Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miasta Wejherowa
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uslugi ubezpieczeniowe z podzialem na zadania: Czesc A- Zadanie I: Ubezpieczenie mienia, komunikacyjne oraz odpowiedzialnosci cywilnej Gminy Miasta Wejherowa Część B- Zadanie II: Ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialnosci cywilnej Gminy Miasta Wejherowa ? Wejherowskie Centrum Kultury - Filharmonia Kaszubska

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:


 

Wejherowo: Usługi ubezpieczeniowe z podziałem na zadania: Część A- Zadanie I: Ubezpieczenie mienia, komunikacyjne oraz odpowiedzialności cywilnej Gminy Miasta Wejherowa Część B- Zadanie II: Ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Gminy Miasta Wejherowa - Wejherowskie Centrum Kultury - Filharmonia Kaszubska
Numer ogłoszenia: 104957 - 2014; data zamieszczenia: 15.05.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasta Wejherowa reprezentowana przez Prezydenta Miasta , pl. Jakuba Wejhera 8, 84-200 Wejherowo, woj. pomorskie, tel. 58 677 71 15.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.wejherowo.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługi ubezpieczeniowe z podziałem na zadania: Część A- Zadanie I: Ubezpieczenie mienia, komunikacyjne oraz odpowiedzialności cywilnej Gminy Miasta Wejherowa Część B- Zadanie II: Ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Gminy Miasta Wejherowa - Wejherowskie Centrum Kultury - Filharmonia Kaszubska.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Usługi ubezpieczeniowe z podziałem na zadania: Część A ZADANIE I: UBEZPIECZENIE MIENIA, KOMUNIKACYJNE ORAZ ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ GMINY MIASTA WEJHEROWA: Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, Ubezpieczenie szyb i przedmiotów szklanych, Ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem i rabunku, Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego, Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, Ubezpieczenia komunikacyjne; Część B- ZADANIE II: UBEZPIECZENIE MIENIA ORAZ ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ GMINY MIASTA WEJHEROWA - WEJHEROWSKIE CENTRUM KULTURY - FILHARMONIA KASZUBSKA: Ubezpieczenie mienia od na bazie wszystkich ryzyk -all risk-, Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla Części A zadania I i Części B zadania II z uwzględnieniem Części C-Pozostałe warunki ubezpieczenia dla Zadania I i Zadania II stanowi załącznik nr I do SIWZ. Wykazy mienia znajdują się w załącznikach: nr IA, nr IB, nr IC, nr ID. Zaświadczenia o przebiegu ubezpieczeń I E - do Części A- Zadanie I i do Części B -Zadanie II..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.51.00.00-8, 66.51.60.00-3, 66.51.10.00-4, 66.51.60.00-0, 66.51.21.00-3, 66.51.41.10-0, 66.51.61.10-1.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 36.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga złożenia wadium w przedmiotowym postępowaniu.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada uprawnienia do prowadzenia działalności ubezpieczeniowej na terytorium RP w zakresie nie mniejszym niż przedmiot zamówienia (Ustawa z dnia 22 maja 2003r o działalności ubezpieczeniowej, tekst jednolity wprowadzony Obwieszczeniem Marszałka Sejmu w dniu 22 maja 2013 w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy Dz.U. z 2013r poz. 950 z późn. zm.)

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje szczegółowych warunków udziału w postępowaniu w powyższym zakresie.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje szczegółowych warunków udziału w postępowaniu w powyższym zakresie.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje szczegółowych warunków udziału w postępowaniu w powyższym zakresie.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje szczegółowych warunków udziału w postępowaniu w powyższym zakresie.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Wypełniony formularz oferty - zgodny ze wzorem stanowiącym załącznik nr IIA dla zadania I/ IIB dla zadania II do SIWZ b) Pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą; c) Oświadczenia i dokumenty wymagane postanowieniami rozdz. IX Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia d) Ogólne warunki ubezpieczenia, które będą miały zastosowanie do poszczególnych ubezpieczeń określonych w Załączniku nr I do SIWZ (Opis przedmiotu zamówienia)

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 80
 • 2 - Zaakceptowanie klauzul fakultatywnych - 20

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewidział zmiany do umowy w załączniku nr V do SIWZ- Projekt umowy

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.wejherowo.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zespół ds. Zamówień Publicznych Urzędu Miejskiego, 84-200 Wejherowo, ul. 12-Marca 195, pok 104.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 23.05.2014 godzina 08:30, miejsce: Oferty należy składać w Kancelarii Podawczej Urzędu Miejskiego w Wejherowie, ul.12 Marca 195.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zamawiający nie dopuszcza możliwości zawarcia umowy ramowej. Doprecyzowanie zapisów w sekcji: II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA ogłoszenia: Przez termin realizacji zamówienia rozumie się okres udzielonej ochrony ubezpieczeniowej wynikający z zawartej umowy ubezpieczenia. Wymagany okres ubezpieczenia wynosi 36 miesięcy. Oczekiwany termin realizacji zamówienia dla obu zadań - od 01.07.2014 r. do 30.06.2017 r. Jeżeli z powodu przedłużenia procedury przetargowej stanie się niemożliwa realizacja zamówienia w tym okresie, to strony w zawieranej umowie będą mogły ustalić odpowiednio inne terminy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 


Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 15.05.2014.13.57.42_Ogloszenie_o_zamowieniu.pdf 2014-05-15 13:57:42 60,1KB
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 15.05.2014.13.57.42_SIWZ.pdf Po terminie otwarcia ofert 2014-05-15 13:57:42 808,6KB 359 razy
2 15.05.2014.13.58.00_zalacznik_IA_GM_Wejherowo_(UM_WOO).xls Po terminie otwarcia ofert 2014-05-15 13:58:00 10KB 1105 razy
3 15.05.2014.13.58.14_zalacznik_IB_Gm.Wejherowo_WGN_Kalwaria_i_Park_Majk..xls Po terminie otwarcia ofert 2014-05-15 13:58:14 70KB 142 razy
4 15.05.2014.13.58.42_zalacznik_IC_Gmina_Miasta_Wejherowa_(WZNK).xls Po terminie otwarcia ofert 2014-05-15 13:58:42 2,4MB 86 razy
5 15.05.2014.13.58.53_zalacznik_ID_FILHARMONIA.xls Po terminie otwarcia ofert 2014-05-15 13:58:53 148,5KB 89 razy
6 15.05.2014.14.02.33_zalacznik_IE_Zaswiadczenia_o_przebiegu_ubezpieczen.pdf Po terminie otwarcia ofert 2014-05-15 14:02:33 629,2KB 99 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 20.05.2014.15.04.14_WYJASNIENIA_I_ZMIANY_TRESCI_SIWZ.pdf Po terminie otwarcia ofert 2014-05-20 15:04:14 177,1KB
2 20.05.2014.15.04.27_SIWZ.doc Po terminie otwarcia ofert 2014-05-20 15:04:27 1,3MB
Wynik postępowania
1 11.06.2014.15.06.33_Wybor_oferty_najkorzystniejszej.pdf 2014-06-11 15:06:33 67,9KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Danuta Domżalicka 15-05-2014 13:57
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Danuta Domżalicka 15-05-2014
Ostatnia aktualizacja: Danuta Domżalicka 11-06-2014 15:06