Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miasta Wejherowa
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Opracowanie dokumentacji projektowych wraz z uzyskaniem niezbednych uzgodnien i pozwolen, z opcja pelnienia nadzoru autorskiego, z podziałem na 5 czesci

 

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

 


 

Wejherowo: Opracowanie dokumentacji projektowych wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i pozwoleń, z opcją pełnienia nadzoru autorskiego, z podziałem na 5 części
Numer ogłoszenia: 11539 - 2016; data zamieszczenia: 02.02.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V zamówienia publicznego
  zawarcia umowy ramowej
  ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasta Wejherowa reprezentowana przez Prezydenta Miasta , pl. Jakuba Wejhera 8, 84-200 Wejherowo, woj. pomorskie, tel. 58 677 71 15.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.wejherowo.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Opracowanie dokumentacji projektowych wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i pozwoleń, z opcją pełnienia nadzoru autorskiego, z podziałem na 5 części.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Opracowanie dokumentacji projektowych wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i pozwoleń, z opcją pełnienia nadzoru autorskiego, z podziałem na 5 części Część 1: Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji ZRID dotyczącej przebudowy skrzyżowania ulicy Nadrzecznej z ulicą Chopina w Wejherowie z opcją pełnienia nadzoru autorskiego. Część 2: Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji ZRID dotyczącej budowy ulicy Łęgowskiego - połączenie drogowe pomiędzy ulicą Rogaczewskiego, a Węzłem Działki w Wejherowie z opcją pełnienia nadzoru autorskiego. Część 3: Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę dotyczącej zagospodarowania terenu rekreacyjno-sportowego przy hotelu Bliza w Wejherowie z opcją pełnienia nadzoru autorskiego. Część 4: Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę dotyczącej zagospodarowania terenu i budowy ciągu pieszego wzdłuż rzeki Cedron od istniejącego placu zabaw do ulicy Rzeźnickiej w Wejherowie w ramach zadania Turystyczny Szlak Północnych Kaszub w Wejherowie z opcją pełnienia nadzoru autorskiego. Część 5: Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę dotyczącej budowy skateparku wraz z oświetleniem, odwodnieniem i zagospodarowaniem terenu w Wejherowie z opcją pełnienia nadzoru autorskiego. Zamawiający zastrzega, że wszędzie tam, gdzie w treści dokumentów składających się na opis przedmiotu zamówienia i w samym opisie zostały wskazane znaki towarowe, patenty, pochodzenie lub normy, Zamawiający dopuszcza metody, materiały, urządzenia, systemy, technologie, produkty, itp. równoważne do przedstawionych w opisie przedmiotu zamówienia. Dodatkowo Zamawiający podkreśla, iż równoważne metody, materiały, urządzenia, systemy, technologie itp. nie mogą stanowić zamienników w stosunku do metod, materiałów, urządzeń, systemów, technologii itp. opisanych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ, ale muszą gwarantować spełnienie zdefiniowanych tam wymagań Zamawiającego. Zamawiający do wszystkich nazw, znaków towarowych, patentów lub pochodzenia wskazanych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ, dopisuje wyrazy lub równoważny..

II.1.5)

V przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • 1.Zamawiający przewiduje w okresie 3 lat od udzielenia niniejszego zamówienia podstawowego udzielenie Wykonawcy zamówień uzupełniających. 2.Zamówienia te będą polegały na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień jak te, które stanowią przedmiot niniejszego zamówienia podstawowego określonego w SIWZ. 3.Zamówienia uzupełniające będą stanowiły nie więcej niż 20% wartości zamówienia podstawowego.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.32.00.00-7, 71.24.80.00-8, 71.35.50.00-1.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 5.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

 

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1.Wysokość wadium. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium dla poszczególnych części zamówienia w następującej wysokości: 1) Część nr 1- 1 500,00 zł, słownie: jeden tysiąc pięćset złotych 00/100. 2) Część nr 2- 1 500,00 zł, słownie: jeden tysiąc pięćset złotych 00/100. 3) Część nr 3- 2 000,00 zł, słownie: dwa tysiące złotych 00/100. 4) Część nr 4- 300,00 zł, słownie: trzysta złotych 00/100. 5) Część nr 5- 1 200,00 zł, słownie: jeden tysiąc dwieście złotych 00/100. 2. Termin wniesienia wadium. 1) Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Wadium uznaje się za wniesione, jeżeli: a) wnoszone w formie pieniądza znalazło się na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu na składanie ofert. b) wnoszone w pozostałych formach oryginały dokumentów zostały złożone w Wydziale Finansowym Urzędu Miejskiego w Wejherowie przy ul. 12 Marca 195 w pok. Nr 206 przed upływem terminu składania ofert. 2) Dokument potwierdzający wniesienie wadium należy dołączyć do oferty, przy czym: 3) wadium w formie pieniądza należy wnieść na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Wejherowie - Bank Millennium O/Wejherowo nr 14 1160 2202 0000 0000 6196 3861. 4) w przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz do oferty należy załączyć kserokopię dokumentu stanowiącego wadium. Oryginał tego dokumentu należy złożyć w Wydziale Finansowym Urzędu Miejskiego w Wejherowie przy ul. 12 Marca 195 w pok. Nr 206 przed upływem terminu składania ofert. szczegółowe informacje dotyczace wadium zostały zawarte w rozdziale XII SIWZ

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie opisuje sposobu dokonywania oceny spełnienia przedmiotowego warunku, ponieważ nie ma on zastosowania w niniejszym postępowaniu.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że 1) Dla części nr 1 i dla części nr 2 wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej, dwa zamówienia (potwierdzone dowodami, że usługi te zostały wykonane należycie) polegające na: opracowaniu wielobranżowej dokumentacji projektowej, dla której wymagane było uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, obejmującej w swoim zakresie zaprojektowanie budowy drogi publicznej co najmniej klasy Z, w każdym zamówieniu. 2) Dla części nr 3 a) wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej, dwa zamówienia (potwierdzone dowodami, że usługi te zostały wykonane należycie) polegające na: opracowaniu wielobranżowej dokumentacji projektowej, dla której wymagane było uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę, dla terenu rekreacyjno-sportowego, obejmującej w swoim zakresie zaprojektowanie boiska wielofunkcyjnego, w każdym zamówieniu, b) wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej, jedno zamówienie (potwierdzone dowodami, że usługa ta została wykonana należycie) polegające na: opracowaniu wielobranżowej dokumentacji projektowej, obejmującej w swoim zakresie zaprojektowanie placu zabaw . Uwaga: Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia w jednym zadaniu zamówień wskazanych w pkt 2 lit a i lit. b dla potwierdzenia spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia dla części 3. 3) Dla części nr 4: wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej, dwa zamówienia (potwierdzone dowodami, że usługi te zostały wykonane należycie) polegające na: opracowaniu wielobranżowej dokumentacji projektowej, dla której wymagane było uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę, obejmującej w swoim zakresie zaprojektowanie w drodze klasy G ciągu pieszego wraz z miejscami postojowymi i oświetleniem terenu w każdym zamówieniu, 4) Dla części nr 5: wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej, dwa zamówienia (potwierdzone dowodami, że usługi te zostały wykonane należycie) polegające na: opracowaniu wielobranżowej dokumentacji projektowej, dla której wymagane było uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę, obejmującej w swoim zakresie zaprojektowanie skateparku na powierzchni nie mniejszej niż 2000m2 w każdym zamówieniu.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje szczegółowych warunków udziału w postępowaniu w powyższym zakresie.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje : 1) Dla części nr 1, dla części nr 2: a) jedną osobą posiadającą uprawnienia do projektowania w specjalności drogowej bez ograniczeń posiadającą doświadczenie w opracowaniu, w okresie ostatnich dziesięciu lat przed upływem terminu składania ofert, co najmniej dwóch dokumentacji projektowych w zakresie budowy drogi publicznej, wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, lub decyzji pozwolenia na budowę w każdym zamówieniu; b) jedną osobą posiadającą uprawnienia do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń; c) jedną osobą posiadającą uprawnienia do projektowania w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń; d) jedną osobą posiadającą uprawnienia do projektowania w specjalności telekomunikacyjnej bez ograniczeń; e) jedną osobą do projektowania zieleni, która wykonała co najmniej dwa projekty terenów zielonych przestrzeni publicznej. f) jedną osobą posiadającą uprawnienia w dziedzinie geodezji, w zakresie: geodezyjne pomiary sytuacyjno-wysokościowe, realizacyjne i inwentaryzacyjne g) jedną osobą posiadającą uprawnienia w dziedzinie geodezji, w zakresie: rozgraniczanie i podziały nieruchomości (gruntów) oraz sporządzanie dokumentacji do celów prawnych UWAGA 1! Zamawiający dopuszcza możliwości łączenia przez jedną osobę w/w funkcji odpowiednio: /1)a, 1)b, 1)c, 1)d, 1)e)/ oraz /1)f) i 1)g)/ celem potwierdzenia spełnienia warunku dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 2) Dla części nr 4: a) jedną osobą posiadającą uprawnienia do projektowania w specjalności drogowej bez ograniczeń posiadającą doświadczenie w opracowaniu, w okresie ostatnich dziesięciu lat przed upływem terminu składania ofert, co najmniej dwóch dokumentacji projektowych w zakresie budowy drogi publicznej, wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, lub decyzji pozwolenia na budowę w każdym zamówieniu; b) jedną osobą posiadającą uprawnienia do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń; c) jedną osobą posiadającą uprawnienia do projektowania w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń; d) jedną osobą posiadającą uprawnienia do projektowania w specjalności telekomunikacyjnej bez ograniczeń; e) jedną osobą do projektowania zieleni, która wykonała co najmniej dwa projekty terenów zielonych przestrzeni publicznej. UWAGA 2! Zamawiający dopuszcza możliwości łączenia przez jedną osobę w/w funkcji (tj. 1)a, 1)b, 1)c, 1)d, 1)e), celem potwierdzenia spełnienia warunku dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 3) Dla części nr 3 i dla części 5: a) jedną osobą posiadającą uprawnienia do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń; b) jedną osobą posiadającą uprawnienia do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń; c) jedną osobą posiadającą uprawnienia do projektowania w specjalności drogowej bez ograniczeń;. d) jedną osobą posiadającą uprawnienia do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń; e) jedną osobą posiadającą uprawnienia do projektowania w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń; f) jedną osobą posiadającą uprawnienia do projektowania w specjalności telekomunikacyjnej bez ograniczeń; g) jedną osobą do projektowania zieleni. UWAGA 3! Zamawiający dopuszcza możliwości łączenia przez jedną osobę w/w funkcji (tj. 2)a, 2)b, 2)c, 2)d, 2)e), 2)f, 2)g) celem potwierdzenia spełnienia warunku dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. UWAGA 4! Przez uprawnienia do projektowania należy rozumieć: uprawnienia, o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.) oraz w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. 2014 poz. 1278) Zamawiający określając wymogi dla osób w zakresie posiadanych uprawnień, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U z 2016 r., Nr 65). UWAGA 5! Przez uprawnienia w dziedzinie geodezji należy rozumieć: uprawnienia, o których mowa w ustawie z dnia z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz.520) Zamawiający określając wymogi dla osób w zakresie posiadanych uprawnień w dziedzinie geodezji dopuszcza odpowiadające im uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U z 2016 r., Nr 65).

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje szczegółowych warunków udziału w postępowaniu w powyższym zakresie.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • określenie dostaw lub usług, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o dostawach lub usługach niewykonanych lub wykonanych nienależycie
  Przez główne usługi, do których należy załączyć dowody, Zamawiający rozumie usługi, o których mowa w rozdz. VIII pkt. 2 SIWZ.;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub więcej części zamówienia z zachowaniem formy pisemnej, napisaną w języku polskim. Wykonawca może złożyć ofertę na każdą z pięciu części lub tylko na jedną dowolnie wybraną część. Postępowanie będzie rozstrzygane dla każdej z części osobno. 2. Oferta winna zawierać: 1) Wypełniony formularz oferty zgodny ze wzorem stanowiącym - załącznik nr 1 do SIWZ; 2) Pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą; 3) Dowód wniesienia wadium, przy czym w przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz do oferty należy załączyć kserokopię dokumentu stanowiącego wadium. Oryginał tego dokumentu należy złożyć w Wydziale Finansowym Urzędu Miejskiego w Wejherowie przy ul.12 Marca 195 w pok. Nr 206 przed upływem terminu składania ofert, zgodnie z rozdz. XII ust. 2 pkt 1. lit. b SIWZ. 4) Oświadczenia i dokumenty wymagane postanowieniami rozdz. IX Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 90
 • 2 - Wydłużenie terminu płatności ponad wymagany w SIWZ termin płatności 21 dni - 10

IV.2.2)

  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian zostały okreslone w załaczniku nr 6 do SIWZ projekcie umowy

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.wejherowo.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Siedziba Zam.pok.104 Opłata za część 1 - 70 zł, za część 2 - 50 zł, za część 3 - 100 zł, za część 4 - 10 zł, za część 5 - 10 zł nr konta 25 1160 2202 0000 0001 5278 2920.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 10.02.2016 godzina 11:30, miejsce: Oferty należy składać w Kancelarii Podawczej Urzędu Miejskiego w Wejherowie, ul.12 Marca 195.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zamawiający nie dopuszcza możliwości zawarcia umowy ramowej. Zgodnie z art. 23 ust.1 Prawa zamówień publicznych wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia składając następujące dokumenty: Każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy składa oddzielne dokumenty wymienione w pkt 4 rozdziału IX SIWZ Oświadczenie o ustanowieniu pełnomocnika do reprezentowania wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków określonych w art. 22 ust. 1 i art. 44 ustawy Prawo zamówień publicznych o których mowa w pkt 1, 2, 3 rozdziału IX SIWZ - winni złożyć wspólnie. Każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy składa oddzielnie dokumenty wymienione w art. 26 ust 2 d ustawy (pkt 6.1 rozdziału IX SIWZ, załącznik nr 3.1 do SIWZ - oryginał). W przypadku składania oferty przez spółkę cywilną dokumenty o których mowa w pkt 1, 4, 6.1 rozdziału IX SIWZ dotyczyć winny każdego ze wspólników tej spółki. Uszczegóławia się informacje zawarte w sekcji II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: odpowiednio dla każdej części 1. Zamawiający wymaga, aby zakończenie przedmiotu zamówienia dla poszczególnych części nastąpiło w nw. terminach: 1) Dla części nr 1 i dla części nr 2: a) wykonanie zamówienia podstawowego do dnia 30.09.2016 r., z tym że: w terminie do 3 tygodni od dnia zawarcia umowy, Wykonawca zobowiązany jest opracować i przekazać Zamawiającemu sporządzony i uzgodniony projekt koncepcyjny zgodny z SOPZ, w terminie do dnia 30.06.2016 r. Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu kompletną dokumentację objętą zamówieniem podstawowym wraz z kopią złożonego w Starostwie Powiatowym w Wejherowie wniosku o wydanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (ZRID) i zawiadomieniem, wydanym przez w/w organ, o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji ZRID, zgodnie z SOPZ, w terminie do 30.09.2016 r. Wykonawca zobowiązany jest uzyskać i przekazać Zamawiającemu decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) wraz z dokumentacją, będącą załącznikiem do decyzji ZRID (czyli z pieczątkami Starostwa Powiatowego w Wejherowie) Za datę zakończenia przedmiotu zamówienia podstawowego dla części 1 i dla części 2 przyjmuje się datę przekazania Zamawiającemu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) wraz z dokumentacją, będącą załącznikiem do decyzji ZRID (czyli z pieczątkami Starostwa Powiatowego w Wejherowie). 2) Dla części nr 3, części nr 4 i części nr 5: a) wykonanie zamówienia podstawowego do dnia 01.08.2016 r., z tym że: w terminie do 3 tygodni od dnia zawarcia umowy, Wykonawca zobowiązany jest opracować i przekazać Zamawiającemu sporządzony i uzgodniony projekt koncepcyjny zgodny z SOPZ (przy czym dla części nr 4 wymagane jest sporządzenie 2 wariantów koncepcji) zgodnie z SOPZ, w terminie do dnia 01.07.2016 r. Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu kompletną dokumentację objętą zamówieniem podstawowym wraz z kopią złożonego w Starostwie Powiatowym w Wejherowie wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na budowę i zawiadomieniem, wydanym przez w/w organ, o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji pozwolenia na budowę, zgodnie z SOPZ, w terminie do 01.08.2016 r. Wykonawca zobowiązany jest uzyskać i przekazać Zamawiającemu decyzję pozwolenia na budowę wraz z dokumentacją, będącą załącznikiem do decyzji pozwolenia na budowę (czyli z pieczątkami Starostwa Powiatowego w Wejherowie) Za datę zakończenia przedmiotu zamówienia podstawowego dla części 3, części 4 i części 5 przyjmuje się datę przekazania Zamawiającemu decyzji pozwolenia na budowę wraz z dokumentacją, będącą załącznikiem do decyzji pozwolenia na budowę (czyli z pieczątkami Starostwa Powiatowego w Wejherowie) 3)Dla części 1, części 2, części 3, części 4 i części 5 wykonanie opcji tj. pełnienie nadzoru autorskiego w okresie realizacji inwestycji realizowanej w oparciu o dokumentację projektową stanowiącą przedmiot zamówienia podstawowego, w latach 2017-2019 Termin świadczenia usługi nadzoru autorskiego uzależniony będzie od zabezpieczenia środków w budżecie Zamawiającego i zostanie dostosowany przez Zamawiającego odpowiednio do terminu realizacji robót budowlanych..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji ZRID dotyczącej przebudowy skrzyżowania ulicy Nadrzecznej z ulicą Chopina w Wejherowie z opcją pełnienia nadzoru autorskiego..

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji ZRID dotyczącej przebudowy skrzyżowania ulicy Nadrzecznej z ulicą Chopina w Wejherowie z opcją pełnienia nadzoru autorskiego..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.32.00.00-7, 71.24.50.00-8, 71.35.50.00-1.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.09.2016.

 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji ZRID dotyczącej budowy ulicy Łęgowskiego - połączenie drogowe pomiędzy ulicą Rogaczewskiego, a Węzłem Działki w Wejherowie z opcją pełnienia nadzoru autorskiego..

 

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji ZRID dotyczącej budowy ulicy Łęgowskiego - połączenie drogowe pomiędzy ulicą Rogaczewskiego, a Węzłem Działki w Wejherowie z opcją pełnienia nadzoru autorskiego..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.32.00.00-7, 71.24.80.00-8, 71.35.50.00-1.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.09.2016.

 

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę dotyczącej zagospodarowania terenu rekreacyjno-sportowego przy hotelu Bliza w Wejherowie z opcją pełnienia nadzoru autorskiego..

 

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę dotyczącej zagospodarowania terenu rekreacyjno-sportowego przy hotelu Bliza w Wejherowie z opcją pełnienia nadzoru autorskiego..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.32.00.00-7, 71.24.80.00-8.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 01.08.2016.

 

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę dotyczącej zagospodarowania terenu i budowy ciągu pieszego wzdłuż rzeki Cedron od istniejącego placu zabaw do ulicy Rzeźnickiej w Wejherowie w ramach zadania Turystyczny Szlak Północnych Kaszub w Wejherowie z opcją pełnienia nadzoru autorskiego..

 

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę dotyczącej zagospodarowania terenu i budowy ciągu pieszego wzdłuż rzeki Cedron od istniejącego placu zabaw do ulicy Rzeźnickiej w Wejherowie w ramach zadania Turystyczny Szlak Północnych Kaszub w Wejherowie z opcją pełnienia nadzoru autorskiego..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.32.00.00-7, 71.24.80.00-8.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 01.08.2016.

 

CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę dotyczącej budowy skateparku wraz z oświetleniem, odwodnieniem i zagospodarowaniem terenu w Wejherowie z opcją pełnienia nadzoru autorskiego.

 

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę dotyczącej budowy skateparku wraz z oświetleniem, odwodnieniem i zagospodarowaniem terenu w Wejherowie z opcją pełnienia nadzoru autorskiego.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.32.00.00-7, 71.24.80.00-8.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 01.08.2016.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 02.02.2016.19.50.52_Ogloszenie_o_zamowieniu.pdf 2016-02-02 19:50:52 208,5KB
2 05.02.2016.15.04.40_Ogloszenie_o__zmianie_ogloszenia.pdf 2016-02-05 15:04:40 70,1KB
3 10.02.2016.13.00.30_Ogloszenie_o__zmianie_ogloszenia_2.pdf 2016-02-10 13:00:30 51,8KB
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 02.02.2016.19.51.12_SIWZ.pdf Po terminie otwarcia ofert 2016-02-02 19:51:12 890,1KB 183 razy
2 zal_7.1.1_do_siwz_tom_1_koncepcja_drogowa.pdf Po terminie otwarcia ofert 2016-02-02 19:52:51 10,5MB 114 razy
3 zal_7.1.2_do_siwz_tom_2_analiza_i_prognozy_ruchu.pdf Po terminie otwarcia ofert 2016-02-02 19:52:51 8,9MB 100 razy
4 zal_7.2.1_do_siwz_projekt_koncepcyjny_ul_legowskiego.pdf Po terminie otwarcia ofert 2016-02-02 19:52:51 5,5MB 114 razy
5 zal_7.3.1_do_siwz_koncepcja-opis_rev3.pdf Po terminie otwarcia ofert 2016-02-02 19:52:51 17,4MB 103 razy
6 zal_7.3.2_do_siwz_koncepcja_orientacja_rev3.pdf Po terminie otwarcia ofert 2016-02-02 19:52:51 2,0MB 109 razy
7 zal_7.3.3_do_siwz_koncepcja_stan_istniejacy_rev3.pdf Po terminie otwarcia ofert 2016-02-02 19:52:51 631,0KB 108 razy
8 zal_7.3.4_do_siwz_koncepcja_zabudowa_1_skala250_rev3.pdf Po terminie otwarcia ofert 2016-02-02 19:52:51 1,0MB 106 razy
9 zal_7.3.5_do_siwz_koncepcja_zabudowa_skala500_rev3.pdf Po terminie otwarcia ofert 2016-02-02 19:52:51 1,1MB 250 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 05.02.2016.15.02.41_Zmiana_tresci_siwz.pdf Po terminie otwarcia ofert 2016-02-05 15:02:41 1,9MB
2 05.02.2016.15.17.42_Obowiazujace_Zalaczniki_do_SIWZ_1_2__2a_3__3_1_4_5_edytowalne.doc Po terminie otwarcia ofert 2016-02-05 15:17:42 749,5KB
3 08.02.2016.11.03.44_Wyjasnienia_1_tresci_siwz_0001.pdf Po terminie otwarcia ofert 2016-02-08 11:03:44 340,6KB
4 10.02.2016.13.23.05_Wyjasnienia_2_tresci_siwz.pdf Po terminie otwarcia ofert 2016-02-10 13:23:05 594,3KB
5 10.02.2016.13.24.14_dotyczy_czesci_5_nowy_obowiazujacy__zalacznik_nr_5_do_SIWZ_dla_czesci_5.doc Po terminie otwarcia ofert 2016-02-10 13:24:14 47KB
Przedłużenie terminów składania i otwarcia ofert
1 05.02.2016.15.05.01_Ogloszenie_o__zmianie_ogloszenia.pdf 2016-02-05 15:05:01 70,1KB
2 10.02.2016.13.00.46_Ogloszenie_o__zmianie_ogloszenia_2.pdf 2016-02-10 13:00:46 51,8KB
Wynik postępowania
1 22.02.2016.14.22.47_Wykonawcy_wynik_postepowania.pdf 2016-02-22 14:22:47 374,3KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Danuta Domżalicka 02-02-2016 19:48
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Danuta Domżalicka 02-02-2016
Ostatnia aktualizacja: Danuta Domżalicka 22-02-2016 14:22