Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miasta Wejherowa
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Wykonanie robót budowlanych związanych z budową boisk sportowych, bieżni, placu zabaw oraz sceny muzycznej, w formie zaprojektuj i wybuduj- z podziałem na 3 części

 

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

 


 

Wejherowo: Wykonanie robót budowlanych związanych z budową boisk sportowych, bieżni, placu zabaw oraz sceny muzycznej, w formie zaprojektuj i wybuduj, z podziałem na 3 części
Numer ogłoszenia: 127741 - 2016; data zamieszczenia: 08.07.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V zamówienia publicznego
  zawarcia umowy ramowej
  ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasta Wejherowa reprezentowana przez Prezydenta Miasta , pl. Jakuba Wejhera 8, 84-200 Wejherowo, woj. pomorskie, tel. 58 677 71 15.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.wejherowo.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie robót budowlanych związanych z budową boisk sportowych, bieżni, placu zabaw oraz sceny muzycznej, w formie zaprojektuj i wybuduj, z podziałem na 3 części.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z budową boisk sportowych, bieżni, placu zabaw oraz sceny muzycznej, w formie zaprojektuj i wybuduj, z podziałem na 3 części: 1) CZĘŚĆ 1: Aktywna Nanicka: tenis-siatka-kosz - budowa boiska wielofunkcyjnego, w formie zaprojektuj i wybuduj (znak sprawy: ZZP.271.26.2016.EJ), 2) CZĘŚĆ 2 :Centrum Sportów Tytani - budowa bieżni i boiska do siatkówki plażowej, nawierzchnia boiska do piłki ręcznej i boiska do koszykówki, w formie zaprojektuj i wybuduj (znak sprawy: ZZP.271.28.2016.EJ), 3) CZĘŚĆ 3 : Plac zabaw, boisko do piłki plażowej, scena muzyczna, oświetlenie - przy wiacie piknikowej na osiedlu Fenikowskiego, w formie zaprojektuj i wybuduj (znak sprawy: ZZP.271.29.2016.EJ), 2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje zaprojektowanie i zrealizowanie robót budowlanych w oparciu o program funkcjonalno-użytkowy, określony odpowiednio dla każdej części zamówienia. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią załączniki: Nr 6.1 do SIWZ - dla CZĘŚCI 1 Nr 6.2 do SIWZ - dla CZĘŚCI 2 Nr 6.3 do SIWZ - dla CZĘŚCI 3.

II.1.5)

V przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • 1. Zamawiający przewiduje w okresie 3 lat od udzielenia niniejszego zamówienia podstawowego udzielenie Wykonawcy zamówień uzupełniających. 2. Zamówienia te będą polegały na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień jak te, które stanowią przedmiot niniejszego zamówienia podstawowego określonego w SIWZ. 3. Zamówienia uzupełniające będą stanowiły nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.32.00.00-7, 71.24.80.00-8, 45.21.22.21-1, 45.31.61.00-6, 45.23.61.10-4, 45.21.21.40-9, 45.11.27.23-9, 37.53.52.00-9.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 3.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

 

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości: 1) na CZĘŚĆ 1: 3000,00 zł, słownie: trzy tysiące złotych, 2) na CZĘŚĆ 2: 3000,00 zł, słownie: trzy tysiące złotych, 3) na CZĘŚĆ 3: 3000,00 zł, słownie: trzy tysiące złotych. Szczegółowe informacje dotyczące wadium zostały zawarte w rozdziale XII SIWZ

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie opisuje sposobu dokonywania oceny spełnienia przedmiotowego warunku.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie opisuje sposobu dokonywania oceny spełnienia przedmiotowego warunku.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie opisuje sposobu dokonywania oceny spełnienia przedmiotowego warunku.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże na CZĘŚCI 1, CZĘŚCI 2 i CZĘŚCI 3, że: a) dysponuje jedną osobą, posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, b) dysponuje jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, c) dysponuje jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, d) dysponuje jedną osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, e) dysponuje jedną osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika robót, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. UWAGA1: Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia przez jedną osobę wyżej wymienionych funkcji, celem wykazania spełnienia przedmiotowego warunku dla danej części. UWAGA2: W przypadku składania oferty na dwie części Zamawiający dopuszcza wykazanie dla tych części tej samej osoby pełniącej określoną funkcję. W przypadku składania oferty na trzy części Zamawiający dopuszcza wykazanie tej samej osoby pełniącej określoną funkcję, tylko dla dwóch części. UWAGA3: Przez ww. uprawnienia budowlane należy rozumieć: uprawnienia, o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 290 z późn. zm.) oraz w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. 2014 poz. 1278) Zamawiający określając wymogi dla osób w zakresie posiadanych uprawnień, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej z dnia 22 grudnia 2015 r (Dz. U z 2016 r., poz. 65)

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie opisuje sposobu dokonywania oceny spełnienia przedmiotowego warunku

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Oferta winna zawierać: a) Wypełniony formularz oferty zgodny ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ- oryginał. b) Pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą; c) Dowód wniesienia wadium, przy czym w przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz do oferty należy załączyć kserokopię dokumentu stanowiącego wadium. Oryginał tego dokumentu należy złożyć w Wydziale Finansowym Urzędu Miejskiego w Wejherowie przy ul.12 Marca 195 w pok. Nr 206 przed upływem terminu składania ofert, zgodnie z rozdz. XII pkt. 2.1. lit. b) SIWZ. d) Oświadczenia i dokumenty wymagane postanowieniami rozdz. IX Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 90
 • 2 - Okres udzielonej rękojmi i gwarancji - 10

IV.2.2)

  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian zostały określone w projekcie umowy - Załącznik Nr 5 do SIWZ

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.wejherowo.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Siedziba Zamawiającego p. 108. Opłata za SIWZ wynosi 20,75 zł. Nr konta: 25 1160 2202 0000 0001 5278 2920.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 25.07.2016 godzina 11:00, miejsce: Oferty należy składać w Kancelarii Podawczej Urzędu Miejskiego w Wejherowie, ul. 12 Marca 195, 84-200 Wejherowo.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: 1.Zamawiający nie dopuszcza możliwości zawarcia umowy ramowej. 2.Zgodnie z art. 23 ust.1 Prawa zamówień publicznych Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składają następujące oświadczenia i dokumenty: 2.1 Oświadczenie wymienione w rozdz. IX pkt 1 SIWZ powinno zostać złożone wspólnie w imieniu wszystkich Wykonawców, 2.2 Dokumenty wymienione w rozdz. IX pkt 2 SIWZ składa dowolny Wykonawca lub dowolni Wykonawcy wykazujący spełnienie warunków, spośród Wykonawców składających ofertę wspólną, 2.3 Oświadczenia oraz dokumenty wymienione w rozdz. IX pkt 3 SIWZ albo odpowiadające im dokumenty dotyczące podmiotów zagranicznych powinny być złożone przez każdego Wykonawcę, 2.4 Oświadczenia oraz dokumenty wymienione w rozdz. IX pkt 7 SIWZ składa każdy podmiot na zasobach, którego Wykonawca polega wykazując spełnienie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy, a które to podmioty będą brały udział w realizacji części zamówienia. 2.5 Lista lub informacja, o której mowa w rozdz. IX pkt 5 SIWZ powinna być złożona przez każdego Wykonawcę. 3. W przypadku składania oferty przez spółkę cywilną dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w pkt 1, 3 i 5 rozdziału IX SIWZ, dotyczyć winny każdego ze wspólników tej spółki..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Aktywna Nanicka: tenis-siatka-kosz - budowa boiska wielofunkcyjnego, w formie zaprojektuj i wybuduj (znak sprawy: ZZP.271.26.2016.EJ).

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Opracowanie dokumentacji projektowej, uzyskanie wszelkich niezbędnych opinii, uzgodnień, pozwoleń i decyzji administracyjnych, w tym dokonania skutecznego zgłoszenia do właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego oraz wykonanie robót budowlanych, związanych z budową wielofunkcyjnego boiska sportowego o nawierzchni syntetycznej bezspoinowej. Lokalizacja: Wejherowo, Zespół Szkół nr 3 w Wejherowie, ul. Nanicka 22, dz. nr 56/10 obr. 9;.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.32.00.00-7, 71.24.80.00-8, 45.21.22.21-1, 45.31.61.00-6.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 23.12.2016.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 90
  • 2. Okres udzielonej rękojmi i gwarancji - 10

 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Centrum Sportów Tytani - budowa bieżni i boiska do siatkówki plażowej, nawierzchnia boiska do piłki ręcznej i boiska do koszykówki, w formie zaprojektuj i wybuduj (znak sprawy: ZZP.271.28.2016.EJ).

 

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Opracowanie dokumentacji projektowej, uzyskanie wszelkich niezbędnych opinii, uzgodnień, pozwoleń i decyzji administracyjnych, w tym dokonania skutecznego zgłoszenia do właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanej oraz wykonanie robót budowlanych, związanych z naprawą asfaltowego boiska do gry w piłkę ręczną, boiska do koszykówki i budową bieżni, oraz boiska do siatkówki plażowej z nawierzchnią z piasku, wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego. Lokalizacja: Wejherowo, ul. Kochanowskiego 14, cz. dz. 370/9 oraz cz. dz. 371/13 obr. 9.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.32.00.00-7, 71.24.80.00-8, 45.21.22.21-1, 45.23.61.10-4, 45.31.61.00-6.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.10.2016.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 90
  • 2. Okres udzielonej rękojmi i gwarancji - 10

 

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Plac zabaw, boisko do piłki plażowej, scena muzyczna, oświetlenie - przy wiacie piknikowej na osiedlu Fenikowskiego, w formie zaprojektuj i wybuduj (znak sprawy: ZZP.271.29.2016.EJ).

 

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Opracowanie dokumentacji projektowej, uzyskanie wszelkich niezbędnych opinii, uzgodnień, pozwoleń, warunków przyłączenia i decyzji administracyjnych, w tym dokonania skutecznego zgłoszenia do właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanej oraz wykonanie robót budowlanych, związanych z budową placu zabaw, boiska do piłki plażowej, sceny muzycznej wraz z oświetleniem terenu, wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego. Lokalizacja: Wejherowo, okolice Osiedla Fenikowskiego, dz. nr 4, 5, 6 obr. 12.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.32.00.00-7, 71.24.80.00-8, 45.31.61.00-6, 45.21.21.40-9, 45.11.27.23-9, 37.53.52.00-9.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.11.2016.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 90
  • 2. Okres udzielonej rękojmi i gwarancji - 10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 08.07.2016.15.25.46_ogloszenie_o_zamowieniu_-3_czesci.pdf 2016-07-08 15:25:46 89,9KB
2 21.07.2016.13.52.38_SIWZ.26_28_29_-zmiana_ogA_oszenia.pdf 2016-07-21 13:52:39 45,9KB
3 25.07.2016.14.53.50_zmiana_ogA_oszenia-_nr_2.pdf 2016-07-25 14:53:50 45,5KB
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 08.07.2016.15.26.15_SIWZ_-Nanicka-Tytani-Fenikowskiego-cz.1_2_3-_ost..pdf Po terminie otwarcia ofert 2016-07-08 15:26:15 486,0KB 150 razy
2 08.07.2016.15.26.48_zal_6.1_Nanicka_Boisko_wielofunkcyjne_PFU.pdf Po terminie otwarcia ofert 2016-07-08 15:26:48 83,7KB 1045 razy
3 08.07.2016.15.27.11_zal_6.2_Centrum_Sportu_Tytani_Kochanowskiego_PFU.pdf Po terminie otwarcia ofert 2016-07-08 15:27:11 88,6KB 1013 razy
4 08.07.2016.15.27.31_zal_6.3_Fenikowskiego_PFU.pdf Po terminie otwarcia ofert 2016-07-08 15:27:31 80,9KB 139 razy
5 18.07.2016.11.22.57_zaA_aczniki_do_SIWZ.26.28.29_-edytowalne.doc Po terminie otwarcia ofert 2016-07-18 11:22:57 520,5KB 64 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 21.07.2016.13.56.02_zmiana_1_siwz.ZZP26-28-29_-_strona_internet.pdf Po terminie otwarcia ofert 2016-07-21 13:56:02 275,7KB
2 25.07.2016.14.55.55_wyjasnienie_1_zmiana_2_siwz-INTERNET.pdf Po terminie otwarcia ofert 2016-07-25 14:55:55 735,1KB
3 25.07.2016.14.56.14_zal_6.1_Nanicka_Boisko_wielofunkcyjne_PFU-21.07.2016-_po_zmianach.pdf Po terminie otwarcia ofert 2016-07-25 14:56:14 84,9KB
4 25.07.2016.14.56.42_zal_6.2_Centrum_Sportu_Tytani_PFU_-21.07.2016_r.-po_zmianach.pdf Po terminie otwarcia ofert 2016-07-25 14:56:42 90,3KB
5 25.07.2016.14.56.59_zal_6.3_Fenikowskiego_PFU_-_21.07.2016_r.-_po_zmianach.pdf Po terminie otwarcia ofert 2016-07-25 14:56:59 82,2KB
6 25.07.2016.14.57.22_zaA_._5_do_siwz-Umowa_po_zmianach-_ZZP.26_28-29.pdf Po terminie otwarcia ofert 2016-07-25 14:57:22 182,9KB
7 25.07.2016.14.57.41_zaA_A_cznik_do_zaA_._6.3_siwz.pdf Po terminie otwarcia ofert 2016-07-25 14:57:41 181,8KB
8 25.07.2016.14.57.55_zaA_A_cznik_graficzny-_do_zaA_._6.2_siwz.pdf Po terminie otwarcia ofert 2016-07-25 14:57:55 491,0KB
Przedłużenie terminów składania i otwarcia ofert
1 21.07.2016.13.56.22_zmiana_1_siwz.ZZP26-28-29_-_strona_internet.pdf 2016-07-21 13:56:22 275,7KB
2 25.07.2016.14.54.21_zmiana_ogA_oszenia-_nr_2.pdf 2016-07-25 14:54:21 45,5KB
Wynik postępowania
1 03.08.2016.13.35.26_wybA_r_najkorzystniejszej_oferty_STRONA_INTERNET..pdf 2016-08-03 13:35:26 323,9KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Ewa Jodłowska 08-07-2016 15:19
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Ewa Jodłowska 08-07-2016
Ostatnia aktualizacja: Ewa Jodłowska 03-08-2016 13:35