Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miasta Wejherowa
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Wykonywanie operatow szacunkowych dla potrzeb związanych z biezacym funkcjonowaniem Wydzialu Gospodarki Nieruchomosciami i Urbanistyki Urzedu Miejskiego w Wejherowie w 2014 roku z podziałem na IV czesci.

Wejherowo: Wykonywanie operatów szacunkowych dla potrzeb związanych z bieżącym funkcjonowaniem Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Urbanistyki Urzędu Miejskiego w Wejherowie w 2014 roku z podziałem na IV części.
Numer ogłoszenia: 22122 - 2014; data zamieszczenia: 20.01.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasta Wejherowa reprezentowana przez Prezydenta Miasta , pl. Jakuba Wejhera 8, 84-200 Wejherowo, woj. pomorskie, tel. 58 677 71 15.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonywanie operatów szacunkowych dla potrzeb związanych z bieżącym funkcjonowaniem Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Urbanistyki Urzędu Miejskiego w Wejherowie w 2014 roku z podziałem na IV części..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie operatów szacunkowych dla potrzeb związanych z bieżącym funkcjonowaniem Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Urbanistyki Urzędu Miejskiego w Wejherowie w 2014 roku z podziałem na IV części. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 6.1, 6.2, 6.3 i 6.4 do SIWZ. 3. Przewidywana ilość operatów szacunkowych podana w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, w sztukach jest wielkością orientacyjną, liczba zleconych do wykonania operatów szacunkowych będzie wynikała z rzeczywistych potrzeb zamawiającego i w poszczególnych pozycjach może być mniejsza lub większa od przewidywanej. 4. Postępowanie prowadzone jest w procedurze właściwej dla zamówienia o wartości szacunkowej przekraczającej 14.000 Euro, lecz nie przekraczającej 207 000 Euro dla usług..

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • 1. Zamawiający przewiduje w okresie 3 lat od udzielenia niniejszego zamówienia podstawowego udzielenie Wykonawcy zamówień uzupełniających, polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień, to jest wykonywaniu operatów szacunkowych. 2. Zamówienia uzupełniające będą stanowiły nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 70.00.00.00-1.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 4.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 19.12.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie opisuje sposobu dokonywania oceny spełnienia przedmiotowego warunku, ponieważ nie ma on zastosowania w niniejszym postępowaniu.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje szczegółowych warunków udziału w postępowaniu w powyższym zakresie.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje szczegółowych warunków udziału w postępowaniu w powyższym zakresie.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości, o których mowa w art. 191 ust. 1 w związku z art. 177 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. nr 102, poz. 651 ze zm.);

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje szczegółowych warunków udziału w postępowaniu w powyższym zakresie.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Oferta winna zawierać: a) Wypełniony formularz oferty - zgodny ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ; b) Zestawienia kwot składających się na cenę zamówienia (część I, część II, część III i części IV) zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1a, 1b, 1c, 1d do SIWZ (w zależności na którą część Wykonawca składa ofertę); c) Pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą; d) Oświadczenia i dokumenty wymagane postanowieniami rozdz. IX Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian zostały opisane w załączniku nr 5 do SIWZ - projekt umowy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.wejherowo.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Wejherowie, ul. 12-go Marca 195, 84-200 Wejherowo, Zespół ds. zamówień publicznych, pok. 104..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 28.01.2014 godzina 08:30, miejsce: Oferty należy składać w Kancelarii Podawczej Urzędu Miejskiego w Wejherowie, ul.12-go Marca 195, 84-200 Wejherowo.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zamawiający nie dopuszcza możliwości zawarcia umowy ramowej. Zgodnie z art. 23 ust.1 Prawa zamówień publicznych wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia składając następujące dokumenty: 1 Każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy składa oddzielne dokumenty wymienione w pkt 3 rozdziału IX SIWZ. 2 Oświadczenie o ustanowieniu pełnomocnika do reprezentowania wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 3 Dokumenty, potwierdzające spełnienie warunków określonych w art. 22 ust. 1 i art. 44 ustawy Prawo zamówień publicznych o których mowa w pkt 1 i 2 rozdziału IX SIWZ - winni złożyć wspólnie. W przypadku dokumentów potwierdzających spełnienie udziału warunku z art. 22 ust. 1 ustawy pzp, o którym mowa w pkt 2 rozdziału IX SIWZ wystarczy, że dokumenty potwierdzające spełnienie warunku złoży co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub gdy z dokumentów złożonych przez tych wykonawców łącznie będzie wynikać jego spełnienie. 4. Każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy składa oddzielnie dokumenty wymienione w art. 26 ust 2 d ustawy (pkt 5.1 nin. rozdziału IX SIWZ - załącznik nr 3a do SIWZ - oryginał). Ponadto Zamawiający doprecyzowuje termin realizacji przedmiotu zamówienia określony w ogłoszeniu o zamówieniu, w sekcji II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA oraz odpowiednio w Załączniku I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH: Część nr 1, pkt 3; Część nr 2, pkt 3; Część nr 3, pkt 3 oraz Część nr 4, pkt 3 - Zakończenie 19.12.2014 r. - Zamawiający wymaga, aby cały przedmiot zamówienia był realizowany w terminie od dnia zawarcia umowy do dnia 19.12.2014 r. Zlecenia na wyceny nieruchomości będą przekazywane sukcesywnie w zależności od bieżących potrzeb Zamawiającego od dnia zawarcia umowy. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania kompletnego operatu szacunkowego dla części nr I, dla części nr II, dla części nr III oraz dla części nr IV w terminie do 21 dni od dnia otrzymania pisemnego zlecenia - zgodnie z rozdz. VII SIWZ..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Część nr I.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części I stanowi załącznik nr 6.1 do SIWZ.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 70.00.00.00-1.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 19.12.2014.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Część nr II.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części II stanowi załącznik nr 6.2 do SIWZ..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 70.00.00.00-1.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 19.12.2014.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Część nr III.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części III stanowi załącznik nr 6.3 do SIWZ..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 70.00.00.00-1.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 19.12.2014.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Część nr IV.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części IV stanowi załącznik nr 6.4 do SIWZ..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 70.00.00.00-1.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 19.12.2014.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


 


Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 20.01.2014.13.36.13_OGLOSZENIE_O_ZAMOWIENIU.pdf 2014-01-20 13:36:13 73,5KB
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 20.01.2014.13.36.24_SIWZ.pdf Po terminie otwarcia ofert 2014-01-20 13:36:24 418,7KB 212 razy
2 20.01.2014.13.36.33_zal_6.2a_do_SIWZ.pdf Po terminie otwarcia ofert 2014-01-20 13:36:33 460,4KB 199 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 24.01.2014.08.59.56_Zmiana_1_tresci_SIWZ.pdf Po terminie otwarcia ofert 2014-01-24 08:59:56 39,9KB
2 24.01.2014.09.00.08_zalacznik_nr_3a_do_SIWZ.pdf Po terminie otwarcia ofert 2014-01-24 09:00:08 63,4KB
Wynik postępowania
1 13.02.2014.12.04.49_ZAWIADOMIENIE_O_WYBORZE_OFERTY_NAJKORZYSTNIEJSZEJ.pdf 2014-02-13 12:04:49 161,7KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Jowita Orłowska 20-01-2014 13:33
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 20-01-2014
Ostatnia aktualizacja: Jowita Orłowska 13-02-2014 12:04