Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miasta Wejherowa
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Pełnienie nadzoru autorskiego z podziałem na zakresy: Zakres 1 - Budowa północnej części powiązania drogowego wraz z włączeniem go do drogi krajowej nr 6, Zakres 2 ? Rozbudowa drogi gminnej ? ul. Patoka ? od ulicy Stefczyka do ulicy Gryfa Pomorskiego, Zakres 3? Budowa z przebudową kanalizacji deszczowej wraz z wylotem rowu w rejonie skrzyżowania ul. Orzeszkowej z drogą krajową nr 6

 

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

 


 

Wejherowo: Pełnienie nadzoru autorskiego z podziałem na zakresy: Zakres 1 - Budowa północnej części powiązania drogowego wraz z włączeniem go do drogi krajowej nr 6, Zakres 2 - Rozbudowa drogi gminnej - ul. Patoka - od ulicy Stefczyka do ulicy Gryfa Pomorskiego, Zakres 3- Budowa z przebudową kanalizacji deszczowej wraz z wylotem rowu w rejonie skrzyżowania ul. Orzeszkowej z drogą krajową nr 6
Numer ogłoszenia: 166099 - 2016; data zamieszczenia: 27.07.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V zamówienia publicznego
  zawarcia umowy ramowej
  ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasta Wejherowa reprezentowana przez Prezydenta Miasta , pl. Jakuba Wejhera 8, 84-200 Wejherowo, woj. pomorskie, tel. 58 677 71 15.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.wejherowo.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Pełnienie nadzoru autorskiego z podziałem na zakresy: Zakres 1 - Budowa północnej części powiązania drogowego wraz z włączeniem go do drogi krajowej nr 6, Zakres 2 - Rozbudowa drogi gminnej - ul. Patoka - od ulicy Stefczyka do ulicy Gryfa Pomorskiego, Zakres 3- Budowa z przebudową kanalizacji deszczowej wraz z wylotem rowu w rejonie skrzyżowania ul. Orzeszkowej z drogą krajową nr 6.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest pełnienie nadzoru autorskiego z podziałem na zakresy: Zakres 1 - Budowa północnej części powiązania drogowego wraz z włączeniem go do drogi krajowej nr 6, Zakres 2 - Rozbudowa drogi gminnej - ul. Patoka - od ulicy Stefczyka do ulicy Gryfa Pomorskiego, Zakres 3- Budowa z przebudową kanalizacji deszczowej wraz z wylotem rowu w rejonie skrzyżowania ul. Orzeszkowej z drogą krajową nr 6. Roboty wskazane w Zakresie 1 i Zakresie 3 obejmują Etap I robót, tj.budowę bezkolizyjnego powiązania drogowego łączącego północną i południową część miasta Wejherowa z drogą krajową nr 6 wraz z obiektami mostowymi oraz budowę z przebudową kanalizacji deszczowej wraz z wylotem rowu w rejonie skrzyżowania ul. Orzeszkowej z drogą krajową nr 6, natomiast roboty wskazane w Zakresie 2 obejmują Etap II robót, tj. rozbudowę drogi gminnej - ul. Patoka - od ulicy Stefczyka do ulicy Gryfa Pomorskiego. 2. Roboty prowadzone w ramach Etapu I i Etapu II wykonywane są przez tego samego wykonawcę robót. 3. Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w załączniku Nr 6 do SIWZ -Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia- (SOPZ) oraz w załączniku nr 5 do SIWZ -Projekt umowy-. 4. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności: a) pełnienie stałego nadzoru autorskiego w branżach obejmujących sieci elektryczne, teletechniczne, wodociągowe, gazowe, ciepłownicze, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej oraz w branży drogowej i w zakresie zieleni, we wszystkie dni będące dniami roboczymi dla Zamawiającego, b) wyjaśnianie wątpliwości dotyczących dokumentacji projektowej i zawartych w niej rozwiązań, c) wykonywanie na polecenie Zamawiającego dokumentacji zamiennej i opracowań dodatkowych..

II.1.5)

V przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • 1. Zamawiający przewiduje w okresie 3 lat od udzielenia niniejszego zamówienia podstawowego udzielenie Wykonawcy zamówień uzupełniających. 2. Zamówienia te będą polegały na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień jak te, które stanowią przedmiot niniejszego zamówienia podstawowego określonego w SIWZ. 3. Zamówienia uzupełniające będą stanowiły nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.24.80.00-8, 71.32.00.00-7.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 29.06.2018.

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości: 2.000,00 zł, słownie: dwa tysiące złotych 00/100

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie opisuje sposobu dokonywania oceny spełnienia przedmiotowego warunku

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie opisuje sposobu dokonywania oceny spełnienia przedmiotowego warunku

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie opisuje sposobu dokonywania oceny spełnienia przedmiotowego warunku

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje: 1) jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń, która wykonała, jako projektant co najmniej 1 projekt, składający się co najmniej z projektu budowlanego, dotyczący budowy lub przebudowy drogi klasy nie niższej niż Z i sprawowała nadzór autorski nad co najmniej 1 projektem składającym się co najmniej z projektu budowlanego, dotyczącym budowy lub przebudowy drogi klasy nie niższej niż Z; 2) jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń, która wykonała jako projektant co najmniej 1 projekt, składający się co najmniej z projektu budowlanego, dotyczący budowy lub przebudowy drogi klasy nie niższej niż Z w zakresie branży sanitarnej i sprawowała nadzór autorski nad co najmniej 1 projektem składającym się co najmniej z projektu budowlanego, dotyczącym budowy lub przebudowy drogi klasy nie niższej niż Z w zakresie branży sanitarnej, 3) jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń, która wykonała jako projektant co najmniej 1 projekt, składający się co najmniej z projektu budowlanego, dotyczący budowy lub przebudowy drogi klasy nie niższej niż Z w zakresie branży elektrycznej i sprawowała nadzór autorski nad co najmniej 1 projektem składającym się co najmniej z projektu budowlanego, dotyczącym budowy lub przebudowy drogi klasy nie niższej niż Z w zakresie branży elektrycznej, 4) jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych bez ograniczeń, 5) jedną osobą uprawnioną do projektowania zieleni. UWAGA 1! Zamawiający nie dopuszcza możliwości łączenia przez jedną osobę w/w funkcji celem potwierdzenia spełnienia warunku dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. UWAGA 2! Przez uprawnienia do projektowania należy rozumieć: uprawnienia, o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 290 z późn. zm.) oraz w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. 2014 poz. 1278). Zamawiający określając wymogi dla osób w zakresie posiadanych uprawnień, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U z 2016 r., poz. 65)

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie opisuje sposobu dokonywania oceny spełnienia przedmiotowego warunku

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Oferta winna zawierać: 1) Wypełniony formularz oferty zgodny ze wzorem stanowiącym - załącznik nr 1 do SIWZ; 2) Pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą; 3) Dowód wniesienia wadium, przy czym w przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz do oferty należy załączyć kserokopię dokumentu stanowiącego wadium. Oryginał tego dokumentu należy złożyć w Wydziale Finansowym Urzędu Miejskiego w Wejherowie przy ul. 12 Marca 195 w pok. Nr 206 przed upływem terminu składania ofert, zgodnie z rozdz. XII ust. 2 pkt 1 lit. b SIWZ. 4) Oświadczenia i dokumenty wymagane postanowieniami rozdz. IX Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 90
 • 2 - Termin na wyjaśnianie wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań - 10

IV.2.2)

  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian zostały określone w projekcie umowy - Załącznik Nr 5 do SIWZ

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.wejherowo.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Siedziba Zamawiającego p. 108. Opłata za SIWZ wynosi 693,00 zł. Nr konta: 25 1160 2202 0000 0001 5278 2920.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 05.08.2016 godzina 11:30, miejsce: Oferty należy składać w Kancelarii Podawczej Urzędu Miejskiego w Wejherowie, ul. 12 Marca 195, 84-200 Wejherowo.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zamawiający nie dopuszcza możliwości zawarcia umowy ramowej. Zgodnie z art. 23 ust.1 Prawa zamówień publicznych Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, należy złożyć następujące oświadczenia i dokumenty: 1. Oświadczenie wymienione w rozdz. IX pkt 1 SIWZ powinno zostać złożone wspólnie w imieniu wszystkich Wykonawców, 2. Dokumenty wymienione w rozdz. IX pkt 2 SIWZ składa dowolny Wykonawca lub dowolni Wykonawcy wykazujący spełnienie warunków, spośród Wykonawców składających ofertę wspólną, 3. Oświadczenia oraz dokumenty wymienione w rozdz. IX pkt 3 SIWZ albo odpowiadające im dokumenty dotyczące podmiotów zagranicznych powinny być złożone przez każdego Wykonawcę, 4. Oświadczenia oraz dokumenty wymienione w rozdz. IX pkt 7 SIWZ składa każdy podmiot na zasobach, którego Wykonawca polega wykazując spełnienie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy, a które to podmioty będą brały udział w realizacji części zamówienia. 5. Lista lub informacja, o której mowa w rozdz. IX pkt 5.1 SIWZ powinna być złożona przez każdego Wykonawcę. W przypadku składania oferty przez spółkę cywilną dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w pkt 1, 3 i pkt 5.1 nin. rozdziału dotyczyć winny każdego ze wspólników tej spółki.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 27.07.2016.19.40.07_ogloszenie__o_zamowieniu_nadzA_r_autorski_3_zakr.pdf 2016-07-27 19:40:07 80,4KB
2 03.08.2016.15.37.43_http_bzp1.portal.uzp.gov.pl_index.php_zmiana_ogA_.pdf 2016-08-03 15:37:43 44,0KB
3 08.08.2016.15.34.08_http_bzp0.portal.uzp.gov.pl_zmiana_ogA_oszenia-_nr_2.pdf 2016-08-08 15:34:08 44,0KB
4 09.08.2016.15.36.23_http_bzp0.portal.uzp.gov.plogloszenie_zmiana__3.pdf 2016-08-09 15:36:23 44,0KB
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 27.07.2016.19.40.37_SIWZ_39_nadzA_r_ZRYW.pdf Po terminie otwarcia ofert 2016-07-27 19:40:37 394,5KB 113 razy
2 27.07.2016.19.41.04_Rys_lokalizacji_A_A_cznicy.pdf Po terminie otwarcia ofert 2016-07-27 19:41:04 94,4KB 98 razy
3 27.07.2016.19.41.22_WzA_r_protokoA_u_odbioru_czA_A_ciowego.pdf Po terminie otwarcia ofert 2016-07-27 19:41:22 263,1KB 92 razy
4 dgn_decyzja_nr_ab.6745.6.2013.17.d.i_z_dnia_24.10.2013_roku.pdf Po terminie otwarcia ofert 2016-07-27 19:51:21 1,0MB 90 razy
5 dgn_docelowa_organizacja_ruchu.pdf Po terminie otwarcia ofert 2016-07-27 19:51:21 6,7MB 98 razy
6 dgn_geotechnika.pdf Po terminie otwarcia ofert 2016-07-27 19:51:21 7,1MB 104 razy
7 dgn_operat_wodno-prawny.pdf Po terminie otwarcia ofert 2016-07-27 19:51:21 19,9MB 93 razy
8 dgn_organizacja_ruchu_na_czas_budowy.pdf Po terminie otwarcia ofert 2016-07-27 19:51:21 1,1MB 131 razy
9 dgn_projekt_architektoniczno-budowlany-drogowy.pdf Po terminie otwarcia ofert 2016-07-27 19:51:21 8,2MB 128 razy
10 dgn_projekt_architektoniczno-budowlany-kanalizacja_deszczowa.pdf Po terminie otwarcia ofert 2016-07-27 19:51:21 5,3MB 90 razy
11 dgn_projekt_architektoniczno-budowlany-kolizja_energetyczna_i_oswietlenie.pdf Po terminie otwarcia ofert 2016-07-27 19:51:21 6,3MB 93 razy
12 dgn_projekt_architektoniczno-budowlany-kolizja_gazowa.pdf Po terminie otwarcia ofert 2016-07-27 19:51:21 6,1MB 90 razy
13 dgn_projekt_architektoniczno-budowlany-kolizja_sanitarna_i_wodociagowa.pdf Po terminie otwarcia ofert 2016-07-27 19:51:21 13,0MB 92 razy
14 dgn_projekt_architektoniczno-budowlany-kolizja_teletechniczna_i_oswietlenie.pdf Po terminie otwarcia ofert 2016-07-27 19:51:21 8,8MB 117 razy
15 dgn_projekt_architektoniczno-budowlany-rozbiorki.pdf Po terminie otwarcia ofert 2016-07-27 19:51:21 5,9MB 99 razy
16 dgn_projekt_architektoniczno-budowlany-wodociagowy.pdf Po terminie otwarcia ofert 2016-07-27 19:51:21 12,2MB 90 razy
17 dgn_projekt_budowlany.pdf Po terminie otwarcia ofert 2016-07-27 19:51:21 40,6MB 97 razy
18 dgn_projekt_wykonawczy_drogowy.pdf Po terminie otwarcia ofert 2016-07-27 19:51:21 6,9MB 98 razy
19 dgn_projekt_wykonawczy_kanalizacja_deszczowa.pdf Po terminie otwarcia ofert 2016-07-27 19:51:21 6,3MB 91 razy
20 dgn_projekt_wykonawczy_kolizja_energetyczna_i_oswietlenie.pdf Po terminie otwarcia ofert 2016-07-27 19:51:21 3,9MB 106 razy
21 dgn_projekt_wykonawczy_kolizja_gazowa.pdf Po terminie otwarcia ofert 2016-07-27 19:51:21 1,9MB 125 razy
22 dgn_projekt_wykonawczy_kolizja_sanitarna_i_wodociagowa.pdf Po terminie otwarcia ofert 2016-07-27 19:51:21 3,0MB 125 razy
23 dgn_projekt_wykonawczy_kolizja_teletechniczna.pdf Po terminie otwarcia ofert 2016-07-27 19:51:21 1,2MB 93 razy
24 dgn_projekt_wykonawczy_rozbiorki.pdf Po terminie otwarcia ofert 2016-07-27 19:51:21 5,8MB 90 razy
25 dgn_projekt_wykonawczy_wodociag.pdf Po terminie otwarcia ofert 2016-07-27 19:51:21 3,0MB 129 razy
26 dgn_specyfikacja_techniczna_drogowa.pdf Po terminie otwarcia ofert 2016-07-27 19:51:21 2,5MB 90 razy
27 dgn_specyfikacja_techniczna_kanalizacja_deszczowa.pdf Po terminie otwarcia ofert 2016-07-27 19:51:21 311,8KB 91 razy
28 dgn_specyfikacja_techniczna_kolizja_energetyczna_i_oswietlenie.pdf Po terminie otwarcia ofert 2016-07-27 19:51:21 13,4MB 89 razy
29 dgn_specyfikacja_techniczna_kolizja_gazowa.pdf Po terminie otwarcia ofert 2016-07-27 19:51:21 273,1KB 91 razy
30 dgn_specyfikacja_techniczna_kolizja_kanalizacji.pdf Po terminie otwarcia ofert 2016-07-27 19:51:21 240,0KB 89 razy
31 dgn_specyfikacja_techniczna_kolizja_teletechniczna.pdf Po terminie otwarcia ofert 2016-07-27 19:51:21 318,3KB 91 razy
32 dgn_specyfikacja_techniczna_kolizja_wodociagowa.pdf Po terminie otwarcia ofert 2016-07-27 19:51:21 292,1KB 89 razy
33 dgn_specyfikacja_techniczna_rozbiorki.pdf Po terminie otwarcia ofert 2016-07-27 19:51:21 1,6MB 87 razy
34 dgn_specyfikacja_techniczna_wodociag.pdf Po terminie otwarcia ofert 2016-07-27 19:51:21 287,8KB 89 razy
35 ea_docelowa_organizacja_ruchu.pdf Po terminie otwarcia ofert 2016-07-27 19:51:21 6,3MB 97 razy
36 ea_projekt_architektoniczno-budowlany.pdf Po terminie otwarcia ofert 2016-07-27 19:51:21 110,9MB 95 razy
37 ea_projekt_wykonawczy_w_branzy_drogowej.pdf Po terminie otwarcia ofert 2016-07-27 19:51:21 34,9MB 90 razy
38 ea_projekt_wykonawczy_w_branzy_elektrycznej.pdf Po terminie otwarcia ofert 2016-07-27 19:51:21 5,4MB 112 razy
39 ea_projekt_wykonawczy_w_branzy_sanitarnej.pdf Po terminie otwarcia ofert 2016-07-27 19:51:21 42,0MB 91 razy
40 ea_projekt_zagospodarowania_terenu.pdf Po terminie otwarcia ofert 2016-07-27 19:51:21 87,0MB 96 razy
41 ea_projekt_zieleni.pdf Po terminie otwarcia ofert 2016-07-27 19:51:21 7,9MB 102 razy
42 ea_stwiorb_w_branzy_drogowej.pdf Po terminie otwarcia ofert 2016-07-27 19:51:21 7,9MB 102 razy
43 ea_stwiorb_w_branzy_elektrycznej.pdf Po terminie otwarcia ofert 2016-07-27 19:51:21 338,9KB 92 razy
44 ea_stwiorb_w_branzy_sanitarnej.pdf Po terminie otwarcia ofert 2016-07-27 19:51:21 1,2MB 92 razy
45 ea_stwiorb_w_branzy_telekomunikacyjnej.pdf Po terminie otwarcia ofert 2016-07-27 19:51:21 263,7KB 90 razy
46 ea_wykonawczy_w_branzy_telekomunikacyjnej.pdf Po terminie otwarcia ofert 2016-07-27 19:51:21 21,4MB 76 razy
47 orzeszkowej_pnb.pdf Po terminie otwarcia ofert 2016-07-27 19:51:21 783,9KB 92 razy
48 orzeszkowej_projekt_budowlany.pdf Po terminie otwarcia ofert 2016-07-27 19:51:21 23,9MB 95 razy
49 orzeszkowej_projekt_wykonawczy.pdf Po terminie otwarcia ofert 2016-07-27 19:51:21 3,5MB 132 razy
50 orzeszkowej_specyfikacja_techniczna.pdf Po terminie otwarcia ofert 2016-07-27 19:51:21 418,5KB 90 razy
51 zrid_dgn.pdf Po terminie otwarcia ofert 2016-07-27 19:51:21 1,0MB 92 razy
52 zrid_euroalians.pdf Po terminie otwarcia ofert 2016-07-27 19:51:21 1,5MB 92 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 03.08.2016.15.38.25_zmiana_siwz-nr_1-strona_internet.pdf Po terminie otwarcia ofert 2016-08-03 15:38:25 458,0KB
2 03.08.2016.15.38.48_zaA_.5_do_SIWZ-_umowa_ze_zmianami.pdf Po terminie otwarcia ofert 2016-08-03 15:38:48 105,4KB
3 08.08.2016.15.34.29_zmiana_siwz_nr_2_nadzor.pdf Po terminie otwarcia ofert 2016-08-08 15:34:29 273,2KB
4 09.08.2016.15.35.14_zmiana_tresci_siwz_nr_3-Internet.pdf Po terminie otwarcia ofert 2016-08-09 15:35:14 274,4KB
Przedłużenie terminów składania i otwarcia ofert
1 03.08.2016.15.38.03_http_bzp1.portal.uzp.gov.pl_index.php_zmiana_ogA_.pdf 2016-08-03 15:38:03 44,0KB
2 08.08.2016.15.34.56_http_bzp0.portal.uzp.gov.pl_zmiana_ogA_oszenia-_nr_2.pdf 2016-08-08 15:34:56 44,0KB
3 08.08.2016.15.35.14_zmiana_siwz_nr_2_nadzor.pdf 2016-08-08 15:35:14 273,2KB
4 09.08.2016.15.36.03_http_bzp0.portal.uzp.gov.plogloszenie_zmiana__3.pdf 2016-08-09 15:36:03 44,0KB
5 09.08.2016.15.38.48_zmiana_tresci_siwz_nr_3-Internet.pdf 2016-08-09 15:38:48 274,4KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Ewa Jodłowska 27-07-2016 19:39
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Ewa Jodłowska 27-07-2016
Ostatnia aktualizacja: Agnieszka Szulakowska 03-04-2017 03:17