Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miasta Wejherowa
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Poprawa dostępności komunikacyjnej w Wejherowie poprzez budowę metropolitalnego węzła integracyjnego oraz tunelu w ciągu ulicy Kwiatowej

07/01/2017    S5    - - Roboty budowlane - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

Polska-Wejherowo: Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

2017/S 005-006230

Ogłoszenie o zamówieniu

Roboty budowlane

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Gmina Miasta Wejherowa
pl. Jakuba Wejhera 8
Wejherowo
84-200
Polska
Osoba do kontaktów: Agnieszka Szulakowska
Tel.: +48 586777115
E-mail: wzpifz@um.wejherowo.pl
Faks: +48 586777123
Kod NUTS: PL63

Adresy internetowe:

Główny adres: www.bip.wejherowo.pl

I.1)Nazwa i adresy
Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gdyni
ul. Witomińska 29
Gdynia
81-311
Polska
E-mail: wzpifz@um.wejherowo.pl
Kod NUTS: PL63

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.bip.wejherowo.pl/

I.2)Wspólne zamówienie
W zamówieniu stosowane jest wspólne udzielanie zamówień
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://www.bip.wejherowo.pl/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na następujący adres:
Gmina Miasta Wejherowa
pl. Jakuba Wejhera 8
Wejherowo
84-200
Polska
Osoba do kontaktów: Agnieszka Szulakowska
Tel.: +48 586777115
E-mail: wzpifz@um.wejherowo.pl
Faks: +48 586777123
Kod NUTS: PL63

Adresy internetowe:

Główny adres: www.bip.wejherowo.pl

I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: organ władzy regionalnej lub lokalnej i wieloosobowa, samorządowa spółką z ograniczoną odpowiedzialnością
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

 

Poprawa dostępności komunikacyjnej w Wejherowie poprzez budowę metropolitalnego węzła integracyjnego oraz tunelu w ciągu ulicy Kwiatowej.

 

Numer referencyjny: ZZP.271.60.2016.ASz
II.1.2)Główny kod CPV
45200000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

 

1. Przedmiotem zamówienia jest poprawa dostępności komunikacyjnej w Wejherowie poprzez budowę węzła metropolitalnego węzła integracyjnego oraz tunelu w ciągu ulicy Kwiatowej.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 7 do SIWZ.

 

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45000000
45111000
45112000
45112710
45122000
45200000
45231000
45231220
45231300
45231400
45232000
45232300
45234115
45233120
45233200
45233290
45236000
45314300
45316100
77310000
77211600
77211400
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL63
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

 

Teren miasta Wejherowa.

 

II.2.4)Opis zamówienia:

 

1. Przedmiotem zamówienia jest „Poprawa dostępności komunikacyjnej w Wejherowie poprzez budowę węzła metropolitalnego węzła integracyjnego oraz tunelu w ciągu ulicy Kwiatowej.”

Zadanie będzie realizowane na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej: Decyzja nr AB.6745.I.2.2016.19.D z dnia 10.11.2016 wraz z Postanowieniem nr AB.6745.I.2.2016.19.D z dnia 23.12.2016.

2. Branża drogowa.

Zakres prac obejmuje:

— przebudowę ulic Kwiatowej, Spacerowej, Dworcowej, 10 Lutego, Kopernika;

— budowę ulicy dojazdowej do nieruchomości położonych wzdłuż ul. Kwiatowej od skrzyżowania z ul. Spacerową w kierunku zachodnim;

— budowę tunelu pod torami PKP w ciągu ulicy Kwiatowej;

— przebudowę chodników wzdłuż przebudowywanych ulic;

— budowę ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Kwiatowej;

— budowę skrzyżowania typu rondo małe (na skrzyżowaniu ulic Kwiatowa, Dworcowa, 10 Lutego);

— przebudowa skrzyżowań 1 Brygady Pancernej Wojska Polskiego – Kwiatowa, Kwiatowa – Spacerowa, Spacerowa – Zachodnia, 10 Lutego – Kopernika;

— przebudowę istniejących zjazdów indywidualnych i publicznych wraz z ich dowiązaniem do poziomu przebudowywanych ulic;

— wbudowanie płyt fakturowanych dla niewidomych w nawierzchnię chodników na przebudowywanych przejściach dla pieszych oraz przy zatokach autobusowych;

— budowę miejsc do postoju rowerów wraz ze stojakami;

— budowa miejsc postojowych wzdłuż ulicy Kwiatowej;

— budowa miejsc postojowych wzdłuż ulicy dojazdowej dla samochodów osobowych;

— budowa parkingu typu Kiss&Ride.

Roboty rozbiórkowe

Następujące istniejące zagospodarowanie związane z realizacją robót drogowych będzie podlegało rozbiórce:

— rozbiórka istniejących nawierzchni bitumicznych

— rozbiórka nawierzchni z płyt drogowych i trylinki

— rozbiórka elementów ulic i chodników,

— rozbiórka obiektów kubaturowych,

— rozbiórka wiat przystankowych

— rozbiórka ogrodzeń.

— rozbiórka istniejącego oznakowania

— rozbiórka barier u-12

3. Branża mostowa.

Konstrukcje (obiekty) inżynierskie

Przedmiot zamówienia w zakresie branży mostowej obejmuje w szczególności wykonanie następujących konstrukcji (obiektów) inżynierskich:

— wiadukt kolejowy

— wiaduktu drogowy

— mury oporowe nr 1, 2, 3 i 4

— płyty denne nr 1 i 2.

Ponadto przedmiotem zamówienia są również roboty bezpośrednio związane z budową powyższych obiektów polegające na:

— przebudowie energetyki kolejowej

— przebudowie sieci trakcyjnej

— przebudowie sieci teletechnicznej kolejowej

— przebudowie urządzeń sterowania ruchem kolejowym (srk)

— obniżeniu zwierciadła wody gruntowej na czas wykonywania wiaduktu

— wzmocnieniu podłoża bezpośrednio pod torowiskiem w strefie przejściowej

— wbudowaniu szyn odbojnicowych w torach na wiadukcie kolejowym i regulacji torów kolejowych w obrębie wiaduktu.

4. Sieć kanalizacji deszczowej.

5. Sieć kanalizacji sanitarnej.

6. Sieć wodociągowa.

7. Sieć gazowa.

8. Roboty w Branży elektrycznej i elektroenergetycznej oraz teletechnicznej.

9. Roboty związane ze sterowaniem ruchem kolejowym – urządzenia SRK.

10. Roboty związane z sygnalizacją świetlną.

11. Prace związane z urządzeniem zieleni.

 

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 30/11/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

 

Zamawiający ubiega się o dofinansowanie zamówienia z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach projektu „Budowa węzła integracyjnego Wejherowo Kwiatowa wraz z trasami dojazdowymi” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WP 2014-2020), działanie 9.1. Transport miejski, poddziałanie 9.1.1. Transport miejski – mechanizm ZIT.

 

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

 

Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.

 

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

 

1. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia, Wykonawcy do oferty winni przedłożyć niżej wymienione oświadczenia i dokumenty:

a) Do oferty każdy wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w Załączniku nr 2 do SIWZ – Jednolity Europejski Dokument Zamówienia, zwany dalej JEDZ. Informacje zawarte w oświadczeniach będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca:

— nie podlega wykluczeniu,

— spełnia warunki udziału w postępowaniu.

b) Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca składa w formie JEDZ. Wzór JEDZ określa rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5.1.2016 ustanawiające standardowy formularza jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (Dz.U. L 3/16 z 6.1.2016). Rozporządzenie zawiera także załącznik 1 – Instrukcje, w którym opisano sposób wypełnienia JEDZ.

c) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia – w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby – warunków udziału w postępowaniu składa także oświadczenie JEDZ dotyczące tych podmiotów, zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ.

d) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

e) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Projekt zobowiązania stanowi załącznik nr 2b do SIWZ.

f) Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 ustawy Pzp oraz, o których mowa w rozdz. IX ust. 2 SIWZ.

h) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

2. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń i dokumentów potwierdzających:

a) spełnianie warunków udziału w postępowaniu, tj.:

— Informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert;

— Dokumentów potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego;

Ze względów technicznych wynikających z braku miejsca „Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia Wykonawców” został określony w rozdz. X SIWZ.

 

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

 

Zamawiający uzna, że wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej zapewniającej należyte wykonanie zamówienia, jeżeli wykonawca wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie niższej niż 12 000 000 PLN (słownie: dwanaście milionów złotych 00/100) oraz posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższej niż 12 000 000 PLN (słownie: dwanaście milionów złotych 00/100).

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, spełnienie wyżej wymienionego warunku Wykonawcy mogą wykazać łącznie.

Wartości podane w dokumentach potwierdzających spełnienie warunku w walutach innych niż wskazane przez Zamawiającego należy przeliczyć wg średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych określonego w Tabeli Kursów A średnich walut obcych Narodowego Banku Polskiego (NBP) na dzień wystawienia dokumentu.

 

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

 

1. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia, Wykonawcy do oferty winni przedłożyć niżej wymienione oświadczenia i dokumenty:

a) Do oferty każdy wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w Załączniku nr 2 do SIWZ – Jednolity Europejski Dokument Zamówienia, zwany dalej JEDZ. Informacje zawarte w oświadczeniach będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca:

— nie podlega wykluczeniu,

— spełnia warunki udziału w postępowaniu.

b) Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca składa w formie JEDZ. Wzór JEDZ określa rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5.1.2016 ustanawiające standardowy formularza jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (Dz.U. L 3/16 z 6.1.2016). Rozporządzenie zawiera także załącznik 1 – Instrukcje, w którym opisano sposób wypełnienia JEDZ.

c) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia – w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby – warunków udziału w postępowaniu składa także oświadczenie JEDZ dotyczące tych podmiotów, zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ.

d) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Projekt zobowiązania stanowi załącznik nr 2b do SIWZ.

e) Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 ustawy Pzp oraz, o których mowa w rozdz. IX ust. 2 SIWZ.

2. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń i dokumentów potwierdzających: a) spełnianie warunków udziału w postępowaniu, tj.:

— Wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokument. Wzór stanowi załącznik nr 4 do SIWZ.

— Wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wzór stanowi załącznik nr 5 do SIWZ.

Ze względów technicznych wynikających z braku miejsca „Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia Wykonawców” został określony w rozdz. X SIWZ.

 

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

 

Zamawiający określa niżej wymieniony warunek w zakresie doświadczenia Wykonawcy:

Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej:

a) dwa (2) zamówienia (potwierdzone dowodami, że te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone) polegające na budowie lub przebudowie dróg lub ulic klasy minimum „Z” („zbiorcze”) zawierające w swoim zakresie branże: drogową, sanitarną i elektroenergetyczną o wartości robót co najmniej 5 000 000 PLN brutto w każdym zamówieniu,

b) jedno (1) zamówienie (potwierdzone dowodami, że te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone) polegające na budowie obiektu mostowego lub tunelu o długości całkowitej konstrukcji co najmniej 20 m.

Uwaga 1!

Za budowę lub przebudowę Zamawiający uzna przebudowę lub budowę w rozumieniu ustawy z dnia 7.7.1994 Prawo Budowlane (tekst jedn. Dz.U. 2016 poz. 290 z późn. zm.).

Za drogę lub ulicę Zamawiający uzna drogę lub ulicę w rozumieniu ustawy z dnia 21.3.1985 o drogach publicznych (tekst jedn. Dz.U. 2016 poz. 1440 z późn. zm.).

Za obiekt mostowy lub tunel Zamawiający uzna obiekt mostowy lub tunel w rozumieniu ustawy z dnia 2.3.1985 o drogach publicznych (tekst jedn. Dz.U. 2016 poz. 1440 z późn. zm.).

Uwaga 2!

Jako wykonanie (zakończenie) zadania należy rozumieć wystawienie co najmniej Świadectwa Przejęcia (dla kontraktów realizowanych zgodnie z warunkami FIDIC) lub podpisanie Protokołu odbioru robót lub równoważnego dokumentu (w przypadku zamówień, w których nie wystawia się Świadectwa Przejęcia).

Uwaga 3!

Wartości podane w dokumentach potwierdzających spełnienie warunku w walutach innych niż wskazane przez Zamawiającego należy przeliczyć wg średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych określonego w Tabeli Kursów A średnich walut obcych Narodowego Banku Polskiego (NBP) na dzień wystawienia Świadectwa Przejęcia (dla Kontraktów realizowanych zgodnie z Warunkami FIDIC) lub na dzień podpisania Protokołu odbioru robót lub równoważnego dokumentu (w przypadku zamówień, w których nie wystawia się Świadectwa Przejęcia).

Uwaga 4!

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, spełnienie wyżej wymienionego warunku określonego w lit. a) wykazuje jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Warunek określony w lit. a) nie będzie spełniony, jeżeli wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia w sumie wykażą się wymaganym doświadczeniem, ale żaden z nich indywidualnie nie wykazał się całym wymaganym doświadczeniem opisanym powyżej.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, spełnienie wyżej wymienionego warunku określonego w lit. b) wykazuje jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Warunek określony w lit. b) nie będzie spełniony, jeżeli wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia w sumie wykażą się wymaganym doświadczeniem, ale żaden z nich indywidualnie nie wykazał się całym wymaganym doświadczeniem opisanym powyżej.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, spełnienie wyżej wymienionych warunków określonych w lit. a) i b) mogą wykazać łącznie.

Ze względów technicznych wynikających z braku miejsca warunek dotyczący osób wyznaczonych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia został określony w rozdz. VIII pkt 1.2.2. SIWZ.

 

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

 

1. Wymagania dotyczące zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, zostały określone w załącznikach nr 6 (Projekt umowy) i 7 (SOPZ) do SIWZ.

2. Zapisy dotyczące możliwości wprowadzenia zmian do umowy oraz warunki dokonywania tych zmian zostały szczegółowo określone w załączniku nr 6 do SIWZ – „Projekcie umowy”.

3. Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie z dnia 7.7.1994 Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. 2016 poz. 290 z późn. zm.), ustawie z dnia 23.4.1964 Kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz.U. 2016 poz. 380 z późn. zm.) i ustawie z dnia 29.1.2004 Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. 2015 poz. 2164 z późn. zm.).

 

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 20/02/2017
Czas lokalny: 12:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 20/02/2017
Czas lokalny: 12:30
Miejsce:

 

1. Otwarcie ofert nastąpi w budynku Urzędu Miejskiego w Wejherowie, ul. 12 Marca 195, w sali nr 103.

2. Oferty należy składać w Kancelarii Podawczej Urzędu Miejskiego w Wejherowie, ul.12 Marca 195

3. Składający ofertę Wykonawca pozostaje nią związany przez okres 60 dni.

4. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

 

Temin wykonania zamówienia: Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany przez Wykonawcę, przekazany i odebrany przez Zamawiającego w terminie do dnia 30.11.2019.

 

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:

 

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy Wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12 – 23 ustawy Pzp.

2. Dodatkowo z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy Wykonawcę, w stosunku do którego zachodzą wskazane poniżej okoliczności, spośród przewidzianych w art. 24 ust. 5 ustawy Pzp, tj.:

2.1. W stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15.5.2015 – Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. 2015 poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz 2016 poz. 615) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z 28.2.2003 – Prawo upadłościowe (Dz.U. 2015 poz. 233 z późn. zm.) – art. 24 ust. 5 pkt 1) ustawy Pzp;

2.2. Który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych – art. 24 ust. 5 pkt 2) ustawy Pzp;

2.3. Który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1–4 ustawy Pzp, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania – art. 24 ust. 5 pkt 4) ustawy Pzp;

2.4. Będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za wykroczenie przeciwko prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego popełnienie wymierzono karę aresztu, ograniczenia wolności lub karę grzywny nie niższą niż 3000 złotych – art. 24 ust. 5 pkt 5) ustawy Pzp;

2.5. Jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za wykroczenie przeciwko prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego popełnienie wymierzono karę aresztu, ograniczenia wolności lub karę grzywny nie niższą niż 3 000 PLN – art. 24 ust. 5 pkt 6) ustawy Pzp;

2.6. Wobec którego wydano ostateczną decyzję administracyjną o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym, jeżeli wymierzono tą decyzją karę pieniężną nie niższą niż 3 000 PLN – art. 24 ust. 5 pkt 7) ustawy Pzp;

2.7. Który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 15 ustawy Pzp, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności – art. 24 ust. 5 pkt 8) ustawy Pzp.

3. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości: 480 000 PLN.

4. Zamawiający przewiduje udzielanie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.

5. Zamawiający, zgodnie z art. 24 aa ustawy Pzp, najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

 

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

Adres internetowy:http://uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

 

1. Wykonawcy oraz innemu podmiotowi przysługują środki ochrony prawnej opisane w Dziale VI ustawy Pzp, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.

2. Środki ochrony prawnej wobec Ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej, prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

4. Do postępowania odwoławczego stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17.11.1964 – Kodeks postępowania cywilnego o sądzie polubownym (arbitrażowym), jeżeli ustawa nie stanowi inaczej.

 

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

Adres internetowy:http://uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
06/01/2017

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 09.01.2017.16.58.54_ogA_oszenie__o_zamA_wieniu-_Kwiatowa-UNIA.pdf 2017-01-09 16:58:54 177,3KB
2 06.02.2017.19.21.49_Zmiana_nr_1__tresci_Ogloszenia_o_zamA_wieniu_opublikowanego_w_DUrzUE.pdf 2017-02-06 19:21:49 87,0KB
3 17.02.2017.22.28.08_Zmiana_nr_2__tresci_Ogloszenia_o_zamA_wieniu_przekazanego_do_opublikowania_UrzPUE.pdf 2017-02-17 22:28:08 72,8KB
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 09.01.2017.17.01.51_SIWZ_Kwiatowa.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-01-09 17:01:51 1,2MB 901 razy
2 09.01.2017.17.02.50_Zalacznik_nr_2_do_SIWZ_JEDZ.doc Po terminie otwarcia ofert 2017-01-09 17:02:50 185,5KB 392 razy
3 09.01.2017.17.05.47_Zalaczniki_w_wersji_edytowalnej.zip Po terminie otwarcia ofert 2017-01-09 17:05:47 312,8KB 412 razy
4 09.01.2017.17.24.42_Zalacznik_nr_2a_do_SIWZKwiatowa_ESPD.xml Po terminie otwarcia ofert 2017-01-09 17:24:42 125,0KB 141 razy
5 zalaczniki_calosc_7.1_do_7.66+edytowalne.zip Po terminie otwarcia ofert 2017-01-09 17:26:46 455,5MB 524 razy
6 zalacznik_nr_7.10_pw.6_gaz.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-01-09 17:26:46 11,8MB 6972 razy
7 zalacznik_nr_7.11_pw.9_oswietlenie.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-01-09 17:26:46 5,9MB 2102 razy
8 zalacznik_nr_7.12_pw.11.1_sygnal_dk6.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-01-09 17:26:46 3,3MB 1060 razy
9 zalacznik_nr_7.13_pw.11.2_sygnal.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-01-09 17:26:46 4,4MB 912 razy
10 zalacznik_nr_7.14_pw.8_kolizje.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-01-09 17:26:46 7,3MB 2886 razy
11 zalacznik_nr_7.15_pw.10_teletech.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-01-09 17:26:46 32,9MB 352 razy
12 zalacznik_nr_7.16_pw_18_srk.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-01-09 17:26:46 1,1MB 1707 razy
13 zalacznik_nr_7.17_pw.16_kolej_tele.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-01-09 17:26:46 7,9MB 1524 razy
14 zalacznik_nr_7.18_pw.15_e_nietrakcyjna.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-01-09 17:26:46 3,0MB 845 razy
15 zalacznik_nr_7.19_pw.17_trakcja.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-01-09 17:26:46 982,7KB 3400 razy
16 zalacznik_nr_7.1_decyzja_zrid_kwiatowa.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-01-09 17:26:46 6,6MB 1359 razy
17 zalacznik_nr_7.20_pw.13_rozbiorki.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-01-09 17:26:46 17,5MB 336 razy
18 zalacznik_nr_7.21_pw.12_mala_arch.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-01-09 17:26:46 4,6MB 621 razy
19 zalacznik_nr_7.22_pw.14_zielen.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-01-09 17:26:46 25,5MB 342 razy
20 zalacznik_nr_7.23_tor.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-01-09 17:26:46 33,7MB 348 razy
21 zalacznik_nr_7.24_sst_tom_i_czesc_i.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-01-09 17:26:46 21,9MB 353 razy
22 zalacznik_nr_7.25_sst_tom_i_czesc_ii.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-01-09 17:26:46 3,9MB 1850 razy
23 zalacznik_nr_7.26_sst_tom_ii.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-01-09 17:26:46 771,7KB 1781 razy
24 zalacznik_nr_7.27_pr_pr_drog.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-01-09 17:26:46 397,5KB 1439 razy
25 zalacznik_nr_7.28_pr_konstr_inz.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-01-09 17:26:46 453,1KB 1257 razy
26 zalacznik_nr_7.29_pr_siec_wod.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-01-09 17:26:46 296,7KB 1355 razy
27 zalacznik_nr_7.2_pr_zag_terenu.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-01-09 17:26:46 85,0MB 362 razy
28 zalacznik_nr_7.30_pr_kanal_san.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-01-09 17:26:46 288,3KB 358 razy
29 zalacznik_nr_7.31_pr_kanal_deszcz.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-01-09 17:26:46 293,9KB 358 razy
30 zalacznik_nr_7.32_pr_gazociag.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-01-09 17:26:46 322,0KB 348 razy
31 zalacznik_nr_7.33_pr_oswietlenie_uliczne.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-01-09 17:26:46 81,3KB 357 razy
32 zalacznik_nr_7.34_pr_sygnalizacja_swietlna.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-01-09 17:26:46 301,1KB 327 razy
33 zalacznik_nr_7.35_pr_przeb_urz_elektroen.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-01-09 17:26:46 301,4KB 342 razy
34 zalacznik_nr_7.36_pr_przeb_sieci_teletech.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-01-09 17:26:46 307,4KB 1246 razy
35 zalacznik_nr_7.37_pr_elektroen_kol.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-01-09 17:26:46 372,4KB 690 razy
36 zalacznik_nr_7.38_pr_przeb_sieci_teletech_kolej.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-01-09 17:26:46 565,8KB 329 razy
37 zalacznik_nr_7.39_projekt_przeb_sieci__trakcyjnej.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-01-09 17:26:46 286,9KB 329 razy
38 zalacznik_nr_7.3_pr_arch_bud_tom2_1.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-01-09 17:26:46 96,7MB 357 razy
39 zalacznik_nr_7.40_pr_projekt_przebud_urz_srk.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-01-09 17:26:46 494,3KB 337 razy
40 zalacznik_nr_7.41_pr_rozbiorki.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-01-09 17:26:46 294,2KB 337 razy
41 zalacznik_nr_7.42_pr_mala_architektura.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-01-09 17:26:46 404,5KB 1027 razy
42 zalacznik_nr_7.43_pr_zielen.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-01-09 17:26:46 295,9KB 921 razy
43 zalacznik_nr_7.44_analiza_odd.wanny_09.2016.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-01-09 17:26:46 1,1MB 742 razy
44 zalacznik_nr_7.45_opinia_geotech.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-01-09 17:26:46 932,4KB 1556 razy
45 zalacznik_nr_7.46_decyzja_srod_kwiatowa.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-01-09 17:26:46 1,3MB 346 razy
46 zalacznik_nr_7.47_porozumienie_z_pkp.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-01-09 17:26:46 2,8MB 1361 razy
47 zalacznik_nr_7.48_postanowienie.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-01-09 17:26:46 1,0MB 334 razy
48 zalacznik_nr_7.49_do_siwz.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-01-09 17:26:46 72,7KB 989 razy
49 zalacznik_nr_7.4_projekt_arch_bud_tom2_2.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-01-09 17:26:46 46,9MB 357 razy
50 zalacznik_nr_7.50_do_siwz_zakres_zam_podobne.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-01-09 17:26:46 47,3KB 348 razy
51 zalacznik_nr_7.51_pr_drogowka_podobne.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-01-09 17:26:46 56,2KB 1106 razy
52 zalacznik_nr_7.52_pr_wodociag_podobe.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-01-09 17:26:46 33,1KB 1064 razy
53 zalacznik_nr_7.52_pr_w_podobe.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-01-09 17:26:46 33,8KB 341 razy
54 zalacznik_nr_7.53_pr_kan_sanitarna_podobne.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-01-09 17:26:46 26,9KB 344 razy
55 zalacznik_nr_7.53_pr_ks_podobne.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-01-09 17:26:46 27,5KB 681 razy
56 zalacznik_nr_7.54_pr_kan_deszcz_podobne.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-01-09 17:26:46 34,4KB 1056 razy
57 zalacznik_nr_7.54_pr_kd_podobne.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-01-09 17:26:46 36,8KB 337 razy
58 zalacznik_nr_7.55_pr_gaz_podobne.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-01-09 17:26:46 46,3KB 336 razy
59 zalacznik_nr_7.55_pr_g_podobne.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-01-09 17:26:46 46,7KB 501 razy
60 zalacznik_nr_7.56_pr_oswietlenie_-_podobne.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-01-09 17:26:46 25,2KB 350 razy
61 zalacznik_nr_7.57_pr_sygnalizacja_-_podobne.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-01-09 17:26:46 24,2KB 332 razy
62 zalacznik_nr_7.58_pr_kolizje_-_podobne.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-01-09 17:26:46 24,1KB 333 razy
63 zalacznik_nr_7.59_pr_teletechnika_podobne.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-01-09 17:26:46 73,4KB 1281 razy
64 zalacznik_nr_7.5_pw_dr.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-01-09 17:26:46 17,1MB 348 razy
65 zalacznik_nr_7.60_pr_energ__kolej__podobne.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-01-09 17:26:46 65,0KB 1248 razy
66 zalacznik_nr_7.61_pr_teletech__kolej__podobne.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-01-09 17:26:46 80,2KB 465 razy
67 zalacznik_nr_7.62_pr_trakcja_-_podobne.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-01-09 17:26:46 72,6KB 326 razy
68 zalacznik_nr_7.63_pr_srk_-_podobne.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-01-09 17:26:46 52,1KB 346 razy
69 zalacznik_nr_7.64_pr_rozbiorki_-_podobne.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-01-09 17:26:46 76KB 1006 razy
70 zalacznik_nr_7.65_pr_mala_arch_podobne.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-01-09 17:26:46 73,5KB 434 razy
71 zalacznik_nr_7.66_pr_zielen_podobne.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-01-09 17:26:46 90,8KB 918 razy
72 zalacznik_nr_7.6_pw.7_konstr_inz_wiadukt.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-01-09 17:26:46 14,4MB 2856 razy
73 zalacznik_nr_7.7_pw_dor.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-01-09 17:26:46 4,7MB 1108 razy
74 zalacznik_nr_7.8_pw.8_przeb_wod-kan.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-01-09 17:26:46 9,0MB 3235 razy
75 zalacznik_nr_7.9_pw_3.1_kd.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-01-09 17:26:46 19,7MB 378 razy
76 18.01.2017.09.33.46__zaA_A_czniki_od_nr_27_do_nr_43_do_SIWZ__edytowalne.zip Po terminie otwarcia ofert 2017-01-18 09:33:46 225,2KB 97 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 18.01.2017.09.33.23_wyjaA_nienia__siwz_nr__1_Kwiatowa_-_Internet.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-01-18 09:33:23 477,4KB
2 06.02.2017.19.22.18_Wyjasnienia_nr_2_i_zmiana_nr_1_tresci_SIWZ.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-02-06 19:22:18 15,2MB
3 06.02.2017.19.22.31_Zalacznik_nr_1_do_Wyjasnien_nr_2_i_zmian_nr_1_tresci_SIWZ.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-02-06 19:22:31 509,7KB
4 06.02.2017.19.22.45_Zalacznik_nr_2_do_Wyjasnien_nr_2_i_zmian_nr_1_tresci_SIWZ.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-02-06 19:22:45 339,3KB
5 06.02.2017.19.22.57_Zalacznik_nr_3_do_Wyjasnien_nr_2_i_zmian_nr_1_tresci_SIWZ.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-02-06 19:22:57 6,0MB
6 06.02.2017.19.23.29_Zalacznik_nr_4_do_Wyjasnien_nr_2_i_zmian_nr_1_tresci_SIWZ.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-02-06 19:23:29 203,8KB
7 06.02.2017.19.23.39_Zalacznik_nr_5_do_Wyjasnien_nr_2_i_zmian_nr_1_tresci_SIWZ.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-02-06 19:23:39 1,2MB
8 06.02.2017.19.23.56_Zlaczniki_nr_6_7_8_9_do_Wyjasnien_nr_2_zmian_nr_1_tresci_SIWZ_wersja_edytowalna.doc Po terminie otwarcia ofert 2017-02-06 19:23:56 20KB
9 17.02.2017.22.28.50_Wyjasnienia_nr_3_zmiana_nr_2_tresci_SIWZ.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-02-17 22:28:50 177,2KB
10 17.02.2017.22.29.08_Zalacznik_nr_1_do_Wyjasnien_nr_3_i_zmian_nr_2_tresci_SIWZ_zal_2A.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-02-17 22:29:08 693,3KB
11 17.02.2017.22.29.28_Zalacznik_nr_1_do_Wyjasnien_nr_3_i_zmian_nr_2_tresci_SIWZ_zal_2B.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-02-17 22:29:28 664,9KB
12 17.02.2017.22.29.47_Zalacznik_nr_1_do_Wyjasnien_nr_3_i_zmian_nr_2_tresci_SIWZ_zal_2C.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-02-17 22:29:47 1,2MB
13 17.02.2017.22.30.15_Zalacznik_nr_1_do_Wyjasnien_nr_3_i_zmian_nr_2_tresci_SIWZ_zal_2D.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-02-17 22:30:15 1023,4KB
14 17.02.2017.22.30.38_Zalacznik_nr_1_do_Wyjasnien_nr_3_i_zmian_nr_2_tresci_SIWZ_zal_2E.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-02-17 22:30:38 1,7MB
15 17.02.2017.22.31.05_Zalacznik_nr_1_do_Wyjasnien_nr_3_i_zmian_nr_2_tresci_SIWZ_zal_2F.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-02-17 22:31:05 946,1KB
16 17.02.2017.22.31.29_Zalacznik_nr_1_do_Wyjasnien_nr_3_i_zmian_nr_2_tresci_SIWZ_zal_2G.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-02-17 22:31:29 1,4MB
17 17.02.2017.22.32.03_Zalacznik_nr_1_do_Wyjasnien_nr_3_i_zmian_nr_2_tresci_SIWZ_zal_2H.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-02-17 22:32:03 3,5MB
18 17.02.2017.22.32.30_Zalacznik_nr_2_do_Wyjasnien_nr_3_i_zmian_nr_2_tresci_SIWZ.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-02-17 22:32:30 60,3KB
19 17.02.2017.22.32.46_Zalacznik_nr_3_do_Wyjasnien_nr_3_i_zmian_nr_2_tresci_SIWZ_zalacznik_nr_1_do_SIWZ.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-02-17 22:32:46 58,2KB
20 17.02.2017.22.33.13_Zalacznik_nr_3_do_Wyjasnien_nr_3_i_zmian_nr_2_tresci_SIWZ_zalacznik_nr_1_do_SIWZ_wersja_edytowalna.doc Po terminie otwarcia ofert 2017-02-17 22:33:13 33KB
21 17.02.2017.23.35.10_Zalacznik_nr_4_do_Wyjasnien_nr_3_i_zmian_nr_2_tresci_SIWZ_zalacznik_nr_2a_do_SIWZ_Plik_ESPD.xml Po terminie otwarcia ofert 2017-02-17 23:35:10 145,2KB
Przedłużenie terminów składania i otwarcia ofert
1 06.02.2017.19.24.14_Zmiana_nr_1__tresci_Ogloszenia_o_zamA_wieniu_opublikowanego_w_DUrzUE.pdf 2017-02-06 19:24:14 87,0KB
2 06.02.2017.19.24.32_Wyjasnienia_nr_2_i_zmiana_nr_1_tresci_SIWZ.pdf 2017-02-06 19:24:32 15,2MB
3 17.02.2017.22.33.51_Zmiana_nr_2__tresci_Ogloszenia_o_zamA_wieniu_przekazanego_do_opublikowania_UrzPUE.pdf 2017-02-17 22:33:51 72,8KB
4 17.02.2017.22.34.09_Wyjasnienia_nr_3_zmiana_nr_2_tresci_SIWZ.pdf 2017-02-17 22:34:09 177,2KB
Wynik postępowania
1 25.04.2017.19.16.41_Informacja_o_wyborze_oferty_najkorzystniejszej.pdf 2017-04-25 19:16:41 848,5KB
Informacja z otwarcia ofert
1 24.02.2017.14.37.19_Informacja_o_zlozonych_ofertach.pdf 2017-02-24 14:37:19 654,9KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Ewa Jodłowska 09-01-2017 16:49
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Ewa Jodłowska 09-01-2017
Ostatnia aktualizacja: Agnieszka Szulakowska 25-04-2017 19:16