Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miasta Wejherowa
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Udzielenie kredytu dlugoterminowego w wysokosci do 6 700 000 PLN na sfinansowanie planowanego deficytu budzetu Gminy Miasta Wejherowa w 2015 roku, na spłatę wczesniej zaciagnietych zobowiazan z tytulu emisji papierow wartosciowych oraz zaciagnietych pozyczek i kredytow, z terminem splaty w latach 2016?2030.

24/10/2015    S207    Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

Polska-Wejherowo: Usługi udzielania kredytu

2015/S 207-376155

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Gmina Miasto Wejherowo
pl. Jakuba Wejhera 8
Punkt kontaktowy: ul. 12 Marca 195, 84-200 Wejherowo, pok. 104
Osoba do kontaktów: Danuta Domżalicka
84-200 Wejherowo
POLSKA
Tel.: +48 586777115
E-mail: zzp@wejherowo.pl
Faks: +48 586777123

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.bip.wejherowo.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Ogólne usługi publiczne
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości do 6 700 000 PLN na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Miasta Wejherowa w 2015 roku, na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów, z terminem spłaty w latach 2016–2030.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Usługi
Kategoria usług: nr 6: Usługi finansowe a) Usługi ubezpieczeniowe b) Usługi bankowe i inwestycyjne
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Miasto Wejherowo.

Kod NUTS PL634

II.1.3)Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego
II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu
A. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1.Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na udzieleniu kredytu długoterminowego w wysokości do 6 700 000 PLN z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Miasta Wejherowa w 2015 roku, na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów, z terminem spłaty w latach 2016 – 2030.
2.Okres uruchomienia kredytu: Kredyt uruchamiany jednorazowo do 31.12.2015 r. (planowany termin grudzień 2015)
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 5 do SIWZ.
II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

66113000

II.1.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.1.8)Części
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.9)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2)Wielkość lub zakres zamówienia
II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres:
Postępowanie prowadzone jest w procedurze właściwej dla zamówienia o wartości szacunkowej przekraczającej 207 000 EUR dla usług.
II.2.2)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.3)Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie
II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Okres w miesiącach: 181 (od udzielenia zamówienia)

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje:
1.Wysokość wadium.
Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości: 15 000 PLN, słownie: piętnaście tysięcy złotych 00/100
2.Termin wniesienia wadium.
1)Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Wadium uznaje się za wniesione, jeżeli:
a)wnoszone w formie pieniądza znalazło się na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu na składanie ofert.
b)wnoszone w pozostałych formach oryginały dokumentów zostały złożone w Wydziale Finansowym Urzędu Miejskiego w Wejherowie przy ul.12 Marca 195 w pok. Nr 206 przed upływem terminu składania ofert.
2)Dokument potwierdzający wniesienie wadium należy dołączyć do oferty, przy czym:
a)wadium w formie pieniądza należy wnieść na rachunek bankowy Zamawiającego – Urzędu Miejskiego w Wejherowie – Bank Millennium O/Wejherowo nr 14116022020000000061963861;
b)w przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz do oferty należy załączyć kserokopię dokumentu stanowiącego wadium. Oryginał tego dokumentu należy złożyć w Wydziale Finansowym Urzędu Miejskiego w Wejherowie przy ul.12 Marca 195 w pok. Nr 206 przed upływem terminu składania ofert.
3.Formy wniesienia wadium.
1)Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
a)pieniądzu,
b)poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
c)gwarancjach bankowych,
d)gwarancjach ubezpieczeniowych,
e)poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt.2 ustawy z dnia 9.11.2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jedn.: Dz. U. 2007 Nr 42, poz. 275 z późn. zm.).
2) treści wadium składanego w formie innej niż pieniądz muszą być wyszczególnione okoliczności, o których mowa w rozdz. XII ust. 5 SIWZ, w jakich Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami. Wadium w formach wymienionych w ust. 3 pkt 1 litera od „b” do „e” musi być wystawione na Zamawiającego.
Z treści gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać, jaki jest sposób reprezentacji Gwaranta (poręczyciela). Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela Gwaranta (poręczyciela). Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska). Z treści gwarancji winno wynikać nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie Gwaranta (poręczyciela) do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 Ustawy, na każde pierwsze pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą.
Gwarancja (poręczenie) nie może zawierać zastrzeżenia gwaranta (poręczyciela), że pisemne żądanie zapłaty musi być przedstawione tylko za pośrednictwem Banku prowadzącego rachunek Zamawiającego, w celu potwierdzenia, że podpisy złożone na pisemnym żądaniu należą do osób uprawnionych do zaciągania zobowiązań majątkowych w imieniu Zamawiającego.
Gwarancja (poręczenie) musi być egzekwowalna i wykonalna na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, podlegać prawu polskiemu, a w sporach z gwarancji wyłącznie właściwy musi być Sąd Powszechny siedziby Zamawiającego.
3)Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
4)Wadium wniesione przez jednego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie uważa się za wniesione prawidłowo.
4.Zwrot wadium.
1)Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt 5.2 nin. rozdziału.
2)Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano.
3)Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.
4)Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.
5.Zatrzymanie wadium.
1)Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:
a)odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,
b)nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
c)zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
2)Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 Ustawy, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 Ustawy, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 Ustawy, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 Ustawy, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.
6.Inne postanowienia dotyczące wadium.
1)Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcę, który nie wniósł wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres związania ofertą lub w terminie, o którym mowa w art. 46 ust. 3 Ustawy, albo nie zgodził się na przedłużenie okresu związania ofertą. Jednocześnie ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
2)Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt. 4.1 nin. rozdziału, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.
III.1.2)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:
III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Wykonawcy winni ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia, zgodnie z art. 23 ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych ( tj. Dz.U. z 2013 r., poz 907 z późn. zm.).
W przypadku wyboru przez Zamawiającego oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się oudzielenie zamówienia Zamawiający żąda najpóźniej przed zawarciem umowy na wykonanie zamówienia, doprzedłożenia Zamawiającemu umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
III.1.4)Inne szczególne warunki
III.2)Warunki udziału
III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: I.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy i którzy wykażą ich spełnienie na poziomie wymaganym przez Zamawiającego zgodnie z opisem zamieszczonym w rozdz. VIII pkt 2 SIWZ oraz niepodlegający wykluczeniu z powodu niespełnienia warunków o których mowa w art. 24 ust. 1 i 2 Ustawy.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają poniższe warunki dotyczące:
posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada uprawnienia do wykonywania czynności bankowych, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 roku – Prawo bankowe (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 128 z późn. zm.) a w przypadku określonym w art.178 ust.1 ustawy Prawo bankowe inny dokument potwierdzający rozpoczęcie działalności przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 193 Ustawy Prawo bankowe.
posiadania wiedzy i doświadczenia;
Zamawiający nie opisuje sposobu dokonywania oceny spełnienia przedmiotowego warunku
dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym;
Zamawiający nie opisuje sposobu dokonywania oceny spełnienia przedmiotowego warunku
dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
Zamawiający nie opisuje sposobu dokonywania oceny spełnienia przedmiotowego warunku
sytuacji ekonomicznej i finansowej;
Zamawiający nie opisuje sposobu dokonywania oceny spełnienia przedmiotowego warunku
nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w związku z brakiem podstaw do wykluczenia z powodu zaistnienia przesłanek, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy.
oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w związku z brakiem podstaw do wykluczenia z powodu zaistnienia przesłanek, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy.
II.Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
1. W celu dokonania oceny spełnienia warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy, i których opis sposobu oceny spełnienia został zamieszczony w rozdz. VIII pkt 2 SIWZ należy złożyć następujące oświadczenia i dokumenty:
1) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 44 ustawy Prawo zamówień publicznych (załącznik nr 2 do SIWZ) – oryginał.
2) Zezwolenie na prowadzenie działalności bankowej na terenie Polski, a także realizację usług objętych przedmiotem zamówienia zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 128 z późn. zm.), a w przypadku określonym w art. 178 ust. 1 ustawy Prawo bankowe inny dokument potwierdzający rozpoczęcie działalności przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 193 ustawy Prawo bankowe
2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 Ustawy należy złożyć następujące dokumenty:
1) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy (załącznik nr 3 do SIWZ).
2) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
3) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
4) Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
5) Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 Ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
6) Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 Ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
7) Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 Ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
3. Jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 Ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania, dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 Ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem.
4. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5) Ustawy należy założyć następujące dokumenty:
1) Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej albo informację o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej, podpisaną przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy na załączniku nr 3a do SIWZ.
5. Informacja dla Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (dokumenty podmiotów zagranicznych):
1) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 2 nin. rozdziału:
a) pkt 2.- 4. i pkt 6 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
— nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
— nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
— nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie,
b) pkt 5. i pkt 7. – składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8,10 i 11 Ustawy.
2) Dokumenty, o których mowa w ust. 5 pkt 1. lit. a) tiret pierwszy i trzeci, lit. b), powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w ust. 5 pkt 1 lit. a) tiret drugi, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
3) Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w rozdz. IX ust. 5 pkt 1 SIWZ, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Przepis rozdz. IX ust. 5 pkt 2 SIWZ stosuje się odpowiednio.
4) W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.
6. Jeżeli Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków, zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia, podpisane przez osoby upoważnione do reprezentacji danego podmiotu. Wzór zobowiązania stanowi załącznik nr 2a do SIWZ.
Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów odpowiada solidarnie z Wykonawcą za szkodę Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
Zobowiązanie to winno zawierać informacje dotyczące: zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonaniu zamówienia, charakteru stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem, zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.
W celu oceny, czy Wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego obowiązany będzie złożyć stosowne dokumenty dotyczące w szczególności:
1)zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,
2)sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia,
3)charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem,
4)zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.
7.Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w rozdz. IX ust. 2 – 3 SIWZ.
8.Zgodnie z art. 23 ust. 1 Ustawy Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1)Oświadczenie wymienione w rozdz. IX ust.1 pkt 1 SIWZ powinno zostać złożone wspólnie w imieniu wszystkich Wykonawców;
2)Dokumenty wymienione w rozdz. IX ust. 1 pkt 2 SIWZ składa dowolny Wykonawca lub dowolni Wykonawcy wykazujący spełnienie warunków, spośród Wykonawców składających ofertę wspólną;
3)Oświadczenia oraz dokumenty wymienione w rozdz. IX ust. 2 i ust. 3 albo odpowiadające im dokumenty dotyczące podmiotów zagranicznych powinny być złożone przez każdego Wykonawcę;
4)Oświadczenia oraz dokumenty wymienione w rozdz. IX ust. 6 i ust.7 SIWZ składa każdy podmiot na zasobach, którego Wykonawca polega wykazując spełnienie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy, a które to podmioty będą brały udział w realizacji części zamówienia;
5)Lista lub informacja, o której mowa w rozdz. IX ust. 4 pkt 1 SIWZ powinna być złożona przez każdego Wykonawcę.
9.W przypadku składania oferty przez spółkę cywilną oświadczenia lub dokumenty, o których mowa w rozdz. IX ust. 1 pkt 1 i ust. 2 SIWZ dotyczyć winny każdego ze wspólników tej spółki. Dodatkowo należy załączyć do oferty dokumenty, o których mowa w rozdz. IX ust. 2 pkt.3. i ust. 2 pkt 4 dla spółki.
III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Zamawiający nie opisuje sposobu dokonywania oceny spełnienia przedmiotowego warunku.
III.2.3)Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
Zamawiający nie opisuje sposobu dokonywania oceny spełnienia przedmiotowego warunku.
III.2.4)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.3)Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi
III.3.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.3.2)Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.1.2)Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału
IV.1.3)Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia

Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone poniżej

1. Cena. Waga 98

2. Skrócenie terminu na uruchomienie kredytu od dnia złożenia wniosku przez Zamawiającego poniżej wymaganego w SIWZ terminu 3 dni. Waga 2

 

IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
ZZP.271.48.2015.DD
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie
IV.3.3)Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
Dokumenty odpłatne: tak
Podać cenę: 19 PLN

Warunki i sposób płatności: Opłata za SIWZ wynosi: 19 PLN (słownie: dziewiętnaście złotych 00/100), którą należy wpłacić na rachunek bankowy Zamawiającego – Bank Millennium Oddział Wejherowo Nr 25 1160 2202 0000 0001 5278 2920. Odbiór SIWZ w siedzibie Zamawiającego. SIWZ można pobrać w wersji elektronicznej ze strony internetowej zamawiającego: www.bip.wejherowo.pl – nieodpłatnie.

IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
1.12.2015 - 08:30
IV.3.5)Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom
IV.3.6)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.
IV.3.7)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.3.8)Warunki otwarcia ofert
Data: 1.12.2015 - 9:00

Miejscowość:

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w sali nr 103 Urzędu Miejskiego w Wejherowie przy ul. 12 Marca 195.

 

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
VI.2)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.3)Informacje dodatkowe
Uszczegóławia się zapis w Sekcji Ogłoszenia – II.3) Czas trwania zamówienia lub termin realizacji: Termin udostępnienia kredytu – grudzień 2015 r.
Oferty należy składać w Kancelarii Podawczej Urzędu Miejskiego w Wejherowie, ul.12 Marca 195.
Wykonawca składa jedną ofertę z zachowaniem formy pisemnej, napisaną w języku polskim.
2.Oferta winna zawierać:
1) Wypełniony formularz oferty – zgodny ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ.
2) Harmonogram spłaty kredytu – zgodne ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1a do SIWZ.
3) Pełnomocnictwo do podpisania oferty, zgodnie z definicją przyjętą w słowniczku SIWZ.
4)Dowód wniesienia wadium, przy czym w przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz do oferty należy załączyć kserokopię dokumentu stanowiącego wadium wraz z dokumentami, z których wynika stosowne upoważnienie (upełnomocnienie). Oryginał tego dokumentu należy złożyć w Wydziale Finansowym Urzędu Miejskiego w Wejherowie przy ul. 12 Marca 195 w pok. Nr 206 przed upływem terminu składania ofert, zgodnie z rozdz. XII ust. 2 pkt 1 lit. b SIWZ.
5)Oświadczenia i dokumenty wymagane postanowieniami rozdz. IX Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
3.Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ. Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oferty w formie elektronicznej.
4.Wymagane w SIWZ dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, za wyjątkiem kopii dokumentów dla których SIWZ zastrzega inną formę.
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587701
Faks: +48 224587700

VI.4.2)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 1. Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Prawo Zamówień Publicznych, a w szczególności:
2. Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi,jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy.
3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.
4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
6. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołaniaw taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się,iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust. 2 ustawy.
7. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy.
8. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji zamawiający powtarza czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności.
9. Na czynności, o których mowa w pkt 7 nin. rozdziału, nie przysługuje odwołanie.
10. Zgodnie z treścią art. 182 ust. 1 pkt 1) ustawy odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.11. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, także wobec postanowień specyfikacji istotnychwarunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym UniiEuropejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.
12. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 9 i pkt 10 nin. rozdziału wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
13. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.
14. Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopię odwołania innym wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamieszcza ją również na stronie internetowej, na której jest zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu lub jest udostępniana specyfikacja, wzywając wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego.
15. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.
16. Przystąpienie do postępowania odwoławczego następuje na warunkach określonych w art. 185 ustawy.
17. Do postępowania odwoławczego stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17.11.1964 r. –Kodeks postępowania cywilnego o sądzie polubownym (arbitrażowym), jeżeli ustawa nie stanowi inaczej.
VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Urząd Zamówień Publicznych Departament Odwołań
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587701
Faks: +48 224587700

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:21.10.2015

Załączniki do pobrania

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 24.10.2015.11.13.09_Zal._8.8-8.21_do_SIWZ.pdf Po terminie otwarcia ofert 2015-10-24 11:13:09 2,6MB 941 razy
2 24.10.2015.11.19.54_SIWZ.doc Po terminie otwarcia ofert 2015-10-24 11:19:54 733,5KB 167 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 04.11.2015.10.11.25_Wyjasnienia_I-i_II_oraz_zmiana_tresci_SIWZ.pdf Po terminie otwarcia ofert 2015-11-04 10:11:25 493,9KB
2 04.11.2015.10.11.54_Opinia_RIO.pdf Po terminie otwarcia ofert 2015-11-04 10:11:54 124,3KB
3 04.11.2015.10.12.10_Sprawozdanie_Rb_UZ.pdf Po terminie otwarcia ofert 2015-11-04 10:12:10 160,2KB
4 04.11.2015.10.12.23_Sprawozdanie_Rb_Z.pdf Po terminie otwarcia ofert 2015-11-04 10:12:23 143,1KB
5 04.11.2015.10.12.38_Sprawozdanie_Rb_N.pdf Po terminie otwarcia ofert 2015-11-04 10:12:38 13KB
6 04.11.2015.10.12.53_Sprawozdanie_Rb_NDS.pdf Po terminie otwarcia ofert 2015-11-04 10:12:53 361,4KB
7 10.11.2015.15.18.54_Wyjasnienia_III_i_IV_tresci_SIWZ_i_zmiana_II_tresci_SIWZ.pdf Po terminie otwarcia ofert 2015-11-10 15:18:54 987,4KB
8 10.11.2015.15.19.23_Opinia_RIO_uchwala_budzetowa_2015.pdf Po terminie otwarcia ofert 2015-11-10 15:19:23 114,4KB
9 10.11.2015.15.19.42_Sprawozdanie_Rb-27S_Rb-28S_koniec_IV_Kwartalu_2014.pdf Po terminie otwarcia ofert 2015-11-10 15:19:42 238,1KB
10 10.11.2015.15.19.58_Sprawozdanie_Rb-27S_Rb-28S_koniec_III_Kwartalu_2015.pdf Po terminie otwarcia ofert 2015-11-10 15:19:58 240,2KB
11 10.11.2015.15.20.12_Rb-N___IV_kw.2014.pdf Po terminie otwarcia ofert 2015-11-10 15:20:12 39,6KB
12 10.11.2015.15.20.35_Rb-N___III_kw.2015.pdf Po terminie otwarcia ofert 2015-11-10 15:20:35 35,4KB
13 10.11.2015.15.20.57_Wykaz_podmiotow-powiazanych_kapitalowo.pdf Po terminie otwarcia ofert 2015-11-10 15:20:57 22,5KB
14 16.11.2015.13.56.05_Wyjasnienia_V_tresci_SIWZ.pdf Po terminie otwarcia ofert 2015-11-16 13:56:05 343,5KB
15 16.11.2015.13.56.22_Rb_27S_-_30.09.2015.pdf Po terminie otwarcia ofert 2015-11-16 13:56:22 1018,8KB
16 16.11.2015.13.56.37_Rb_27S_-_31.12.2014.pdf Po terminie otwarcia ofert 2015-11-16 13:56:37 981,7KB
17 16.11.2015.13.56.53_Rb_28S_-_30.09.2015.pdf Po terminie otwarcia ofert 2015-11-16 13:56:53 1,6MB
18 16.11.2015.13.57.07_Rb_28S_-_31.12.2014.pdf Po terminie otwarcia ofert 2015-11-16 13:57:07 1,6MB
19 17.11.2015.14.15.41_Wyjasnienia_VI_tresci_SIWZ.pdf Po terminie otwarcia ofert 2015-11-17 14:15:41 242,8KB
20 17.11.2015.14.16.10_Opinia_RIO_z_19_pazdziernika_2015_r.pdf Po terminie otwarcia ofert 2015-11-17 14:16:10 204,8KB
Wynik postępowania
1 02.12.2015.15.00.14_Wykonawcy_wybor_oferty_najkorzystniejszej.pdf 2015-12-02 15:00:14 479,5KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Danuta Domżalicka 24-10-2015 11:07
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Danuta Domżalicka 24-10-2015
Ostatnia aktualizacja: Danuta Domżalicka 02-12-2015 15:00