Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miasta Wejherowa
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Swiadczenie uslug polegajacych na: Czesc 1 ? Konserwacji monitoringu Czesc 2 ? Dostawie sygnalu wizyjnego

Wejherowo: Świadczenie w okresie od 01.01.2014 r. do 30.06.2014 r. usług polegających na: Część 1 - Konserwacji monitoringu zainstalowanego w siedzibie Straży Miejskiej w Wejherowie przy Pl. J. Wejhera 8, Część 2 - Dostawie sygnału wizyjnego od kamer do centrum monitoringu zainstalowanego w siedzibie Straży Miejskiej w Wejherowie przy Pl. J. Wejhera 8.
Numer ogłoszenia: 506062 - 2013; data zamieszczenia: 06.12.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasta Wejherowa reprezentowana przez Prezydenta Miasta , pl. Jakuba Wejhera 8, 84-200 Wejherowo, woj. pomorskie, tel. 58 677 71 15.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.wejherowo.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie w okresie od 01.01.2014 r. do 30.06.2014 r. usług polegających na: Część 1 - Konserwacji monitoringu zainstalowanego w siedzibie Straży Miejskiej w Wejherowie przy Pl. J. Wejhera 8, Część 2 - Dostawie sygnału wizyjnego od kamer do centrum monitoringu zainstalowanego w siedzibie Straży Miejskiej w Wejherowie przy Pl. J. Wejhera 8..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Świadczenie w okresie od 01.01.2014 r. do 30.06.2014 r. usług polegających na: Część 1 - Konserwacji monitoringu zainstalowanego w siedzibie Straży Miejskiej w Wejherowie przy Pl. J. Wejhera 8, Część 2 - Dostawie sygnału wizyjnego od kamer do centrum monitoringu zainstalowanego w siedzibie Straży Miejskiej w Wejherowie przy Pl. J. Wejhera 8. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 6.1 i 6.2 do SIWZ. Postępowanie prowadzone jest w procedurze właściwej dla zamówienia o wartości szacunkowej powyżej kwoty 14000 euro i poniżej kwoty 200.000 euro dla usług..

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • 1.Zamawiający przewiduje w okresie 3 lat od udzielenia niniejszego zamówienia podstawowego udzielenie Wykonawcy zamówień uzupełniających. 2.Zamówienia te będą polegały na powtórzeniu tego samego rodzaju prac, jak te, które stanowią przedmiot niniejszego zamówienia podstawowego określonego w SIWZ. 3.Zamówienia uzupełniające będą stanowiły nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.33.44.00-9, 64.22.80.00-0.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.06.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1.Wysokość wadium. 1.1 Zamawiający nie żąda od Wykonawców wniesienia wadium dla części 1 zamówienia: 1.2 Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium dla części 2 zamówienia w wysokości 2 000,00 zł., słownie: dwa tysiące złotych 00/100 2.Termin wniesienia wadium. 2.1.Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Wadium uznaje się za wniesione, jeżeli: a)wnoszone w formie pieniądza znalazło się na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu na składanie ofert. b)wnoszone w pozostałych formach oryginały dokumentów zostały złożone w Wydziale Finansowym Urzędu Miejskiego w Wejherowie przy ul.12 Marca 195 w pok. Nr 206 przed upływem terminu składania ofert. 2.2.Dokument potwierdzający wniesienie wadium należy dołączyć do oferty, przy czym: a)wadium w formie pieniądza należy wnieść na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Wejherowie - Bank Millennium O Wejherowo nr 14116022020000000061963861. b)w przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz do oferty należy załączyć kserokopię dokumentu stanowiącego wadium. Oryginał tego dokumentu należy złożyć w Wydziale Finansowym Urzędu Miejskiego w Wejherowie przy ul.12 Marca 195 w pok. Nr 206 przed upływem terminu składania ofert. 3.Formy wniesienia wadium. 3.1.Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a)pieniądzu, b)poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c)gwarancjach bankowych, d)gwarancjach ubezpieczeniowych, e)poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt.2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.). 3.2.W treści wadium składanego w formie innej niż pieniądz muszą być wyszczególnione okoliczności, o których mowa w rozdz. XII pkt 5 SIWZ, w jakich Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami. Wadium w formach wymienionych w pkt 3 od b do e musi być wystawione na Gminę Miasto Wejherowo. Z treści gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać, jaki jest sposób reprezentacji Gwaranta. Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela Gwaranta. Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe zobowiązanie Gwaranta (poręczyciela) do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą. Gwarancja (poręczenie) nie może zawierać zastrzeżenia gwaranta (poręczyciela), o konieczności potwierdzenia podpisów Zamawiającego na pisemnym wezwaniu do zapłaty przez bank prowadzący rachunek Zamawiającego. 3.3.Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 3.4.Wadium wniesione przez jednego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie uważa się za wniesione prawidłowo. 4.Zwrot wadium. 4.1.Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt 5.2 nin. rozdziału. 4.2.Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 4.3.Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 4.4.Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 5.Zatrzymanie wadium. 5.1.Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: a)odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b)nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c)zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 5.2.Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 Ustawy nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 Ustawy lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. 6.Inne postanowienia dotyczące wadium. 6.1.Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcę, który nie wniósł wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres związania ofertą lub w terminie, o którym mowa w art. 46 ust. 3 ustawy, albo nie zgodził się na przedłużenie okresu związania ofertą. Jednocześnie ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 6.2.Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt. 4.1 nin. rozdziału, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie opisuje sposobu dokonywania oceny spełnienia przedmiotowego warunku, ponieważ nie ma on zastosowania w niniejszym postępowaniu.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • DLA CZĘŚCI 1 Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że wykonał lub wykonuje należycie, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej: a) dwa zamówienia (z załączeniem dowodów czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie) polegające na konserwacji centrum monitoringu w okresie co najmniej 5-ciu miesięcy, w każdym zamówieniu oraz b) dwa zamówienia (z załączeniem dowodów czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie) polegające na konserwacji kamer w tym minimum 10 kamer szybkoobrotowych w okresie co najmniej 5-ciu miesięcy, w każdym zamówieniu UWAGA 1! Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia w jednym zamówieniu ww zakresów (tj. zakres a i b), celem potwierdzenia spełnienia warunku. DLA CZĘŚCI 2 Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że wykonał lub wykonuje należycie, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jedno zamówienie (potwierdzone dokumentami, że usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie) polegające na co najmniej półrocznym przesyle sygnału z minimum 10 kamer, w relacji kamery - centrum monitoringu miejskiego. Uwaga: W przypadku zamówienia wykonywanego (nie zakończonego) część zamówienia faktycznie już wykonana musi spełniać w/w określone wymogi Zamawiającego (odpowiednio dla każdej części).

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje szczegółowych warunków udziału w postępowaniu w powyższym zakresie.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje szczegółowych warunków udziału w postępowaniu w powyższym zakresie.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje szczegółowych warunków udziału w postępowaniu w powyższym zakresie.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • określenie dostaw lub usług, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o dostawach lub usługach niewykonanych lub wykonanych nienależycie
  W załączniku nr 4.1; 4.2 do SIWZ Wykonawca przedstawi główne usługi wraz z dowodami. Przez główne usługi, do których należy załączyć dowody, Zamawiający rozumie usługi, o których mowa w rozdz. VIII pkt. 2 SIWZ, odpowiednio Sekcja III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW III.3.2) Wiedza i doświadczenie niniejszego ogłoszenia o zamówieniu;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Oferta winna zawierać: a)Wypełniony formularz oferty (w zależności, na którą część Wykonawca składa ofertę) - zgodny ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1.1; 1.2 do SIWZ. b)Pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą; c)Dowód wniesienia wadium (dla części 2 zamówienia), przy czym w przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz do oferty należy załączyć kserokopię dokumentu stanowiącego wadium. Oryginał tego dokumentu należy złożyć w Wydziale Finansowym Urzędu Miejskiego w Wejherowie przy ul.12 Marca 195 w pok. Nr 206 przed upływem terminu składania ofert, zgodnie z rozdz. XII pkt. 2.1. lit. b SIWZ. d)Oświadczenia i dokumenty wymagane postanowieniami rozdz. IX Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian zostały szczegółowo opisane w załączniku Nr 5.1 i 5.2 do SIWZ - projekty umów

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.wejherowo.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Wejherowie ul. 12-go Marca 195, 84-200 Wejherowo (pokój Nr 104).

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 16.12.2013 godzina 08:30, miejsce: Oferty należy składać w Kancelarii Podawczej Urzędu Miejskiego w Wejherowie, ul.12 Marca 195, 84-200 Wejherowo.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: 1.Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. 2.Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub więcej części. 3.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych 4.Zamawiający nie dopuszcza możliwości zawarcia umowy ramowej. 5. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej. 6. Zgodnie z art. 23 ust.1 Prawa zamówień publicznych wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia składając następujące dokumenty: 6.1 Każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy składa oddzielne dokumenty wymienione w pkt 3 rozdziału IX SIWZ 6.2 Oświadczenie o ustanowieniu pełnomocnika do reprezentowania wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 6.3 Dokumenty, potwierdzające spełnienie warunków określonych w art. 22 ust. 1 i art. 44 ustawy Prawo zamówień publicznych o których mowa w pkt 1, 2 rozdziału IX SIWZ - winni złożyć wspólnie. 6.4 Każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy składa oddzielnie dokumenty wymienione w art. 26 ust 2 d ustawy (pkt 5.1 rozdziału IX SIWZ załącznik nr 3.1 do SIWZ - oryginał). 7. W przypadku składania oferty przez spółkę cywilną dokumenty o których mowa w pkt 1, 3.1, 5.1 rozdziału IX SIWZ dotyczyć winny każdego ze wspólników tej spółki. 8. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany jest przed zawarciem umowy do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na kwotę w wysokości 10 % ceny całkowitej podanej w ofercie (brutto) dla danej części..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Świadczenie w okresie od 01.01.2014 r. do 30.06.2014 r. usług polegających na: Część 1 - Konserwacji monitoringu zainstalowanego w siedzibie Straży Miejskiej w Wejherowie przy Pl. J. Wejhera 8.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Świadczenie w okresie od 01.01.2014 r. do 30.06.2014 r. usług polegających na: Część 1 - Konserwacji monitoringu zainstalowanego w siedzibie Straży Miejskiej w Wejherowie przy Pl. J. Wejhera 8 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 6.1 do SIWZ. Zakres zamówienia obejmuje m.in. świadczenie w okresie od 01.01.2014 r. do 30.06.2014 r. usługi polegającej na konserwacji Centrum Monitoringu zainstalowanego w siedzibie Straży Miejskiej w Wejherowie przy Pl. J. Wejhera 8, obsłudze i konserwacji kamer zainstalowanych na terenie miasta Wejherowa oraz konserwacji kamer stacjonarnych włączonych do Centrum Monitoringu (siedziba Straży Miejskiej w Wejherowie przy Pl. Jakuba Wejhera 8 oraz w serwerowniach budynku przy ul. 12 Marca 195 w Wejherowie). W skład systemu monitoringu wizyjnego wchodzi centrum monitoringu, 31 kamer obrotowych i 24 kamer stacjonarnych..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.33.44.00-9.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2014.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Świadczenie w okresie od 01.01.2014 r. do 30.06.2014 r. usług polegających na: Część 2 - Dostawa sygnału wizyjnego od kamer do Centrum Monitoringu zainstalowanego w siedzibie Straży Miejskiej w Wejherowie przy Pl. J. Wejhera 8..

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Świadczenie w okresie od 01.01.2014 r. do 30.06.2014 r. usług polegających na: Część 2 - Dostawa sygnału wizyjnego od kamer do Centrum Monitoringu zainstalowanego w siedzibie Straży Miejskiej w Wejherowie przy Pl. J. Wejhera 8. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 6.2 do SIWZ..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 64.22.80.00-0.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2014.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


 


Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 06.12.2013.15.07.32_ogloszenie_o_zamowieniu.pdf 2013-12-06 15:07:32 312,7KB
2 12.12.2013.09.30.48_ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia.pdf 2013-12-12 09:30:48 24,3KB
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 06.12.2013.15.07.32_siwz.pdf Po terminie otwarcia ofert 2013-12-06 15:07:32 408,6KB 167 razy
2 06.12.2013.15.07.45_zalacznik_do_siwz.pdf Po terminie otwarcia ofert 2013-12-06 15:07:45 121,5KB 132 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 12.12.2013.09.31.12_Zmiana_Nr_1_tresci_siwz_i_ogloszenia_o_zamowienu.pdf Po terminie otwarcia ofert 2013-12-12 09:31:12 46,1KB
2 13.12.2013.14.39.34_wyjasnienia_nr_2_tresci_siwz.pdf Po terminie otwarcia ofert 2013-12-13 14:39:34 97,9KB
Przedłużenie terminów składania i otwarcia ofert
1 12.12.2013.09.31.35_ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia.pdf 2013-12-12 09:31:35 24,3KB
Wynik postępowania
1 20.12.2013.09.17.32_zawiadomienie_o_wyborze_oferty.pdf 2013-12-20 09:17:32 73,8KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Agnieszka Biszewska 06-12-2013 15:07
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 06-12-2013
Ostatnia aktualizacja: Agnieszka Biszewska 20-12-2013 09:17