Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miasta Wejherowa
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Budowa zespołu otwartych basenów kąpielowych - Centrum Integracji Społecznej "Wodne Ogrody" w Wejherowie w formule "zaprojektuj i wybuduj"

07/06/2018 S107 - - Roboty budowlane - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

Polska-Wejherowo: Roboty budowlane

2018/S 107-243101

Ogłoszenie o zamówieniu

Roboty budowlane

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy

Gmina Miasta Wejherowa
pl. Jakuba Wejhera 8
Wejherowo
84-200
Polska
Osoba do kontaktów: Agnieszka Szulakowska
Tel.: +48 586777115
E-mail:
wzpifz@um.wejherowo.pl
Faks: +48 586777123
Kod NUTS: PL63

Adresy internetowe:

Główny adres: www.bip.wejherowo.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3)Komunikacja

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.bip.wejherowo.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na następujący adres:

Gmina Miasta Wejherowa
ul. 12 Marca 195
Wejherowo
84-200
Polska
Osoba do kontaktów: Agnieszka Szulakowska
Tel.: +48 586777115
E-mail:
wzpifz@um.wejherowo.pl
Faks: +48 586777123
Kod NUTS: PL63

Adresy internetowe:

Główny adres: www.bip.wejherowo.pl

I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej

Organ władzy regionalnej lub lokalnej

I.5)Główny przedmiot działalności

Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1)Nazwa:

Budowa zespołu otwartych basenów kąpielowych – Centrum Integracji Społecznej „Wodne Ogrody” w Wejherowie w formule „zaprojektuj i wybuduj”

Numer referencyjny: ZZP.271.11.2018.ASz

II.1.2)Główny kod CPV

45000000

II.1.3)Rodzaj zamówienia

Roboty budowlane

II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiotem zamówienia jest budowa zespołu otwartych basenów kąpielowych – Centrum Integracji Społecznej „Wodne Ogrody” w Wejherowie w formule „zaprojektuj i wybuduj”.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 7 do SIWZ.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6)Informacje o częściach

To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2)Opis

II.2.1)Nazwa:

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV

71000000

71220000

71320000

71321000

45100000

45111200

45111300

45112450

45200000

45212212

45220000

45300000

45400000

39150000

II.2.3)Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL6

Kod NUTS: PL63

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Miasto Wejherowo.

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej obiektu i zagospodarowania terenu, dostarczenie i montaż stałego wyposażenia, pełnienie nadzoru autorskiego i zrealizowanie robót budowlanych, zgodnie z wykonaną dokumentacją, obowiązującymi przepisami, i wytycznymi Zamawiającego oraz załączonymi materiałami dla zadania pn.: Budowa zespołu otwartych basenów kąpielowych - Centrum Integracji Społecznej „Wodne Ogrody” w Wejherowie. Pozostały opis został określony w dokumentacji postępowania, w szczególności w Programie funkcjonalno-użytkowym.

2. Zamawiający, zgodnie z art. 24 aa ustawy Pzp, najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

3. Ochrona danych osobowych:

3.1. Mając na względzie obowiązek informacyjny wprowadzony przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („ogólne rozporządzenie o ochronie danych”), Zamawiający informuje, iż będzie przetwarzał dane osobowe uzyskane w trakcie postępowania, a w szczególności: dane osobowe ujawnione w ofertach, dokumentach i oświadczeniach dołączonych do oferty oraz dane osobowe ujawnione w dokumentach i oświadczeniach składanych na podstawie art. 26 ustawy Pzp. Przetwarzanie danych osobowych przez Zamawiającego jest niezbędne dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Zamawiającego i wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. W związku z tym, Wykonawca przystępując do postępowania jest obowiązany do wyrażenia zgody na przetwarzanie informacji zawierających dane osobowe oraz do pisemnego poinformowania i uzyskania zgody każdej osoby, której dane osobowe będą podane w ofercie, oświadczeniach i dokumentach złożonych w postępowaniu. Na tę okoliczność Wykonawca złoży stosowne pisemne oświadczenie (Formularz Oferty – Załącznik nr 1 do SIWZ).

3.2. Zamawiający informuje, że Gmina Miasta Wejherowa, pl. Jakuba Wejhera 8, 84-200 Wejherowo jest administratorem danych osobowych w rozumieniu ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

3.3. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych za pośrednictwem poczty elektronicznej: e-mail: iod@um.wejherowo.pl lub pod numerem telefonu: 58 677 71 37.

3.4. Dane osobowe będą przetwarzane przez Zamawiającego w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wyboru Wykonawcy, przygotowania i zawarcia umowy z wybranym Wykonawcą, dokonania rozliczeń oraz w celu archiwizacji na potrzeby dochodzenia jakichkolwiek roszczeń przez Zamawiającego lub przeciwko niemu.

3.5. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi ustawa Pzp.

3.6. Dane osobowe Wykonawcy będą przetwarzane przez administratora danych przez okres obowiązywania umowy a następnie 10 lat, albo 15 lat w przypadku zamówień współfinansowanych ze środków UE, począwszy od 1 stycznia roku kalendarzowego następującego po zakończeniu okresu obowiązywania umowy. Okresy te dotyczą również Wykonawców, którzy złożyli oferty i nie zostały one uznane, jako najkorzystniejsze (nie zawarto z tymi Wykonawcami umowy).

3.7. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do danych. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

3.8. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie może uniemożliwić Zamawiającemu dokonanie oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz zdolności Wykonawcy do należytego wykonania zamówienia, co skutkować może wykluczeniem Wykonawcy z postępowania lub odrzuceniem jego oferty.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 40

Cena - Waga: 60

II.2.6)Szacunkowa wartość

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Koniec: 29/04/2022

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)Informacje dodatkowe

1. Zamawiający ubiega się o pożyczkę rewitalizacyjną na realizację inwestycji z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WP 2014-2020), oś priorytetowa 8: Konwersja, działanie 8.2. Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne – wsparcie pozadotacyjne.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału

III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

1. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia, Wykonawcy do oferty winni przedłożyć niżej wymienione oświadczenia i dokumenty:

a) Do oferty każdy Wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (Załącznik nr 2 i 2a do SIWZ). Informacje zawarte w oświadczeniach będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca:

— nie podlega wykluczeniu,

— spełnia warunki udziału w postępowaniu.

b) Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1 lit. a), Wykonawca składa w formie JEDZ. Wzór JEDZ określa rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5.1.2016 r. ustanawiające standardowy formularza jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (Dz.U. L 3/16 z 6.1.2016). Rozporządzenie zawiera także załącznik 1 – Instrukcje, w którym opisano sposób wypełnienia JEDZ.

Szczegółowe informacje związane z zasadami i sposobem wypełniania Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia, znajdują się także w wyjaśnieniach Urzędu Zamówień Publicznych (UZP) dostępnych na stronie Urzędu – www.uzp.gov.pl, w Repozytorium wiedzy, w zakładce Jednolity Europejski Dokument Zamówienia.

W zakresie części IV Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia, Wykonawca wypełnia tylko sekcję „α”. Wykonawca nie musi wypełniać żadnej z pozostałych sekcji w części IV Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia.

c) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia - w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby - warunków udziału w postępowaniu składa także oświadczenie JEDZ dotyczące tych podmiotów, zgodnie z załącznikiem nr 2 lub 2a do SIWZ.

d) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

e) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Projekt zobowiązania stanowi załącznik nr 2b do SIWZ.

f) Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 ustawy Pzp oraz, o których mowa w rozdz. IX ust. 2 SIWZ.

2. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń i dokumentów potwierdzających:

a) spełnianie warunków udziału w postępowaniu określonych w SIWZ, tj.:

— Informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert,

— Dokumentów potwierdzających, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego.

3. Ze względów technicznych wynikających z braku miejsca Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia (SIWZ).

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Zamawiający uzna, że Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej zapewniającej należyte wykonanie zamówienia, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie niższej niż 20 000 000,00 PLN (słownie: dwadzieścia milionów złotych 00/100) oraz posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą niż 20 000 000,00 PLN (słownie: dwadzieścia milionów złotych 00/100).

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, spełnienie wyżej wymienionego warunku Wykonawcy mogą wykazać łącznie.

Wartości podane w dokumentach potwierdzających spełnienie warunku w walutach innych niż wskazane przez Zamawiającego należy przeliczyć wg średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych określonego w Tabeli Kursów A średnich walut obcych Narodowego Banku Polskiego (NBP) na dzień wystawienia dokumentu.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

1. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia, Wykonawcy do oferty winni przedłożyć niżej wymienione oświadczenia i dokumenty:

a) Do oferty każdy Wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (Załącznik nr 2 i 2a do SIWZ). Informacje zawarte w oświadczeniach będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca:

— nie podlega wykluczeniu,

— spełnia warunki udziału w postępowaniu.

b) Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1 lit. a), Wykonawca składa w formie JEDZ.

W zakresie części IV Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia, Wykonawca wypełnia tylko sekcję „α”. Wykonawca nie musi wypełniać żadnej z pozostałych sekcji w części IV Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia.

c) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia - w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby - warunków udziału w postępowaniu składa także oświadczenie JEDZ dotyczące tych podmiotów, zgodnie z załącznikiem nr 2 lub 2a do SIWZ.

d) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Projekt zobowiązania stanowi załącznik nr 2b do SIWZ.

e) Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 ustawy Pzp oraz, o których mowa w rozdz. IX ust. 2 SIWZ.

2. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń i dokumentów potwierdzających:

a) spełnianie warunków udziału w postępowaniu określonych w SIWZ, tj.:

— Wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 7 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty. Wzór stanowi załącznik nr 4 do SIWZ,

— Wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wzór stanowi załącznik nr 5 do SIWZ.

3. Ze względów technicznych wynikających z braku miejsca Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia (SIWZ).

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Zamawiający określa niżej wymieniony warunek w zakresie doświadczenia Wykonawcy:

Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 7 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej:

— dwa (2) zamówienia (potwierdzone dowodem, że te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone) polegające na budowie lub przebudowie odkrytego kąpieliska z minimum jednym obiegiem technologii uzdatniania wody basenowej o wydajności filtra lub filtrów 800 m3/h wraz z niecką lub nieckami basenowymi wykonanymi ze stali nierdzewnej w konstrukcji spawanej o łącznej powierzchni lustra wody nie mniejszej niż 1 000 m2 o wartości robót co najmniej 15 000 000,00 PLN brutto w każdym zamówieniu, oraz,

— dwa (2) zamówienia (potwierdzone dowodem, że te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone) polegające na budowie lub przebudowie wodnego placu zabaw z nawierzchnią o powierzchni nie mniejszej niż 50 m2 z zabawkami wodnymi wykonanymi ze stali nierdzewnej wraz z technologią uzdatniania wody.

Uwaga 1! Jako wykonanie (zakończenie) zadania należy rozumieć wystawienie co najmniej Świadectwa Przejęcia (dla kontraktów realizowanych zgodnie z warunkami FIDIC) lub podpisanie Protokołu odbioru robót lub równoważnego dokumentu (w przypadku zamówień, w których nie wystawia się Świadectwa Przejęcia).

Uwaga 2! W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, spełnienie wyżej wymienionych warunków Wykonawcy mogą wykazać łącznie.

Zamawiający określa niżej wymieniony warunek w zakresie osób wyznaczonych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia:

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje następującymi osobami, które będą uczestniczyły w wykonywaniu zamówienia, legitymującymi się odpowiednimi kwalifikacjami zawodowymi, wykształceniem i doświadczeniem, niezbędnymi do wykonania zamówienia:

a) co najmniej jedną osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń oraz posiadającą co najmniej 7 lat doświadczenia od chwili uzyskania uprawnień w pełnieniu funkcji na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót w branży konstrukcyjno-budowlanej, w tym przy realizacji co najmniej jednego (1) zamówienia polegającego na budowie lub przebudowie odkrytego kąpieliska wraz z niecką lub nieckami basenowymi wykonanymi ze stali nierdzewnej w konstrukcji spawanej o łącznej powierzchni lustra wody nie mniejszej niż 1 000 m2 o wartości robót co najmniej 15 000 000,00 PLN brutto.

Uwagi! Pod pojęciem „realizacji” Zamawiający rozumie okres od momentu rozpoczęcia budowy, tj. przekazania terenu budowy, aż do momentu zakończenia budowy, tj. podpisania Protokołu odbioru robót lub równoważnego dokumentu lub Świadectwa Przejęcia (dla kontraktów realizowanych zgodnie z warunkami FIDIC).

Przez minimalne doświadczenie zawodowe dla stanowisk, o których mowa w rozdz. VIII pkt 1.2.2 SIWZ (warunek w zakresie osób wyznaczonych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia), dla których wymagane jest posiadanie uprawnień budowlanych, Zamawiający rozumie pełne lata czynne zawodowo od daty uzyskania uprawnień budowlanych.

Ze względów technicznych wynikających z braku miejsca Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia (SIWZ).

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2)Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2)Warunki realizacji umowy:

1. Wymagania dotyczące zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, zostały określone w załącznikach nr 6 (Projekt umowy) i 7 (SOPZ) do SIWZ.

2. Zapisy dotyczące możliwości wprowadzania zmian do umowy oraz warunki dokonywania tych zmian zostały szczegółowo określone w załączniku nr 6 do SIWZ – Projekt umowy.

3. Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis

IV.1.1)Rodzaj procedury

Procedura otwarta

IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2)Informacje administracyjne

IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału

Data: 18/07/2018

Czas lokalny: 09:00

IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:

Polski

IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą

Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7)Warunki otwarcia ofert

Data: 18/07/2018

Czas lokalny: 09:30

Miejsce:

1. Otwarcie ofert nastąpi w budynku Urzędu Miejskiego w Wejherowie, ul. 12 Marca 195, w sali nr 103.

2. Oferty należy składać w Kancelarii Podawczej Urzędu Miejskiego w Wejherowie, ul. 12 Marca 195.

3. Składający ofertę Wykonawca pozostaje nią związany przez okres 60 dni.

4. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy Wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12–23 Pzp.

2. Dodatkowo z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy Wykonawcę, w stosunku do którego zachodzą wskazane okoliczności, spośród przewidzianych w art. 24 ust. 5 ustawy Pzp, tj.: art. 24 ust. 5 pkt 1); art. 24 ust. 5 pkt 2); art. 24 ust. 5 pkt 4); art. 24 ust. 5 pkt 5); art. 24 ust. 5 pkt 6); art. 24 ust. 5 pkt 7); art. 24 ust. 5 pkt 8).

3. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń i dokumentów potwierdzających: brak podstaw wykluczenia, tj.: - Informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Pzp oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; - Zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; - Zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; - Odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp; - Oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności; - Oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne; - Oświadczenia Wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 Pzp; - Oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp; - Oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.

4. Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości: 450 000 PLN.

5. Pozostałe informacje dostępne są w SIWZ

VI.4)Procedury odwoławcze

VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail:
odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: http://uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3)Składanie odwołań

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Wykonawcy oraz innemu podmiotowi przysługują środki ochrony prawnej opisane w Dziale VI ustawy Pzp, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.

2. Środki ochrony prawnej wobec Ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej, prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, o której mowa w przepisie art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

3. Środkami ochrony prawnej są:

1) Odwołanie (zgodnie z art. 180 i nast. ustawy Pzp);

2) Skarga do sądu (zgodnie z art. 198a i nast. ustawy Pzp).

4. Do postępowania odwoławczego stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17.11.1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego o sądzie polubownym (arbitrażowym), jeżeli ustawa nie stanowi inaczej.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail:
odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: http://uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

06/06/2018

 

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 07.06.2018.12.01.28_Ogloszenie_o_zamowieniu.pdf 2018-06-07 12:01:28 87,8KB
2 13.07.2018.15.58.21_Ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia_przekazane_do_opublikowania_1.pdf 2018-07-13 15:58:21 70,9KB
3 23.07.2018.19.20.23_Ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia_przekazane_do_opublikowania_2.pdf 2018-07-23 19:20:23 84,1KB
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 07.06.2018.12.01.28_Specyfikacja_Istotnych_Warunkow_Zamowienia.pdf Po terminie otwarcia ofert 2018-06-07 12:01:28 851,6KB 248 razy
2 zalaczniki_do_siwz_w_wersji_edytowalnej.doc Po terminie otwarcia ofert 2018-06-07 12:01:28 40KB 72 razy
3 zalacznik_nr_2a_do_siwz_espd-request.pdf Po terminie otwarcia ofert 2018-06-07 12:01:28 90,0KB 64 razy
4 zalacznik_nr_2a_do_siwz_plik_espd.xml Po terminie otwarcia ofert 2018-06-07 12:01:28 130,0KB 48 razy
5 zalacznik_nr_2_do_siwz_edytowalna_wersja_formularza_jedz.doc Po terminie otwarcia ofert 2018-06-07 12:01:28 18KB 43 razy
6 zalacznik_nr_2_do_siwz_formularz_jedz.pdf Po terminie otwarcia ofert 2018-06-07 12:01:28 507,0KB 48 razy
7 zalacznik_nr_7.10_do_siwz.pdf Po terminie otwarcia ofert 2018-06-07 12:01:28 4,7MB 128 razy
8 zalacznik_nr_7.11_do_siwz.pdf Po terminie otwarcia ofert 2018-06-07 12:01:28 52,3MB 78 razy
9 zalacznik_nr_7.12_do_siwz.pdf Po terminie otwarcia ofert 2018-06-07 12:01:28 22,2MB 62 razy
10 zalacznik_nr_7.13_do_siwz.pdf Po terminie otwarcia ofert 2018-06-07 12:01:28 10,1MB 428 razy
11 zalacznik_nr_7.14_do_siwz.pdf Po terminie otwarcia ofert 2018-06-07 12:01:28 6,4MB 446 razy
12 zalacznik_nr_7.15_do_siwz.pdf Po terminie otwarcia ofert 2018-06-07 12:01:28 6,6MB 79 razy
13 zalacznik_nr_7.16_do_siwz.pdf Po terminie otwarcia ofert 2018-06-07 12:01:28 4,9MB 248 razy
14 zalacznik_nr_7.17_do_siwz.pdf Po terminie otwarcia ofert 2018-06-07 12:01:28 63,4MB 58 razy
15 zalacznik_nr_7.18_do_siwz.pdf Po terminie otwarcia ofert 2018-06-07 12:01:28 47,3MB 59 razy
16 zalacznik_nr_7.19a_do_siwz.pdf Po terminie otwarcia ofert 2018-06-07 12:01:28 20,0MB 52 razy
17 zalacznik_nr_7.19b_do_siwz.pdf Po terminie otwarcia ofert 2018-06-07 12:01:28 11,8MB 61 razy
18 zalacznik_nr_7.19c_do_siwz.pdf Po terminie otwarcia ofert 2018-06-07 12:01:28 21,7MB 61 razy
19 zalacznik_nr_7.1_do_siwz.pdf Po terminie otwarcia ofert 2018-06-07 12:01:28 268,4MB 73 razy
20 zalacznik_nr_7.20_do_siwz.pdf Po terminie otwarcia ofert 2018-06-07 12:01:28 8,0MB 170 razy
21 zalacznik_nr_7.21_do_siwz.pdf Po terminie otwarcia ofert 2018-06-07 12:01:28 4,3MB 116 razy
22 zalacznik_nr_7.22_do_siwz.pdf Po terminie otwarcia ofert 2018-06-07 12:01:28 4,8MB 62 razy
23 zalacznik_nr_7.23_do_siwz.pdf Po terminie otwarcia ofert 2018-06-07 12:01:28 3,4MB 163 razy
24 zalacznik_nr_7.24_do_siwz.pdf Po terminie otwarcia ofert 2018-06-07 12:01:28 1,4MB 259 razy
25 zalacznik_nr_7.25_do_siwz.pdf Po terminie otwarcia ofert 2018-06-07 12:01:28 6,1MB 407 razy
26 zalacznik_nr_7.26_do_siwz.pdf Po terminie otwarcia ofert 2018-06-07 12:01:28 4,0MB 215 razy
27 zalacznik_nr_7.27_do_siwz.pdf Po terminie otwarcia ofert 2018-06-07 12:01:28 25,8MB 54 razy
28 zalacznik_nr_7.28_do_siwz.pdf Po terminie otwarcia ofert 2018-06-07 12:01:28 6,6MB 633 razy
29 zalacznik_nr_7.29_do_siwz.pdf Po terminie otwarcia ofert 2018-06-07 12:01:28 9,1MB 362 razy
30 zalacznik_nr_7.2_do_siwz.pdf Po terminie otwarcia ofert 2018-06-07 12:01:28 98,4MB 59 razy
31 zalacznik_nr_7.30_do_siwz.pdf Po terminie otwarcia ofert 2018-06-07 12:01:28 8,3MB 150 razy
32 zalacznik_nr_7.31_do_siwz.pdf Po terminie otwarcia ofert 2018-06-07 12:01:28 11,0MB 786 razy
33 zalacznik_nr_7.32_do_siwz.pdf Po terminie otwarcia ofert 2018-06-07 12:01:28 28,3MB 53 razy
34 zalacznik_nr_7.33_do_siwz.pdf Po terminie otwarcia ofert 2018-06-07 12:01:28 9,2MB 97 razy
35 zalacznik_nr_7.34_do_siwz.pdf Po terminie otwarcia ofert 2018-06-07 12:01:28 2,5MB 195 razy
36 zalacznik_nr_7.35_do_siwz.pdf Po terminie otwarcia ofert 2018-06-07 12:01:28 1,3MB 291 razy
37 zalacznik_nr_7.36_do_siwz.pdf Po terminie otwarcia ofert 2018-06-07 12:01:28 2,8MB 92 razy
38 zalacznik_nr_7.37_do_siwz.pdf Po terminie otwarcia ofert 2018-06-07 12:01:28 63,8MB 59 razy
39 zalacznik_nr_7.38_do_siwz.pdf Po terminie otwarcia ofert 2018-06-07 12:01:28 171,0KB 104 razy
40 zalacznik_nr_7.39_do_siwz.pdf Po terminie otwarcia ofert 2018-06-07 12:01:28 1,4MB 186 razy
41 zalacznik_nr_7.3_do_siwz.pdf Po terminie otwarcia ofert 2018-06-07 12:01:28 254,5MB 47 razy
42 zalacznik_nr_7.40_do_siwz.pdf Po terminie otwarcia ofert 2018-06-07 12:01:28 7,7MB 846 razy
43 zalacznik_nr_7.41_do_siwz.pdf Po terminie otwarcia ofert 2018-06-07 12:01:28 120,4MB 50 razy
44 zalacznik_nr_7.42_do_siwz.pdf Po terminie otwarcia ofert 2018-06-07 12:01:28 5,6MB 76 razy
45 zalacznik_nr_7.43_do_siwz.pdf Po terminie otwarcia ofert 2018-06-07 12:01:28 2,1MB 160 razy
46 zalacznik_nr_7.44_do_siwz.pdf Po terminie otwarcia ofert 2018-06-07 12:01:28 3,7MB 148 razy
47 zalacznik_nr_7.45_do_siwz.pdf Po terminie otwarcia ofert 2018-06-07 12:01:28 2,2MB 187 razy
48 zalacznik_nr_7.46_do_siwz.pdf Po terminie otwarcia ofert 2018-06-07 12:01:28 10,3MB 419 razy
49 zalacznik_nr_7.47_do_siwz.pdf Po terminie otwarcia ofert 2018-06-07 12:01:28 637,3KB 44 razy
50 zalacznik_nr_7.4_do_siwz.pdf Po terminie otwarcia ofert 2018-06-07 12:01:28 199,0MB 53 razy
51 zalacznik_nr_7.5_do_siwz.pdf Po terminie otwarcia ofert 2018-06-07 12:01:28 202,5MB 61 razy
52 zalacznik_nr_7.6_do_siwz.pdf Po terminie otwarcia ofert 2018-06-07 12:01:28 14,7MB 150 razy
53 zalacznik_nr_7.7_do_siwz.pdf Po terminie otwarcia ofert 2018-06-07 12:01:28 6,5MB 85 razy
54 zalacznik_nr_7.8_do_siwz.pdf Po terminie otwarcia ofert 2018-06-07 12:01:28 2,4MB 123 razy
55 zalacznik_nr_7.9_do_siwz.pdf Po terminie otwarcia ofert 2018-06-07 12:01:28 2,1MB 96 razy
56 zalacznik_nr_7_do_siwz_pfu.pdf Po terminie otwarcia ofert 2018-06-07 12:01:28 275,4KB 531 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 13.07.2018.15.58.21_Zmiana_nr_1_tresci_SIWZ.pdf Po terminie otwarcia ofert 2018-07-13 15:58:21 247,3KB
2 23.07.2018.19.20.23_Wyjasnienia_nr_1_zmiana_nr_2_tresci_SIWZ.pdf Po terminie otwarcia ofert 2018-07-23 19:20:23 2,1MB
3 23.07.2018.19.20.55_Zalacznik_nr_1_do_WyjaA_nienia_nr_1_i_Zmiana_nr_2_tresci_SIWZ_wersja_edytowalna.doc Po terminie otwarcia ofert 2018-07-23 19:20:55 119,5KB
Przedłużenie terminów składania i otwarcia ofert
1 13.07.2018.15.58.21_Zmiana_nr_1_tresci_SIWZ.pdf 2018-07-13 15:58:21 247,3KB
2 13.07.2018.15.58.34_Ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia_przekazane_do_opublikowania_1.pdf 2018-07-13 15:58:34 70,9KB
3 23.07.2018.19.20.23_Ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia_przekazane_do_opublikowania_2.pdf 2018-07-23 19:20:23 84,1KB
4 23.07.2018.19.20.55_Wyjasnienia_nr_1_zmiana_nr_2_tresci_SIWZ.pdf 2018-07-23 19:20:55 2,1MB
Wynik postępowania
1 08.08.2018.17.18.50_Zawiadomienie_o_uniewaznieniu_postepowania.pdf 2018-08-08 17:18:50 221,7KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Bartosz Janaszkiewicz 07-06-2018 12:01
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Agnieszka Szulakowska 07-06-2018
Ostatnia aktualizacja: Agnieszka Szulakowska 08-08-2018 17:18