Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miasta Wejherowa
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości do 12 000 000 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Miasta Wejherowa w 2017 roku, na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów, z terminem spłaty w latach 2021-2032

22/07/2017 S139 - - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

Polska-Wejherowo: Usługi udzielania kredytu

2017/S 139-285607

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy

Gmina Miasta Wejherowa
pl. Jakuba Wejhera 8
Wejherowo
84-200
Polska
Osoba do kontaktów: Agnieszka Szulakowska
Tel.: +48 586777115
E-mail: wzpifz@um.wejherowo.pl
Faks: +48 586777123
Kod NUTS: PL63

Adresy internetowe:

Główny adres: www.bip.wejherowo.pl

I.2)Wspólne zamówienie

I.3)Komunikacja

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.bip.wejherowo.pl

Więcej informacji można uzyskać pod następującym adresem:

Gmina Miasta Wejherowa
ul. 12 Marca 195
Wejherowo
84-200
Polska
Osoba do kontaktów: Ewa Jodłowska
Tel.: +48 586777113
E-mail: wzpifz@um.wejherowo.pl
Faks: +48 586777123
Kod NUTS: PL63

Adresy internetowe:

Główny adres: www.bip.wejherowo.pl

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na następujący adres:

Gmina Miasta Wejherowa
ul. 12 Marca 195
Wejherowo
84-200
Polska
Osoba do kontaktów: Ewa Jodłowska
Tel.: +48 586777113
E-mail: wzpifz@um.wejherowo.pl
Faks: +48 586777123
Kod NUTS: PL63

Adresy internetowe:

Główny adres: www.bip.wejherowo.pl

I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej

Organ władzy regionalnej lub lokalnej

I.5)Główny przedmiot działalności

Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1)Nazwa:

Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości do 12 000 000 PLN na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Miasta Wejherowa w 2017 roku, na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu.

Numer referencyjny: ZZP.271.12.2017.EJ

II.1.2)Główny kod CPV

66113000

II.1.3)Rodzaj zamówienia

Usługi

II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na udzieleniu kredytu długoterminowego w wysokości do 12 000 000 PLN na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Miasta Wejherowa w 2017 roku, na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów, z terminem spłaty w latach 2021 – 2032.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 5 do SIWZ.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6)Informacje o częściach

To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2)Opis

II.2.1)Nazwa:

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV

II.2.3)Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL63

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Wejherowo.

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na udzieleniu kredytu długoterminowego w wysokości do 12 000 000 PLN na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Miasta Wejherowa w 2017 roku, na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów, z terminem spłaty w latach 2021 – 2032.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 5 do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia

II.2.6)Szacunkowa wartość

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Początek: 01/10/2017

Koniec: 31/12/2032

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)Informacje dodatkowe

1.Termin wykonania zamówienia: od dnia zawarcia umowy do dnia spłaty kredytu, lecz nie dłużej niż do dnia 31.12.2032 r.

Termin uruchomienia kredytu – jednorazowo do dnia 31.12.2017 r. lub w dwóch transzach, w tym pierwsza w kwocie do 50 % wysokości kredytu.

2. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: Cena – 60 %, Termin na uruchomienie kredytu od dnia złożenia wniosku przez Zamawiającego – 40 %.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału

III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego

Wykaz i krótki opis warunków:

Zgodnie z przepisami art. 22 ust. 1 ustawy Pzp – o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1) nie podlegają wykluczeniu:

a) na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp,

b) na podstawie okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 5 pkt 1, 2, 4, 5, 6, 7 i 8 ustawy Pzp, wskazanych w SIWZ zamieszczonej na stronie internetowej Zamawiającego;

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone przez Zamawiającego w niniejszym Ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ zamieszczonej na stronie internetowej Zamawiającego dotyczące kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:

Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada uprawnienia do wykonywania czynności bankowych, zgodnie z ustawą z dnia 29.8.1997 r. Prawo bankowe (t. j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1988 z późn. zm.) a w przypadku określonym w art.178 ust.1 ustawy Prawo bankowe inny dokument potwierdzający rozpoczęcie działalności przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 193 ustawy Prawo bankowe.

Ze względów technicznych wynikających z braku miejsca szczegółowe informacje dotyczące podstaw wykluczenia Wykonawcy z postępowania określone zostały w rozdz. IX SIWZ.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2)Warunki dotyczące zamówienia

III.2.1)Informacje dotyczące określonego zawodu

III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Szczegółowe warunki i zasady realizacji umowy określone zostały w Projekcie Umowy, stanowiącym Załącznik Nr 4 do SIWZ oraz w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis

IV.1.1)Rodzaj procedury

Procedura otwarta

IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2)Informacje administracyjne

IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału

Data: 30/08/2017

Czas lokalny: 10:30

IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:

Polski

IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą

Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7)Warunki otwarcia ofert

Data: 30/08/2017

Czas lokalny: 11:00

Miejsce:

Urząd Miejski w Wejherowie, ul.12 Marca 195, pokój nr 103.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Oferty należy składać w Kancelarii Podawczej Urzędu Miejskiego w Wejherowie, ul.12 Marca 195.

2.Wykonawca jest związany ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

3. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium. Zamawiający ustala wadium na całość przedmiotu zamówienia w wysokości 85 000 PLN (słownie osiemdziesiąt pięć tysięcy 00/100).

4. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.

5. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń i dokumentów potwierdzających:

a) spełnianie warunków udziału w postępowaniu, tj.:

— Zezwolenie na prowadzenie działalności bankowej na terenie Polski, a także realizację usług objętych przedmiotem zamówienia zgodnie z ustawą z dnia 29.8.1997 r. Prawo bankowe (t. j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1988 z późn. zm.), a w przypadku określonym w art. 178 ust. 1 ustawy Prawo bankowe inny dokument potwierdzający rozpoczęcie działalności przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 193 ustawy Prawo bankowe.

b) brak podstaw wykluczenia, tj.:

— Informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

— Zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

— Zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

— Odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp;

Ze względów technicznych wynikających z braku miejsca pełny zakres informacji dot. złożenia oświadczeń i dokumentów potwierdzających brak podstaw wykluczenia Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, został określony w rozdz.X SIWZ.

6. Do oferty należy dołączyć aktualny Jednolity Europejski Dokument Zamówienia, zgodnie z art. 25a i art. 22a ustawy Pzp;

7. Szczegółowe informacje na temat oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia Wykonawców zawiera dokumentacja zamówienia – rozdz. X SIWZ.

8.Zamawiający, zgodnie z art. 24 aa ustawy Pzp, najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

VI.4)Procedury odwoławcze

VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

Adres internetowy:http://uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3)Składanie odwołań

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Wykonawcy oraz innemu podmiotowi przysługują środki ochrony prawnej opisane w Dziale VI ustawy Pzp, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.

2. Środki ochrony prawnej wobec Ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej, prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

4. Do postępowania odwoławczego stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17.11.1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego o sądzie polubownym (arbitrażowym), jeżeli ustawa nie stanowi inaczej.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

Adres internetowy:http://uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

18/07/2017

 

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 24.07.2017.10.56.59_2017-OJS139-285607-pl.pdf 2017-07-24 10:56:59 133,7KB
2 18.08.2017.11.55.27_Sprostowanie_Ogloszenia_o_zamowieniu_1.pdf 2017-08-18 11:55:27 70,7KB
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 24.07.2017.10.58.05__SIWZ_kredyt.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-07-24 10:58:05 310,2KB 273 razy
2 24.07.2017.10.58.53__Zalacznik_nr_2_do_SIWZ_JEDZ_kredyt.doc Po terminie otwarcia ofert 2017-07-24 10:58:53 18KB 113 razy
3 24.07.2017.10.59.20__Zalacznik_nr_2a_do_SIWZ_JEDZ_Plik_ESPD.xml Po terminie otwarcia ofert 2017-07-24 10:59:20 145,4KB 114 razy
4 24.07.2017.10.59.56__Zalaczniki_edytowalne.doc Po terminie otwarcia ofert 2017-07-24 10:59:56 287,5KB 113 razy
5 1._uchwala_budzetowa_na_2017.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-07-24 11:03:04 9,0MB 112 razy
6 10._bilans_z_wyk._budzetu_za_2016.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-07-24 11:03:04 930,5KB 103 razy
7 11._rb-z_za_2015.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-07-24 11:03:04 170,6KB 99 razy
8 12._rb-nds_za_2015.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-07-24 11:03:04 561,3KB 99 razy
9 13._rb-n_za_2015.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-07-24 11:03:04 144,3KB 103 razy
10 14._bilans_z_wyk._budzetu__za_2015.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-07-24 11:03:04 351,5KB 99 razy
11 15._rb-z_za_i_kwartal_2017.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-07-24 11:03:04 99,1KB 100 razy
12 16._rb-nds_za_i_kwartal_2017.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-07-24 11:03:04 174,5KB 486 razy
13 17._rb-n_za_i_kwartal_2017.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-07-24 11:03:04 265,7KB 101 razy
14 19._uchwala_rio_ws.opinii_o_sprawoz_z_wyk_budzetu_na_2016.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-07-24 11:03:04 165,2KB 105 razy
15 2._uchwala_wpf_na_2017.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-07-24 11:03:04 3,6MB 103 razy
16 20._uchwala_o_zaciagnieciu_kredytu.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-07-24 11:03:04 336,7KB 101 razy
17 21._opinia_rio_z_2017r._o_splacie_kredytu.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-07-24 11:03:04 900,1KB 104 razy
18 3._uchwala_o_zmianach_w_budzecie_na_2017.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-07-24 11:03:04 5,7MB 104 razy
19 4._zmiana_uchwaly_wpf_na_2017.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-07-24 11:03:04 3,7MB 105 razy
20 5._zest._zobowiazan_na_31.03.2017.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-07-24 11:03:04 634,3KB 107 razy
21 7._rb-z_za_2016.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-07-24 11:03:04 102,5KB 100 razy
22 8._rb-nds_za_2016.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-07-24 11:03:04 175,0KB 103 razy
23 9._rb-n_za_2016.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-07-24 11:03:04 263,4KB 101 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 18.08.2017.11.56.13_Wyjasnienia_nr_1_i_Zmiana_nr_1_tresci_SIWZ_oraz_Ogloszenia_o_zamowieniu_wraz_z_zalacznikami.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-08-18 11:56:13 4,6MB
2 18.08.2017.11.58.34_Zalacznik_nr_1_do_Wyjasnienia_nr_1_i_Zmiana_nr_1_tresci_SIWZ_oraz_Ogloszenia_o_zamowieniu.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-08-18 11:58:34 49,7KB
3 18.08.2017.11.58.47_Zalacznik_nr_1_do_Wyjasnienia_nr_1_i_Zmiana_nr_1_tresci_SIWZ_oraz_Ogloszenia_o_zamowieniu.doc Po terminie otwarcia ofert 2017-08-18 11:58:47 245,5KB
4 18.08.2017.11.59.36_22._Rb-27S_za_I_kwartaA__2017r..pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-08-18 11:59:36 828,1KB
5 18.08.2017.11.59.53_23._Rb-28S_za__I_kwartaA__2017r..pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-08-18 11:59:53 1,4MB
6 18.08.2017.12.00.06_24._Rb-Z_za_II_kwartaA__2017r..pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-08-18 12:00:06 100,0KB
7 18.08.2017.12.00.18_25._Rb-N_za_II_kwartaA__2017r..pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-08-18 12:00:18 264,9KB
8 18.08.2017.12.00.29_26._Rb-NDS_za_II_kwartaA__2017r..pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-08-18 12:00:29 174,8KB
9 18.08.2017.12.00.42_27._Rb-27S_za_II_kwartaA__2017r..pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-08-18 12:00:42 924,1KB
10 18.08.2017.12.00.56_28._Rb-28S_za_II_kwartaA__2017r..pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-08-18 12:00:56 1,4MB
11 18.08.2017.12.01.25_29._wykaz_podmiotA_w_powiA_zanych.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-08-18 12:01:25 29,3KB
12 18.08.2017.12.01.37_30._zest._zobowiA_zaA__na_30.06.2017.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-08-18 12:01:37 164,4KB
13 18.08.2017.12.01.51_31._zaA_wiadczenie_o_wyborze_Prezydenta_M._Wejherowa.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-08-18 12:01:51 219,9KB
14 18.08.2017.12.02.07_32._uchwaA_a_o_powoA_aniu_Skarbnika_Gminy_Miasta_Wejherowa.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-08-18 12:02:07 107,2KB
15 18.08.2017.12.02.22_33._opinia_RIO_o_projekcie_budA_etu_na_2017r..pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-08-18 12:02:22 154,4KB
16 18.08.2017.12.03.35_35._opinia_RIO_o_projekcie_uchwaA_y_WPF.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-08-18 12:03:35 884,2KB
17 24.08.2017.11.23.42_WYJASNIENIA_I_ZMIANA_TRESCI_SIWZ_2.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-08-24 11:23:42 1,3MB
18 24.08.2017.11.23.58_36._Rb_27S_za_IV_kwartaA__.2016.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-08-24 11:23:58 933,0KB
19 24.08.2017.11.24.13_37._Rb_28S_za_IV_kwartaA__2016.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-08-24 11:24:13 1,5MB
Przedłużenie terminów składania i otwarcia ofert
1 18.08.2017.11.55.47_Sprostowanie_Ogloszenia_o_zamowieniu_1.pdf 2017-08-18 11:55:47 70,7KB
2 18.08.2017.12.04.19_Wyjasnienia_nr_1_i_Zmiana_nr_1_tresci_SIWZ_oraz_Ogloszenia_o_zamowieniu_wraz_z_zalacznikami.pdf 2017-08-18 12:04:19 4,6MB
Wynik postępowania
1 16.10.2017.13.41.36__wybor_najkorzystniejszej_oferty_kredyt__Internet.pdf 2017-10-16 13:41:36 733,8KB
Informacja z otwarcia ofert
1 04.09.2017.14.59.10__Informacja_o_zlozonych_ofertach.pdf 2017-09-04 14:59:10 456,4KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Ewa Jodłowska 24-07-2017 10:16
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Ewa Jodłowska 24-07-2017
Ostatnia aktualizacja: Ewa Jodłowska 16-10-2017 13:41