Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miasta Wejherowa
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Przebudowa drogi wojewowdzkiej nr 218 w obrebie skrzyzowania ulic Św. Jana Sienkiewicza 10 Lutego w Wejherowie

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:


 

Wejherowo: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 218 w obrębie skrzyżowania ulic Św. Jana - Sienkiewicza - 10 Lutego w Wejherowie
Numer ogłoszenia: 111902 - 2013; data zamieszczenia: 20.03.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasta Wejherowa reprezentowana przez Prezydenta Miasta , pl. Jakuba Wejhera 8, 84-200 Wejherowo, woj. pomorskie, tel. 58 677 71 15.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.wejherowo.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 218 w obrębie skrzyżowania ulic Św. Jana - Sienkiewicza - 10 Lutego w Wejherowie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 218 w obrębie skrzyżowania ulic Św. Jana - Sienkiewicza - 10 Lutego w Wejherowie. Postępowanie prowadzone jest w procedurze właściwej dla zamówienia o wartości szacunkowej poniżej kwoty 5.000.000 euro dla robót budowlanych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 7 do SIWZ. Zamawiający dopuszcza ujęcie w ofercie, a następnie zastosowanie rozwiązań równoważnych polegających na zastosowaniu innych materiałów i urządzeń niż podane w dokumentacji projektowej pod warunkiem zapewnienia wszystkich parametrów nie gorszych niż określone w tej dokumentacji. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały i urządzenia. Złożone ww. dokumenty będą podlegały ocenie przez autora dokumentacji projektowej, który sporządzi stosowną opinię. Opinia ta będzie podstawą do podjęcia przez Zamawiającego decyzji o przyjęciu oferty lub jej odrzuceniu z powodu -nierównoważności- zaproponowanych rozwiązań równoważnych. W przypadku, gdy Wykonawca nie złoży w ofercie dokumentów o zastosowaniu innych materiałów i urządzeń, to rozumie się przez to, że do kalkulacji ceny oferty ujęto materiały i urządzenia zaproponowane w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia (załączniku nr 7 do SIWZ). Pod pojęciem -parametry- rozumie się funkcjonalność, przeznaczenie, kolorystykę, strukturę, rodzaj materiału, kształt, wielkość, bezpieczeństwo, wytrzymałość oraz pozostałe parametry przypisane poszczególnym materiałom i urządzeniom w dokumentacji projektowej oraz w szczegółowej specyfikacji technicznej. Zamawiający do wszystkich nazw, znaków towarowych, patentów lub pochodzenia wskazanych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ, dopisuje wyrazy -lub równoważny-.

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje w okresie 3 lat od udzielenia niniejszego zamówienia podstawowego udzielenie Wykonawcy zamówień uzupełniających. Zamówienia te będą polegały na powtórzeniu tego samego rodzaju prac, jak te, które stanowią przedmiot niniejszego zamówienia podstawowego określonego w SIWZ. Zamówienia uzupełniające będą stanowiły nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.12.00-0, 45.23.31.20-6, 45.23.13.00-8, 45.23.12.20-3, 45.23.23.10-8, 45.23.14.00-9, 45.23.20.00-2, 45.23.16.00-1, 45.31.62.13-1, 45.11.27.10-5.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.10.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium w wysokości:30 000,00 złotych, trzydzieści tysięcy złotych 00/100 Termin wniesienia wadium. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Wadium uznaje się za wniesione, jeżeli: wnoszone w formie pieniądza znalazło się na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu na składanie ofert. wnoszone w pozostałych formach oryginały dokumentów zostały złożone w Wydziale Finansowym Urzędu Miejskiego w Wejherowie przy ul.12 Marca 195 w pok. Nr 206 przed upływem terminu składania ofert. Dokument potwierdzający wniesienie wadium należy dołączyć do oferty, przy czym: wadium w formie pieniądza należy wnieść na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Wejherowie - Bank Millennium O/Wejherowo nr 14116022020000000061963861 w przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz do oferty należy załączyć kserokopię dokumentu stanowiącego wadium. Oryginał tego dokumentu należy złożyć w Wydziale Finansowym Urzędu Miejskiego w Wejherowie przy ul.12 Marca 195 w pok. Nr 206 przed upływem terminu składania ofert. Szczegółowe informacje na temat Wadium zostały określone w rozdz.XII SIWZ

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie opisuje sposobu dokonywania oceny spełnienia przedmiotowego warunku, ponieważ nie ma on zastosowania w niniejszym postępowaniu.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej dwa zamówienia (potwierdzone dowodami, że roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazującymi że wykonane zostały zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone) polegające na budowie lub przebudowie dróg co najmniej klasy Z wraz z uzbrojeniem obejmujących w swoim zakresie wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o powierzchni min. 3000m2, oraz nawierzchni z kostki betonowej lub kamiennej min. 2000m2 w każdym zadaniu. Wartość każdego z zamówień nie może być mniejsza niż 1 500 000 zł brutto. UWAGA 1!: W przypadku, gdy wartość zamówienia została określona w walucie innej, niż złoty polski Wykonawca przeliczy ją na zł wg średniego kursu Narodowego Banku Polskiego na dzień publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych*/Dzienniku Urzędowy Unii Europejskiej*. W przypadku, gdy w dniu publikacji ogłoszenia NBP nie opublikował średnich kursów walut, należy przyjąć pierwszy opublikowany po tej dacie średni kurs NBP.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje szczegółowych warunków udziału w postępowaniu w powyższym zakresie.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że: dysponuje lub będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, posiadającymi uprawnienia określone przepisami Prawa budowlanego i doświadczenie, odpowiednie do stanowisk, jakie zostaną im powierzone tj.: a). osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej bez ograniczeń oraz co najmniej 5-letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy, b). osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika robót, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń c). osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika robót, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń, d). osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika robót, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności telekomunikacyjnej bez ograniczeń, e). jedną osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika prac w branży zieleni. UWAGA 2! Zamawiający określając wymogi dla każdej osoby w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane (Dz.U z 2010 r. nr 243, poz. 1623) oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U z 2008 r., Nr 63, poz. 394). UWAGA 3! Dla kierownika prac branży zieleni nie wymaga się posiadania uprawnień. UWAGA 4!: Zamawiający nie dopuszcza możliwości łączenia przez jedną osobę w/w funkcji (tj. a,b,c,d,e) celem spełnienia warunku dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę co najmniej 1 000 000 PLN.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • określenie robót budowlanych, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o robotach budowlanych niewykonanych lub wykonanych nienależycie
  Wykaz wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej dwóch zamówień (potwierdzonych dowodami, że roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazującymi że wykonane zostały zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone) polegające na budowie lub przebudowie dróg co najmniej klasy Z wraz z uzbrojeniem obejmujących w swoim zakresie wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o powierzchni min. 3000m2, oraz nawierzchni z kostki betonowej lub kamiennej min. 2000m2 w każdym zadaniu. Wartość każdego z zamówień nie może być mniejsza niż 1 500 000 zł brutto. UWAGA 1!: W przypadku, gdy wartość zamówienia została określona w walucie innej, niż złoty polski Wykonawca przeliczy ją na zł wg średniego kursu Narodowego Banku Polskiego na dzień publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych*/Dzienniku Urzędowy Unii Europejskiej*. W przypadku, gdy w dniu publikacji ogłoszenia NBP nie opublikował średnich kursów walut, należy przyjąć pierwszy opublikowany po tej dacie średni kurs NBP.;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Wypełniony formularz oferty - zgodny ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ. Pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą. Dowód wniesienia wadium, przy czym w przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz do oferty należy załączyć kserokopię dokumentu stanowiącego wadium wraz z dokumentami, z których wynika stosowne upoważnienie (upełnomocnienie). Oryginał tego dokumentu należy złożyć w Wydziale Finansowym Urzędu Miejskiego w Wejherowie przy ul.12 Marca 195 w pok. Nr 206 przed upływem terminu składania ofert, zgodnie z rozdz. XII pkt. 2.1. lit. b SIWZ. Oświadczenia i dokumenty wymagane postanowieniami rozdz. IX Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Dokumenty uwiarygodniające zastosowanie rozwiązań równoważnych - w przypadku ich zaoferowania przez Wykonawcę

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian zostały opisane w załączniku nr 6 do SIWZ- Projekcie umowy

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.wejherowo.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Siwz można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Wejherowie, ul 12 Marca 195, pok.104 -opłata za SIWZ 1200zł, lub nieodpłatnie ze strony www.bip.wejherowo.pl.

IV.4.2) Opis potrzeb i wymagań zamawiającego określonych w sposób umożliwiający przygotowanie się wykonawców do udziału w dialogu konkurencyjnym lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: Nie dotyczy.

IV.4.3) Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: Nie dotyczy.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 04.04.2013 godzina 08:30, miejsce: Kancelaria Podawcza w Urzędzie Miejskim w Wejherowie, ul 12 Marca 195.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zamawiający nie dopuszcza możliwości zawarcia umowy ramowej.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 


Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 20.03.2013.15.18.18_Ogloszenie_o_zamowieniu.pdf 2013-03-20 15:18:18 78,1KB
2 02.04.2013.13.09.52_Ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia.pdf 2013-04-02 13:09:52 27,2KB
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 20.03.2013.15.18.18_SIWZ.pdf Po terminie otwarcia ofert 2013-03-20 15:18:18 520,8KB 246 razy
2 zal_7.01_decyzja_zrid.pdf Po terminie otwarcia ofert 2013-03-20 15:18:18 538,7KB 189 razy
3 zal_7.02_budowlany_wielobranzowy.pdf Po terminie otwarcia ofert 2013-03-20 15:18:18 18,4MB 228 razy
4 zal_7.03_branza_drogowa.pdf Po terminie otwarcia ofert 2013-03-20 15:18:18 9,7MB 242 razy
5 zal_7.04_energetyczna.pdf Po terminie otwarcia ofert 2013-03-20 15:18:18 4,6MB 208 razy
6 zal_7.05_sanitarna_kanalizacja_deszczowa.pdf Po terminie otwarcia ofert 2013-03-20 15:18:18 1,9MB 244 razy
7 zal_7.06_siec_wodociagowa.pdf Po terminie otwarcia ofert 2013-03-20 15:18:18 999,0KB 232 razy
8 zal_7.07_siec_gazowa.pdf Po terminie otwarcia ofert 2013-03-20 15:18:18 1,1MB 189 razy
9 zal_7.08_teletechnika.pdf Po terminie otwarcia ofert 2013-03-20 15:18:18 2,7MB 240 razy
10 zal_7.09_zielen.pdf Po terminie otwarcia ofert 2013-03-20 15:18:18 878,9KB 195 razy
11 zal_7.10_docelowa_org.ruchu.pdf Po terminie otwarcia ofert 2013-03-20 15:18:18 2,9MB 202 razy
12 zal_7.11_sst_-_przebudowa_ul.sienkiewicza-ok.pdf Po terminie otwarcia ofert 2013-03-20 15:18:18 1,4MB 192 razy
13 zal_7.12_przedmiar_robot_drogowa.pdf Po terminie otwarcia ofert 2013-03-20 15:18:18 75,1KB 215 razy
14 zal_7.13_przedmiar_robot_energetyka.pdf Po terminie otwarcia ofert 2013-03-20 15:18:18 62,7KB 195 razy
15 zal_7.14_przedmiar_robot_deszczowa.pdf Po terminie otwarcia ofert 2013-03-20 15:18:18 40,0KB 216 razy
16 zal_7.15_przedmiar_robot_wodociagowa.pdf Po terminie otwarcia ofert 2013-03-20 15:18:18 43,1KB 229 razy
17 zal_7.16_przedmiar_robot_gazowa.pdf Po terminie otwarcia ofert 2013-03-20 15:18:18 41,5KB 201 razy
18 zal_7.17_przedmiar_robot_teletechnika.pdf Po terminie otwarcia ofert 2013-03-20 15:18:18 43,5KB 227 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 03.04.2013.09.55.53_Wyjasnienia_do_tresci_SIWZ.pdf Po terminie otwarcia ofert 2013-04-03 09:55:53 816,2KB
Przedłużenie terminów składania i otwarcia ofert
1 02.04.2013.13.10.12_Zmiana__terminow_skladania_i_otwarcia_ofert.pdf 2013-04-02 13:10:12 40,7KB
Wynik postępowania
1 11.04.2013.13.04.03_rozstrzygniecie_postepownia.pdf 2013-04-11 13:04:03 54,9KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Danuta Domżalicka 20-03-2013 15:17
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 20-03-2013
Ostatnia aktualizacja: Danuta Domżalicka 18-09-2013 15:19