Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miasta Wejherowa
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości do 8 550 000 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Miasta Wejherowa w 2016 roku, na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów, z terminem spłaty w latach 2018, 2020 ? 2031

08/10/2016    S195    - - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

Polska-Wejherowo: Usługi udzielania kredytu

2016/S 195-351436

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Gmina Miasta Wejherowa
pl. Jakuba Wejhera 8
Wejherowo
84-200
Polska
Osoba do kontaktów: Ewa Jodłowska
Tel.: +48 586777113
E-mail: wzpifz@um.wejherowo.pl
Faks: +48 586777123
Kod NUTS: PL63

Adresy internetowe:

Główny adres: www.bip.wejherowo.pl

I.2)Wspólne zamówienie
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.bip.wejherowo.pl
Więcej informacji można uzyskać pod następującym adresem:
Gmina Miasta Wejherowa
ul. 12 Marca 195
Wejherowo
84-200
Polska
Osoba do kontaktów: Ewa Jodłowska
Tel.: +48 586777113
E-mail: wzpifz@um.wejherowo.pl
Faks: +48 586777123
Kod NUTS: PL63

Adresy internetowe:

Główny adres: www.bip.wejherowo.pl

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na następujący adres:
Gmina Miasta Wejherowa
ul.12 Marca 195
Wejherowo
84-200
Polska
Osoba do kontaktów: Ewa Jodłowska
Tel.: +48 586777113
E-mail: wzpifz@um.wejherowo.pl
Faks: +48 586777123
Kod NUTS: PL63

Adresy internetowe:

Główny adres: www.bip.wejherowo.pl

I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

 

Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości do 8 550 000 PLN na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Miasta Wejherowa w 2016 roku, na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu.

 

Numer referencyjny: ZZP.271.45.2016.EJ
II.1.2)Główny kod CPV
66113000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

 

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na udzieleniu kredytu długoterminowego w wysokości do 8 550 000 PLN na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Miasta Wejherowa w 2016 roku, na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów, z terminem spłaty w latach 2018, 2020 – 2031.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 5 do SIWZ.

 

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL63
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

 

Wejherowo.

 

II.2.4)Opis zamówienia:

 

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na udzieleniu kredytu długoterminowego w wysokości do 8 550 000 PLN na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Miasta Wejherowa w 2016 roku, na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów, z terminem spłaty w latach 2018, 2020 – 2031.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 5 do SIWZ.

 

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 09/12/2016
Koniec: 31/12/2031
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

 

1. Termin wykonania zamówienia.Termin wykonania zamówienia: od dnia zawarcia umowy do dnia spłaty kredytu, lecz nie dłużej niż do dnia 31.12.2031 r. Termin uruchomienia kredytu – jednorazowo lub w dwóch transzach do 31.12.2016 r.

2. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: Cena – 60 %, Termin na uruchomienie kredytu od dnia złożenia wniosku przez Zamawiającego – 40 %.

 

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

 

Zgodnie z przepisami art. 22 ust. 1 ustawy Pzp – o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1) nie podlegają wykluczeniu:

a) na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp,

b) na podstawie okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 5 pkt 1, 2, 4, 5, 6, 7 i 8 ustawy Pzp, wskazanych wSIWZ zamieszczonej na stronie internetowej Zamawiającego;

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone przez Zamawiającego w niniejszym Ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ zamieszczonej na stronie internetowej Zamawiającego dotyczące kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:

Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada uprawnienia do wykonywania czynności bankowych, zgodnie z ustawą z dnia 29.8.1997 roku – Prawo bankowe (tekst jedn. Dz.U. z 2015 r. poz. 128 z późn. zm.) a w przypadku określonym w art.178 ust.1 ustawy Prawo bankowe inny dokument potwierdzający rozpoczęcie działalności przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 193 ustawy prawo bankowe.

 

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

 

1. Szczegółowe warunki i zasady realizacji umowy określone zostały w Projekcie Umowy, stanowiącym Załącznik Nr 4 do SIWZ, zamieszczonym na stronie internetowej Zamawiającego.

 

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 16/11/2016
Czas lokalny: 11:30
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 16/11/2016
Czas lokalny: 12:00
Miejsce:

 

Urząd Miejski w Wejherowie, ul. 12 Marca 195, pokój nr 103.

 

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:

 

1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

2. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium. Zamawiający ustala wadium na całość przedmiotu zamówienia w wysokości 20 000 PLN (słownie złotych: dwadzieścia tysięcy 00/100).

3. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.

4 Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu orazbrak podstaw wykluczenia

5. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń i dokumentów potwierdzających:

a) spełnianie warunków udziału w postępowaniu, tj.:

— Zezwolenie na prowadzenie działalności bankowej na terenie Polski, a także realizację usług objętych przedmiotem zamówienia zgodnie z ustawą z 29.8.1997 Prawo bankowe (tekst jedn. Dz.U. z 2015 r. poz. 128 z późn. zm.), a w przypadku określonym w art. 178 ust. 1 ustawy Prawo bankowe inny dokument potwierdzający rozpoczęcie działalności przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 193 ustawy Prawo bankowe.

b) brak podstaw wykluczenia, tj.:

— Informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

— Zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

— Zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

— Odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp;

— Oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumi

6. Do oferty należy dołączyć aktualny Jednolity Europejski Dokument Zamówienia, zgodnie z art. 25a i art. 22austawy Pzp;

7. Szczegółowe informacje na temat oświadczeń i dokumentów składanych przez Wykonawców na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia zawiera dokumentacja zamówienia.

 

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

Adres internetowy:http://uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

Adres internetowy:http://uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
06/10/2016

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 08.10.2016.17.18.35_Ogloszenie_o_zamowieniu.pdf 2016-10-08 17:18:36 122,1KB
2 11.10.2016.15.27.21_sprostowanie_-_zmiana_terminu.pdf 2016-10-11 15:27:21 70,6KB
3 27.10.2016.12.33.07_sprostowanie_2-zmiana_terminu.pdf 2016-10-27 12:33:07 70,6KB
4 21.11.2016.08.13.13_45_informacja_o_zA_oA_onych_ofertach-kredyt.pdf 2016-11-21 08:13:13 461,5KB
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 08.10.2016.17.19.50_SIWZ_45_KREDYT_08_10_2016.pdf Po terminie otwarcia ofert 2016-10-08 17:19:50 316,9KB 226 razy
2 08.10.2016.17.20.13_Zalacznik_nr_2_do_SIWZ_JEDZ.pdf Po terminie otwarcia ofert 2016-10-08 17:20:13 173,2KB 56 razy
3 08.10.2016.17.22.42_Zalacznik_nr_2_do_SIWZ_JEDZ.doc Po terminie otwarcia ofert 2016-10-08 17:22:42 21KB 53 razy
4 08.10.2016.17.23.09_Zalacznik_nr_2a_do_SIWZ_JEDZ_Plik_ESPD.xml Po terminie otwarcia ofert 2016-10-08 17:23:09 259,5KB 67 razy
5 08.10.2016.17.23.39_Zalaczniki_do_SIWZ_wersja_edytowalna.doc Po terminie otwarcia ofert 2016-10-08 17:23:39 288,5KB 91 razy
6 45_zalacznik_nr_8_dokumenty.zip Po terminie otwarcia ofert 2016-10-11 15:32:09 13,6MB 64 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 11.10.2016.15.29.41_zmiana_siwz_-_nr_1.pdf Po terminie otwarcia ofert 2016-10-11 15:29:41 532,2KB
2 19.10.2016.11.21.19_wyjasnienia_1_siwz_zmiana_2_siwz-Internet.pdf Po terminie otwarcia ofert 2016-10-19 11:21:19 2,9MB
3 19.10.2016.11.23.38_22._Sprawozdanie_Rb-27S_-_2015_r..pdf Po terminie otwarcia ofert 2016-10-19 11:23:38 904,5KB
4 19.10.2016.11.24.00_23._Sprawozdanie_Rb-27S_-_II_kw.2016_r..pdf Po terminie otwarcia ofert 2016-10-19 11:24:00 844,5KB
5 19.10.2016.11.24.20_24._Sprawozdanie_Rb-28S_-_2015_r.pdf Po terminie otwarcia ofert 2016-10-19 11:24:20 1,5MB
6 19.10.2016.11.26.26_25._Sprawozdanie_Rb-28S_-_II_kw.2016_r..pdf Po terminie otwarcia ofert 2016-10-19 11:26:26 1,4MB
7 19.10.2016.11.26.46_26._Sprawozdanie_Rb-UZ_-_2015_r.pdf Po terminie otwarcia ofert 2016-10-19 11:26:46 248,0KB
8 19.10.2016.11.27.08_27._uchwaA_a_RIO_o_wieloletniej_prognozie_fin..pdf Po terminie otwarcia ofert 2016-10-19 11:27:08 219,1KB
9 19.10.2016.11.28.22_28._wykaz_podmiotA_w_pow._kapitaA_owo.pdf Po terminie otwarcia ofert 2016-10-19 11:28:22 39,9KB
10 19.10.2016.11.29.45_29._zaA_wiadczenie_o_wyborze_Prezydenta.pdf Po terminie otwarcia ofert 2016-10-19 11:29:45 315,9KB
11 19.10.2016.11.30.06_30._uchwaA_a_o_powoA_aniu_Skarbnika.pdf Po terminie otwarcia ofert 2016-10-19 11:30:06 270,3KB
12 27.10.2016.12.33.46_WYJASNIENIA_TRESCI_SIWZ_2_i_zmiana_3-kredyt-Internet.pdf Po terminie otwarcia ofert 2016-10-27 12:33:46 1,8MB
13 27.10.2016.12.35.11_31._Sprawozdanie_Rb-27S_-_III_kw.2016.pdf Po terminie otwarcia ofert 2016-10-27 12:35:11 887,0KB
14 27.10.2016.12.36.14_32._Sprawozdanie_Rb-28S_-_III_kw.2016.pdf Po terminie otwarcia ofert 2016-10-27 12:36:14 1,5MB
15 27.10.2016.12.36.54_33._Sprawozdanie_Rb-N_-_III_kw.2016.pdf Po terminie otwarcia ofert 2016-10-27 12:36:54 263,9KB
16 27.10.2016.12.37.12_34._Sprawozdanie_Rb-NDS_III.kw.2016_(2).pdf Po terminie otwarcia ofert 2016-10-27 12:37:12 175,5KB
17 27.10.2016.12.37.35_35._Sprawozdanie_Rb-Z_-_III_kw.2016.pdf Po terminie otwarcia ofert 2016-10-27 12:37:35 98,8KB
Przedłużenie terminów składania i otwarcia ofert
1 11.10.2016.15.27.43_sprostowanie_-_zmiana_terminu.pdf 2016-10-11 15:27:43 70,6KB
2 27.10.2016.12.34.30_sprostowanie_2-zmiana_terminu.pdf 2016-10-27 12:34:30 70,6KB
Wynik postępowania
1 02.12.2016.15.47.47_wybA_r-kredyt-Internet.pdf 2016-12-02 15:47:47 727,6KB
Informacja z otwarcia ofert
1 21.11.2016.08.12.03_45_informacja_o_zA_oA_onych_ofertach-kredyt.pdf 2016-11-21 08:12:03 461,5KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Agnieszka Szulakowska 08-10-2016 17:18
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Ewa Jodłowska 08-10-2016
Ostatnia aktualizacja: Ewa Jodłowska 02-12-2016 15:47