dla depozytów trzymiesięcznych, obowiązującej na 2 dni oficjalne dni notowań stawek WIBOR przed rozpoczęciem kolejnego okresu obrachunkowego powiększonej o ... punkty procentowe w stosunku rocznym (marża banku). Ustalone w powyższy sposób oprocentowanie jest stałe dla całego okresu obrachunkowego (kwartału).
b) wymaganiem Zamawiającego jest, aby w marży i prowizji banku zawierały się wszelkie inne ewentualne opłaty,
3. od niespłaconego w terminie zadłużenia z tytułu kapitału pobiera się odsetki podwyższone w wysokości 1,50 razy marża do stopy określonej w p.pkt a)
4. Numer rachunku Kredytobiorcy, na który ma być przekazana kwota kredytu: 42 1160 2202 0000 0000 6196 3842.
5. Sposób obliczenia ceny
a) cena określona w ofercie będzie umowna,
b) cena ofertowa w niniejszym postępowaniu oznacza koszt kredytu z terminem spłaty jak w określeniu przedmiotu zamówienia (pkt A) zawierający wszelkie składniki kosztowe (odsetki, prowizje, inne opłaty),
c) cenę należy obliczyć przy założeniu zaciągnięcia kredytu w pięciu transzach:
— w dniu 31.8.2011 r. w wysokości 2.000.000 PLN,
— w dniu 30.9.2011 r. w wysokości 2.000.000 PLN,
— w dniu 31.10.2011 r. w wysokości 2 000 000 PLN,
— w dniu 30.11.2011 r. w wysokości 2 000 000 PLN,
— w dniu 31.12.2011 r. w wysokości 3 500 000 PLN.
d)dla kalkulacji ceny ofertowej należy przyjąć stawkę WIBOR 4,30
6. Warunkiem zawarcia umowy, który musi spełnić Zamawiający, jest dostarczenie Wykonawcy opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o możliwości spłaty niniejszego kredytu.

II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

66113000

II.1.7)Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA)

Nie

II.1.8)Podział na części

Nie

II.1.9)Dopuszcza się składanie ofert wariantowych

Nie

II.2)WIELKOŚĆ LUB ZAKRES ZAMÓWIENIA

II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres

Bez VAT
Zakres między 193 000,00 a 2 000 000,00 EUR

II.2.2)Opcje

Nie

II.3)CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN REALIZACJI

Rozpoczęcie 31.8.2011. Zakończenie 31.12.2026

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1)WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje

1. Wysokość wadium
Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium w wysokości: 20 000,00 złotych, słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100.
2. Termin wniesienia wadium.
2.1. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Wadium uznaje się za wniesione, jeżeli:
a) wnoszone w formie pieniądza znalazło się na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu na składanie ofert.
b) wnoszone w pozostałych formach oryginały dokumentów zostały złożone w Wydziale Finansowym Urzędu Miejskiego w Wejherowie przy ul.12 Marca 195 w pok. Nr 206 przed upływem terminu składania ofert.
2.2. Dokument potwierdzający wniesienie wadium należy dołączyć do oferty, przy czym:
a) wadium w formie pieniądza należy wnieść na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Wejherowie - Bank Millennium O/Wejherowo nr 14116022020000000061963861.
b) w przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz do oferty należy załączyć kserokopię dokumentu stanowiącego wadium. Oryginał tego dokumentu należy złożyć w Wydziale Finansowym Urzędu Miejskiego w Wejherowie przy ul. 12 Marca 195 w pok. Nr 206 przed upływem terminu składania ofert.
3. Formy wniesienia wadium.
3.1. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
a) pieniądzu,
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
c) gwarancjach bankowych,
d) gwarancjach ubezpieczeniowych,
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt.2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.).
Pozostałe informacje na temat wadium znajdują się w rozdz. XII specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

III.1.2)Główne warunki finansowania i płatności i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących

Zamówienie finansowane ze środków własnych Zamawiającego. warunki określone zostały w Specyfikacjiistotnych warunków zamówienia.

III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie

1. Zgodnie z art. 23 ust.1 Prawa zamówień publicznych wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia składając następujące dokumenty:
1.1. Każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składa oddzielne dokumenty wymienione w pkt 1.3 rozdz. IX SIWZ
1.3. Oświadczenie o ustanowieniu pełnomocnika do reprezentowania wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
1.3. Dokumenty, o których mowa w pkt 1.1 i 1.2 rozdziału IX SIWZ - winni złożyć wspólnie.
2. W przypadku wyboru przez Zamawiającego oferty złożonej przez konsorcjum, Wykonawcy tworzący konsorcjum zobowiązani będą, najpóźniej przed zawarciem umowy na wykonanie zamówienia, do przedłożenia umowy konsorcjum.
3. Zamawiający bezwzględnie wymaga, aby umowa konsorcjum:
1) określała sposób reprezentacji wszystkich podmiotów oraz upoważniała jednego z członków konsorcjum - głównego partnera (Lidera) do koordynowania czynności związanych z realizacją umowy,
2) stwierdzała o odpowiedzialności solidarnej partnerów konsorcjum, za całość podjętych zobowiązań w ramach realizacji przedmiotu zamówienia,
3) oznaczała czas trwania konsorcjum obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji jakości,
4) określała cel gospodarczy obejmujący swoim zakresem przedmiot zamówienia,
5) wykluczała możliwość wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia oraz upływu czasu gwarancji,
6) określała sposób współdziałania podmiotów z określeniem podziału zadań w trakcie realizacji zamówienia,
7) stwierdzała zakaz zmian w umowie bez zgody Zamawiającego.
4. W przypadku, gdy Wykonawcą będzie więcej niż jeden podmiot, wynagrodzenie należne Wykonawcy wpłacane będzie na konto podmiotu, zwanego dalej „Liderem”, wskazanego wspólnie przez podmioty występujące jako Wykonawca.
Wskazanie Lidera będzie określone w formie pisemnego upoważnienia stanowiącego załącznik do Umowy, w którym wszystkie podmioty występujące jako Wykonawca upoważnią Lidera do dokonywania wszelkich rozliczeń z Zamawiającym oraz wskazania rachunku bankowego, na który zapłata ma nastąpić. Upoważnienie to nie może być odwołane w okresie obowiązywania Umowy. Wykonawca wyraża zgodę na dokonanie przez Zamawiającego zapłaty wynagrodzenia lub jego części zgodnie z wystawioną przez Lidera fakturą, na rachunek w niej wskazany oraz oświadcza, iż zapłata dokonana w powyższy sposób zwalnia Zamawiającego z długu wobec Wykonawcy.

III.1.4)Inne szczególne warunki, którym podlega realizacja zamówienia

Nie

III.2)WARUNKI UDZIAŁU

III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi dotyczące wpisu do rejestru zawodowego lub handlowego

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: I. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają poniższe warunki tj.:
1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada uprawnienia do wykonywania czynności bankowych, zgodnie z ustawą z dnia 29.8.1997 roku - Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 r. nr 72, poz. 665 z późn. zm.) a w przypadku określonym w art.178 ust.1 ustawy Prawo bankowe inny dokument potwierdzający rozpoczęcie działalności przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 193 ustawy Prawo bankowe.
2. posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia;
Zamawiający nie precyzuje szczegółowych warunków udziału w postępowaniu w powyższym zakresie.
3. dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
Zamawiający nie precyzuje szczegółowych warunków udziału w postępowaniu w powyższym zakresie.
4. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej niezbędnej do realizacji przedmiotu zamówienia;
Zamawiający nie precyzuje szczegółowych warunków udziału w postępowaniu w powyższym zakresie.
5. oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w związku z brakiem podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy.
II. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
1. Oświadczenia i dokumenty, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
1.1. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 44 ustawy Prawo zamówień publicznych (załącznik nr 2 do SIWZ).
1.2. Dokumenty potwierdzające spełnienie warunku, o którym mowa w rozdz. VIII pkt 1 SIWZ.
1.2.1. Zezwolenie na prowadzenie działalności bankowej na terenie Polski, a także realizację usług objętych przedmiotem zamówienia zgodnie z ustawą z dnia 29.8.1997 r. Prawo bankowe (Dz. U z 2002 r Nr 72 poz. 665 z pózn. zm), a w przypadku określonym w art.178 ust.1 ustawy Prawo bankowe inny dokument potwierdzający rozpoczęcie działalności przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 193 ustawy Prawo bankowe.
1.3. Dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnienie warunku, o którym mowa w rozdz. VIII pkt 5 SIWZ.
1.3.1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy (załącznik nr 3 do SIWZ).
1.3.2. Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy.
1.3.3. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
1.3.4. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymania w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
1.3.5. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 4-8 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert.
1.3.6. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 9 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert.
1.4. Jeżeli Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, (niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków) zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. Wzór zobowiązania stanowi załącznik nr 2a do SIWZ.
1.5. Jeżeli Wykonawca, wskazując spełnienie warunków, o których mowa w rozdz. VIII pkt 1 SIWZ, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w pkt 1.4 nn. rozdziału, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt. 1.3. i 1.6 nn. rozdziału.
1.6. Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5 - 8 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5 - 8 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń - zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób.
1.7. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w rozdz. IX pkt 1.3 SIWZ:
1.7.1. pkt 1.3.2 - 1.3.4. i pkt 1.3.6 - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;
1.7.2. pkt 1.3.5 - składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy.
1.8. Dokumenty, o których mowa w rozdz. IX pkt 1.7.1 lit. a i c oraz pkt 1.7.2., powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w rozdz. IX pkt 1.7.1. lit. b, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
1.9. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w rozdz. IX pkt 1.7 SIWZ, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Przepis rozdz. IX pkt 1.8 SIWZ stosuje się odpowiednio.
1.10. Zgodnie z art. 23 ust.1 Prawa zamówień publicznych wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia składając następujące dokumenty:
1.10.1. Każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składa oddzielne dokumenty wymienione w pkt 1.3.
1.10.2. Oświadczenie o ustanowieniu pełnomocnika do reprezentowania wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
1.10.3. Dokumenty, o których mowa w pkt 1.1 i 1.2 nn. rozdziału - winni złożyć wspólnie.
1.11. W przypadku składania oferty przez spółkę cywilną, dokumenty o których mowa w pkt 1.1, 1.3. dotyczyć winny każdego ze wspólników tej spółki. Dodatkowo należy załączyć do oferty dokumenty, o których mowa w pkt 1.3.3 i pkt 1.3.4 nn. rozdziału dla spółki.
W przypadku, kiedy Wykonawca zamierza powierzyć część zamówienia podwykonawcom, którzy zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy będą podmiotami udostępniającymi zasoby niezbędne do realizacji zamówienia, musi załączyć do oferty dokumenty tych podmiotów, wymienione w pkt 1.3 nn. rozdziału.

III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Zamawiający nie precyzuje szczegółowych warunków udziału w postępowaniu w powyższym zakresie.

III.2.3)Zdolność techniczna

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
Zamawiający nie precyzuje szczegółowych warunków udziału w postępowaniu w powyższym zakresie.

III.2.4)Zamówienia zastrzeżone

Nie

III.3)SPECYFICZNE WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIEŃ NA USŁUGI

III.3.1)Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu

Nie

III.3.2)Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie usługi

Nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1)RODZAJ PROCEDURY

IV.1.1)Rodzaj procedury

Otwarta

IV.1.2)Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału

IV.1.3)Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu

IV.2)KRYTERIA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia

Najniższa cena

IV.2.2)Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna

Nie

IV.3)INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą

Zam. publ. nr WIGKiOŚ-ZP.271.8.2011.DD

IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia

Nie

IV.3.3)Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych

Dokumenty odpłatne
podać cenę 90,00 PLN
Warunki i sposób płatności: Kwotę należy wpłacić na rachunek bankowy Zamawiającego - Bank Millennium Oddział Wejherowo Nr 25 1160 2202 0000 0001 5278 2920. Odbiór SIWZ w siedzibie Zamawiającego.

SIWZ można pobrać w wersji elektronicznej ze strony www.bip.wejherowo.pl - nieodpłatnie.

IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

27.6.2011 - 11:00

IV.3.5)Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom

IV.3.6)Język(i), w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

polski.

IV.3.7)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą

Okres w dniach 60 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.3.8)Warunki otwarcia ofert

Data: 27.6.2011 - 11:30

Miejsce

Otwarcie ofert nastąpi w budynku Urzędu Miejskiego w Wejherowie, ul.12 Marca 195, w sali Nr 103.

Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert Nie

SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

VI.1)JEST TO ZAMÓWIENIE O CHARAKTERZE POWTARZAJĄCYM SIĘ

Nie

VI.2)ZAMÓWIENIE DOTYCZY PROJEKTU/PROGRAMU FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW WSPÓLNOTOWYCH

Nie

VI.3)INFORMACJE DODATKOWE

1. W celu konieczności opublikowania nn. ogłoszenia Zamawiający określił w pkt II.3) datę rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy na dzień 31.8.2011. Faktyczny termin realizacji przedmiotu umowy, który został określony w rozdz. VII SIWZ wynosi od dnia zawarcia umowy do dnia 31.12.2026 roku.
2. Oferta winna zawierać:
a) Wypełniony formularz oferty - zgodny ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ.
b) Harmonogram spłaty kredytu - zgodne ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1a do SIWZ.
c) Pełnomocnictwo do podpisania oferty, zgodnie z definicją przyjętą w słowniczku SIWZ.
d) Dowód wniesienia wadium, przy czym w przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz do oferty należy załączyć kserokopię dokumentu stanowiącego wadium wraz z dokumentami, z których wynika stosowne upoważnienie (upełnomocnienie). Oryginał tego dokumentu należy złożyć w Wydziale Finansowym Urzędu Miejskiego w Wejherowie przy ul. 12 Marca 195 w pok. Nr 206 przed upływem terminu składania ofert, zgodnie z rozdz. XII pkt. 2.1. lit. b SIWZ.
e) Oświadczenia i dokumenty wymagane postanowieniami rozdz. IX Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
3. Wykonawca jest zobowiązany do przygotowania oferty zgodnie z rozdz. XIV SIWZ.

VI.4)PROCEDURY ODWOŁAWCZE

VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel. +48 224587840
Internet: http://www.uzp.gov.pl
Faks +48 224587800

VI.4.2)Składanie odwołań

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Prawo Zamówień Publicznych, a w szczególności:
1. Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy.
2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.
3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
5. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust. 2 ustawy.
6. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy.
7. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji zamawiający powtarza czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności.
8. Na czynności, o których mowa w rozdz. XXII pkt 7 SIWZ, nie przysługuje odwołanie.
9. Zgodnie z treścią art. 182 ust. 1 pkt 1) ustawy odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy, albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
10. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.
11. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w rozdz. XXII pkt 9 i pkt 10 SIWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
12. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.
13. Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopię odwołania innym wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamieszcza ją również na stronie internetowej, na której jest zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu lub jest udostępniana specyfikacja, wzywając wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego.
14. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.
15. Przystąpienie do postępowania odwoławczego następuje na warunkach określonych w art. 185 ustawy.
16. Do postępowania odwoławczego stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17.11.1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego o sądzie polubownym (arbitrażowym), jeżeli ustawa nie stanowi inaczej.

VI.4.3)űródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel. +48 224587840
Internet: http://www.uzp.gov.pl
Faks +48 224587800

VI.5)DATA WYSŁANIA NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA:

13.5.2011 

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 Ogloszenie_o_zamowieniu.pdf 2011-05-18 11:21:13 108,6KB
2 Ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia_nr-_2011_S_95-156053.pdf 2011-06-22 12:34:47 135,8KB
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ.pdf Po terminie otwarcia ofert 2011-05-18 11:21:32 389,6KB 337 razy
2 Zalacznik_nr_8-1_do_SIWZ.pdf Po terminie otwarcia ofert 2011-05-18 11:21:54 876,8KB 345 razy
3 Zalacznik_nr_8-2_do_SIWZ.pdf Po terminie otwarcia ofert 2011-05-18 11:22:21 4,1MB 377 razy
4 Zalacznik_nr_8-3_do_SIWZ.pdf Po terminie otwarcia ofert 2011-05-18 11:22:51 303,4KB 393 razy
5 Zalacznik_nr_8-4_do_SIWZ.pdf Po terminie otwarcia ofert 2011-05-18 11:23:20 192,4KB 318 razy
6 Zalacznik_nr_8-5_do_SIWZ.pdf Po terminie otwarcia ofert 2011-05-18 11:23:36 26,4KB 301 razy
7 Zalacznik_nr_8-6_do_SIWZ.pdf Po terminie otwarcia ofert 2011-05-18 11:23:53 970,6KB 317 razy
8 Zalacznik_nr_8-7_do_SIWZ.pdf Po terminie otwarcia ofert 2011-05-18 11:24:06 101,4KB 319 razy
9 Zalacznik_nr_8-8_do_SIWZ.pdf Po terminie otwarcia ofert 2011-05-18 11:24:18 59,2KB 327 razy
10 Zalacznik_nr_8-9_do_SIWZ.pdf Po terminie otwarcia ofert 2011-05-18 11:24:34 81,4KB 323 razy
11 Zalacznik_nr_8-10_do_SIWZ.pdf Po terminie otwarcia ofert 2011-05-18 11:25:07 91,5KB 351 razy
12 Zalacznik_nr_8-11_do_SIWZ.pdf Po terminie otwarcia ofert 2011-05-18 11:25:21 110,5KB 327 razy
13 Zalacznik_nr_8-12_do_SIWZ.pdf Po terminie otwarcia ofert 2011-05-18 11:25:35 53,1KB 475 razy
14 Zalacznik_nr_8-13_do_SIWZ.pdf Po terminie otwarcia ofert 2011-05-18 11:25:48 83,2KB 324 razy
15 Zalacznik_nr_8-14_do_SIWZ.pdf Po terminie otwarcia ofert 2011-05-18 11:25:59 98,1KB 296 razy
16 Zalacznik_nr_8-15_do_SIWZ.pdf Po terminie otwarcia ofert 2011-05-18 11:26:10 102,8KB 306 razy
17 Zalacznik_nr_8-16_do_SIWZ.pdf Po terminie otwarcia ofert 2011-05-18 11:26:25 52,5KB 303 razy
18 Zalacznik_nr_8-17_do_SIWZ.pdf Po terminie otwarcia ofert 2011-05-18 11:26:48 82,9KB 318 razy
19 Zalacznik_nr_8-18_do_SIWZ.pdf Po terminie otwarcia ofert 2011-05-18 11:27:00 215,7KB 319 razy
20 Zalacznik_nr_8-19_do_SIWZ.pdf Po terminie otwarcia ofert 2011-05-18 11:27:12 80,2KB 369 razy
21 Zalacznik_nr_8-20_do_SIWZ.pdf Po terminie otwarcia ofert 2011-05-18 11:27:25 75,7KB 313 razy
22 Zalacznik_nr_8-21_do_SIWZ.pdf Po terminie otwarcia ofert 2011-05-18 11:27:38 122,2KB 328 razy
23 Zalacznik_nr_8-22_do_SIWZ.pdf Po terminie otwarcia ofert 2011-05-18 11:27:50 127,4KB 325 razy
24 Zalacznik_nr_8-23_do_SIWZ.pdf Po terminie otwarcia ofert 2011-05-18 11:28:03 25,5KB 327 razy
25 Zalacznik_nr_8-24_do_SIWZ.pdf Po terminie otwarcia ofert 2011-05-18 11:29:44 1,1MB 323 razy
26 Zalacznik_nr_8-25_do_SIWZ.pdf Po terminie otwarcia ofert 2011-05-18 11:30:00 85,8KB 338 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 Wyjasnienia_do_zestawu_pytan_I.pdf Po terminie otwarcia ofert 2011-05-30 10:25:44 126,7KB
2 Wyjasnienia_do_zestawu_pytan_II_i_III.pdf Po terminie otwarcia ofert 2011-06-07 07:56:15 152,6KB
3 Zalacznik_do_wyjasnien_II_1a__Zestawienie__podmiotA_w_udzialy__.pdf Po terminie otwarcia ofert 2011-06-07 07:56:46 179,9KB
4 Zalacznik_do_wyjasnien_II_1b_Uchwala_nr_023_g130_D_V_11.pdf Po terminie otwarcia ofert 2011-06-07 07:57:02 83,8KB
5 Zalacznik_do_wyjasnien_II_4_do_zestawu__pytan_II_NOWY_OBOWIAZUJACY_HARMONOGRAM_zal_1a_do_SIWZ.doc Po terminie otwarcia ofert 2011-06-07 07:57:24 10KB
6 Zalacznik_do_wyjasnien_III_1a__Sprawozdanie_RB-27s__I_kwartal_2011.pdf Po terminie otwarcia ofert 2011-06-07 07:57:46 473,3KB
7 Zalacznik_do_wyjasnien_III_1a__Sprawozdanie_RB-28s__I_kwartal_2011.pdf Po terminie otwarcia ofert 2011-06-07 07:58:26 1,1MB
8 Wyjasnienia_do_zestawu_pytan_IV_i_V.pdf Po terminie otwarcia ofert 2011-06-14 13:42:44 251,6KB
9 ZMIENIONA_OBOWIAZUJACA_TRESC_SIWZ.doc Po terminie otwarcia ofert 2011-06-22 12:34:47 49KB
10 Wyjasnienia_do_zestawu_pytan_VI.pdf Po terminie otwarcia ofert 2011-06-22 13:26:59 114,0KB
11 Zmiana_tresci_SIWZ.pdf Po terminie otwarcia ofert 2011-07-08 12:41:47 37,4KB
Przedłużenie terminów składania i otwarcia ofert
1 Przedluzenie_terminu_skladania_i_otwarcia_ofert.pdf 2011-06-22 12:55:05 27,4KB
Wynik postępowania
1 Zawiadomienie_o_wyborze_oferty_najkorzystniejszej.pdf 2011-08-10 14:31:56 51,4KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Danuta Domżalicka 18-05-2011 11:20
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 18-05-2011
Ostatnia aktualizacja: Danuta Domżalicka 10-08-2011 14:31