Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miasta Wejherowa
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Wykonanie prac w zakresie zieleni i nawodnienia w Parku Miejskim im. A. Majkowskiego w Wejherowie w ramach projektu pn. "Rewitalizacja Przestrzeni Publicznej Śródmieścia Wejherowa".

02/04/2011    S65    Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

PL-Wejherowo: Usługi utrzymania parków

2011/S 65-105555

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Usługi

SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA

I.1)NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE

Gmina Miasto Wejherowo
Plac Jakuba Wejhera 8
Kontaktowy: Urząd Miejski w Wejherowie, Wydział Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, ul. 12 Marca 195, 84-200 Wejherowo
Do wiadomości: Agnieszka Szulakowska
84-200 Wejherowo
POLSKA
Tel. +48 586777108
E-mail: zzp@wejherowo.pl
Faks +48 586777123

Adresy internetowe

Ogólny adres instytucji zamawiającej www.bip.wejherowo.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz Dynamicznego Systemu Zakupów) można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Gmina Miasto Wejherowo
Plac Jakuba Wejhera 8
Kontaktowy: Urząd Miejski w Wejherowie, ul. 12 Marca 195, 84-200 Wejherowo
Do wiadomości: Agnieszka Szulakowska
84-200 Wejherowo
POLSKA
Tel. +48 586777108
E-mail: zzp@wejherowo.pl
Faks +48 586777123
Internet: www.bip.wejherowo.pl

I.2)RODZAJ INSTYTUCJI ZAMAWIAJĄCEJ I GŁÓWNY PRZEDMIOT LUB PRZEDMIOTY DZIAŁALNOŚCI

Organ władzy regionalnej lub lokalnej
Ogólne usługi publiczne
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających Nie

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1)OPIS

II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą

Wykonanie prac w zakresie zieleni i nawodnienia w Parku Miejskim im. A. Majkowskiego w Wejherowie w ramach projektu pn. Rewitalizacja Przestrzeni Publicznej Śródmieścia Wejherowa.

II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostaw lub świadczenia usług

Usługi
Kategoria usług: nr 27
Główne miejsce świadczenia usług Teren Parku Miejskiego w Wejherowie, woj. pomorskie, POLSKA.

Kod NUTS PL63

II.1.3)Ogłoszenie dotyczy

Zamówienia publicznego

II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej

II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu(ów)

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac w zakresie zieleni i nawodnienia w Parku Miejskim im. A. Majkowskiego w Wejherowie w ramach projektu pn. Rewitalizacja Przestrzeni Publicznej Śródmieścia Wejherowa. Zamówienie realizowane jest z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 - 2013.
2. W ramach przedmiotowego zamówienia Wykonawca zobowiązany jest wykonać między innymi następujące prace:
— dostawę i nasadzenia drzew liściastych - razem 27 szt., o obwodach pni minimum 18 cm, mierzonych na wysokości 130 cm (ilości oraz gatunki zgodne z zestawieniem tabelarycznym zamieszczonym w projekcie wykonawczym),
— dostawę i nasadzenia drzew iglastych - razem 10 szt., o wysokości minimum 2 m mierzonych od nasady (ilości oraz gatunki zgodne z zestawieniem tabelarycznym zamieszczonym w projekcie wykonawczym),
— dostawę i nasadzenia drzew gatunku grab pospolity (wykonanie labiryntu grabowego) - razem 230 szt., sadzonki o wysokości 100 cm mierzonych od nasady,
— dostawę i nasadzenia krzewów liściastych - razem 2 063 szt. (ilości oraz gatunki zgodne z zestawieniem tabelarycznym zamieszczonym w projekcie wykonawczym),
— dostawę i nasadzenia roślin bylinowych - razem 124 szt. (ilości oraz gatunki zgodne z zestawieniem tabelarycznym zamieszczonym w projekcie wykonawczym),
— pielęgnację istniejącego drzewostanu - 220 szt. - cięcia pielęgnacyjne (wg zestawienia tabelarycznego zamieszczonego w projekcie wykonawczym) - Wykonawca zobowiązany jest do wykonania tych prac w miesiącu wrześniu 2011 r. Cięcia pielęgnacyjno - sanitarne - usunięcie suchych, obumierających, obłamanych gałęzi, konarów, odnóg pni, odrostów, usunięcie krzyżujących się i ocierających się gałęzi nadmiernie zagęszczonych koronę celem poprawienia nasłonecznienia i przewietrzenia korony oraz w miarę potrzeb rozluźnienia korony. Korekta korony - usunięcie odcinkami gałęzi lub konarów z peryferyjnych partii korony celem poprawienia statyki drzewa i wyeliminowania możliwości wyłamania konarów lub odnóg, niwelowanie wad budowy. Nie należy pod tym pojęciem rozumieć wykonywania cięć redukcyjnych wysokości lub masy korony,
— pielęgnację istniejącego drzewostanu - założenie 1 szt. wiązania elastycznego typu COBRA (Wykonawca zobowiązany jest do wykonania tych prac w miesiącu wrześniu 2011 r.) Założenie wiązania przewidziane jest na drzewie gatunku buk pospolity. Drzewo w wykonanej przez Zakład Usługowy inż. Witold Grygierczyk w roku 2007 „Inwentaryzacji z gospodarką drzewostanem, Wejherowo Park Miejski im. Majkowskiego” zinwentaryzowane zostało pod Nr 839 (sektor IV),
— uprzątnięcie i utylizacja gałęzi oraz wszelkich innych zanieczyszczeń,
— wykonanie trawników dywanowych na „dolnym tarasie” Parku - pow. ok. 9 697 m2,
— dostawę i rozrzucenie ziemi żyznej i torfu pod nowe nasadzenia i trawniki,
— automatyczny system nawadniający - linie kroplujące, zraszacze, automatyka i sterowanie (zakres Etapu II - Etap I już wykonany),
— zasilanie elektroenergetyczne dla systemu nawodnienia - linia zasilająca YKY 5x10mm2 wraz z szafką ZK-1, linie rozprowadzające YKY 5 x 1,5 mm2.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 7 do SIWZ.

II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

77313000, 77211500, 77211600, 77314100, 45112711

II.1.7)Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA)

Nie

II.1.8)Podział na części

Nie

II.1.9)Dopuszcza się składanie ofert wariantowych

Nie

II.2)WIELKOŚĆ LUB ZAKRES ZAMÓWIENIA

II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres

Postępowanie prowadzone jest w procedurze właściwej dla zamówienia o wartości szacunkowej powyżej kwoty 193 000 EUR dla usług.
Bez VAT
Zakres między 193 000,00 a 10 000 000,00 EUR

II.2.2)Opcje

Nie

II.3)CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN REALIZACJI

Rozpoczęcie 1.7.2011. Zakończenie 30.9.2011

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1)WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje

1. Wysokość wadium.
Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium w wysokości: 7 000,00 PLN, słownie: siedem tysięcy złotych 00/100.
2. Termin wniesienia wadium.
2.1. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Wadium uznaje się za wniesione, jeżeli:
a) wnoszone w formie pieniądza znalazło się na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu na składanie ofert.
b) wnoszone w pozostałych formach oryginały dokumentów zostały złożone w Wydziale Finansowym Urzędu Miejskiego w Wejherowie przy ul.12 Marca 195 w pok. Nr 206 przed upływem terminu składania ofert.
2.2. Dokument potwierdzający wniesienie wadium należy dołączyć do oferty, przy czym:
a) wadium w formie pieniądza należy wnieść na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Wejherowie - Bank Millennium O/Wejherowo nr 14116022020000000061963861.
b) w przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz do oferty należy załączyć kserokopię dokumentu stanowiącego wadium. Oryginał tego dokumentu należy złożyć w Wydziale Finansowym Urzędu Miejskiego w Wejherowie przy ul. 12 Marca 195 w pok. Nr 206 przed upływem terminu składania ofert.
3. Formy wniesienia wadium.
3.1. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
a) pieniądzu,
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
c) gwarancjach bankowych,
d) gwarancjach ubezpieczeniowych,
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt.2 ustawy z dnia 9.11.2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.).
Pozostałe informacje na temat wadium znajdują się w rozdz. XII specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

III.1.2)Główne warunki finansowania i płatności i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących

Projekt finansowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 - 2013.
Warunki dotyczące płatności zostały szczegółowo określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie

1. Zgodnie z art. 23 ust.1 Prawa zamówień publicznych wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia składając następujące dokumenty:
1.1. Każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składa oddzielne dokumenty wymienione w pkt 5 rozdz. IX SIWZ.
1.2. Oświadczenie o ustanowieniu pełnomocnika do reprezentowania wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
1.3. Dokumenty, o których mowa w pkt 1, 2, 3 i 4 rozdziału IX SIWZ - winni złożyć wspólnie.
2. W przypadku wyboru przez Zamawiającego oferty złożonej przez konsorcjum, Wykonawcy tworzący konsorcjum zobowiązani będą, najpóźniej przed zawarciem umowy na wykonanie zamówienia, do przedłożenia umowy konsorcjum.
3. Zamawiający bezwzględnie wymaga, aby umowa konsorcjum:
1) określała sposób reprezentacji wszystkich podmiotów oraz upoważniała jednego z członków konsorcjum - głównego partnera (Lidera) do koordynowania czynności związanych z realizacją umowy,
2) stwierdzała o odpowiedzialności solidarnej partnerów konsorcjum, za całość podjętych zobowiązań w ramach realizacji przedmiotu zamówienia,
3) oznaczała czas trwania konsorcjum obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji jakości,
4) określała cel gospodarczy obejmujący swoim zakresem przedmiot zamówienia,
5) wykluczała możliwość wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia oraz upływu czasu gwarancji,
6) określała sposób współdziałania podmiotów z określeniem podziału zadań w trakcie realizacji zamówienia,
7) stwierdzała zakaz zmian w umowie bez zgody Zamawiającego.
4. W przypadku, gdy Wykonawcą będzie więcej niż jeden podmiot, wynagrodzenie należne Wykonawcy wpłacane będzie na konto podmiotu, zwanego dalej „Liderem”, wskazanego wspólnie przez podmioty występujące jako Wykonawca.
Wskazanie Lidera będzie określone w formie pisemnego upoważnienia stanowiącego załącznik do Umowy, w którym wszystkie podmioty występujące jako Wykonawca upoważnią Lidera do dokonywania wszelkich rozliczeń z Zamawiającym oraz wskazania rachunku bankowego, na który zapłata ma nastąpić. Upoważnienie to nie może być odwołane w okresie obowiązywania Umowy. Wykonawca wyraża zgodę na dokonanie przez Zamawiającego zapłaty wynagrodzenia lub jego części zgodnie z wystawioną przez Lidera fakturą, na rachunek w niej wskazany oraz oświadcza, iż zapłata dokonana w powyższy sposób zwalnia Zamawiającego z długu wobec Wykonawcy.

III.1.4)Inne szczególne warunki, którym podlega realizacja zamówienia

Nie

III.2)WARUNKI UDZIAŁU

III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi dotyczące wpisu do rejestru zawodowego lub handlowego

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: I. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają poniższe warunki tj.:
1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
Zamawiający nie opisuje sposobu dokonywania oceny spełnienia przedmiotowego warunku, ponieważ nie ma on zastosowania w niniejszym postępowaniu.
2. posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia;
Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie:
— co najmniej dwa zamówienia o wartości nie mniejszej niż 60 tysięcy złotych brutto każde obejmujące nasadzenie minimum 1000 szt. drzew lub krzewów w każdym zamówieniu,
— co najmniej dwa zamówienia o wartości minimum 40 tysięcy złotych brutto każde polegających na pielęgnacji min. 150 szt. drzew w wieku powyżej 30 lat w każdym zamówieniu.
3. dysponują odpowiednim potencjałem technicznym;
Zamawiający nie precyzuje szczegółowych warunków udziału w postępowaniu w powyższym zakresie.
4. dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje co najmniej:
a. 1 osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika prac branży zieleni. Kierownik prac branży zieleni musi posiadać doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika przy realizacji co najmniej jednego zamówienia o wartości nie mniejszej niż 60 tysięcy złotych brutto obejmującego nasadzenie minimum 1000 szt. drzew lub krzewów i wykonaniu co najmniej jednego zamówienia o wartości minimum 40 tysięcy złotych brutto polegającego na pielęgnacji min. 150 szt. drzew w wieku powyżej 30 lat oraz musi posiadać tytuł zawodowy magistra uzyskany po ukończeniu wyższych studiów, obejmujących wiadomości w zakresie prac konserwatorskich lub prac restauratorskich polegających na zabezpieczeniu, uzupełnieniu, rekonstrukcji lub konserwacji parków zabytkowych albo innego rodzaju zorganizowanej zieleni zabytkowej, oraz odbył po zakończeniu tych studiów co najmniej 12-miesięczną praktykę zawodową przy konserwacji i pielęgnacji tego rodzaju zabytków - o której mowa w § 8 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 9 czerwca 2004 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich i architektonicznych, a także innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych, a także innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych i poszukiwań ukrytych lub porzuconych zabytków ruchomych (Dz. U. Nr 150, poz. 1579) lub 1 osobą, która uzyskała zaświadczenie, o którym mowa w § 13 ww. rozporządzenia;
b. 1 osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika robót, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami elektroenergetycznymi w zakresie objętym przedmiotem zamówienia.
UWAGA! Zamawiający określając wymogi dla osoby w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2006 r., Nr 156, poz. 1118 ze zm) oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U z 2008 r., Nr 63, poz. 394).
5. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej niezbędnej do realizacji przedmiotu zamówienia;
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową nie mniejszą niż 200 tys. złotych.
6. oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w związku z brakiem podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy.
II. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
1. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 44 ustawy Prawo zamówień publicznych (załącznik nr 2 do SIWZ).
2. Dokumenty potwierdzające spełnienie warunku, o którym mowa w rozdz. VIII pkt 2 SIWZ.
2.1. Wykaz wykonanych usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia (określonego w rozdz. VIII pkt 2 SIWZ) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców. Należy wypełnić załącznik nr 5 do SIWZ.
2.2. Dokumenty potwierdzające, że usługi wykazane w załączniku nr 5 do SIWZ zostały wykonane należycie.
3. Dokumenty potwierdzające spełnienie warunku, o którym mowa w rozdz. VIII pkt 4 SIWZ.
3.1 Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, o których mowa w rozdz. VIII pkt 4 SIWZ, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami na formularzu zgodnym ze wzorem stanowiącym załącznik Nr 4 do SIWZ.
3.2. Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia. Załącznik nr 4 do SIWZ.
4. Dokumenty potwierdzające spełnienie warunku, o którym mowa w rozdz. VIII pkt 5 SIWZ.
4.1. Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których Wykonawca posiada rachunek, potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy nie mniejszą niż 200 tys. złotych - wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
Zgodnie z art. 26 ust. 2c. ustawy: Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnienie opisanego przez zamawiającego warunku.
5. Dokumenty i oświadczenia potwierdzające brak podstaw do wykluczenia Wykonawcy z powodu niespełnienia warunków, o którym mowa w rozdz. VIII pkt 6 SIWZ.
5.1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy (załącznik nr 3 do SIWZ).
5.2. Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy.
5.3. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
5.4. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymania w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
5.5. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 4-8 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert.
5.6. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 9 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert.
6. Jeżeli Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów (niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków) zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. Wzór zobowiązania stanowi załącznik nr 2a do SIWZ.
7. Jeżeli Wykonawca, wskazując spełnienie warunków, o których mowa w rozdz. VIII pkt 2, 3, 4, 5 SIWZ, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w rozdz. IX pkt 6 SIWZ, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w rozdz. IX pkt. 5. SIWZ z zastrzeżeniem pkt 8 rozdz. IX SIWZ.
8. Jeżeli Wykonawca, wskazując spełnienie warunku, o których mowa w rozdz. VIII pkt 5 SIWZ, polega na zdolnościach finansowych innych podmiotów na zasadach określonych w rozdz. IX pkt 6. SIWZ, Zamawiający wymaga przedłożenia informacji, o której mowa w rozdz. IX pkt 4.1. SIWZ, dotyczącej tych podmiotów.
9. Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5 - 8 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5 - 8 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń - zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób.
10. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w rozdz. IX pkt 5 SIWZ:
10.1. pkt 5.2 - 5.4. i pkt 5.6 - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;
10.2. pkt 5.5 - składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy.
11. Dokumenty, o których mowa w rozdz. IX pkt 10.1 lit. a i c oraz pkt 10.2., powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w rozdz. IX pkt 10.1. lit. b, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
12. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w rozdz. IX pkt 10 SIWZ, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Przepis rozdz. IX pkt 11 SIWZ stosuje się odpowiednio.
13. Zgodnie z art. 23 ust.1 Prawa zamówień publicznych wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia składając następujące dokumenty:
13.1. Każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składa oddzielne dokumenty wymienione w rozdz. IX pkt 5 SIWZ.
13.2. Oświadczenie o ustanowieniu pełnomocnika do reprezentowania wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
13.3. Dokumenty, o których mowa w rozdz. IX pkt 1, 2, 3 i 4 SIWZ - winni złożyć wspólnie.
14. W przypadku składania oferty przez spółkę cywilną, dokumenty o których mowa w rozdz. IX pkt 1., 5. SIWZ dotyczyć winny każdego ze wspólników tej spółki. Dodatkowo należy załączyć do oferty dokumenty, o których mowa w rozdz. IX pkt 5.3 i pkt 5.4 SIWZ dla spółki.
15. W przypadku, kiedy Wykonawca zamierza powierzyć część zamówienia podwykonawcom, którzy zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy będą podmiotami udostępniającymi zasoby niezbędne do realizacji zamówienia, musi załączyć do oferty dokumenty tych podmiotów, wymienione w rozdz. IX pkt 5 SIWZ.

III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają poniższe warunki tj.:
— znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej niezbędnej do realizacji przedmiotu zamówienia.
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową nie mniejszą niż 200 tys. złotych.
2. Dokumenty potwierdzające spełnienie warunku, o którym mowa w rozdz. VIII pkt 5 SIWZ.
2.1.Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których Wykonawca posiada rachunek, potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy nie mniejszą niż 200 tys. złotych - wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
Zgodnie z art. 26 ust. 2c. ustawy: Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnienie opisanego przez zamawiającego warunku.

III.2.3)Zdolność techniczna

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
I.Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają poniższe warunki tj.:
1.1. posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia;
Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie:
— co najmniej dwa zamówienia o wartości nie mniejszej niż 60 tysięcy złotych brutto każde obejmujące nasadzenie minimum 1000 szt. drzew lub krzewów w każdym zamówieniu,
— co najmniej dwa zamówienia o wartości minimum 40 tysięcy złotych brutto każde polegających na pielęgnacji min. 150 szt. drzew w wieku powyżej 30 lat w każdym zamówieniu.
1.2. dysponują odpowiednim potencjałem technicznym;
Zamawiający nie precyzuje szczegółowych warunków udziału w postępowaniu w powyższym zakresie.
1.3. dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje co najmniej:
a. 1 osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika prac branży zieleni. Kierownik prac branży zieleni musi posiadać doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika przy realizacji co najmniej jednego zamówienia o wartości nie mniejszej niż 60 tysięcy złotych brutto obejmującego nasadzenie minimum 1000 szt. drzew lub krzewów i wykonaniu co najmniej jednego zamówienia o wartości minimum 40 tysięcy złotych brutto polegającego na pielęgnacji min. 150 szt. drzew w wieku powyżej 30 lat oraz musi posiadać tytuł zawodowy magistra uzyskany po ukończeniu wyższych studiów, obejmujących wiadomości w zakresie prac konserwatorskich lub prac restauratorskich polegających na zabezpieczeniu, uzupełnieniu, rekonstrukcji lub konserwacji parków zabytkowych albo innego rodzaju zorganizowanej zieleni zabytkowej, oraz odbył po zakończeniu tych studiów co najmniej 12-miesięczną praktykę zawodową przy konserwacji i pielęgnacji tego rodzaju zabytków - o której mowa w § 8 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 9 czerwca 2004 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich i architektonicznych, a także innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych, a także innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych i poszukiwań ukrytych lub porzuconych zabytków ruchomych (Dz. U. Nr 150, poz. 1579) lub 1 osobą, która uzyskała zaświadczenie, o którym mowa w § 13 ww. rozporządzenia;
b. 1 osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika robót, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami elektroenergetycznymi w zakresie objętym przedmiotem zamówienia.
UWAGA! Zamawiający określając wymogi dla osoby w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2006 r., Nr 156, poz. 1118 ze zm) oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U z 2008 r., Nr 63, poz. 394).
II. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
1. Dokumenty potwierdzające spełnienie warunku, o którym mowa w rozdz. VIII pkt 2 SIWZ.
1.1. Wykaz wykonanych usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia (określonego w rozdz. VIII pkt 2 SIWZ) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców. Należy wypełnić załącznik nr 5 do SIWZ.
1.2. Dokumenty potwierdzające, że usługi wykazane w załączniku nr 5 do SIWZ zostały wykonane należycie.
2. Dokumenty potwierdzające spełnienie warunku, o którym mowa w rozdz. VIII pkt 4 SIWZ.
2.1. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, o których mowa w rozdz. VIII pkt 4 SIWZ, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami na formularzu zgodnym ze wzorem stanowiącym załącznik Nr 4 do SIWZ.
2.2. Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia. Załącznik nr 4 do SIWZ.

III.2.4)Zamówienia zastrzeżone

Nie

III.3)SPECYFICZNE WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIEŃ NA USŁUGI

III.3.1)Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu

Tak
Kierownik prac branży zieleni musi posiadać tytuł zawodowy magistra uzyskany po ukończeniu wyższych studiów, obejmujących wiadomości w zakresie prac konserwatorskich lub prac restauratorskich polegających na zabezpieczeniu, uzupełnieniu, rekonstrukcji lub konserwacji parków zabytkowych albo innego rodzaju zorganizowanej zieleni zabytkowej, oraz odbył po zakończeniu tych studiów co najmniej 12-miesięczną praktykę zawodową przy konserwacji i pielęgnacji tego rodzaju zabytków - o której mowa w § 8 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 9 czerwca 2004 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich i architektonicznych, a także innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych, a także innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych i poszukiwań ukrytych lub porzuconych zabytków ruchomych (Dz. U. Nr 150, poz. 1579) lub 1 osobą, która uzyskała zaświadczenie, o którym mowa w § 13 ww. rozporządzenia.

III.3.2)Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie usługi

Tak

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1)RODZAJ PROCEDURY

IV.1.1)Rodzaj procedury

Otwarta

IV.1.2)Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału

IV.1.3)Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu

IV.2)KRYTERIA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia

Najniższa cena

IV.2.2)Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna

Nie

IV.3)INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą

Zam. publ. nr WIGKiOŚ-ZP.271.1.2011.ASz

IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia

Nie

IV.3.3)Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych

Dokumenty odpłatne
podać cenę 150,00 PLN
Warunki i sposób płatności: Kwotę należy wpłacić na rachunek bankowy Zamawiającego - Bank Millennium Oddział Wejherowo Nr 25 1160 2202 0000 0001 5278 2920.Odbiór SIWZ w siedzibie Zamawiającego.

SIWZ można pobrać w wersji elektronicznej ze strony www.bip.wejherowo.pl - nieodpłatnie.

IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

9.5.2011 - 08:30

IV.3.5)Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom

IV.3.6)Język(i), w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

polski.

IV.3.7)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą

Okres w dniach 60 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.3.8)Warunki otwarcia ofert

Data: 9.5.2011 - 09:00

Miejsce

Otwarcie ofert nastąpi w budynku Urzędu Miejskiego w Wejherowie, ul.12 Marca 195, w sali Nr 103.

Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert Nie

SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

VI.1)JEST TO ZAMÓWIENIE O CHARAKTERZE POWTARZAJĄCYM SIĘ

Nie

VI.2)ZAMÓWIENIE DOTYCZY PROJEKTU/PROGRAMU FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW WSPÓLNOTOWYCH

Tak
odniesienie do projektów i/lub programów: Zamówienie realizowane jest z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 - 2013. Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 - 2013.

VI.3)INFORMACJE DODATKOWE

1. W celu konieczności opublikowania nn. ogłoszenia Zamawiający określił w pkt II.3) datę rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy na dzień 1.7.2011. Faktyczny termin realizacji przedmiotu umowy, który został określony w rozdz. VII SIWZ wynosi od dnia zawarcia umowy do dnia 30.9.2011 roku.
2. Zamawiający przewiduje w okresie 3 lat od udzielenia niniejszego zamówienia podstawowego mozliwość udzielenia Wykonawcy zamówień uzupełniających. Zamówienia te będą polegały na powtórzeniu tego samego rodzaju prac, jak te, które stanowią przedmiot niniejszego zamówienia podstawowego określonego w SIWZ. Zamówienia uzupełniające będą stanowiły nie więcej niż 50 % wartości zamówienia podstawowego.
3. Zamawiający dopuszcza ujęcie w ofercie, a następnie zastosowanie rozwiązań równoważnych polegających na zastosowaniu innych materiałów i urządzeń niż podane w dokumentacji projektowej pod warunkiem zapewnienia wszystkich parametrów nie gorszych niż określone w tej dokumentacji. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały i urządzenia. Złożone w/w dokumenty będą podlegały ocenie przez autora dokumentacji projektowej, który sporządzi stosowną opinię. Opinia ta będzie podstawą do podjęcia przez Zamawiającego decyzji o przyjęciu oferty lub jej odrzuceniu z powodu „nierównoważności” zaproponowanych rozwiązań równoważnych. W przypadku, gdy Wykonawca nie złoży w ofercie dokumentów o zastosowaniu innych materiałów i urządzeń, to rozumie się przez to, że do kalkulacji ceny oferty ujęto materiały i urządzenia zaproponowane w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia (załączniku nr 7 do SIWZ). Pod pojęciem „parametry” rozumie się funkcjonalność, przeznaczenie, kolorystykę, strukturę, rodzaj materiału, kształt, wielkość, bezpieczeństwo, wytrzymałość oraz pozostałe parametry przypisane poszczególnym materiałom i urządzeniom w dokumentacji projektowej oraz w szczegółowej specyfikacji technicznej.
4. Oferta winna zawierać:
a) Wypełniony formularz oferty - zgodny ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ.
b) Pełnomocnictwo do podpisania oferty, zgodnie z definicją przyjętą w słowniczku SIWZ.
c) Dowód wniesienia wadium, przy czym w przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz do oferty należy załączyć kserokopię dokumentu stanowiącego wadium wraz z dokumentami, z których wynika stosowne upoważnienie (upełnomocnienie). Oryginał tego dokumentu należy złożyć w Wydziale Finansowym Urzędu Miejskiego w Wejherowie przy ul.12 Marca 195 w pok. Nr 206 przed upływem terminu składania ofert, zgodnie z rozdz. XII pkt. 2.1. lit. b SIWZ.
d) Oświadczenia i dokumenty wymagane postanowieniami rozdz. IX Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
e) Dokumenty uwiarygodniające zastosowanie rozwiązań równoważnych - w przypadku ich zaoferowania przez Wykonawcę.
6. Wykonawca jest zobowiązany do przygotowania oferty zgodnie z rozdz. XIV SIWZ.

VI.4)PROCEDURY ODWOŁAWCZE

VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel. +48 224587840
Internet: http://www.uzp.gov.pl
Faks +48 224587800

VI.4.2)Składanie odwołań

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Prawo Zamówień Publicznych, a w szczególności:
1. Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy.
2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.
3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
5. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust. 2 ustawy.
6. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy.
7. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji zamawiający powtarza czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności.
8. Na czynności, o których mowa w rozdz. XXII pkt 7 SIWZ, nie przysługuje odwołanie.
9. Zgodnie z treścią art. 182 ust. 1 pkt 1) ustawy odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy, albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
10. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.
11. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w rozdz. XXII pkt 9 i pkt 10 SIWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
12. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.
13. Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopię odwołania innym wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamieszcza ją również na stronie internetowej, na której jest zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu lub jest udostępniana specyfikacja, wzywając wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego.
14. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.
15. Przystąpienie do postępowania odwoławczego następuje na warunkach określonych w art. 185 ustawy.
16. Do postępowania odwoławczego stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17.11.1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego o sądzie polubownym (arbitrażowym), jeżeli ustawa nie stanowi inaczej.

VI.4.3)űródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel. +48 224587840
Internet: http://www.uzp.gov.pl
Faks +48 224587800

VI.5)DATA WYSŁANIA NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA:

29.3.2011

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 ogloszenie_o_zamowieniu.pdf 2011-04-03 23:44:41 215,0KB
2 nieobowiazkowe_ogloszenie_o_zamowieniu.pdf 2011-04-04 15:08:14 79,9KB
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ.pdf Po terminie otwarcia ofert 2011-04-03 23:46:50 481,2KB 719 razy
2 zalacznik_nr_7.1_a_do_siwz.pdf Po terminie otwarcia ofert 2011-04-03 23:47:44 265,9KB 729 razy
3 zalacznik_nr_7.1_b_do_siwz.pdf Po terminie otwarcia ofert 2011-04-03 23:47:56 156,1KB 561 razy
4 zalacznik_nr_7.2_do_siwz.pdf Po terminie otwarcia ofert 2011-04-03 23:48:24 118,4MB 625 razy
5 zalacznik_nr_7.3_do_siwz.pdf Po terminie otwarcia ofert 2011-04-03 23:48:36 13,4MB 847 razy
6 zalacznik_nr_7.4_do_siwz.pdf Po terminie otwarcia ofert 2011-04-03 23:48:43 108,6KB 2167 razy
7 zalacznik_nr_7.5_do_siwz.pdf Po terminie otwarcia ofert 2011-04-03 23:48:50 170,2KB 926 razy
8 zalacznik_nr_7.6_a_do_siwz.pdf Po terminie otwarcia ofert 2011-04-03 23:48:59 8,0MB 2355 razy
9 zalacznik_nr_7.6_b_do_siwz.pdf Po terminie otwarcia ofert 2011-04-03 23:49:05 5,2MB 570 razy
10 zalacznik_nr_7.6_c_do_siwz.pdf Po terminie otwarcia ofert 2011-04-03 23:49:11 4,4MB 575 razy
11 zalacznik_nr_7.6_d_do_siwz.pdf Po terminie otwarcia ofert 2011-04-03 23:49:17 3,9MB 600 razy
Wynik postępowania
1 zawiadomienie_o_wyborze_oferty_najkorzystniejszej.pdf 2011-06-15 10:07:31 41,4KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Agnieszka Szulakowska 03-04-2011 23:44
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Agnieszka Szulakowska 03-04-2011
Ostatnia aktualizacja: Agnieszka Szulakowska 15-06-2011 10:07