Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miasta Wejherowa
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Budowa połączenia drogowego oraz miejsc postojowych w ramach Węzła Integracyjnego Kwiatowa

13/09/2017 S175 - - Roboty budowlane - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

Polska-Wejherowo: Roboty budowlane

2017/S 175-357791

Ogłoszenie o zamówieniu

Roboty budowlane

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy

Gmina Miasta Wejherowa
pl. Jakuba Wejhera 8
Wejherowo
84-200
Polska
Osoba do kontaktów: Agnieszka Szulakowska
Tel.: +48 586777115
E-mail: wzpifz@um.wejherowo.pl
Faks: +48 586777123
Kod NUTS: PL63

Adresy internetowe:

Główny adres: www.bip.wejherowo.pl

I.2)Wspólne zamówienie

I.3)Komunikacja

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.bip.wejherowo.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej

Organ władzy regionalnej lub lokalnej

I.5)Główny przedmiot działalności

Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1)Nazwa:

Budowa połączenia drogowego oraz miejsc postojowych w ramach Węzła Integracyjnego Kwiatowa.

Numer referencyjny: ZZP.271.18.2017.ASz

II.1.2)Główny kod CPV

45000000

II.1.3)Rodzaj zamówienia

Roboty budowlane

II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiotem zamówienia jest budowa połączenia drogowego oraz miejsc postojowych w ramach Węzła Integracyjnego Kwiatowa.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 7 do SIWZ.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6)Informacje o częściach

To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2)Opis

II.2.1)Nazwa:

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV

45100000

45110000

45111213

45200000

45230000

45233000

45400000

45111200

45262300

45262311

45262350

45262310

45111100

45243600

45316210

45231300

45111300

45233125

45233222

45231220

45316110

32000000

32412100

45112710

45122000

45231000

45232000

45232300

45233290

77310000

77211600

77211400

77314100

34996300

32323500

II.2.3)Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL63

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Teren miasta Wejherowa.

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest „Budowa połączenia drogowego oraz miejsc postojowych w ramach Węzła Integracyjnego Kwiatowa”. Zadanie będzie realizowane na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 7 do SIWZ.

2. Branża drogowa i konstrukcyjna. Zakres robót w szczególności obejmuje:

— droga klasy „Z”- od skrzyżowania ul. I Brygady Pancernej Wojska Polskiego i Ofiar Piaśnicy do ul. I Brygady Pancernej Wojska Polskiego,

— droga klasy „L” – od nowo projektowanej drogi zbiorczej do miejsca obsługi uczestników ruchu,

— miejsca postojowe wzdłuż dróg,

— miejsca postojowe typu kiss&ride i park&ride,

— miejsca postojowe taxi,

— zatoki autobusowe,

— budowa chodników, ciągów komunikacji pieszej wraz z oznakowaniem,

— budowa ścieżek rowerowych i infrastruktury rowerowej,

— budowa parkingu rowerowego bike&ride wraz z wiatami, stojakami, oznakowaniem,

— odseparowanie terenów kolejowych od układu drogowego ogrodzeniem ze ścianki szczelnej z oczepem,

— wykonanie zjazdów na tereny kolejowe wraz z montażem bram,

— wyburzenie 7 obiektów kubaturowych wraz z murem oporowym,

— remont istniejących zejść do tunelu 2 szt., remont tunelu oraz budowa nowego zejścia,

— zakup wraz z montażem i uruchomieniem wind osobowych 2 szt.

— mała architektura tj. ławki, śmietniki

Roboty rozbiórkowe: Następujące istniejące zagospodarowanie związane z realizacją robót drogowych będzie podlegało rozbiórce:

— rozbiórka istniejących nawierzchni bitumicznych,

— rozbiórka nawierzchni z kostki betonowej,

— rozbiórka nawierzchni z kostki kamiennej,

— rozbiórka chodników,

— rozbiórka obiektów kubaturowych,

— rozbiórka wiat przystankowych 2 szt.

— rozbiórka ogrodzeń,

— rozbiórka istniejącego oznakowania,

— rozbiórka istniejącego murku.

3. Branża sanitarna: sieć kanalizacji deszczowej, sieć kanalizacji sanitarnej, sieć wodociągową i sieć gazową.

4. Roboty w branży elektrycznej i elektroenergetycznej (w szczególności sygnalizacja świetlna, sieć oświetleniowa) oraz teletechnicznej.

5. Roboty związane z systemem parkingowym.

6. Roboty związane z monitoringiem miejskim.

7. Roboty związane z urządzeniem zieleni.

8. Zamawiający przewiduje udzielanie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu Wykonawcy robót budowlanych zamówienia z wolnej ręki polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych na terenach gminnych miasta Wejherowa. Zakres robót budowlanych podobnych został szczegółowo określony w załączniku nr 8 do SIWZ i jest zgodny z przedmiotem zamówienia podstawowego oraz całkowita wartość tego zamówienia została uwzględniona przy obliczaniu jego wartości.

9. 9. Zamawiający, zgodnie z art. 24 aa ustawy Pzp, najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 40

Cena - Waga: 60

II.2.6)Szacunkowa wartość

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Koniec: 30/11/2019

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak

Numer identyfikacyjny projektu: RPPM.09.01.01-22-0004/17-00, 2; Regionalny Program Operacyjny WP na lata 2014-2020, mechanizm ZIT, EFRR.

II.2.14)Informacje dodatkowe

Przedmiot zamówienia jest finansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach projektu „Budowa węzła integracyjnego Wejherowo Kwiatowa wraz z trasami dojazdowymi” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WP 2014-2020), działanie 9.1. Transport miejski, poddziałanie 9.1.1. Transport miejski – mechanizm ZIT.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału

III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego

Wykaz i krótki opis warunków:

Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

1. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia, Wykonawcy do oferty winni przedłożyć niżej wymienione oświadczenia i dokumenty:

a) Do oferty każdy Wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w Załączniku nr 2 do SIWZ – Jednolity Europejski Dokument Zamówienia, zwany dalej JEDZ. Informacje zawarte w oświadczeniach będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca:

— nie podlega wykluczeniu,

— spełnia warunki udziału w postępowaniu.

b)Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1 lit. a), Wykonawca składa w formie JEDZ. Wzór JEDZ określa rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiające standardowy formularza jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (Dz. U. L 3/16 z 6.1.2016).

c)Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia – w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby – warunków udziału w postępowaniu składa także oświadczenie JEDZ dotyczące tych podmiotów, zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ.

d)Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

e)Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Projekt zobowiązania stanowi załącznik nr 2b do SIWZ.

f)Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 ustawy Pzp oraz, o których mowa w rozdz. IX ust. 2 SIWZ.

g)W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

h)Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu, na którego zdolnościach polega Wykonawca, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego:

— zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub

— zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w rozdz. X ust. 1 lit. e) SIWZ.

2. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń i dokumentów potwierdzających: a) spełnianie warunków udziału w postępowaniu określonych w SIWZ, tj.:

— Informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert;

— Dokumentów potwierdzających, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego;

3. Ze względów technicznych wynikających z braku miejsca Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Zamawiający uzna, że Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej zapewniającej należyte wykonanie zamówienia, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie niższej niż 5 000 000 PLN (słownie: pięć milionów złotych 00/100) oraz posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą niż 5 000 000 PLN (słownie: pięć milionów złotych 00/100).

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, spełnienie wyżej wymienionego warunku Wykonawcy mogą wykazać łącznie.

Wartości podane w dokumentach potwierdzających spełnienie warunku w walutach innych niż wskazane przez Zamawiającego należy przeliczyć wg średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych określonego w Tabeli Kursów A średnich walut obcych Narodowego Banku Polskiego (NBP) na dzień wystawienia dokumentu.

Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia.

Dotyczy: Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji cd.

i) Na wezwanie zamawiającego Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, zobowiązany jest do przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w rozdz. X. ust. 2 lit. b) SIWZ.

j) W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający może żądać dokumentów, które określają w szczególności:

— zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;

— sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego;

— zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;

— czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

4. Informacje dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (spółki cywilne/konsorcja):

a) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, oraz o których mowa w rozdz. IX ust. 2 SIWZ, natomiast spełnianie warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy wykazują zgodnie z rozdz. VIII ust. 1 pkt 1.2 SIWZ.

b) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie (JEDZ), o którym mowa w rozdz. X ust. 1 lit. a) SIWZ – składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. JEDZ ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

c) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o którym mowa w rozdz. X ust. 3 SIWZ składa każdy z Wykonawców (każdy z członków Konsorcjum lub wspólników spółki cywilnej).

d) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców są oni zobowiązani – każdy z Wykonawców (każdy z członków Konsorcjum lub wspólników spółki cywilnej) – na wezwanie Zamawiającego złożyć dokumenty i oświadczenia, o których mowa w rozdz. X ust. 2 lit. b) SIWZ przy czym: dokumenty i oświadczenia, o których mowa w rozdz. X ust. 2 lit. a) SIWZ składa odpowiednio Wykonawca/Wykonawcy, który/którzy wykazuje/ą spełnianie warunku, w zakresie i na zasadach opisanych w rozdz. VIII ust. 1 pkt 1.2 SIWZ.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

1. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia, Wykonawcy do oferty winni przedłożyć niżej wymienione oświadczenia i dokumenty:

a) Do oferty każdy Wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w Załączniku nr 2 do SIWZ – Jednolity Europejski Dokument Zamówienia, zwany dalej JEDZ. Informacje zawarte w oświadczeniach będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca:

— nie podlega wykluczeniu,

— spełnia warunki udziału w postępowaniu.

b) Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1 lit. a), Wykonawca składa w formie JEDZ. Wzór JEDZ określa rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiające standardowy formularza jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (Dz. U. L 3/16 z 6.1.2016).

c) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia – w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby – warunków udziału w postępowaniu składa także oświadczenie JEDZ dotyczące tych podmiotów, zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ.

d) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

e) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Projekt zobowiązania stanowi załącznik nr 2b do SIWZ.

f) Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 ustawy Pzp oraz, o których mowa w rozdz. IX ust. 2 SIWZ.

2. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń i dokumentów potwierdzających: a) spełnianie warunków udziału w postępowaniu określonych w SIWZ, tj.:

— Wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. Wzór stanowi załącznik nr 4 do SIWZ.

— Wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wzór stanowi załącznik nr 5 do SIWZ.

3. Ze względów technicznych wynikających z braku miejsca Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

1. Zamawiający uzna warunek w zakresie doświadczenia Wykonawcy za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej dwa (2) zamówienia (potwierdzone dowodami, że te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone) polegające na budowie lub przebudowie dróg lub ulic klasy minimum „Z” („zbiorcze”) zawierające w swoim zakresie branże: drogową, sanitarną i elektroenergetyczną o wartości robót co najmniej 3 000 000 PLN brutto w każdym zamówieniu.

2. Zamawiający uzna warunek w zakresie osób wyznaczonych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje następującymi osobami, które będą uczestniczyły w wykonywaniu zamówienia, legitymującymi się odpowiednimi kwalifikacjami zawodowymi, wykształceniem i doświadczeniem, niezbędnymi do wykonania zamówienia: a)co najmniej jedną osobą, która będzie pełnić funkcję Kierownika Budowy, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń oraz posiadającą co najmniej 5 lat doświadczenia w pełnieniu funkcji na stanowisku Kierownika Budowy lub Kierownika Robót Drogowych, w tym przy realizacji co najmniej jednego (1) zamówienia polegającego na budowie lub przebudowie dróg lub ulic klasy minimum „Z” („zbiorcze”) zawierającego w swoim zakresie branże: drogową, sanitarną i elektroenergetyczną o wartości robót co najmniej 3 000 000 PLN brutto. b)co najmniej jedną osobą, która będzie pełnić funkcję Kierownika Robót, posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami w specjalności inżynieryjnej drogowej oraz posiadającą co najmniej 5 lat doświadczenia w pełnieniu funkcji na stanowisku Kierownika Robót Drogowych lub Kierownika Budowy, w tym przy realizacji co najmniej jednego (1) zamówienia polegającego na budowie lub przebudowie dróg lub ulic klasy minimum „Z” („zbiorcze”), c)co najmniej jedną osobą, która będzie pełnić funkcję Kierownika Robót, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz posiadającą doświadczenie jako Kierownik Robót przy realizacji co najmniej jednego (1) zamówienia polegającego na budowie lub przebudowie murów oporowych lub elementów konstrukcyjnych związanych z infrastrukturą drogową, d)co najmniej jedną osobą, która będzie pełnić funkcję Kierownika Robót, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń oraz posiadającą doświadczenie jako Kierownik robót elektroenergetycznych przy realizacji co najmniej jednego (1) zamówienia polegającego na budowie lub przebudowie sieci elektroenergetycznych, e)co najmniej jedną osobą, która będzie pełnić funkcję Kierownika Robót, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych bez ograniczeń oraz posiadającą doświadczenie jako Kierownik Robót teletechnicznych przy realizacji co najmniej jednego (1) zamówienia polegającego na budowie lub przebudowie sieci telekomunikacyjnej, f)co najmniej jedną osobą, która będzie pełnić funkcję Kierownika Robót, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń oraz posiadającą doświadczenie jako Kierownik Robót przy realizacji co najmniej jednego (1) zamówienia polegającego na budowie lub przebudowie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, g)co najmniej jedną osobą, która będzie pełnić funkcję (...).

3. Ze względów technicznych wynikających z braku miejsca Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia.

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2)Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2)Warunki realizacji umowy:

1. Wymagania dotyczące zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, zostały określone w załącznikach nr 6 (Projekt umowy) i 7 (SOPZ) do SIWZ.

2. Zapisy dotyczące możliwości wprowadzania zmian do umowy oraz warunki dokonywania tych zmian zostały szczegółowo określone w załączniku nr 6 do SIWZ – Projekt umowy.

3. Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r. poz. 1332 z późn. zm.), ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r. poz. 459 z późn. zm.) i ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.).

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis

IV.1.1)Rodzaj procedury

Procedura otwarta

IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2)Informacje administracyjne

IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału

Data: 23/10/2017

Czas lokalny: 12:00

IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:

Polski

IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą

Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7)Warunki otwarcia ofert

Data: 23/10/2017

Czas lokalny: 12:30

Miejsce:

1. Otwarcie ofert nastąpi w budynku Urzędu Miejskiego w Wejherowie, ul. 12 Marca 195, w sali nr 103.

2. Oferty należy składać w Kancelarii Podawczej Urzędu Miejskiego w Wejherowie, ul.12 Marca 195

3. Składający ofertę Wykonawca pozostaje nią związany przez okres 60 dni.

4. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Termin wykonania zamówienia: Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany przez Wykonawcę, przekazany i odebrany przez Zamawiającego w terminie do dnia 30.11.2019.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3)Informacje dodatkowe:

1.Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy Wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12–23Pzp.2.Dodatkowo z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy Wykonawcę, w stosunku do którego zachodzą wskazane okoliczności, spośród przewidzianych w art. 24 ust. 5 ustawy Pzp, tj.: art. 24 ust. 5 pkt 1); art. 24 ust. 5 pkt 2); art. 24 ust. 5 pkt 4); art. 24 ust. 5 pkt 5); art. 24 ust. 5 pkt 6); art. 24 ust. 5 pkt 7); art. 24 ust. 5 pkt 8). 3.Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń i dokumentów potwierdzających: brak podstaw wykluczenia, tj.:-Informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Pzp oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;-Zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; - Zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;-Odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp; - Oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności; - Oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne; - Oświadczenia Wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 Pzp; - Oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp; - Oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.

4. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości: 150 000 PLN.

5. Pozostałe informacje dostępne są w SIWZ (www.bip.wejherowo.pl).

VI.4)Procedury odwoławcze

VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

Adres internetowy:http://uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3)Składanie odwołań

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Wykonawcy oraz innemu podmiotowi przysługują środki ochrony prawnej opisane w Dziale VI ustawy Pzp, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.

2. Środki ochrony prawnej wobec Ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej, prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, o której mowa w przepisie art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

3. Środkami ochrony prawnej są:

1) Odwołanie (zgodnie z art. 180 i nast. ustawy Pzp);

2) Skarga do sądu (zgodnie z art. 198a i nast. ustawy Pzp).

4. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

5. Do postępowania odwoławczego stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego o sądzie polubownym (arbitrażowym), jeżeli ustawa nie stanowi inaczej.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

Adres internetowy:http://uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

11/09/2017

 

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 13.09.2017.12.08.25_Ogloszenie_o_zamowieniu.pdf 2017-09-13 12:08:25 159,2KB
2 16.10.2017.11.06.05_Sprostowanie_Ogloszenia_o_zamowieniu_nr_1.pdf 2017-10-16 11:06:05 70,1KB
3 26.10.2017.08.35.43_Sprostowanie_Ogloszenia_o_zamowieniu_nr_2.pdf 2017-10-26 08:35:43 75,7KB
4 31.10.2017.09.03.43_Sprostowanie_Ogloszenia_o_zamowieniu_nr_3.pdf 2017-10-31 09:03:43 70,2KB
5 07.11.2017.12.48.38_Sprostowanie_Ogloszenia_o_zamowieniu_nr_4.pdf 2017-11-07 12:48:38 70,2KB
6 13.11.2017.17.46.57_Sprostowanie_Ogloszenia_o_zamowieniu_nr_5.pdf 2017-11-13 17:46:57 70,2KB
7 15.11.2017.18.01.51_Sprostowanie_Ogloszenia_o_zamowieniu_nr_6.pdf 2017-11-15 18:01:51 70,2KB
8 17.11.2017.12.07.43_Sprostowanie_Ogloszenia_o_zamowieniu_nr_7.pdf 2017-11-17 12:07:43 70,2KB
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 13.09.2017.12.23.23_Specyfikacja_Istotnych_Warunkow_Zamowienia.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-09-13 12:23:23 11,9MB 370 razy
2 zalaczniki_nr_1_1a_3_4_5_do_siwz_wersja_edytowalna.doc Po terminie otwarcia ofert 2017-09-13 12:28:16 515,5KB 48 razy
3 zalacznik_nr_2a_do_siwz_espd-request.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-09-13 12:28:16 93,4KB 57 razy
4 zalacznik_nr_2a_do_siwz_espd-request.xml Po terminie otwarcia ofert 2017-09-13 12:28:16 145,1KB 46 razy
5 zalacznik_nr_2_do_siwz_jedz.doc Po terminie otwarcia ofert 2017-09-13 12:28:16 185,5KB 50 razy
6 zalacznik_nr_2_do_siwz_jedz.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-09-13 12:28:16 170,1KB 44 razy
7 zalacznik_nr_7.01_do_siwz.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-09-13 12:28:16 37,1MB 65 razy
8 zalacznik_nr_7.02_do_siwz.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-09-13 12:28:16 6,4MB 1077 razy
9 zalacznik_nr_7.03_do_siwz.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-09-13 12:28:16 5,1MB 232 razy
10 zalacznik_nr_7.04_do_siwz.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-09-13 12:28:16 15,0MB 39 razy
11 zalacznik_nr_7.05_do_siwz.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-09-13 12:28:16 6,8MB 759 razy
12 zalacznik_nr_7.06_do_siwz.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-09-13 12:28:16 10,6MB 530 razy
13 zalacznik_nr_7.07_do_siwz.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-09-13 12:28:16 2,5MB 747 razy
14 zalacznik_nr_7.08_do_siwz.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-09-13 12:28:16 27,4MB 55 razy
15 zalacznik_nr_7.09_do_siwz.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-09-13 12:28:16 17,2MB 45 razy
16 zalacznik_nr_7.10_do_siwz.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-09-13 12:28:16 1,8MB 202 razy
17 zalacznik_nr_7.11_do_siwz.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-09-13 12:28:16 5,3MB 117 razy
18 zalacznik_nr_7.12_do_siwz.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-09-13 12:28:16 4,7MB 414 razy
19 zalacznik_nr_7.13_do_siwz.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-09-13 12:28:16 19,4MB 65 razy
20 zalacznik_nr_7.14_do_siwz.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-09-13 12:28:16 19,4MB 51 razy
21 zalacznik_nr_7.15_do_siwz.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-09-13 12:28:16 3,3MB 291 razy
22 zalacznik_nr_7.16_do_siwz.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-09-13 12:28:16 19,2MB 40 razy
23 zalacznik_nr_7.17_do_siwz.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-09-13 12:28:16 10,1MB 243 razy
24 zalacznik_nr_7.18_do_siwz.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-09-13 12:28:16 13,1MB 1278 razy
25 zalacznik_nr_7.19_do_siwz.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-09-13 12:28:16 6,7MB 1304 razy
26 zalacznik_nr_7.20_do_siwz.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-09-13 12:28:16 6,4MB 986 razy
27 zalacznik_nr_7.21_do_siwz.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-09-13 12:28:16 1,8MB 157 razy
28 zalacznik_nr_7.22_do_siwz.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-09-13 12:28:16 27,1MB 40 razy
29 zalacznik_nr_7.23_do_siwz.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-09-13 12:28:16 22,7MB 40 razy
30 zalacznik_nr_7.24_do_siwz.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-09-13 12:28:16 14,2MB 406 razy
31 zalacznik_nr_7.25_do_siwz.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-09-13 12:28:16 14,0MB 129 razy
32 zalacznik_nr_7.26_do_siwz.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-09-13 12:28:16 2,8MB 343 razy
33 zalacznik_nr_7.27_do_siwz.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-09-13 12:28:16 2,1MB 418 razy
34 zalacznik_nr_7.28_do_siwz.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-09-13 12:28:16 1,7MB 307 razy
35 zalacznik_nr_7.29_do_siwz.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-09-13 12:28:16 195,1KB 214 razy
36 zalacznik_nr_7.30_do_siwz.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-09-13 12:28:16 175,5KB 732 razy
37 zalacznik_nr_7.31_do_siwz.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-09-13 12:28:16 415,1KB 640 razy
38 zalacznik_nr_7.32_do_siwz.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-09-13 12:28:16 1,9MB 791 razy
39 zalacznik_nr_7.33_do_siwz.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-09-13 12:28:16 109,7KB 369 razy
40 zalacznik_nr_7.34_do_siwz.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-09-13 12:28:16 404,9KB 40 razy
41 zalacznik_nr_7.35_do_siwz.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-09-13 12:28:16 108,2KB 125 razy
42 zalacznik_nr_7.36_do_siwz.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-09-13 12:28:16 266,7KB 77 razy
43 zalacznik_nr_7.37_do_siwz.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-09-13 12:28:16 109,0KB 205 razy
44 zalacznik_nr_7.38_do_siwz.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-09-13 12:28:16 101,2KB 201 razy
45 zalacznik_nr_7.39_do_siwz.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-09-13 12:28:16 100,0KB 195 razy
46 zalacznik_nr_7.40_do_siwz.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-09-13 12:28:16 191,6KB 44 razy
47 zalacznik_nr_7.41_do_siwz.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-09-13 12:28:16 249,0KB 379 razy
48 zalacznik_nr_7.42_do_siwz.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-09-13 12:28:16 95,9KB 42 razy
49 zalacznik_nr_7.43_do_siwz.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-09-13 12:28:16 118,3KB 313 razy
50 zalacznik_nr_7.44_do_siwz.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-09-13 12:28:16 783,0KB 56 razy
51 zalacznik_nr_7.45_do_siwz.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-09-13 12:28:16 565,7KB 922 razy
52 zalacznik_nr_7.46_do_siwz.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-09-13 12:28:16 17,7MB 39 razy
53 zalacznik_nr_7.47_do_siwz.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-09-13 12:28:16 105,1KB 54 razy
54 zalacznik_nr_8.01_do_siwz.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-09-13 12:28:16 1,0MB 2360 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 16.10.2017.11.06.48_Wyjasnienia_nr_1_i_zmiana_nr_1_tresci_SIWZ.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-10-16 11:06:48 8,2MB
2 16.10.2017.11.08.39_Wyjasnienia_nr_1_i_zmiana_nr_1_tresci_SIWZ_Zalacznik_nr_2a_do_SIWZ_espd-request.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-10-16 11:08:39 88,4KB
3 16.10.2017.11.10.02_Wyjasnienia_nr_1_i_zmiana_nr_1_tresci_SIWZ_Zalacznik_nr_2a_do_SIWZ_espd-request.xml Po terminie otwarcia ofert 2017-10-16 11:10:02 129,9KB
4 26.10.2017.08.36.02_Wyjasnienia_nr_2_i_zmiana_nr_2_tresci_SIWZ.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-10-26 08:36:02 1,3MB
5 07.11.2017.12.49.28_Zmiana_nr_4_tresci_SIWZ.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-11-07 12:49:28 437,9KB
6 13.11.2017.17.47.16_Zmiana_nr_5_tresci_SIWZ.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-11-13 17:47:16 428,2KB
7 15.11.2017.18.02.22_Zmiana_nr_6_tresci_SIWZ.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-11-15 18:02:22 430,7KB
8 17.11.2017.12.08.13_Zmiana_nr_7_tresci_SIWZ.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-11-17 12:08:13 387,6KB
9 17.11.2017.12.08.36_Zalacznik_nr_1_do_Zmiana_nr_7_tresci_SIWZ_zaA_A_cznik_nr_7.48_do_siwz.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-11-17 12:08:36 5,8MB
Przedłużenie terminów składania i otwarcia ofert
1 16.10.2017.11.07.41_Sprostowanie_Ogloszenia_o_zamowieniu_nr_1.pdf 2017-10-16 11:07:41 70,1KB
2 16.10.2017.11.08.00_Wyjasnienia_nr_1_i_zmiana_nr_1_tresci_SIWZ.pdf 2017-10-16 11:08:00 8,2MB
3 26.10.2017.08.36.31_Sprostowanie_Ogloszenia_o_zamowieniu_nr_2.pdf 2017-10-26 08:36:31 75,7KB
4 26.10.2017.08.36.46_Wyjasnienia_nr_2_i_zmiana_nr_2_tresci_SIWZ.pdf 2017-10-26 08:36:46 1,3MB
5 31.10.2017.09.03.43_Zmiana_nr_3_tresci_SIWZ_oraz_Ogloszenia_o_zamowieniu.pdf 2017-10-31 09:03:43 432,3KB
6 31.10.2017.09.04.11_Sprostowanie_Ogloszenia_o_zamowieniu_nr_3.pdf 2017-10-31 09:04:11 70,2KB
7 07.11.2017.13.02.50_Zmiana_nr_4_tresci_SIWZ.pdf 2017-11-07 13:02:50 437,9KB
8 07.11.2017.13.03.07_Sprostowanie_Ogloszenia_o_zamowieniu_nr_4.pdf 2017-11-07 13:03:07 70,2KB
9 13.11.2017.17.48.09_Zmiana_nr_5_tresci_SIWZ.pdf 2017-11-13 17:48:09 428,2KB
10 13.11.2017.17.48.20_Sprostowanie_Ogloszenia_o_zamowieniu_nr_5.pdf 2017-11-13 17:48:20 70,2KB
11 15.11.2017.18.02.22_Zmiana_nr_6_tresci_SIWZ.pdf 2017-11-15 18:02:22 430,7KB
12 15.11.2017.18.02.55_Sprostowanie_Ogloszenia_o_zamowieniu_nr_6.pdf 2017-11-15 18:02:55 70,2KB
13 17.11.2017.12.08.49_Zmiana_nr_7_tresci_SIWZ.pdf 2017-11-17 12:08:49 387,6KB
14 17.11.2017.12.09.03_Sprostowanie_Ogloszenia_o_zamowieniu_nr_7.pdf 2017-11-17 12:09:03 70,2KB
Wynik postępowania
1 29.12.2017.17.52.02_Informacja_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty.pdf 2017-12-29 17:52:02 677,4KB
Informacja z otwarcia ofert
1 22.11.2017.16.42.02_Informacja_o_zlozonych_ofertach.pdf 2017-11-22 16:42:02 416,8KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Agnieszka Szulakowska 13-09-2017 12:08
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Agnieszka Szulakowska 13-09-2017
Ostatnia aktualizacja: Agnieszka Szulakowska 29-12-2017 17:52