Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miasta Wejherowa
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Budowa placu zabaw i rekreacji im. Ryszarda Jakubka na osiedlu Sucharskiego w Wejherowie - II Etap

 

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

 


 

Wejherowo: Budowa placu zabaw i rekreacji im. Ryszarda Jakubka na osiedlu Sucharskiego w Wejherowie - II Etap
Numer ogłoszenia: 165509 - 2016; data zamieszczenia: 27.07.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V zamówienia publicznego
  zawarcia umowy ramowej
  ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasta Wejherowa reprezentowana przez Prezydenta Miasta , pl. Jakuba Wejhera 8, 84-200 Wejherowo, woj. pomorskie, tel. 58 677 71 15.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.wejherowo.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa placu zabaw i rekreacji im. Ryszarda Jakubka na osiedlu Sucharskiego w Wejherowie - II Etap.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest budowa placu zabaw i rekreacji im. Ryszarda Jakubka na osiedlu Sucharskiego w Wejherowie - II Etap. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 6 do SIWZ.

II.1.5)

V przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • 1. Zamawiający przewiduje w okresie 3 lat od udzielenia niniejszego zamówienia podstawowego udzielenie Wykonawcy zamówień uzupełniających. 2. Zamówienia te będą polegały na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień, jak te, które stanowią przedmiot niniejszego zamówienia podstawowego określonego w SIWZ. 3. Zamówienia uzupełniające będą stanowiły nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.12.00-0, 45.31.61.00-6, 45.11.27.20-8, 45.23.32.20-7, 37.53.52.00-9, 45.23.32.00-1, 45.33.20.00-3.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 28.10.2016.

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości: 3 000,00 złotych, słownie: trzy tysiące złotych 00/100

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie opisuje sposobu dokonywania oceny spełnienia przedmiotowego warunku.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie opisuje sposobu dokonywania oceny spełnienia przedmiotowego warunku.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie opisuje sposobu dokonywania oceny spełnienia przedmiotowego warunku.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, posiadającymi doświadczenie, wykształcenie i kwalifikacje zawodowe niezbędne do stanowisk, jakie zostaną im powierzone. Wykonawca, na każdą funkcję wymienioną poniżej, wskaże osoby, które musi mieć dostępne na etapie realizacji zamówienia, spełniające następujące wymagania: a) co najmniej jedną osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, b) co najmniej jedną osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika robót, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń, c) co najmniej jedną osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika robót, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie opisuje sposobu dokonywania oceny spełnienia przedmiotowego warunku.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Oferta winna zawierać: a) Wypełniony formularz oferty (w formie oryginału) - zgodny ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ, b) Pełnomocnictwo do podpisania oferty o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych z ofertą. c) Dowód wniesienia wadium, przy czym w przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz do oferty należy załączyć kserokopię dokumentu stanowiącego wadium. Oryginał tego dokumentu należy złożyć w Wydziale Finansowym Urzędu Miejskiego w Wejherowie przy ul.12 Marca 195 w pok. Nr 206 przed upływem terminu składania ofert, zgodnie z rozdz. XII pkt. 2.1. lit. b SIWZ. d) Oświadczenia i dokumenty wymagane postanowieniami rozdz. IX Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. e) Zestawienie wszystkich zaproponowanych rozwiązań równoważnych (np. materiałów, urządzeń oraz innych elementów) wraz z opisem zaproponowanych rozwiązań - w przypadku ich zaoferowania przez Wykonawcę. f) Dokumenty uwiarygodniające zastosowanie rozwiązań równoważnych - w przypadku ich zaoferowania przez Wykonawcę.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 91
 • 2 - Okres gwarancji - 9

IV.2.2)

  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian zostały określone w projekcie umowy - Załącznik Nr 5 do SIWZ

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.wejherowo.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Siedziba Zamawiającego p. 108. Opłata za SIWZ wynosi 45,50 zł. Nr konta: 25 1160 2202 0000 0001 5278 2920..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 11.08.2016 godzina 11:30, miejsce: Oferty należy składać w Kancelarii Podawczej Urzędu Miejskiego w Wejherowie, ul. 12 Marca 195, 84-200 Wejherowo.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zamawiający nie dopuszcza możliwości zawarcia umowy ramowej. Zgodnie z art. 23 ust. 1 Ustawy Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: 1. Oświadczenie wymienione w rozdz. IX pkt 1.1. SIWZ powinno zostać złożone wspólnie w imieniu wszystkich Wykonawców; 2. Oświadczenia oraz dokumenty wymienione w rozdz. IX pkt 1.2. - 1.3. SIWZ składa dowolny Wykonawca lub dowolni Wykonawcy wykazujący spełnienie warunków, spośród Wykonawców składających ofertę wspólną; 3. Oświadczenia oraz dokumenty wymienione w rozdz. IX pkt 2 albo odpowiadające im dokumenty dotyczące podmiotów zagranicznych powinny być złożone przez każdego Wykonawcę; 4. Oświadczenia oraz dokumenty wymienione w rozdz. IX pkt 6 SIWZ składa każdy podmiot na zasobach, którego Wykonawca polega wykazując spełnienie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy, a które to podmioty będą brały udział w realizacji części zamówienia; 5. Lista lub informacja, o której mowa w rozdz. IX pkt 3.1. SIWZ powinna być złożona przez każdego Wykonawcę. W przypadku składania oferty przez spółkę cywilną oświadczenia lub dokumenty, o których mowa w rozdz. IX pkt 1.1. powinny zostać złożone wspólnie w imieniu wszystkich Wykonawców, w pkt 2 i w pkt 3.1 SIWZ dotyczyć winny każdego ze wspólników tej spółki..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 27.07.2016.16.12.19_http_bzp0.portal.uzp.gov.pl_index.php_ogloszenie.pdf 2016-07-27 16:12:19 73,6KB
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 27.07.2016.16.12.42_SIWZ_34_plac_zabaw-os.Sucharskiego.pdf Po terminie otwarcia ofert 2016-07-27 16:12:42 557,2KB 125 razy
2 27.07.2016.16.17.25_2.Projekt_Sanitarny.pdf Po terminie otwarcia ofert 2016-07-27 16:17:25 13,4MB 1662 razy
3 27.07.2016.16.17.57_3.Projekt_elektryczny.pdf Po terminie otwarcia ofert 2016-07-27 16:17:57 21,3MB 72 razy
4 27.07.2016.16.44.18_4.ST-boisko_plac_zabaw.pdf Po terminie otwarcia ofert 2016-07-27 16:44:18 309,4KB 78 razy
5 27.07.2016.16.44.36_5.ST_oA_wietl._Boisko_Wejherowo.pdf Po terminie otwarcia ofert 2016-07-27 16:44:36 146,9KB 1502 razy
6 27.07.2016.16.44.54_6.ST-_branza_sanitarna.pdf Po terminie otwarcia ofert 2016-07-27 16:44:54 185,6KB 693 razy
7 27.07.2016.16.45.17_drA_A_ki.bmp Po terminie otwarcia ofert 2016-07-27 16:45:17 1,1MB 73 razy
8 27.07.2016.16.45.34_Karuzela_Tarczowa.bmp Po terminie otwarcia ofert 2016-07-27 16:45:34 1,0MB 90 razy
9 27.07.2016.16.45.50_linarium.bmp Po terminie otwarcia ofert 2016-07-27 16:45:50 338,7KB 78 razy
10 27.07.2016.16.46.15_Lokalizacja_Kamery.bmp Po terminie otwarcia ofert 2016-07-27 16:46:15 1,9MB 78 razy
11 27.07.2016.16.46.31_piaskownica.bmp Po terminie otwarcia ofert 2016-07-27 16:46:31 863,4KB 87 razy
12 27.07.2016.16.46.49_wieA_a.bmp Po terminie otwarcia ofert 2016-07-27 16:46:49 849,8KB 81 razy
13 27.07.2016.16.47.16_Zjazd_linowy.bmp Po terminie otwarcia ofert 2016-07-27 16:47:16 790,8KB 84 razy
14 27.07.2016.16.48.28_7._Przedmiar_robot-Mostnika.odt Po terminie otwarcia ofert 2016-07-27 16:48:28 30,0KB 97 razy
15 projekt.pdf Po terminie otwarcia ofert 2016-07-27 18:30:30 45,0MB 92 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Ewa Jodłowska 27-07-2016 16:11
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Ewa Jodłowska 27-07-2016
Ostatnia aktualizacja: Ewa Jodłowska 27-07-2016 18:35